Quyết định số 1023/QĐ-CTN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 1023/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1023/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1023/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1023/QĐ-CTN Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 112/TTr-CP ngày 30/6/2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 1.600 công dân hi n đang cư trú t i Đài Loan (Trung Qu c); 13 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa liên bang Đ c; 01 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Ba Lan; 04 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Séc; 02 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Bulgaria; 01 công dân hi n đang cư trú t i Hoa Kỳ (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ĐANG CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN (TRUNG QU C) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1023/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2009 c a Ch t ch nư c) 1. Tr n Th M ng Trinh, sinh ngày 21/02/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7/2, ngõ 428, đư ng Ki n Thành, khóm 11, phư ng Gia Khánh, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c. 2. Nguy n Th Như Th y, sinh ngày 23/9/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 586, đư ng H c Nhân, thôn Hòa Hưng, xã N i Ph , huy n Bình Đông.
 2. 3. Nguy n Th Lan Anh, sinh ngày 10/12/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, Ngõ 198, đư ng Trung Sơn, đo n 2, khóm 41, thôn H u Th , xã Quy Nhân, huy n Đài Nam. 4. Nguy n Th Oanh, sinh ngày 08/10/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, đư ng Trung Hi u, khóm 32, thôn Trung Trang, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng. 5. Tr n L Trang, sinh ngày 07/06/1982 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 44, ngõ Tân Hưng, khóm 1, thôn Ki n Bình, xã Phương Uyên, huy n Chương Hóa. 6. Lê Kim Tuy n, sinh ngày 28/12/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/3 H ng La Tr o, khóm 2, thôn H ng La, xã H Tây, huy n Bành H 7. Võ Th Thanh Th y, sinh ngày 06/01/1975 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, Đông H , khóm 009, thôn La Sơn, xã Phú Lý, huy n Hoa Liên 8. Nguy n Th C m Vân, sinh ngày 01/5/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 134, đư ng Th y Nguyên, khóm 17, phư ng Nguyên Thành, th tr n Ng c Lý, huy n Hoa Liên 9. Tr n Th Phư ng, sinh ngày 07/06/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 91, đư ng Trung Sơn, đo n 1, khóm 14, phư ng Trung Thành, th tr n Ng c Lý, huy n Hoa Liên 10. Hoàng Th Thi t, sinh ngày 10/8/1973 t i Thái Nguyên Gi i tính: N Hi n trú t i: S 48, Tiên Bút Oa, khóm 12, thôn Nam Xương, xã Hoành Sơn, huy n Tân Trúc 11. Đinh Th M Ngoan, sinh ngày 21/7/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 209, đư ng Trung Sơn, đo n 2, khóm 8, phư ng Đông Sơn, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 12. Lê Th Kim Liên, sinh ngày 26/11/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/1, ngõ Tr n B c 3, khóm 6, phư ng Tr n B c, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 13. Đ Th Ng c Phi, sinh ngày 15/8/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N
 3. Hi n trú t i: S 128 Đ c Th nh, khóm 024, thôn Đ c Th nh, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 14. Huỳnh Thúy Ng c, sinh ngày 29/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 1/2, ngách 15, h m 82, ngõ 1906, đư ng Hưng Phong, khóm 13, phư ng Đ i An, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 15. Tr n Th Vân, sinh ngày 12/5/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/11, đư ng Trung Chính, khóm 1, thôn Phong M , xã Đ i Thành, huy n Chương Hóa 16. H Ng c Di p, sinh ngày 16/02/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, đư ng Tây Th , khóm 3, thôn Tây Thành, xã Đ i Thành, huy n Chương Hóa 17. Lâm Th Mu i, sinh ngày 10/02/1963 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 575/5 Tam Liêu Loan, khóm 14, thôn T An, xã B c Môn, huy n Đài Nam 18. Trương Ng c Y n, sinh ngày 17/10/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/16, đư ng Trung Chính khóm 1, thôn Phong M , xã Đ i Thành, huy n Chương Hóa 19. Nguy n Th Trong, sinh ngày 20/11/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108, Sơn Liêu, khóm 14, thôn Sơn Liêu, xã Đài Tây, huy n Vân Lâm 20. Nguy n Th Dung, sinh ngày 08/7/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ 133, đư ng Tân Sinh, khóm 10, thôn Trúc Viên, xã Lô Trúc, huy n Cao Hùng 21. Dương Tuy t H ng, sinh ngày 18/8/1975 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 48, ngõ 72, đư ng Bình Hòa, khóm 13, thôn Giáp B c, xã Lô Trúc, huy n Cao Hùng 22. Ph m Lan Anh, sinh ngày 20/8/1985 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32/2 Ph Đ nh, khóm 6, thôn Ph Đ nh, xã Tân c, huy n Đào Viên. 23. Nguy n Th L u, sinh ngày 01/7/1979 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, ngõ 300, đư ng Chương Viên, đo n 1, khóm 9, thôn Trư ng Xuân, xã Hoa Đàm, huy n Chương Hóa 24. Huỳnh Hài Nhi, sinh ngày 21/5/1981 t i Trà Vinh Gi i tính: N
 4. Hi n trú t i: S 215, đư ng Th y T nh, khóm 14, thôn Th y T nh, xã Kh u H , huy n Vân Lâm 25. Trương C m Tú, sinh ngày 10/10/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, ngõ 544, đư ng Quang Ph c, đo n 1, khóm 4, phư ng Long Sơn, thành ph Tân Trúc 26. Dương Th H p, sinh ngày 21/7/1983 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ph Kim Sơn 19, khóm 3, phư ng Kim Sơn, khu Đông, thành ph Tân Trúc 27. Nguy n Th H ng H nh, sinh ngày 24/10/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 105/7, H Kh u, khóm 007, thôn H Kh u, huy n Vân Lâm 28. Nguy n Th Kim Cúc, sinh ngày 02/9/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37/32 Phan L , khóm 008, thôn Phan L , huy n Gia Nghĩa 29. Võ Th Thanh Thúy, sinh ngày 19/3/1980 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, t ng 10/3, đư ng Ph c Hưng, khóm 1, phư ng Vĩnh Quán, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 30. Ngô Th H i, sinh ngày 05/8/1983 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 131 t ng 4, đư ng Quang Hoa, khóm 12, phư ng Trung L , thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 31. Ph m Th Ki u Lan, sinh ngày 01/02/1985 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 425, t ng 2, ph Vĩnh An 1, khóm 12, phư ng T L p, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 32. Nguy n Th Ki u, sinh ngày 25/9/1970 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 205, đư ng Trung Sơn, đo n 1, khóm 4, thôn L c K t, xã Tiêu Khê, huy n Nghi Lan 33. Lê Th M ng Linh, sinh ngày 25/02/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67/2 H u Câu, khóm 004, ph H u Câu, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 34. Lê Th Ng c n, sinh ngày 22/9/1980 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 3, ngõ 79, ph Thành Công, khóm 17, phư ng Thành Đ c, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 35. Nguy n Th Bích Ng c, sinh ngày 11/11/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i: L u 5, s 28/2, đư ng T Cư ng 1, khóm 28, phư ng Ph c Hưng, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 36. Nguy n Th Dung, sinh ngày 20/4/1972 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 58, Th y Nguyên, khóm 007, phư ng H Hưng, thành ph Đ u Ph n, huy n Miêu L t 37. Nguy n Th Hoàng Y n, sinh ngày 12/5/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 118, đư ng Dân T c 5, khóm 17, ph Tân Dân, th tr n Đi n Trung, huy n Chương Hóa 38. Nguy n Th Kim Hi p, sinh ngày 05/5/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 63, đư ng Cao Đi n, khóm 12, thôn T Duy, xã V n Đơn, huy n Bình Đông 39. Nguy n Th M Duyên, sinh ngày 07/10/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 75, đư ng B c Qu n, khóm 20, phư ng Đ m Câu, khu B c, thành ph Đài Trung 40. Nguy n Th Th y, sinh ngày 24/11/1978 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 12, h m 5, ngách 40, ngõ 416, đo n 2, đư ng Viên Lâm, khóm 9, phư ng Viên Lâm, thôn Đ i Khê, huy n Đào Viên 41. Tr n Th H u, sinh ngày 11/9/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40, t ng 4, đư ng Ngũ Quang 3, khóm 13, phư ng Ngũ Phúc, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 42. Bùi Th Thúy An, sinh ngày 16/7/1985 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 110, ph Ph Trung 3, khóm 6, phư ng Đình Hòa, thành ph Chương Hóa, huy n Chương Hóa 43. Ph m Th Tươi, sinh ngày 25/12/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55, t ng 4, ph C u Long, khóm 4, phư ng Vĩnh An, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 44. Nguy n Th Nguy t, sinh ngày 10/01/1981 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, h m 1, ngõ 96, đư ng Sùng Đ c, khóm 4, phư ng Tân Vinh, thành ph Bình Tr n, huy n Đào Viên 45. Ph m Th Gi i, sinh ngày 21/11/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18-3, đư ng Vĩnh An, khóm 11, phư ng Trung Chính, thành ph Chương Hóa, huy n Chương Hóa
 6. 46. Lê Phan Thái Châu, sinh ngày 17/4/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 515, đư ng Trung Hưng, khóm 10, thôn Vĩnh Hưng, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 47. Lê Th M Dung, sinh ngày 10/01/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 205, đư ng Nghĩa Dân, khóm 12, thôn Tân Long, xã Phương Liêu, huy n Bình Đông 48. Lê Th Oanh, sinh ngày 10/4/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, ngõ 237, đư ng Trung Sơn, khóm 16, phư ng Tân Trang, th tr n Đi n Trung, huy n Chương Hóa 49. Lê Th Thanh Thúy, sinh ngày 15/3/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 298/1, l Hòa Bình Tây, đo n 2, khóm 021, phư ng Hòa Giang, khu V n Hoa, thành ph Đài B c 50. Ngô Khánh Cư ng, sinh ngày 25/01/1971 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 40, ngõ 268, đo n 1, đư ng Trung Sơn, khóm 005, thôn Bì Đ u, xã Bát Lý, huy n Đài B c 51. Tr n Th Hà, sinh ngày 08/9/1975 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 30, đư ng Trung Hưng B c, khóm 9, phư ng Trung Hưng, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 52. Tr nh Ng c Giàu, sinh ngày 08/8/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 127, đư ng Cát Xương, khóm 005, phư ng D Xương, khu Nam T , thành ph Cao Hùng 53. Trương Th Trang, sinh ngày 19/02/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ngõ 123, l Ph ng Lâm, khóm 4, phư ng Ph ng Lâm, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 54. ng X u Kho n, sinh ngày 28/10/1978 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, ngõ 108, đư ng Đ i Đông 1, khóm 5, phư ng Nam Hưng, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 55. Võ Th Thanh Thúy, sinh ngày 17/7/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 9, s 4, h m 10, ngõ 149, đo n 2, đư ng Trung Ương, khóm 26, đư ng Viên Lâm, thành ph Th Thành, huy n Đài B c
 7. 56. Bùi Th Thu Hương, sinh ngày 29/12/1981 t i Bình Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, Đ i Hán Th , khóm 005, phư ng Đông Bình, th tr n Quan Tây, huy n Tân Trúc 57. Châu Th Trinh, sinh ngày 08/12/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 19, ngõ 13, h m 211, đo n 3, l Thành Thái, khóm 006, thôn Thành Công, xã Ngũ C , huy n Đài B c 58. Đào Ng c Thanh, sinh ngày 15/10/1978 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6/1, s 33, đo n 1, đư ng Nam Sơn, khóm 6, thôn Ngõa Giao, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 59. Nguy n Ng c Đi u, sinh ngày 29/11/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65/1, Th ch Hán, khóm 13, thôn Nam Trang, xã Nam Trang, huy n Miêu L t 60. Nguy n Th Di m Thúy, sinh ngày 30/8/1986 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, Hàm T Liêu, khóm 008, thôn C ng Kh u, xã Đông Th ch, huy n Gia Nghĩa 61. Lê Th Kim Đ p, sinh ngày 05/10/1980 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, đư ng Lý Đ c, khóm 10, thôn Lý Đ c, xã Mãn Châu, huy n Bình Đông 62. Huỳnh Th Nhung, sinh ngày 24/12/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ngõ 381, đo n 2, l Tân H i, khóm 5, phư ng Ngo i Áo, th tr n Đ u Thành, huy n Nghi Lan 63. Lê H ng Trang, sinh ngày 21/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 296, đo n 2, đư ng Thanh Vân, khóm 10, phư ng Đ nh Ph , th tr n Đ nh Thành, huy n Nghi Lan 64. H Nh m M , sinh ngày 20/01/1977 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 61/1, ngõ 357, đư ng Nhân Ái, khóm 2, phư ng Nhân Trung, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 65. Lê Th Giàu, sinh ngày 26/3/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 30, đư ng T p M , khóm 20, thôn Lĩnh Đ nh, xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 66. Ph m Th Thúy An, sinh ngày 02/4/1986 t i An Giang Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: S 5, h m 4, ngõ 130, đo n 2, đư ng Hoàn Hà Nam, khóm 8, phư ng Li u Xã, khu V n Hoa, thành ph Đài B c 67. Phan Th Ng c Hân, sinh ngày 29/8/1982 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, Tam Khang T , khóm 1, thôn Tam Khang, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 68. Nguy n Th Phư ng, sinh ngày 30/4/1977 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104, đư ng Đôn Hòa, khóm 17, phư ng Đôn Hòa, th tr n Th o Đ n, huy n Nam Đ u 69. Phan Th M ng Ti n, sinh ngày 05/2/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ 12, l Đình Tân, khóm 7, phư ng Đ nh Tây, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 70. Đ Th Loan, sinh ngày 21/12/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 83, ph 3, l Thành Công, khóm 23, phư ng Tân Hưng, thành ph Nam Đ u 71. H a Tú Em, sinh ngày 13/7/1983 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 36, đo n 2, đư ng Trung Hi u, khóm 21, phư ng L p Đ c, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 72. Lê Ng c Chu n, sinh ngày 19/8/1985 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 230, Tiên Sơn, khóm 018, thôn Hoành Phong, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 73. Ngô Th Thùy Anh, sinh ngày 17/6/1983 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/1, ngõ 110, đư ng Dân T c, khóm 9, phư ng Trúc Vy, th tr n Đ m Th y, huy n Đài B c 74. Nguy n Th Huy n, sinh ngày 01/7/1980 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 1, h m 6, ngõ 579, đo n 2, đư ng Thái Lâm, khóm 9, thôn Lê Minh, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 75. Phan Th C ng, sinh ngày 15/3/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, l Nhân Hòa, khóm 003, thôn Phong M , xã Đ i Thành, huy n Chương Hóa 76. Đ ng Th H ng, sinh ngày 01/9/1987 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ngõ 6, h m 120, đư ng Du V nh, phư ng Long Ân, thành ph Bình Tr n, huy n Đào Viên 77. Tr n Th Tuy n, sinh ngày 12/01/1983 t i Đ ng Tháp
 9. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, h m 3, ngõ 379, đư ng Trung Chính, khóm 7, phư ng Trung Chính, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 78. Đ Th Nga, sinh ngày 20/12/1983 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19/1, Hoa L c, khóm 3, thôn L c B c, xã Vi n Trư ng, huy n Vân Lâm 79. Hín T c Y n, sinh ngày 13/11/1977 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 21/1, đư ng Thi n Chí, khóm 20, phư ng Thi n M , thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 80. Ph m Kim Ph n, sinh ngày 24/6/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, h m 540, l Vĩnh Phương, phư ng Đông Phương, thành ph Chương Hóa 81. Nguy n Th Thu, sinh ngày 17/02/1980 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29 Đ c Gia, khóm 003, thôn Đ c Gia, xã Th t C , huy n Đài Nam 82. Võ Th T t, sinh ngày 09/12/1983 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ Trung L , khóm 004, thôn Tri u Dương, xã Khê Châu, huy n Chương Hóa 83. Tr n Th Thanh D , sinh ngày 17/11/1980 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 68, l Hoàn Sơn 5, khóm 11, thôn Hoàn Sơn, xã Đông Sơn, huy n Nghi Lan 84. Vũ Th Ng c, sinh ngày 23/8/1974 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, t ng 3, ngõ 346, đư ng Quang Ph c Nam, khóm 10, phư ng Chính Sang, khu Đ i An, thành ph Đài B c 85. Tr n Thu Th y, sinh ngày 30/8/1990 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, đo n 2, đư ng Trung B c, khóm 14, phư ng Đông Hưng, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 86. Đinh Th Hà, sinh ngày 20/8/1986 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, t ng 4, ngách 9, ngõ 128, đư ng Trung Chính, khóm 4, phư ng Nhân Ái, thành ph Tân Đi m, huy n Đào Viên 87. Nguy n Th Th y, sinh ngày 16/11/1984 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngõ 70, đư ng Trung Hoa, khóm 9, phư ng Tiên Sơn, th tr n Đ u Ph n, huy n Miêu L t 88. Cóc Hy Ph n, sinh ngày 01/6/1983 t i Đ ng Nai
 10. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, t ng 3, ngõ 18, đư ng Trung Chính, khóm 6, thôn Ph Bình, xã Tam Ch , huy n Đài B c 89. Nguy n Th Kim Ng c, sinh ngày 20/3/1974 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 110, đư ng Đ c Hưng, khóm 6, thôn Đ c Võ, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 90. Đ ng Th Ng c D , sinh ngày 06/01/1986 t i Sóc trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 395, t ng 4, đư ng L p Nông, đo n 1, khóm 25, phư ng L p Nông, khu B c Đ u, huy n Đài B c 91. Đ Th Tám Hai, sinh ngày 15/02/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 57, ngõ 564, đư ng Tân Hưng, khóm 1, thôn Phư ng Hoàng, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 92. Nguy n Th Hoàng Oanh, sinh ngày 16/5/1976 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 34, đư ng Luân Nam, khóm 12, phư ng Luân Phong, thành ph Đ u L c, huy n Vân Lâm 93. Lê Th Vân, sinh ngày 17/11/1981 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ Lã Th , khóm 10, thôn Khê Th , xã Khê Châu, huy n Chương Hóa 94. Nguy n Th H ng, sinh ngày 01/10/1984 t i B c Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20 M ch Liêu, khóm 10, thôn Luân Ph c, xã M ch Liêu, huy n Vân Lâm 95. Tr n Th Thanh Nhàn, sinh ngày 12/12/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14/16 Đ i Luân, khóm 2, thôn Đ i Luân, xã Th Thư ng, huy n Gia Nghĩa 96. Ph m Th Thanh Nga, sinh ngày 05/5/1959 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 119, đư ng Trung Sơn Nam, khóm 11 B c Đ nh, xã Lô Trúc, huy n Cao Hùng 97. Tr n Bé H ng, sinh ngày 21/10/1981 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, t ng 5, ngõ 26, đư ng Quang Phúc, khóm 6, phư ng B o Sư, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 98. Huỳnh Th Ki u H nh, sinh ngày 11/01/1979 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27/1, ngõ 329, đư ng Ph ng Lâm 1, khóm 14, thôn Nghĩa Nhân, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 99. Lê Th C m Vân, sinh ngày 02/7/1983 t i C n Thơ
 11. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, ngõ 601, đư ng Vũ Doanh, khóm 3, phư ng Phúc Đông, khu Linh Nhã, thành ph Cao Hùng 100. T Ng c Sinh, sinh ngày 09/3/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5/3, ngõ L Đông, đư ng Thanh Th y, khóm 23, thôn Nguy t Mi, xã Sam Lâm, huy n Cao Hùng 101. Nguy n Th Bé Tư, sinh ngày 16/02/1976 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, t ng 11/1, ph C n Châu, khóm 16, phư ng T Th nh, khu Trung Sơn, thành ph Đài B c 102. Lê Th Sang, sinh ngày 15/6/1976 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ngõ 108, đư ng L c Qu n, khóm 18, phư ng Đ nh Th , th tr n L c C ng, huy n Chương Hóa 103. Nguy n Ng c Hi u, sinh ngày 06/02/1979 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, t ng 4, ngõ 110, ph Th ch Cát, khóm 17 Phùng Lai, khu Đ i Đ ng, thành ph Đài B c 104. Nguy n Th Ki u Trang, sinh ngày 25/02/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, ngõ 187, đư ng Đông Bình, khóm 9, phư ng Lê Th nh, th tr n Hòa M , huy n Chương Hóa 105. Lê Th Thùy Dung, sinh ngày 01/01/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 53, ngõ Trúc H u, khóm 12, thôn Trúc T , xã Vĩnh Thanh, huy n Chương Hóa 106. Bành Th c Ph ng, sinh ngày 22/9/1982 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, ngõ 522, đư ng Chương Nam, đo n 2, khóm 46, phư ng Chương Hòa, thành ph Nam Đ u. 107. Nguy n Th Thanh, sinh ngày 22/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 79, đư ng Khê Đông, khóm 2, phư ng Khê Đông, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 108. Nguy n Th Nguyên, sinh ngày 12/12/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 246, đư ng Đ i Hưng, khóm 13, thôn Hưng Quy n, xã V n Đơn, huy n Bình Đông 109. Nguy n Th Kim Thu, sinh ngày 28/02/1983 t i Ti n Giang Gi i tính: N
 12. Hi n trú t i: S 1/6, ngõ Hòa Th nh, đư ng Hòa Th nh, khóm 9, thôn Hòa Th nh, xã Th ch Cương, huy n Đài Trung 110. Đoàn Bích Liên, sinh ngày 09/01/1976 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, đư ng Khang Trang, khóm 3, phư ng Hưng Hòa, th tr n Đ i Khê, huy n Đào Viên 111. Đàm Th Thùy Hương, sinh ngày 29/11/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 288, đư ng Thành Phúc, khóm 16, phư ng Thanh Phúc, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 112. Tr n Th Thu Hương, sinh ngày 20/3/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6/3, s 31, ngõ 271, đo n 1, đư ng Nhã Hoàn, khóm 11, thôn Nh Hòa, xã Đ i Nhã, huy n Đài Trung 113. Tr n Th Quy n, sinh ngày 25/11/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 250, đư ng Ki n Qu c, khóm 20, phư ng Qu c H n, thành ph Hoa Liên, huy n Hoa Liên 114. T Th Sinh, sinh ngày 21/01/1980 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, t ng 7/6 ph Công Lý, khóm 22, phư ng Tân L c, khu Nam, thành ph Đài Trung 115. Nguy n Th Bích Vân, sinh ngày 04/4/1985 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 123, đư ng Trung Hưng, khóm 12, phư ng Phó Đ nh, th tr n H u Long, huy n Miêu L t 116. Tr n Th L m, sinh ngày 05/10/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 466, t ng 7/1, đư ng N i H , đo n 2, khóm 23, phư ng N i H , khu N i H , thành ph Đài B c 117. Nguy n Th Tâm, sinh ngày 30/4/1976 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 64/1, ph Phúc 1, khóm 21, phư ng Th t Tuy n, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 118. Nguy n Th Ánh, sinh ngày 30/4/1985 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, h m 22, ngõ 228, đo n 1, đư ng Trung Sơn, khóm 12, phư ng B c Tân, thành ph Thái B o, huy n Gia Nghĩa 119. Nguy n Th Kim Y n, sinh ngày 15/3/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: S 13, ngõ 66, đư ng Nhân Hòa, khóm 16, phư ng Doanh B c, th tr n Th Kh , huy n Vân Lâm 120. Dương Ng c M n, sinh ngày 09/01/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngõ 174, đư ng Quang Minh, khóm 7, thôn L Khá, xã T Quan, huy n Cao Hùng 121. H A Kíu, sinh ngày 25/01/1985 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, đo n 1, đư ng Dân Phú, khóm 29, phư ng Th y M , th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 122. Nguy n Ng c Trang, sinh ngày 19/8/1980 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, đư ng B c Hoa, khóm 18, phư ng Tam Hòa, th tr n H Châu, huy n Bình Đông 123. Nguy n Th Thùy Duyên, sinh ngày 13/11/1980 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 39, h m 24, ngõ 184, đo n 5, đư ng Qu n An, khóm 3, phư ng An Phú, khu An Nam, thành ph Đài Nam 124. Nguy n Th Tuy t, sinh ngày 13/3/1987 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 288 Li u Lâm T , khóm 15, thôn Li u Hương, xã Th y Thư ng, huy n Gia Nghĩa 125. Phan Th Đ m, sinh ngày 18/9/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 337/3, đư ng Tây Th nh, khóm 12, phư ng Quang Vinh, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 126. Phan Th Ki u, sinh ngày 10/12/1985 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, ngõ Phúc Gia, đư ng Tr n Nam, khóm 5, phư ng Phúc Hưng, th tr n Sa L c, huy n Đài Trung 127. Phan Thúy Phương, sinh ngày 15/02/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 310, đư ng Hùng Xương, khóm 2, thôn Hùng Thôn, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 128. Th ch Th L c, sinh ngày 30/12/1977 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ An L c, đư ng Trung Hưng B c, khóm 6, thôn V n Cư c, xã Đ i Th , huy n Cao Hùng 129. Trương Th Bích Xuyên, sinh ngày 16/9/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 12, ngõ 68, ph Trư ng An, khóm 19, phư ng C u Cung, thành ph Lư Châu, huy n Đài B c
 14. 130. Lâm Th Lo, sinh ngày 20/02/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3 Trung Nghĩa, khóm 1, thôn Trung Nghĩa, xã Công Qu n, huy n Miêu L t 131. Trương Th Kim Chi, sinh ngày 11/8/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24 Đi n Liêu, khóm 2, phư ng Đi n Liêu, th tr n Diêm th y, huy n Đài Nam 132. Nguy n Th Hoa, sinh ngày 01/01/1987 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, h m 30, ngõ 29, đư ng Hành Xương, khóm 24, phư ng Ki u Nam, th tr n Diêm Th y, huy n Đài Nam 133. Bùi Kim Thoa, sinh ngày 29/10/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 124, ngõ 751, đư ng Hoàng Khoa, khóm 38, phư ng Hoàng Khoa, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 134. Bùi Th Thao, sinh ngày 19/5/1977 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14/33, đư ng Thuy n Đ u, khóm 15, phư ng Thuy n Đ u, th tr n Đông C ng, huy n Bình Đông 135. C n Th Quyên, sinh ngày 02/11/1975 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 5, s 214, ph Trư ng An, khóm 4, phư ng Vĩnh Khang, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 136. Đinh Th Hư ng, sinh ngày 20/9/1987 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ph Đ i Minh, khóm 6, khóm Đ i Lâm, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 137. Đ Th Lan Sa, sinh ngày 20/8/1980 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 9, h m 1, ngõ 225, đo n 6, đư ng Trung Hi u Đông, khóm 21, phư ng H p Thành, khu Nam C ng, thành ph Đài B c 138. Tr n Th C m Y n, sinh ngày 08/9/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, đư ng Quang Hòa, khóm 12, phư ng Ti u C ng, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 139. Tr n Th L , sinh ngày 26/11/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 3, s 5, ngõ 143 ph Xa L Đ u, khóm 14, phư ng Vĩnh Th nh, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 140. Tr n Th Minh Nguy t, sinh ngày 21/01/1973 t i H i Phòng Gi i tính: N
 15. Hi n trú t i: S 1, h m 1, ngõ 178, ph Long Môn, khóm 12, phư ng Long Cương, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 141. Tr n Tú M , sinh ngày 16/12/1972 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 4, s 64, đư ng Thiên Tư ng, khóm 16, phư ng T p Anh, khu Trung Sơn, thành ph Đài B c 142. Võ Th Phư ng, sinh ngày 25/02/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18 Bì Ma, khóm 9, phư ng Bì Ma, th tr n L c Đ u, huy n Vân Lâm 143. Nguy n Th Lý, sinh ngày 07/3/1973 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 39/7 Lĩnh H , khóm 15, thôn Qu Lâm, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 144. Nguy n Th Phúc, sinh ngày 28/02/1970 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 34, ngõ 20, đư ng Thanh Phong, khóm 4, phư ng Song Khang, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 145. Nguy n Th Thơ, sinh ngày 10/10/1987 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, ngõ 40, ph Phú Hoa, khóm 2, thôn Trung Chính, huy n Đào Viên 146. Nguy n Th Sinh, sinh ngày 04/4/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 2, s 7, ph H ng B o 3, khóm 14, thôn Tân Lĩnh, xã Long Sơn, huy n Đào Viên 147. Nguy n Th H ng Đi p, sinh ngày 21/5/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52, ph Vĩnh Bình, khóm 13, phư ng Vĩnh Bình, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 148. Nguy n Th Hương, sinh ngày 17/3/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 20, đư ng Hòa Cư c, khóm 22, phư ng Hòa Tây, th tr n Hòa M , huy n Chương Hóa 149. Nguy n Th Kim Thu n, sinh ngày 16/8/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 109, ph Phú Sơn, khóm 3, phư ng Qu ng Tân, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 150. Nguy n Th Thiên Lan, sinh ngày 03/01/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, ngõ 235, đư ng Quang Chính, khóm 25, phư ng Đ Thành, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 151. Trương Th Thu Hòa, sinh ngày 09/10/1979 t i Phú Th
 16. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, h m 76, ngõ 600, ph Vũ Hưng, khóm 19, phư ng Thái Hòa, khu Tín Nghĩa, thành ph Đài B c 152. Vũ Th Hào, sinh ngày 30/12/1985 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 76, ngõ 789, đư ng Trung Bình, khóm 12, khu B c Đ n, thành ph Đài Trung 153. Bùi Th Tuy t Trinh, sinh ngày 20/7/1981 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 207, đư ng Giác Dân, khóm 14, phư ng B o Khánh, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 154. Đoàn Th Hu , sinh ngày 07/7/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, h m 6, ngõ 1, đư ng Nam Viên 2, khóm 20, phư ng Vĩnh Phúc, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 155. Ngô Th Lan, sinh ngày 24/9/1968 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/3 s 10, ngõ 1, ph Thanh Sơn 6, khóm 22, phư ng Thanh Sơn, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 156. Huỳnh Th Bích Phư ng, sinh ngày 10/11/1977 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, ngõ 22, ph Ngũ Quy n, khóm 9, phư ng H u Th , th tr n Nh Lâm, huy n Chương Hóa 157. Lê Chi u Th m, sinh ngày 10/11/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35 Đi n Trung Ương, khóm 7, thôn Trung Ương, xã Dân Hùng, huy n Gia Nghĩa 158. Lê Th Ki u Trang, sinh ngày 01/3/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16 Tùng Tây, khóm 7, thôn Tùng trúc, xã Đ i Bì, huy n Vân Lâm 159. Lưu Th Tú Uyên, sinh ngày 07/8/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i:S 16, h m 23, ngõ 303 ph Tân Phong, khóm 31, phư ng Tân Phú, khu Trung Chính, thành ph Cơ Long 160. Nguy n Th Anh, sinh ngày 01/01/1961 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 34, ngõ Quang Ti n 2, khóm 1, thôn Quang Hóa, xã Nh Th y, huy n Chương Hóa 161. Lê Th Kim Mơ, sinh ngày 24/3/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, h m 7, ngõ Trung Nghĩa, đư ng Tân Cao, khóm 7, phư ng Tân Quang, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung
 17. 162. Lê Th Ng c Bích, sinh ngày 25/02/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 3, s 160 đo n 2, đư ng An Vĩnh, khóm 12, phư ng Diên Bình, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 163. Nguy n Th Liên Hương, sinh ngày 11/01/1973 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 3, s 12, h m 23, ngõ 2, đo n 6, đư ng Trung Sơn B c, phư ng Danh Sơn, khu Sĩ Lâm, thành ph Đài B c 164. Tr n Th Ng c Ánh, sinh ngày 08/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/2, đư ng Đ i Vũ, khóm 33, phư ng Đ i Vũ, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 165. Vũ Th Nhinh, sinh ngày 04/8/1978 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 3, s 19, ngõ 223, đư ng Trung Chính, khóm 16, phư ng B c Môn, khu B c, thành ph Tân Trúc 166. Đinh Th Huy n, sinh ngày 07/5/1984 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, đư ng Xe Hơi, khóm 14, phư ng Cơ Sơn, th tr n Th y Phương, huy n Đài B c 167. Huỳnh Th Kim Thoa, sinh ngày 12/9/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 171, đư ng D c Thành, khóm 15, phư ng Tân Thư ng, khu T Doanh, thành ph Cao Hùng 168. Lê Th T Lan, sinh ngày 26/3/1986 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 157, ph Đ Nh t Ngang, khóm 1, phư ng Thư ng Tân, th tr n Đông Th , huy n Đài Trung 169. Huỳnh Hoàng Y n, sinh ngày 13/7/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 85, ngõ 123, đo n Trung Phong Cao Bình, khóm 21, thôn Cao Bình, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 170. Ph m Th Hư ng, sinh ngày 05/10/1987 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, t ng 3, ngách 13, ngõ 106, đư ng Trư ng Giang, đo n 1, khóm 10, phư ng Nhân Thúy, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 171. Lý A K u, sinh ngày 29/6/1983 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ Hòa Thu n, đư ng Phong Th , khóm 1, thôn Mai T , xã Th ch Cương, huy n Đài Trung
 18. 172. Tr n Th Y n Chi, sinh ngày 12/10/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 767, đư ng Văn Tâm Nam, khóm 016, phư ng Th Nghĩa, khu Nam, thành ph Đài Trung 173. Trương Th Ng c An, sinh ngày 29/9/1981 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, ngõ 62, đư ng L Sơn, khóm 14, phư ng C ng Phú, khu N i H , thành ph Đài B c 174. Cao Th Bé, sinh ngày 10/7/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 128, đư ng Đông Vinh, khóm 031, phư ng Đông Dương, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 175. H Th L H ng, sinh ngày 18/12/1980 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 127, đư ng Dân Sinh, khóm 5, phư ng Đ c Nhân, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 176. H Th Quy n V , sinh ngày 24/02/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, h m 1, ngõ 34, đư ng Tân Hưng, khóm 019, thôn Lưu Gia, xã H N i, huy n Cao Hùng 177. Lê Th Ánh Tuy t, sinh ngày 15/5/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/3, B c Th t, đư ng Thái An, khóm 018, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huy n Tân Trúc 178. Lê Th Bé Tư, sinh ngày 25/4/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 92-4, đư ng Dân Phú, khóm 014, phư ng Viên Sơn, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 179. Lê Th Di u Linh, sinh ngày 12/10/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, h m 11, ngõ 17, đo n 1, đư ng Quang H u, khóm 22, phư ng Quang Ph c, th tr n B Đ i, huy n Gia Nghĩa 180. Lê Th Phư ng, sinh ngày 21/3/1985 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, h m 22, ngõ Trung Nghĩa, đư ng Trung Hi u, khóm 21, phư ng Phúc Đ c, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 181. Sú A Mùi, sinh ngày 30/4/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 84, đư ng Phúc Đ c, khóm 18, phư ng Phúc Đ c, khu S Lâm, thành ph Đài B c
 19. 182. Nguy n Th Tú Anh, sinh ngày 31/12/1978 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37/2, h m 25, ngõ 20, ph Đ i Nhân, khóm 028, phư ng Tú Th y, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 183. Nguy n Th Hòa, sinh ngày 14/01/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, ngõ 202, đo n 1, đư ng T y Đ c 6, khóm 019, phư ng Tùng Hòa, khu B c Đ n, thành ph Đài Trung 184. Ph m Thùy Lan, sinh ngày 16/8/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, l Tái Phát, khóm 006, phư ng Tây Đ u, th tr n Nh Lâm, huy n Chương Hóa 185. Nguy n Th Cao Nhâm, sinh ngày 15/02/1972 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: 15 L u 8, s 161, đư ng L c Phúc, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 186. Nguy n Th Chính, sinh ngày 20/7/1976 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 85, l Vĩ Tr m, khóm 015, thôn Vĩ Tr m, xã Tam T nh, huy n Nghi Lan 187. Nguy n Th Loan, sinh ngày 27/4/1974 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 182, đư ng Đ i Bì, khóm 16, phư ng N i Hưng, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 188. Nguy n Th Ng c, sinh ngày 14/4/1974 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, s 1091, đư ng Trung Chính, khóm 005, phư ng Đ ng Đ c, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 189. Lê Th H ng Ph , sinh ngày 25/5/1984 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, t ng 3, ph Ưu M , khóm 2, thôn Tân Lĩnh, xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 190. Ts n A Ch n, sinh ngày 25/10/1978 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 259, ph Trư ng An, khóm 10, phư ng Trư ng An, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 191. Đ ng Ng c Giàu, sinh ngày 03/02/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, ngách 124, ngõ 751, đư ng Hoành Khoa, khóm 38, phư ng Hoành Khoa, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 192. Nguy n Th H ng, sinh ngày 15/7/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 20. Hi n trú t i: S 93, ph An Hòa, khóm 10, thôn Th Lâm, xã Quan Âm, huy n Đào Viên 193. Tr n Th L Huy n, sinh ngày 12/4/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 202 Ngưu Đ u Sơn, khóm 18, thôn Trung Sơn, xã Dân Hùng, huy n Gia Nghĩa 194. Mai Th Phương Nga, sinh ngày 18/10/1973 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 84/1 Sa Luân H , khóm 7, phư ng Khê Châu, th tr n H u Long, huy n Miêu L t 195. Hoàng Th Liên, sinh ngày 24/7/1979 t i Hòa Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59, ngõ 41, ph Hòa Bình, khóm 24, thôn Dân Sinh, xã Th y Thư ng, huy n Gia Nghĩa 196. Trương Th Út, sinh ngày 30/12/1985 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, ngách 1, ngõ 1, ph Ninh H , khóm 13, phư ng An Ninh, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 197. Nguy n Th Kim Ngon, sinh ngày 13/8/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 405, đư ng Minh Chí, đo n 1, khóm 7, thôn Đ ng Hưng, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 198. Võ Th Thanh Thúy, sinh ngày 17/02/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38/5 Khê Châu, khóm 7, thôn Trư ng Hưng, xã Lô Trúc, huy n Đào Viên 199. Tr n Th Ng c Dung, sinh ngày 17/7/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/8, ngõ 99, đư ng Bách Tam, khóm 19, phư ng Bách Phúc, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 200. Cao Hoàng Oanh, sinh ngày 28/3/1985 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/8 L c Cư c, khóm 7, thôn L c Cư c, xã L c Cư c, huy n Gia Nghĩa 201. Huỳnh M ng Thu, sinh ngày 25/5/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 80, t ng 3, đư ng Hưng Thành, khóm 6, phư ng Th Thành, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 202. Huỳnh Th Ng c Th o, sinh ngày 18/6/1979 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngách 19, ngõ 680, đư ng Trung Chính, khóm 13, phư ng Trung Hi u, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 203. Nguy n Th Thuyên, sinh ngày 28/2/1977 t i Thái Bình Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản