Quyết định số 103/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 103/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc sửa đổi Quy chế điều hành thực hiện dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 103/2000/Q -BNN- Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2000 TCCB QUY T Đ NH V/V S A Đ I QUY CH ĐI U HÀNH TH C HI N D ÁN B O V TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ TÁI T O R NG VÙNG Đ U NGU N SÔNG ĐÀ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Căn c vào quy t nh s 115/1998/Q -BNN ngày 12/8/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c ban hành Quy ch i u hành th c hi n d án B o v tài nguyên thiên nhiên và tái t o r ng vùng u ngu n sông à ( o n ) . Căn c T trình ngày 20/4/2000 c a Trư ng Ban qu n lý các d án vi n tr Lâm nghi p, C c trư ng C c phát tri n Lâm nghi p v/v ngh s a i, b sung Quy ch i u hành th c hi n d án o n . QUY T Đ NH: i u 1. Nay s a i Quy ch i u hành th c hi n d án B o v tài nguyên thiên nhiên và tái t o r ng vùng u ngu n sông à ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành kèm theo quy t nh s 115/1998/Q -BNN ngày 12/8/1998 như sau: 1) Hu b i m 3 i u 6. 2) B sung thêm i m 5 i u 7 như sau: 5. Thành l p h i ng nghi m thu: thành ph n h i ng nghi m thu g m: Ch t ch h i ng là Trư ng ho c Phó Ban qu n lý d án c p huy n. Thành viên h i ng g m k toán và i u ph i viên d án c p huy n, i di n các ngành huy n (giao thông, xây d ng, thu l i, nông lâm nghi p), ti n hành nghi m thu theo úng qui nh hi n hành c a Nhà nư c. 3) Thay i toàn b i u 13 như sau: Nh ng n i dung k ho ch d án ư c tri n khai th c hi n thông qua các h p ng kinh t A-B t i các Ban qu n lý d án c p huy n. Khi k t thúc ho c thanh lý h p ng, Ban qu n lý d án c p huy n thành l p h i ng nghi m thu và ti n hành
  2. nghi m thu các công trình xây d ng cơ b n (lâm sinh, lâm nông nghi p và các công trình xây d ng cơ s h t ng) theo i m 5 i u 7 m i b sung trong quy t inh này. Ban qu n lý d án c p huy n ch u trách nhi m v k t qu nghi m thu, s lư ng và ch t lư ng các công trình. Trên cơ s k t qu nghi m thu c a H i ng nghi m thu Trư ng ban qu n lý d án c p huy n ký xác nh n kh i lư ng công trình làm cơ s thanh lý v n cho bên thi công (b), chuNn b h sơ, báo cáo trình UBND t nh phê duy t quy t toán công trình hoàn thành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. - Chánh văn phòng B , các V , C c ch c năng liên quan và Ban i u hành Trung ương d án, Trư ng Ban qu n lý d án Trung ương và a phương thu c hai t nh Sơn La và Lai châu ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản