Quyết định số 1026/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 1026/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1026/QĐ-BLĐTBXH công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1026/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 1026/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Căn c ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, đơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t đ trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, T công tác th c hi n Đ án 30 c a B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, đơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30, th trư ng các v , c c, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Các đ/c Th trư ng ( đ ch đ o) - T Công tác CTCCTTHC c a TTg CP ( đ báo cáo) - Lưu VT, TCTTHĐA30. Nguy n Th Kim Ngân FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bo thu tuc
Đồng bộ tài khoản