Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
116
lượt xem
16
download

Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 103/2005/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY CH HO T NG NG PHÓ S C TRÀN D U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; tri n khai th c hi n K ho ch Qu c gia ng phó s c tràn d u giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng ng phó s c tràn d u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) QUY CH HO T NG NG PHÓ S C TRÀN D U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 103/2005/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1:
  2. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh n i dung ho t ng, trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong vi c ng phó, kh c ph c h u qu s c tràn d u trên ph m vi c nư c. 2. Các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài tr c ti p hay gián ti p gây ra s c tràn d u trên lãnh th , vùng c quy n kinh t , th m l c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i th c hi n Quy ch này. Trư ng h p i u ư c qu c t C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “D u và các s n phNm c a d u” bao g m: a) D u thô: là d u t các m d u khai thác chưa qua ch bi n. b) D u thành phNm: là các lo i d u ã qua ch bi n như xăng, d u ho , d u máy bay, d u dieseel (DO), d u mazut (FO) và các lo i d u bôi trơn, b o qu n, làm mát khác. c) Các lo i khác: d u th i, nư c la canh t ho t ng c a t u bi n, t u sông, c a các công trình n i ho c t súc r a, s a ch a tàu. "D u" trong Quy ch này ư c hi u là t t c các lo i nói trên. 2. “S c tràn d u” là hi n tư ng d u t các phương ti n ch a khác nhau thoát ra ngoài môi trư ng t nhiên do s c k thu t, thiên tai ho c do con ngư i gây ra không ki m soát ư c. 3. “ ng phó s c tràn d u”: là các ho t ng s d ng l c lư ng, phương ti n, thi t b nh m x lý k p th i, lo i tr ho c h n ch t i a ngu n d u tràn ra môi trư ng. 4. “Kh c ph c h u qu s c tràn d u”: là các ho t ng nh m làm s ch t, nư c, h sinh thái khu v c b nhi m d u và các bi n pháp h n ch thi t h i, ph c h i môi sinh, môi trư ng sau s c tràn d u. 5. “Cơ s ”: là các cơ quan, ơn v , cá nhân có phương ti n, thi t b gây ra ho c có nguy cơ gây ra s c tràn d u. 6. "Ch cơ s ": là ngư i ng u cơ quan, ơn v , ch u trách nhi m toàn di n v pháp lý i v i các ho t ng c a cơ s . 7. "Ch huy hi n trư ng": là ngư i ư c phân công ho c ư c ch nh tr c ti p ch huy m i ho t ng ng phó t i nơi x y ra s c tràn d u. Quy n h n và trách nhi m c a Ch huy hi n trư ng ư c quy nh c th trong phương án ng phó s c tràn d u c a t ng cơ s , a phương, ơn v .
  3. 8. "S c tràn d u c bi t nghiêm tr ng": là s c tràn d u x y ra v i kh i lư ng l n, d u tràn ra trên di n r ng, liên quan n nhi u t nh, thành ph ho c trên a bàn nguy hi m, e d a nghiêm tr ng n tính m ng, tài s n, môi trư ng và i s ng c a nhân dân. 9. “Khu v c ưu tiên b o v ”: là các khu t p trung dân cư; i m ngu n nư c ph c v sinh ho t và s n xu t; i m di tích l ch s ư c x p h ng; khu du l ch, sinh thái; khu d tr sinh quy n; khu nuôi tr ng thu s n t p trung. Chương 2: T CH C NG PHÓ S C TRÀN D U i u 3. Thông tin và x lý thông tin trong ng phó s c tràn d u 1. Thông tin và u m i ti p nh n thông tin Các t ch c, cá nhân; cơ s x y ra s c tràn d u ho c phát hi n s c tràn d u có trách nhi m báo cáo k p th i n m t trong các cơ quan sau ây: a) C ng v g n nh t; b) Cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n c a các B , ngành và a phương liên quan; c) S Tài nguyên và Môi trư ng; d) Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c; ) U ban nhân dân c p t nh. Ngoài các u m i trên, khi x y ra tràn d u ho c phát hi n s c tràn d u có th thông tin n b t kỳ a ch liên l c nào như: các ài thông tin duyên h i, U ban nhân dân huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh); các ơn v : H i quân, Biên phòng, C nh sát bi n, C nh sát giao thông ư ng thu . 2. X lý thông tin: a) Sau khi nh n ư c thông tin v s c tràn d u, các cơ quan có trách nhi m nêu t i kho n 1 i u này ph i có ngay các bi n pháp ng phó theo kh năng, ng th i ph i k p th i báo cáo, tham mưu giúp U ban nhân dân c p t nh, Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c, U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o, ph i h p ng phó. b) Cung c p thông tin chính xác, k p th i các cơ quan, ơn v và nhân dân trong vùng b nh hư ng ch ng phòng tránh và tham gia kh c ph c h u qu . i u 4. Phân c p ng phó s c tràn d u Căn c vào m c s c tràn d u, vi c t ch c, th c hi n ng phó ư c ti n hành 3 c p sau ây:
  4. 1. C p cơ s : a) S c tràn d u x y ra cơ s : ch cơ s ph i t ch c, ch huy l c lư ng, phương ti n, thi t b c a mình ho c l c lư ng, phương ti n, thi t b trong h p ng ng phó s c tràn d u tri n khai th c hi n ng phó k p th i. b) Trư ng h p s c tràn vư t quá kh năng, ngu n l c t i ch không t ng phó, cơ s ph i k p th i báo cáo cơ quan ch qu n, U ban nhân dân c p t nh tr giúp. Ch cơ s x y ra s c tràn d u ch u trách nhi m ch huy hi n trư ng. c) Trong trư ng h p x y ra s c tràn d u nghiêm tr ng ho c s c tràn d u x y ra trong khu v c c n ưu tiên b o v , ng phó k p th i Th trư ng các cơ quan ang gi trách nhi m là ch huy hi n trư ng ư c phép huy ng các l c lư ng, phương ti n c n thi t ng phó ngay, ng th i báo cáo U ban nhân dân c p t nh nơi x y ra s c tràn d u và U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o, ph i h p ng phó. 2. C p khu v c : a) S c tràn d u x y ra vư t quá kh năng ng phó c a cơ s ho c s c tràn d u x y ra không thu c trách nhi m tr c ti p c a cơ s , như trư ng h p b thiên tai, s c va, âm phương ti n, do d u t nơi khác trôi d t n thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nơi x y ra s c tràn d u có trách nhi m tr c ti p ch trì ho c ch nh ngư i ch huy hi n trư ng t ch c ng phó theo k ho ch c a a phương, ng th i ư c phép huy ng khNn c p ngu n l c c n thi t c a các cơ s , các B , ngành trên a bàn, c a Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c ng phó. b) u m i ch trì giúp Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ch c ng phó s c tràn d u là Ban Ch huy phòng ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n c p t nh. 3. C p Qu c gia a) Trư ng h p s c tràn d u x y ra c bi t nghiêm tr ng, U ban nhân dân c p t nh nơi x y ra s c tràn d u k p th i báo cáo U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n tr c ti p ch o, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ng phó. b) Trư ng h p s c tràn d u vư t quá kh năng ng phó c a các l c lư ng trong nư c, U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c yêu c u tr giúp qu c t . Trong quá trình t ch c ng phó s c tràn d u các c p nêu trên, ch huy hi n trư ng ph i ch ng x lý, báo cáo k p th i di n bi n s c , xu t các ki n ngh c n thi t n c p có thNm quy n và ch u trách nhi m v i quy t nh c a mình. i u 5. ng phó trong trư ng h p s c tràn d u cách b trên 20 km. 1. S c tràn d u x y ra cách b trên 20 km, vi c t ch c ng phó, ch huy hi n trư ng do Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c ch u trách nhi m. T ng công ty D u khí Vi t Nam ch u trách nhi m ng phó s c tràn d u quy mô c p cơ s x y ra t i khu v c khoan, thăm dò, khai thác d u khí, n u s c tràn d u vư t quá kh năng t ng phó ph i báo cáo Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c.
  5. 2. S c tràn d u x y ra trên di n r ng, vư t kh năng ng phó c a Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c, U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n có trách nhi m ch o, i u ng l c lư ng, phương ti n, thi t b ph i h p ng phó. i u 6. ng phó s c tràn d u k t h p phòng ch ng cháy, n ng phó s c tràn d u, c bi t i v i các lo i d u có nhi u thành ph n nh , nguy cơ cháy n cao, s c tràn d u x y ra g n b , trong sông, trên t li n, ph i h t s c lưu ý phương án ph i h p, t ch c l c lư ng, phương ti n b o m phòng ch ng cháy, n và sơ tán nhân dân ra ngoài vùng nguy hi m. Chương 3: GI I QUY T H U QU S C TRÀN D U i u 7. ánh giá, xác nh thi t h i và gi i quy t b i thư ng thi t h i 1. S c tràn d u x y ra trên a bàn m t t nh do U ban nhân dân c p t nh ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan và ch cơ s gây ra s c tràn d u th c hi n vi c ánh giá, xác nh thi t h i và gi i quy t b i thư ng thi t h i. 2. S c tràn d u c bi t nghiêm tr ng, U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, U ban nhân dân c p t nh, cơ quan liên quan và ch cơ s gây ra s c tràn d u th c hi n vi c ánh giá, xác nh thi t h i và yêu c u ch cơ s gi i quy t b i thư ng thi t h i; trư ng h p c bi t, ki n ngh thành l p H i ng thNm nh c p nhà nư c, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Kinh phí gi i quy t b i thư ng thi t h i do cơ quan b o hi m chi tr (n u có tham gia b o hi m) và t ngu n tài chính c a ch cơ s gây ra s c tràn d u. 4. Các kho n b i thư ng thi t h i g m: tính m ng, s c kho con ngư i; tài s n c a nhà nư c và nhân dân; hu ho i tài nguyên, môi sinh, môi trư ng; i u ng l c lư ng, phương ti n, thi t b ng phó s c tràn d u; kh o sát, ánh giá, xác nh thi t h i; gi i quy t các th t c b i thư ng thi t h i và kh c ph c h u qu . 5. Ch cơ s gây ra s c tràn d u n u ã ký k t h p ng ng phó s c tràn d u v i doanh nghi p cung c p d ch v ng phó s c tràn d u ho c v i Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c ph i thanh toán chi tr theo h p ng. 6. Vi c gi i quy t b i thư ng thi t h i c n ti n hành khNn trương, ch t ch , có th thuê tư v n c a cơ quan chuyên môn, k c tư v n qu c t trong trư ng h p bên gây ra s c tràn d u là pháp nhân nư c ngoài. Trư ng h p c n thi t, U ban nhân dân c p t nh nơi x y ra s c tràn d u, U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n có th ph i h p, ch o cơ quan ch c năng áp d ng các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t gi i quy t h u qu , b i thư ng thi t h i s c tràn d u. 7. Các B , ngành, U ban nhân dân c p t nh, cơ quan, ơn v ch qu n c a ch cơ s có trách nhi m ch o ương s gây ra s c tràn d u th c hi n y , k p th i trách nhi m b i thư ng thi t h i theo úng quy nh c a pháp lu t.
  6. Chương 4: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN IV IS C TRÀN D U i u 8. Trách nhi m c a ch cơ s 1. Xây d ng k ho ch ng phó s c tràn d u, trình c p có thNm quy n phê duy t. Ti n hành ký k t tho thu n, h p ng ng phó s c tràn d u v i các cơ quan, ơn v thích h p. 2. Ch u trách nhi m i v i s c tràn d u do cơ s mình gây ra; ch ng, tích c c huy ng ngu n l c, t t ch c, ch huy ng phó k p th i, hi u qu khi x y ra s c tràn d u. 4. Ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i khi gây ra s c tràn d u theo quy nh t i i u 7 Quy ch này. 5. Các phương ti n, thi t b có kh năng gây ra s c tràn d u, b t bu c ph i tham gia b o hi m v ô nhi m môi trư ng tương ng v i nguy cơ gây ra tràn d u. 6. Các tàu theo Quy nh 26, Ph l c I Công ư c qu c t v ngăn ng a ô nhi m do tàu gây ra mà Vi t Nam là nư c thành viên tham gia ph i có k ho ch ng c u ô nhi m d u ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 9.Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) 1. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m t ch c ng phó các s c tràn d u theo quy nh t i i u 4 Quy ch này. 2. Các a phương c p t nh có nguy cơ x y ra s c tràn d u cao, c bi t các a phương ven bi n có các sông l n, c ng l n, có h th ng kho xăng d u u ngu n, có khu công nghi p l c, hoá d u ph i xây d ng k ho ch ng phó s c tràn d u c a a phương mình, trình U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n phê duy t. 3. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m phê duy t k ho ch ng phó s c tràn d u c a các cơ s trên a bàn t nh; ch o i u tra, ánh giá, xác nh thi t h i, hoàn ch nh h sơ pháp lý, yêu c u ch cơ s gây ra s c tràn d u b i thư ng thi t h i. 4. K p th i báo cáo s c tràn d u x y ra trên a bàn qu n lý; nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, k t qu th c hi n k ho ch ng phó s c tràn d u c a a phương v U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. i u 10. Trách nhi m c a U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n 1. Ch trì ch o, t ch c th c hi n K ho ch qu c gia ng phó s c tràn d u trên ph m vi c nư c. 2. Hư ng d n xây d ng k ho ch ng phó s c tràn d u; ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành liên quan thNm nh, phê duy t k ho ch ng
  7. phó s c tràn d u c a U ban nhân dân c p t nh và các Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c; ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n. 3. Ch o và huy ng l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, các Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c, các a phương ng phó s c tràn d u x y ra theo phân c p quy nh t i i u 4 Quy ch này. 4. Ch o vi c t ch c ào t o, hu n luy n chuyên môn, nghi p v ng phó s c tràn d u cho các l c lư ng chuyên trách nòng c t, bán chuyên trách, kiêm nhi m; t ch c di n t p, hi p ng, ph i h p các l c lư ng; tuyên truy n, giáo d c c ng ng, ph bi n ki n th c v nguy cơ, hi m ho c a s c tràn d u ch ng phòng tránh, ng phó. 5. Ch o vi c i u tra, xác minh s c tràn d u khi có ngh c a B , ngành, a phương, ch cơ s ho c yêu c u c a cơ quan có thNm quy n; ki n ngh Th tư ng Chính ph và các cơ quan nhà nư c có liên quan v nh ng bi n pháp ngăn ng a, h n ch n m c th p nh t các thi t h i do s c tràn d u x y ra. 6. Ph i h p v i cơ quan có thNm quy n c a các nư c có liên quan x lý s c tràn d u x y ra trên vùng bi n ho c vùng nư c ti p giáp v i các nư c láng gi ng, báo cáo Th tư ng Chính ph trư ng h p vư t quá thNm quy n. i u 11. Các B , ngành liên quan 1. Theo ch c năng xây d ng, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ng phó, kh c ph c h u qu s c tràn d u và hư ng d n th c hi n; phê duy t k ho ch ng phó s c tràn d u c a cơ s thu c quy n; ph i h p v i các a phương ki m tra vi c th c hi n các quy nh i v i ch cơ s ngăn ng a, h n ch t i a kh năng x y ra s c tràn d u; b o m ch , chính sách, quy n l i i v i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng ng phó s c tràn d u theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n s ch o c a U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n trong vi c tri n khai th c hi n k ho ch qu c gia ng phó s c tràn d u; báo cáo k p th i s c tràn d u x y ra thu c ph m vi B , ngành qu n lý; hàng năm báo cáo tình hình, k t qu tri n khai th c hi n k ho ch qu c gia ng phó s c tràn d u v U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. i u 12. Trách nhi m c a Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c 1. Là l c lư ng chuyên trách, nòng c t ng phó s c tràn d u trên khu v c ư c giao; th c hi n ng phó s c tràn d u theo phân c p và h p ng ng phó s c tràn d u v i các cơ s ; s n sàng cơ ng ng phó s c tràn d u trên ph m vi c nư c theo s ch o c a U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. 2. Xây d ng k ho ch ng phó s c tràn d u, trình U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n thNm nh, phê duy t. 3. K p th i báo cáo khi có s c tràn d u, k t qu th c hi n nhi m v ng phó s c tràn d u v U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n.
  8. i u 13. Trách nhi m c a các t ch c kinh t - xã h i khác Nhà nư c Vi t Nam khuy n khích và t o i u ki n thu n l i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia u tư cơ s h t ng, trang thi t b ph c v ho t ng ng phó s c tràn d u, b o v môi trư ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n s huy ng c a U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, c a U ban nhân dân các a phương. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy ch ho t ng ng phó s c tràn d u s ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 15. X lý vi ph m Các t ch c, cá nhân không th c hi n trách nhi m quy nh t i Quy ch này thì tuỳ tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t. i u 16. T ch c th c hi n U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m tri n khai, t ch c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n k p th i xu t nh ng v n n y sinh c n b sung, s a i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản