Quyết định số 103/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 103/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2001/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế tổ chức và thực hiện Dự án Phát triển chè và cây ăn quả do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2001/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 103/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V/V : BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ TH C HI N D ÁN PHÁT TRI N CHÈ VÀ CÂY ĂN QU B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Hi p nh vay v n d án Phát tri n chè và cây ăn qu s VIE 1781(SF) ký ngày 1/10/2001 gi a Chính Ph Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n châu á (ADB); Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 14/5/2001 c a Th tư ng Chính Ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s dung ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh 132/1999/BNN/Q -HTQT ngày 22/9/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c ban hành quy ch qu n lý các chương trình d án có s d ng ngu n h tr nư c ngoài thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và PTNT; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý các D án Nông nghi p, V trư ng V T ch c Cán b và Giám c D án Phát tri n chè và cây ăn qu ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “ Qui ch v T ch c và th c hi n d án Phát tri n chè và cây ăn qu ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, m i qui nh trư c ây trái v i qui ch này u bãi b . i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các ơn v có liên quan, Trư ng Ban Qu n lý các D án Nông nghi p, Giám c D án Phát tri n chè và cây ăn qu ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. /. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH TRƯ NG Cao Đ c Phát
 2. QUY CH T CH C VÀ TH C HI N D ÁN PHÁT TRI N CHÈ VÀ CÂY ĂN QU (Ban hành theo Quy t đ nh s : 103/2001/QĐ - BNN - TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Quy ch này quy nh các nguyên t c chung và các i u kho n chi ti t v vi c t ch c và th c hi n D án Phát tri n cây chè và cây ăn qu , trên cơ s văn ki n Hi p nh tín d ng phát tri n s 1781 VIE (SF) ư c ký gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu á (ADB) ngày 01 tháng 10 năm 2001. i u 2: M i ho t ng và m i quan h c a các Ban Qu n lý d án Trung ương (CPO) và Ban Qu n lý D án t nh (PPMU) ph i tuân th ch t ch theo Hi p nh d án, các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam và các quy nh t i quy ch này. Các i u kho n trong b n quy ch này ư c xây d ng trên n i dung các văn ki n ch y u sau: - Hi p nh tín d ng d án Phát tri n cây chè và cây ăn qu s 1781 VIE (SF) gi a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n châu á (ADB), ký ngày 01 tháng 10 năm 2001 và các văn ki n chính th c kèm theo Hi p nh. - Ngh nh 17/2001/N -CP ngày 14/5/2001 c a Th tư ng Chính Ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. - Quy t nh 100/BNN/TCCB/Q ngày 3/7/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c thành l p Ban qu n lý các d án nông nghi p. - Quy t nh 132/1999/BNN/Q /HTQT ngày 22/9/1999 c a B trư ng B nông nghi p và PTNT v vi c Ban hành Quy ch qu n lý các chương trình và d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và PTNT. - Quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT s 2891 BNN/TCCB/Q ngày 28/6/2001 v vi c thành l p Ban Qu n lý d án Phát tri n cây chè và cây ăn qu . Chương 2: T CH C B MÁY C A D ÁN i u 3. Cơ c u t ch c c a d án T ch c c a d án Phát tri n chè và cây ăn qu bao g m:
 3. a/ Ban Ch o d án Trung ương (PSC) do Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làTrư ng Ban. b/ Ban Qu n lý d ánTrung ương (CPO). c/ Ban Ch o d án t nh (PPSC). d/ Ban Qu n lý d án t nh (PPMU). e/ Ban th c hi n d án (PIU) c a Ngân hàng nông nghi p và PTNT, Vi n nghiên c u rau qu , Vi n nghiên c u chè, Vi n công ngh sau thu ho ch thành ph H Chí Minh, Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam. i u 4. Các Ban Ch o d án A. Ban Ch o d án Trung ương (PSC): 1/ Thành ph n: - Ban ch o D án Trung ương g m có: Th trư ng B Nông nghi p & PTNT là Trư ng Ban ch o d án. Các thành viên c a Ban Ch o d án bao g m i di n c a B Tài chính, B K ho ch & u tư, Ngân hàng nông nghi p và PTNT, Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam, V H p tác qu c t c a B Nông nghi p & PTNT, C c Khuy n nông & Khuy n lâm, i di n kh i doanh nghi p tư nhân ngành chè và cây ăn qu , Ban Qu n lý các d án nông nghi p, Giám c d án Phát tri n chè và cây ăn qu , Giám c d án là thư ký cho Ban ch o. 2/ Nhi m v c a Ban Ch o d án Trưng ương: a/ Ban ch o d án có trách nhi m i u ph i, giám sát các ho t ng c a d án căn c theo văn ki n Hi p nh d án b/ Ch o, i u ph i và thúc Ny vi c th c hi n d án, hư ng d n thông qua Ban Qu n lý d án Trung ương trong các v n chính sách, ch c a d án c/ Phê duy t các k ho ch v n, k ho ch ho t ng và mua s m c a d án d/ Phê duy t các h p ng, k t qu u th u mua s m, xây l p và tư v n c a d án / Ch o d án xây d ng các văn b n liên B , c p B và các Quy nh, Quy ch liên quan n d án trình B và Nhà nư c ban hành e/ Ph i h p cùng v i nhà tài tr ưa ra các i u ch nh c n thi t cho d án mb o d án ho t ng có hi u qu . g/ Các thành viên thư ng tr c c a Ban Ch o d án h p nh kỳ 6 tháng m t l n. Các cu c h p b t thư ng s ư c t ch c theo yêu c u c th công vi c c a d án và theo ngh c a Trư ng Ban ch o d án. 3/ Ch làm vi c c a Ban ch o D án Trung ương
 4. a/ Ban ch o h p ít nh t 6 tháng 1 l n ho c theo yêu c u c th c a d án. b/ Ban ch o ho t ng kiêm nhi m và t gi i th khi hoàn thành nhi m v . B. Ban Ch o d án t nh (PPSC): 1/ Thành ph n: Ban ch o d án t nh g m: Phó Ch t ch U Ban nhân dân t nh làm Trư ng ban, các thành viên là i di n g m Giám c S Nông nghi p và PTNT (DARD) là Phó ban thư ng tr c và i di n c a các cơ quan Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p & PTNT (VBARD) t nh, H i Nông dân t nh, H i liên hi p Ph n t nh, Giám c d án PPMU là thành viên và thư ký c a PPSC. 2/ Nhi m v : Các PPSC ư c thành l p m i t nh có d án và ch u trách nhi m hư ng d n các PPMU t i t nh mình v v n th c hi n d án và chính sách. 3/ Ch làm vi c: Ban Ch o d án t nh h p 3 tháng m t l n, ho c theo yêu c u c th công vi c. i u 5. Các Ban Qu n lý d án A. Ban Qu n lý D án Trung ương (CPO): 1/ T ch c b máy: Ban Qu n lý d án Trung ương D án Phát tri n chè và cây ăn qu tr c thu c Ban Qu n lý các D án nông nghi p( g i là Ban Qu n lý D án Trung ương hay Văn phòng d án), tên giao d ch ti ng Anh là Central Project Office-CPO. Ban Qu n lý D án trung ương có tr s t t i Hà N i, ư c m tài kho n giao d ch t i ngân hàng, h ch toán c l p và ư c s d ng con d u c a Ban Qu n lý các d án Nông nghi p giao d ch. Ban Qu n lý d án Trung ương (ho c Văn phòng D án) có 1 Giám c, Phó Giám c, k toán d án và các cán b nhân viên d án. Giám c d án là ngư i ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban ch o d án v m i ho t ng c a d án. Ban Qu n lý d án Trung ương là cơ quan thư ng tr c c a D án Phát tri n chè và cây ăn qu , là u m i giao d ch v i các t ch c trong và ngoài nư c có ch c năng qu n lý i u hành th c hi n D án Phát tri n cây chè và cây ăn qu tuân th theo Hi p nh D án s 1781 VIE (SF) và các văn b n cam k t ho c tho thu n ký k t gi a phía Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n châu á (ADB), ng th i ch p hành các chính sách ch và qui nh hi n hành c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2/ Nhi m v c a Ban Qu n lý d án Trung ương.
 5. a/ Giúp Ban ch o d án t ch c, tri n khai th c hi n các m c tiêu và các ho t ng c a d án và các cơ quan tham gia th c hi n. b/ Xây d ng, qui ch t ch c th c hi n d án, nh m c kinh t k thu t và nh m c chi tiêu cho d án, ngh Trư ng ban ch o xem xét và trình B ban hành. c/ Căn c vào n i dung ghi trong Hi p nh, l p k ho ch ho t ng, t ng d toán hàng năm c a d án bao g m c v n ADB và v n i ng g i Trư ng ban ch o xem xét và trình B duy t, t ch c tri n khai các ho t ng c a d án sau khi k ho ch ã ư c phê duy t. d/ Ti p nh n ti n v n c a d án và phân b s d ng theo k ho ch ư c duy t. / Tuy n ch n cán b nhân viên c a d án theo phân c p và trình B ra quy t nh. e/T ch c các l p ào t o, t p hu n i ngũ cán b , k thu t viên, nhân viên nghi p v tham gia d án. g/ ChuNn b h sơ m i th u, th c hi n u th u tuy n ch n chuyên gia qu c t và trong nư c, t ch c u th u xây d ng và mua s m v t tư, thi t b thu c d án theo qui ch hi n hành c a Nhà nư c và Quy nh c a Ngân hàng Phát tri n Châu á (ADB). h/ Th c hi n các ho t ng theo k ho ch ã ư c phê duy t và t ng h p báo cáo nh kỳ v ti n và k t qu th c hi n d án g i Trư ng ban ch o xem xét, trình B và i tác nư c ngoài theo qui nh. i/ T ch c vi c ki m toán, quy t toán hàng năm và quy t toán khi k t thúc d án. B. Ban Qu n lý d án t nh (PPMU) và các Ban th c hi n d án (PIU): 1/ T ch c: Các Ban Qu n lý d án t i các t nh (PPMU) và các ơn v tham gia d án ư c m tài kho n t i ngân hàng và ư c s d ng con d u c a S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn t i các t nh và s d ng con d u c a các ơn v th c hi n d án giao d ch. Ban Qu n lý d án t nh có Trư ng và Phó ban PPMU, k toán, các cán b chuyên trách và nhân viên h p ng. Các Ban PPMU ch u trách nhi m t ch c th c hi n. 2/ Nhi m v c a Ban qu n lý d án t nh: a/ Th c hi n d án c a các t nh tương ng. b/ Qu n lý v tài chính c a các thành ph n d án tương ng. c/ L p các chương trình ào t o và ph i h p ào t o c p t nh. d/Ph i h p v i các Vi n Nghiên c u liên quan thi t l p h th ng c p gi y ch ng nh n vư n ươm.
 6. / Thi t l p h th ng thông tin th trư ng. e/ Mua s m trang thi t b theo phân c p. g/ Giám sát ti n th c hi n d án c p t nh. h/ L p các báo cáo, k ho ch, ti n và k toán c p t nh trình lên CPO i/ Giám sát và ánh giá các ho t ng c a d án bao g m c các bi n pháp b o v môi trư ng do các Bên vay ph th c hi n. Trư c khi b t u d án, các PPMU ph i chuNn b các k ho ch phát tri n chi ti t c p t nh, trong ó ch ra các khu v c có ti m năng phát tri n cây chè và cây ăn qu , quan tâm úng m c n h t ng cơ s và các thi t b ch bi n. Các k ho ch này cũng c n nêu ra yêu c u ào t o và h p tác gi a các cơ quan có liên quan trong quá trình ti n hành các ho t ng c a d án. C. Ngân hàng nông nghi p và PTNT (VBARD) Ngân hàng nông nghi p và PTNT (VBARD)ch u trách nhi m thành l p PIU t i tr s chính th c hi n H p ph n tín d ng; PIU do Phó t ng giám c c a VBARD làm Trư ng Ban và g m có m t Giám c thư ng tr c và m t s nhân viên có năng l c. Các h th ng báo cáo và s li u th ng kê do VBARD l p trong d án tín d ng nông thôn do ADB tài tr s ư c ch p nh n các s a i phù h p áp ng các yêu c u c a d án, PIU ch u trách nhi m: a/ L p k ho ch công tác và ngân sách hàng năm. b/ Duy trì các tài kho n h p lý và các báo cáo chi tiêu. c/ Ti p t c tài tr các kho n vay ph h p lý. d/ Chuy n các ơn xin vay v n ph có s lư ng vay vư t quá $50.000 cùng v i xu t c th Ngân hàng Phát tri n châu á thông qua. / Lưu gi các h sơ v ơn xin rút v n và gi i ngân. e/ Ki m tra vi c ho t ng d án c a các chi nhánh c a VARD thu c các t nh có d án. g/ Ki m tra ho t ng c a các kho n v n vay ph . h/Thu th p và i chi u các s li u th ng kê liên quan n d án. i/ So n và trình các báo cáo c n thi t và các s li u th ng kê cho CPO, B Tài chính (MOF) và ADB. k/ Tham gia vào quá trình so n th o và ch nh lý các s tay k thu t ư c chuNn b trong d án hư ng d n t i các h nông dân.
 7. Ch m nh t trong vòng m t năm k t ngày d án có hi u l c, Bên vay b o m VBARD s so n th o công b m t chính sách cho vay, ra các i u kho n và các i u ki n có th ư c vay v n cho các ti u d án, trư c khi xu t b n, d th o s tay k thu t s ư c trình ADB xem xét ch p nh n. Các Vi n Nghiên c u ch u trách nhi m ti n hành các nghiên c u thích h p v nông h c, ch bi n và b o qu n sau thu ho ch. Trong trư ng h p ư c yêu c u, các Vi n Nghiên c u s h tr các PPMU trên cơ s h p ng trong vi c: (i) ChuNn b toàn b khâu k thu t; (ii) L p các tiêu chuNn và thi t l p h th ng c p ch ng nh n vư n ươm; (iii) Cung c p a i m và thi t b ào t o nâng cao các cán b c a S Nông nghi p và PTNT (DARD) và (iv) Mua s m trang thi t b cho các H p ph n ư c phân c p cho các Vi n Nghiên c u trên cơ s thông qua B Nông nghi p và PTNT (MARD) phê duy t. Chương 3: CHUYÊN GIA VÀ NHÂN VIÊN C A D ÁN i u 6. Nhi m v c a các chuyên gia và nhân viên T t c các chuyên gia và nhân viên c a d án, bao g m ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài, u có nhi m v : 1/ Hoàn thành các nhi m v v i ch t lư ng t t và úng th i h n, các công vi c ư c giao theo b n mô t công vi c trong h p ng ho c các công vi c ư c giao. 2/ Báo cáo trung th c và y các công vi c ư c giao. 3/ Duy trì m i quan h công tác v i các ng nghi p, các cơ quan liên quan. Các chuyên gia và nhân viên c a d án ch ư c quy n giao d ch v i các cơ s c a Vi t Nam và nư c ngoài theo s phân công c a Lãnh o Ban Qu n lý d án. Không ư c phép xin ho c nh n b t c kho n phí, ti n thư ng, quà bi u, v.v...c a các t ch c hay cá nhân khác cho nh ng công vi c có liên quan n nhi m v ang th c hi n. 4/ Tuân th pháp lu t và các chính sách c a Vi t Nam, các quy ch c a B Nông nghi p & PTNT và Quy nh c a d án, c bi t trong công tác b o m t thông tin, tài li u, b o v tài s n. 5/ Không ng ng h c t p, rèn luy n, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , ngo i ng và năng l c công tác thông qua các ho t ng c a d án. 6/ óng y và úng h n các kho n thu và nghĩa v theo qui nh. Chương 4: QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 7. K ho ch tài chính.
 8. 1/ Tài chính do ADB và Chính ph Vi t Nam cung c p ư c s d ng theo úng h ng m c và các th t c ã qui nh trong Văn ki n d án, tuân th y các qui nh hi n hành c a ADB và Chính ph Vi t Nam. 2/ M i trư ng h p thay i, i u ch nh các h ng m c u ph i báo cáo Ban ch o phê duy t xem xét, quy t nh. 3/ K ho ch ho t ng và tài chính hàng năm do Ban Qu n lý d án xây d ng trình lên Ban Ch o d án phê duy t. i u 8. K toán. 1/ K toán d án ư c th c hi n theo úng các qui nh trong Hi p nh vay v n và quy nh hi n hành c a ADB và Chính ph Vi t Nam. 2/ M i hóa ơn, ch ng t thu chi ph i ư c lưu gi y t i văn phòng d án. Ban Qu n lý d án ph i thi t l p h th ng k toán trên máy vi tính theo qui nh. i u 9. Quy t toán và báo cáo tài chính. 1/ Hàng quý và hàng năm, Giám c d án ph i th c hi n báo cáo quy t toán tài chính v i Ban Ch o d án, các V ch c năng và các B h u quan theo bi u m u quy nh. 2/ Báo cáo tài chính t ng quý và t ng năm ph i ư c g i cho B Nông nghi p & PTNT, B K ho ch & u tư, B Tài chính, Văn phòng Chính ph úng h n. Báo cáo quí ch m nh t 15 ngày và Báo cáo năm ch m nh t 20 ngày sau khi k t thúc quý và năm. i u 10. Ki m toán. 1/Tài chính hàng năm các h p ph n ư c ki m toán b ng ki m toán viên c l p do CPO tuy n ch n, ADB và B NN&PTNT phê duy t. 2/ Báo cáo ki m toán hàng năm ph i ư c g i cho B Nông nghi p & PTNT, các Cơ quan qu n lý c a Chính ph và ADB. 3/ Giám c d án có trách nhi m gi i trình các v n liên quan ư c nêu ra trong báo cáo ki m toán. i u 11. Tài s n c a D án 1/ M i tài s n, thi t b , phương ti n, d ng c trang b chung cho văn phòng CPO, PPMU, PIU mua s m t kinh phí d án là tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a d án trong su t th i gian ho t ng c a d án, không ai có quy n chuy n như ng, cho, bi u, bán các tài s n ó ho c s d ng cho m c ích riêng.
 9. 2/ Vi c mua s m các trang thi t b , tài s n ph i ư c ti n hành theo qui nh mua s m c a ADB và Vi t Nam. Vi c mua s m các tài s n và xây l p ph i tuân th theo quy nh v phân c p mua s m cho d án. 3/ Ban Qu n lý d án CPO có trách nhi m so n th o, ban hành qui ch qu n lý tài s n, s d ng xe c , i n tho i, i n nư c c a d án. Các Ban PPMU, PIU có trách nhi m t ch c t t vi c s d ng, b o qu n, b o dư ng, s a ch a tài s n c a d án luôn trong tình tr ng k thu t t t. 3/ Sau khi k t thúc d án, t t c các tài s n và h sơ tài s n ph i ư c bàn giao y theo úng quy nh c a Nhà nư c và c a B Nông nghi p & PTNT. Chương 5: QU N LÝ TÀI LI U VÀ CH Đ BÁO CÁO i u 12. Tài li u c a D án 1/ M i tài li u do các H p ph n so n th o, thu th p, x lý d ng văn b n, tư li u trên ĩa t , phim nh, băng ghi ti ng, ghi hình... u là tài s n d án và ch ư c s d ng cho m c ích công v , theo qui nh hi n hành c a Vi t Nam 2/ Khi d án k t thúc, m i tài li u ư c chuy n giao y và nguyên tr ng cho B Nông nghi p & PTNT. i u 13. Ngôn ng Ngôn ng chính th c s d ng trong tài li u d án là ti ng Anh và ti ng Vi t. M i tài li u chính th c quan tr ng c a d án ph i có 2 b n: b n ti ng Anh và ti ng Vi t, v i n i dung hoàn toàn gi ng nhau và có giá tr như nhau. i u 14. Qu n lý tài li u 1/ M i công văn, gi y t , thư t , fax, i n tín...mà d án g i i trong và ngoài nư c u ph i có b n chính lưu t i Văn phòng d án, có s theo dõi . Các văn b n g i i ph i ư c ánh s th t , ghi rõ ngày tháng, ngư i so n th o và ph i ghi tiêu ho c bi u tư ng c a d án. 2/ Các tài li u quan tr ng, các báo cáo ti n , báo cáo k thu t, báo cáo tài chính... u là tài li u m t không công b và ư c s d ng theo qui ch tài li u công v . 3/ Các cán b d án ch u trách nhi m qu n lý ch t ch vi c s d ng úng m c ích các tài li u c a d án theo tinh th n c a qui ch này và các qui nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. i u 15. Phát hành tài li u.
 10. 1/ Các n phNm và tài li u do d án phát hành r ng rãi ngoài Văn phòng d án (tài li u h i th o, h i ngh , sách, băng hình, bư m thông tin...) ch ư c c p n n i dung k thu t theo qui nh. 2/ Giám c CPO và các Trư ng Ban PPMU, PIU ch u trách nhi m v n i dung c a các n phNm, tài li u do Ban mình phát hành. 3/ Trư c khi in n và phát hành tài li u, ph i xin gi y phép c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh. i u 16. Ban Qu n lý d án có trách nhi m báo cáo ti n hàng quí, n a năm và hàng năm và các báo cáo t xu t theo yêu c u cho Ban Ch o, B K ho ch & u tư, Ban Qu n lý các d án nông nghi p và Ngân hàng Phát tri n Châu á, không mu n hơn 3 tu n sau khi h t th i h n báo cáo. Báo cáo ti n ph i bao g m y các thông tin chi ti t v tình hình th c hi n n i dung k thu t và tài chính c a d án. i u 17. Sau khi k t thúc d án, Ban Qu n lý d án Trung ương có trách nhi m so n th o và trình B Nông nghi p & PTNT, các cơ quan nhà nư c h u quan và ADB báo cáo t ng k t ư c xây d ng theo úng các qui nh c a ADB và Chính ph Vi t Nam. i u 18. Sau khi k t thúc t ng ho t ng ư c giao, các chuyên gia, cán b k thu t có trách nhi m xây d ng và hoàn t t các báo cáo k thu t theo qui nh c a d án. i u 19. T t c các cán b tham gia nh ng ho t ng ào t o nư c ngoài trong khuôn kh d án u ph i hoàn thành báo cáo t p th c a c oàn và báo cáo cá nhân n p cho Ban qu n lý không ch m hơn 2 tu n sau khi chuy n i k t thúc. Báo cáo v ho t ng ào t o trong nư c (h i th o, t p hu n...) do Ban Qu n lý d án xây d ng và trình B Nông nghi p & PTNT, các cơ quan Nhà nư c h u quan không ch m hơn 2 tu n sau khi ho t ng ư c hoàn t t. Chương 6: QUAN H GI A BAN QU N LÝ D ÁN VÀ CÁC CƠ QUAN CH C NĂNG i u 20. Ban Qu n lý d án có trách nhi m th c hi n y và nghiêm túc các qui nh c a Văn phòng B v b o v , phòng cháy, ch a cháy, ti t ki m i n, nư c, v sinh...và thanh toán y ti n thuê bao, cư c phí liên l c vi n thông, ti n i n, nư c, b o v ... theo thông báo c a Văn phòng B . i u 21. Các V , C c và các ơn v c a B Nông nghi p & PTNT theo ch c năng ư c phân công có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các h p ph n, hư ng d n y các qui nh c a nhà nư c có liên quan n d án, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các qui nh ó và h tr cho d án hoàn thành t t các nhi m v ư c giao. ng th i có trách nhi m theo dõi và t o i u ki n thu n l i cán b i tác thu c quy n qu n lý c a ơn v hoàn thành t t công vi c. i u 22. Khi c n thi t, B Nông nghi p & PTNT và Ban Qu n lý các d án Nông nghi p có th t ch c oàn ki m tra v vi c th c hi n các ho t ng và tài chính c a d án.
 11. i u 23. Trong trư ng h p c n thi t, Ban Qu n lý d án Trung ương xin ý ki n Ban Ch o và ngh V T ch c Cán b trình Lãnh o B Nông nghi p & PTNT xem xét quy t nh s a i m t s i u kho n cho phù h p v i tình hình th c t ./.
Đồng bộ tài khoản