Quyết định số 1026/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 1026/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1026/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1026/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1026/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG NGUY N THÁI LAI GI CH C TH TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 6190-CVNS/BTCTW, ngày 13 tháng 7 năm 2009; Xét ngh c a B Tài nguyên và Môi trư ng t i văn b n s 231-TTr/BCS TNMT, ngày 28 tháng 4 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 1688/TTr-BNV, ngày 08 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH i u 1. B nhi m có th i h n ông Nguy n Thái Lai, C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c, B Tài nguyên và Môi trư ng, gi ch c Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và ông Nguy n Thái Lai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTN, KGVX, Nguy n T n Dũng HC, C ng TT T, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản