Quyết định số 103/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 103/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 103/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH BÁN U GIÁ HÀNG D TR QU C GIA DO C C D TR QU C GIA TR C TI P QU N LÝ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh D tr qu c gia s 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004; Căn c Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n; Căn c Ch th s 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng th c hi n Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 270/2003/Q -TTg ngày 24/12/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c D tr qu c gia; Theo ngh c a C c trư ng C c D tr qu c gia, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch bán u giá hàng d tr qu c gia do C c D tr qu c gia tr c ti p qu n lý. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 31/2004/Q -BTC ngày 06/4/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch u th u mua, bán hàng d tr qu c gia và Quy t nh s 21/2005/Q -BTC ngày 07/4/2005 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i Quy ch u th u mua, bán hàng d tr qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2004/Q -BTC ngày 06/4/2004 c a B trư ng B Tài chính. i u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia, V trư ng V tài v qu n tr , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
 2. - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, C c Thu , KBNN, C c H i quan các t nh, thành ph Ph m S Danh tr c thu c TW; - Các DTQG khu v c; - Các ơn v thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Công báo; - Lưu: VT, C c DTQG. QUY CH BÁN U GIÁ HÀNG D TR QU C GIA DO C C D TR QU C GIA TR C TI P QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 103/2008/Q -BTC ngày 12/11/2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v trình t , th t c bán u giá hàng d tr qu c gia do C c D tr qu c gia tr c ti p qu n lý (sau ây g i là hàng d tr qu c gia). 2. i tư ng áp d ng Các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c bán u giá hàng d tr qu c gia. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Hàng d tr qu c gia: bao g m v t tư, thi t b , lương th c và các lo i hàng hóa khác do C c D tr qu c gia tr c ti p qu n lý. 2. M t ơn v tài s n bán u giá là kh i lư ng hàng d tr qu c gia cùng danh m c ch ng lo i, ký mã hi u, quy cách, ch t lư ng, a i m và th i gian nh p kho. i v i lương th c, m t ơn v tài s n t i thi u là m t ngăn kho, lô hàng; i v i v t tư, thi t b , m t ơn v tài s n t i thi u là m t lô hàng ( i v i hàng r i, ch t r n, ch t l ng) ho c m t s n phNm hoàn ch nh, ng b ( i v i trang thi t b , máy móc, phương ti n).
 3. ơn v tài s n bán u giá ư c tính theo ơn v o lư ng h p pháp và tài li u s sách k toán. 3. Cu c bán u giá là vi c th c hi n u giá tr c ti p theo m t trình t ư c quy nh c th l a ch n ngư i mua hàng trên cơ s b o m tính c nh tranh, công b ng, minh b ch. 4. Ngư i có tài s n bán u giá là D tr qu c gia khu v c ư c C c trư ng C c D tr qu c gia giao nhi m v xu t bán hàng d tr qu c gia do ơn v tr c ti p qu n lý. 5. Bư c giá là m c chênh l ch gi a giá kh i i m c a vòng u ti p theo v i giá ã tr cao nh t c a vòng u li n k trư c ó. 6. Vòng u giá là th i gian t khi ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n ưa ra yêu c u và ngư i tham gia u giá tài s n tr giá. i u 3. Nguyên t c bán u giá hàng d tr qu c gia 1. Vi c bán u giá ư c th c hi n công khai, liên t c và không h n ch s vòng u, bình ng, trung th c, b o v quy n, l i ích h p pháp c a các bên tham gia. 2. Cu c bán u giá ch ư c ti n hành khi có t hai t ch c, cá nhân tr lên ăng ký tham gia u giá. 3. Hàng d tr qu c gia ư c u giá theo m t ơn v tài s n bán u giá. 4. Ph i m b o an toàn, bí m t hàng d tr qu c gia ang b o qu n trong kho d tr . Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 4. K ho ch bán u giá 1. Căn c quy t nh giao nhi m v xu t bán hàng c a C c trư ng C c D tr qu c gia, D tr qu c gia khu v c t ch c th c hi n bán u giá hàng d tr qu c gia theo úng quy nh. 2. N i dung c a k ho ch bán u giá, bao g m: - Phân chia s lư ng hàng d tr qu c gia xu t bán thành các ơn v tài s n bán u giá; - Giá kh i i m (không có thu giá tr gia tăng) và kho n ti n t trư c c a m t ơn v tài s n bán u giá; - Ngư i bán u giá; - a i m t ch c cu c bán u giá;
 4. - Th i gian t ch c cu c bán u giá c a t ng ơn v tài s n bán u giá; - Th i h n, phương th c thanh toán ti n; - a i m, th i h n và phương th c giao hàng; - Các v n khác có liên quan. i u 5. Giá kh i i m, giá bán hàng d tr qu c gia 1. Giá kh i i m c a m t ơn v tài s n bán u giá Giá kh i i m bán u giá hàng d tr qu c gia ư c xác nh theo Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n bán u giá (sau ây g i t t là Thông tư s 34/2005/TT- BTC) và Thông tư s 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 34/2005/TT-BTC; c th như sau: a) D tr qu c gia khu v c căn c k ho ch bán hàng d tr qu c gia ư c giao, k t qu kh o sát giá th trư ng, ý ki n tham gia b ng văn b n c a S Tài chính nơi có hàng d tr qu c gia bán u giá ( i v i lương th c) ho c thuê T ch c có ch c năng thNm nh giá ho c nh giá theo quy nh c a pháp lu t xác nh giá ( i v i v t tư, thi t b ) làm cơ s l p phương án giá (bao g m c ơn giá) c a t ng lo i hàng, g i C c D tr qu c gia xem xét t ng h p, g i C c Qu n lý giá thNm nh, trình B trư ng B Tài chính quy t nh giá gi i h n t i thi u. C c trư ng C c D tr qu c gia căn c giá gi i h n t i thi u do B trư ng B Tài chính quy nh quy t nh giá kh i i m c a m t ơn v tài s n bán u giá, giao D tr qu c gia khu v c th c hi n. Giám c D tr qu c gia khu v c căn c quy t nh giá kh i i m c a C c trư ng C c D tr qu c gia quy t nh phê duy t k ho ch bán u giá và ký k t h p ng y quy n bán u giá tài s n v i T ch c có ch c năng bán u giá tài s n theo quy nh c a pháp lu t ho c giao H i ng bán u giá tài s n c a ơn v th c hi n. Trư c th i i m cu c bán u giá, n u giá th trư ng có bi n ng (tăng ho c gi m) so v i giá kh i i m ã thông báo, D tr qu c gia khu v c có trách nhi m báo cáo C c trư ng C c D tr qu c gia xem xét, quy t nh i u ch nh giá kh i i m, thông báo cho D tr qu c gia khu v c, T ch c bán u giá ư c y quy n ho c H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia thông báo cho ngư i ã ăng ký tham gia u giá trư c lúc m cu c bán u giá. N u ngư i ã ăng ký tham gia u giá không ch p nh n vi c i u ch nh giá kh i i m c a m t ơn v tài s n bán u giá thì ư c hoàn tr l i ti n mua h sơ u giá và kho n ti n ã t trư c (n u ã n p). b) Giá kh i i m c a m t ơn v tài s n hàng d tr qu c gia bán u giá c a các vòng u giá ti p theo ư c xác nh theo nguyên t c sau ây: M c giá cao nh t c a ngư i ã tr giá vòng li n k trư c ó (không th p hơn giá kh i i m c a vòng u ó) c ng (+) thêm m t bư c giá.
 5. Tùy theo t ng lo i hàng d tr xu t bán, ngư i bán u giá theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này s quy nh bư c giá c th áp d ng cho t ng cu c bán u giá, nhưng t i a không quá 1% c a giá kh i i m c a vòng u u tiên. 2. Giá bán Là giá trúng u giá, ư c ghi trong Biên b n bán u giá tài s n t i vòng u cu i cùng c a cu c bán u giá tài s n theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Ngư i bán u giá hàng d tr qu c gia 1. Doanh nghi p bán u giá tài s n ho c Trung tâm d ch v bán u giá tài s n (sau ây g i là T ch c có ch c năng bán u giá tài s n) ư c D tr qu c gia khu v c ký h p ng y quy n bán u giá tài s n. Trư ng h p có t hai t ch c có ch c năng bán u giá tài s n tr lên nh n bán u giá hàng d tr qu c gia thì ơn v có tài s n bán u giá căn c năng l c, kinh nghi m, th i gian ho t ng, m c thu phí bán u giá… l a ch n ngư i bán u giá. 2. H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia ư c D tr qu c gia khu v c quy t nh thành l p (sau ây g i là H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia) trong các trư ng h p sau: a) Bán hàng d tr qu c gia có giá tr dư i 10 tri u ng; b) Sau th i gian 10 ngày k t ngày D tr qu c gia khu v c thông báo trên phương ti n thông tin i chúng nhưng không có T ch c có ch c năng bán u giá tài s n theo quy nh c a pháp lu t nh n bán u giá hàng d tr qu c gia. Khi ó, Giám c D tr qu c gia khu v c báo cáo C c trư ng C c D tr qu c gia cho phép thành l p H i ng bán u giá tài s n c a ơn v . Trư ng h p này, H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia th c hi n bán u giá theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 7. Ngư i tham gia u giá hàng d tr qu c gia 1. Ngư i tham gia u giá hàng d tr qu c gia là t ch c, cá nhân và ph i mb o có các i u ki n sau: a) Ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trong ó có ngành ngh phù h p v i m t hàng d tr qu c gia bán u giá, ã n p thu môn bài theo quy nh ( i v i t ch c). Ch ng minh thư nhân dân và b o lãnh c a Ngân hàng t i thi u b ng 50% giá tr tài s n bán u giá ( i v i cá nhân). b) Có kh năng v tài chính mua tài s n bán u giá; c) Ph i ch p nh n giá kh i i m c a ơn v tài s n bán u giá;
 6. d) Cam k t th c hi n y các quy nh v bán u giá hàng d tr qu c gia, quy nh bán u giá i v i ơn v tài s n mà mình tham gia u giá. M i t ch c, cá nhân ư c ăng ký tham gia u giá m t ho c nhi u ơn v tài s n bán u giá. 2. Các trư ng h p không ư c tham gia u giá a) Các trư ng h p ư c quy nh t i i u 13 Ngh nh s 05/2005/N -CP; b) Cơ quan, ơn v và cán b công ch c thu c, tr c thu c C c D tr qu c gia không ư c tham gia u giá mua hàng d tr qu c gia dư i b t kỳ hình th c nào. i u 8. H sơ ăng ký c a ngư i tham gia u giá T ch c, cá nhân có nhu c u mua hàng d tr qu c gia ph i làm th t c ăng ký tham gia u giá. H sơ ăng ký tham gia u giá hàng d tr qu c gia c a ngư i tham gia u giá ph i n p úng a i m và trong th i h n quy nh c a thông báo u giá. H sơ tham gia u giá hàng d tr qu c gia g m: a) i v i t ch c: - ơn ăng ký tham gia u giá; - B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (có ch ng th c c a cơ quan có th m quy n) phù h p v i m t hàng d tr qu c gia bán u giá; - Gi y gi i thi u ngư i i di n cho t ch c ăng ký tham gia u giá; - Có m t trong các gi y t sau (b n photo): Gi y ch ng minh nhân dân, Gi y ch ng minh quân i nhân dân, Gi y ch ng minh An ninh nhân dân, Gi y ch ng nh n c nh sát nhân dân ho c Gi y ch ng nh n theo quy nh c a B Công an, B Qu c phòng c a ngư i i di n cho t ch c; - Xác nh n c a t ch c bán u giá v kho n ti n t trư c ã n p; b) i v i cá nhân (bao g m c liên danh gi a các cá nhân): - ơn ăng ký tham gia u giá; - B n photo Gi y ch ng minh nhân dân; - ăng ký ho t ng ngành ngh phù h p v i hàng d tr qu c gia bán u giá; - Xác nh n c a t ch c bán u giá v kho n ti n t trư c ã n p; 2. M i t ch c, cá nhân ăng ký tham gia u giá ph i n p m t kho n phí u giá (không ư c hoàn l i) theo quy nh t i i m a kho n 1 M c II Thông tư s 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v m c thu, ch
 7. thu, n p, qu n lý và s d ng phí u giá (sau ây g i t t là Thông tư s 96/2006/TT- BTC). i u 9. Hình th c u giá, a i m t ch c cu c bán u giá, th i h n t ch c và thành ph n tham d cu c bán u giá 1. Hình th c u giá: hình th c b phi u kín theo vòng; Vòng u giá cu i cùng là vòng u khi t t c nh ng ngư i tham gia u giá t nguy n t ch i b phi u vòng u ti p theo. Ngư i tr giá cao nh t nhưng ph i m b o m c giá ã tr ít nh t b ng giá kh i i m t i vòng u cu i cùng là ngư i mua ư c hàng d tr qu c gia bán u giá. Trong trư ng h p có t hai ngư i tr lên cùng tr m t giá cao nh t thì nh ng ngư i này ph i ti p t c tham gia u giá cho n khi có m t ngư i tr giá cao nh t và m b o m c giá ã tr th p nh t ph i b ng giá kh i i m c a vòng u, vòng u ó là vòng u cu i cùng; ngư i tr giá cao nh t ó là ngư i mua ư c hàng d tr qu c gia bán u giá. Trong trư ng h p nh ng ngư i này t ch i ti p t c tham gia tr giá, thì ngư i i u hành cu c bán u giá t ch c vi c rút thăm gi a nh ng ngư i ó và công b ngư i rút trúng thăm là ngư i mua ư c hàng d tr qu c gia bán u giá. Cu c u giá k t thúc khi ngư i i u hành cu c bán u giá công b ngư i mua ư c hàng d tr qu c gia bán u giá, ho c khi công b cu c u giá hàng d tr qu c gia không thành do không có ngư i nào tr giá cao hơn ho c b ng giá kh i i m. 2. a i m t ch c cu c bán u giá: a) Trư ng h p bán u giá do T ch c có ch c năng bán u giá th c hi n, a i m t ch c cu c bán u giá do D tr qu c gia khu v c th a thu n v i T ch c ó. b) Trư ng h p bán u giá do H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia th c hi n, thì a i m bán u giá t i tr s văn phòng D tr qu c gia khu v c ho c văn phòng T ng kho d tr nơi có hàng d tr qu c gia xu t bán. 3. Th i h n t ch c m cu c bán u giá: a) Trong th i h n 20 ngày k t ngày ký k t H p ng y quy n bán u giá, T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n ph i t ch c cu c bán u giá; b) T i thi u sau 3 ngày k t ngày H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia niêm y t vi c bán u giá hàng d tr qu c gia có giá tr dư i 10 tri u ng. Trư ng h p, m t ơn v tài s n là hàng d tr qu c gia có giá kh i i m t 10 tri u ng tr lên, th i h n t ch c m cu c bán u giá t i thi u sau 7 ngày k t ngày ăng thông báo bán u giá trên phương ti n thông tin i chúng. 4. Thành ph n tham d cu c bán u giá hàng d tr qu c gia g m: a) Thành viên c a T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n (trư ng h p t ch c bán u giá t i T ch c có ch c năng bán u giá tài s n); thành viên
 8. c a H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia (trư ng h p t ch c bán u giá t i D tr qu c gia khu v c); b) T ch c, cá nhân tham gia u giá: ch ư c phép c m t i di n ho c ngư i ư c y quy n b ng văn b n phù h p v i tên t ch c, cá nhân ã ăng ký vào phòng u giá. Ngư i i di n ph i xu t trình gi y gi i thi u, ch ng minh thư, gi y y quy n ( i v i ngư i ư c y quy n) và là ngư i có thNm quy n quy t nh m i v n liên quan n u giá; c) Ngư i tham gia u giá không ư c mang các phương ti n thông tin liên l c ( i n tho i di ng, máy vi tính, máy fax) vào trong phòng u giá. Ngư i tham gia u giá n u không tuân th quy nh trên s ư c m i ra kh i phòng u giá, ng th i không ư c tham gia cu c bán u giá này. i u 10. Niêm y t, thông báo công khai vi c bán u giá Ngư i bán u giá theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này có trách nhi m niêm y t, thông báo công khai vi c bán u giá hàng d tr qu c gia theo úng quy nh t i i u 12 Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n (sau ây g i t t là Ngh nh s 05/2005/N -CP). i u 11. T ch c xem hàng d tr qu c gia bán u giá 1. T ch c, cá nhân có nhu c u xem hàng d tr qu c gia bán u giá ph i ăng ký v i ngư i bán u giá. 2. Th i gian xem hàng: Trư c ngày m cu c bán u giá ít nh t là 2 ngày theo gi làm vi c hành chính. 3. Khi xem hàng, ngư i i di n cho t ch c ho c cá nhân ã ăng ký tham gia u giá ph i tuân th s ch d n c a T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n, D tr qu c gia khu v c và l c lư ng b o v kho nơi có hàng d tr qu c gia xu t bán. i u 12. Kho n ti n t trư c và x lý kho n ti n t trư c c a ngư i tham gia u giá 1. Kho n ti n t trư c: Ngư i ã ăng ký mua hàng d tr qu c gia bán u giá ph i n p m t kho n ti n t trư c cho ngư i bán u giá tài s n và không ư c tính lãi trong th i gian ký t. M c ti n t trư c c a t ch c, cá nhân tham gia u giá do ngư i bán u giá tài s n quy nh c th nhưng t i a không quá 5% giá kh i i m c a ơn v tài s n hàng d tr qu c gia bán u giá. Trư ng h p, t ch c, cá nhân ăng ký tham gia u giá nhi u ơn v tài s n hàng d tr qu c gia bán u giá thì t ch c, cá nhân ó ph i n p kho n ti n t trư c b ng t ng s ti n t trư c c a t ng ơn v tài s n bán u giá ã ư c ngư i bán u giá tài s n quy nh.
 9. 2. X lý kho n ti n t trư c: a) Kho n ti n t trư c c a ngư i tham gia u giá ư c tr vào ti n mua hàng d tr qu c gia n u là ngư i trúng u giá; b) Tr l i kho n ti n t trư c cho ngư i tham gia u giá trong trư ng h p sau: - Trong th i h n ăng ký, t ch c, cá nhân có th rút l i vi c ăng ký mua hàng hóa d tr qu c gia bán u giá và ư c hoàn tr ngay kho n ti n t trư c; - Ngư i tham gia u giá nhưng không trúng u giá. c) Kho n ti n t trư c thu c v D tr qu c gia khu v c và ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c trong các trư ng h p sau ây: - Ngư i bán u giá ã quy nh v vi c ngư i tham gia u giá ph i tr giá ít nh t b ng giá kh i i m nhưng ngư i tham gia u giá tr giá th p hơn giá kh i i m; - Rút l i giá ã tr trong trư ng h p quy nh t i i u 20 c a Ngh nh s 05/2005/N -CP; - T ch i mua tài s n bán u giá trong trư ng h p quy nh t i i u 21 c a Ngh nh s 05/2005/N -CP; - Ngư i mua ư c hàng d tr qu c gia không ký h p ng mua bán tài s n bán u giá ho c không thanh toán ti n mua hàng trong th i h n quy nh; - Trư ng h p ngư i ăng ký mua tài s n bán u giá ã n p m t kho n ti n t trư c nhưng không tham gia cu c bán u giá thì kho n ti n t trư c ó thu c v ngư i có tài s n và n p Ngân sách Nhà nư c. d) Kho n ti n t trư c thu c v ngư i bán u giá trong trư ng h p ngư i tham gia u giá có hành vi phá r i, c n tr cu c bán u giá ho c liên k t, thông ng, dìm giá tài s n bán u giá và b tru t quy n tham gia u giá tài s n. i u 13. Biên b n bán u giá hàng d tr qu c gia 1. Biên b n bán u giá tài s n là hàng d tr qu c gia bán u giá g m nh ng n i dung: Thành ph n tham d cu c bán u giá; mã s c a ơn v tài s n bán u giá; danh m c, ch ng lo i, ký mã hi u, quy cách, s lư ng, ch t lư ng, a i m hàng, th i gian nh p kho; giá kh i i m và di n bi n c th c a t ng vòng u giá c a cu c bán u giá tài s n; có ch ký c a ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n, ngư i ghi biên b n và i di n c a nh ng ngư i tham gia u giá. 2. Sau khi k t thúc cu c bán u giá, ngư i bán u giá hàng d tr qu c gia có văn b n g i Giám c D tr qu c gia khu v c. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu c a ngư i bán u giá, Giám c D tr qu c gia khu v c có báo cáo b ng văn b n v k t qu bán u giá hàng d tr qu c gia g i C c D tr qu c gia.
 10. i u 14. Bán u giá hàng d tr qu c gia trong trư ng h p c bi t 1. Trư ng h p ã h t th i h n ăng ký tham gia u giá, n u m t ơn v tài s n là hàng d tr qu c gia bán u giá ch có m t t ch c ho c m t cá nhân ăng ký tham gia u giá và tr giá cao hơn ho c b ng giá kh i i m thì D tr qu c gia khu v c ph i báo cáo ngư i có thNm quy n theo quy nh t i kho n 2 i u này quy t nh vi c bán hay không bán hàng d tr qu c gia cho t ch c ho c cá nhân ó. 2. ThNm quy n quy t nh bán hàng d tr qu c gia quy nh t i kho n 1 i u này như sau: a) B trư ng B Tài chính quy t nh trong trư ng h p m t ơn v tài s n có giá kh i i mt 5t ng tr lên; b) C c trư ng C c D tr qu c gia quy t nh trong trư ng h p m t ơn v tài s n có giá kh i i m t 1 t ng n dư i 5 t ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình, ng th i báo cáo B trư ng B Tài chính. c) Giám c D tr qu c gia khu v c quy t nh trong trư ng h p m t ơn v tài s n có giá kh i i m dư i 1 t ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình, ng th i báo cáo C c trư ng C c D tr qu c gia. i u 15. Ký h p ng mua bán tài s n bán u giá 1. Trư ng h p bán u giá do T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n th c hi n: Căn c biên b n cu c bán u giá, Th trư ng T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n ký h p ng mua bán tài s n bán u giá v i t ch c, cá nhân mua ư c hàng d tr qu c gia bán u giá theo úng quy nh c a pháp lu t. N i dung c a H p ng mua bán tài s n bán u giá th c hi n theo m u s 04 Thông tư s 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 c a B Tư pháp hư ng d n m t s quy nh c a Ngh nh s 05/2005/N -CP c a Chính ph v bán u giá tài s n (sau ây g i t t là Thông tư s 03/2005/TT-BTP). 2. Trư ng h p cu c bán u giá do H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia th c hi n: Căn c biên b n cu c bán u giá, Giám c D tr qu c gia khu v c (ho c ngư i ư c y quy n) ký h p ng mua bán tài s n bán u giá v i t ch c, cá nhân mua ư c hàng d tr qu c gia bán u giá theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày biên b n bán u giá tài s n ư c l p, Th trư ng T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n (trong trư ng h p bán u giá t i T ch c có ch c năng bán u giá ư c y quy n), Giám c D tr qu c gia khu v c (ho c ngư i ư c y quy n trong trư ng h p bán u giá t i H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia) và t ch c ho c cá nhân mua ư c hàng d tr qu c gia bán u giá ph i ký H p ng mua bán tài s n bán u giá. Quá th i
 11. h n trên, t ch c, cá nhân trúng u giá không ký h p ng mua bán tài s n bán u giá s b coi là t ch i mua hàng và không ư c nh n l i kho n ti n t trư c. i u 16. H y k t qu bán u giá tài s n Vi c h y k t qu bán u giá hàng d tr qu c gia th c hi n theo quy nh t i i u 32 Ngh nh s 05/2005/N -CP và i m 7 Thông tư s 03/2005/TT-BTP. i u 17. T ch c bán u giá l i Trong trư ng h p cu c bán u giá hàng d tr qu c gia không thành, D tr qu c gia khu v c phân tích, xác nh nguyên nhân và ki n ngh gi i pháp báo cáo C c D tr qu c gia xem xét, quy t nh ti n hành t ch c u giá l i. Vi c t ch c u giá l i ư c ti n hành theo th t c như i v i vi c bán u giá tài s n l n u. i u 18. Th i h n, phương th c thanh toán ti n bán u giá 1. Th i h n thanh toán: Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày ký k t H p ng mua bán tài s n bán u giá, t ch c, cá nhân trúng u giá ho c T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n ( ư c ghi trong h p ng y quy n bán u giá) ph i thanh toán ti n mua hàng d tr qu c gia bán u giá (bao g m c kho n ti n t trư c) vào tài kho n c a D tr qu c gia khu v c m t i Kho b c Nhà nư c. N u quá th i h n nêu trên, t ch c, cá nhân trúng u giá không thanh toán ti n mua hàng thì b coi là t ch i mua hàng và không ư c nh n l i kho n ti n t trư c. D tr qu c gia khu v c ch th c hi n vi c xu t hàng cho t ch c, cá nhân mua ư c hàng d tr qu c gia sau khi ã nh n ti n bán hàng. K t thúc quá trình giao nh n, căn c ơn giá c a m t ơn v tài s n trúng u giá và biên b n giao nh n hàng, D tr qu c gia khu v c và t ch c, cá nhân mua ư c tài s n bán u giá ho c T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n thanh toán s ti n chênh l ch do dôi th a ho c thi u so v i s lư ng hàng ã ghi trong h p ng mua bán tài s n bán u giá (n u phát sinh). 2. ng ti n thanh toán, phương th c thanh toán: a) ng ti n thanh toán là Vi t nam ng (VN ); b) Phương th c thanh toán: B ng ti n m t ho c b ng chuy n kho n. i u 19. Th i h n, a i m giao, nh n hàng 1. Th i h n giao, nh n hàng ư c tính t ngày D tr qu c gia khu v c nh n ti n bán hàng, h p ng có hi u l c nhưng t i a không quá 30 ngày. 2. a i m giao, nh n hàng:
 12. Hàng ư c giao, nh n trên phương ti n v n chuy n c a ngư i mua t i c a kho c a D tr qu c gia khu v c nơi có hàng d tr qu c gia xu t bán. i u 20. H sơ, th t c xu t kho D tr qu c gia khu v c ph i th c hi n y các th t c, l p hóa ơn ch ng t theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành và các quy nh c a B Tài chính v qu n lý hàng d tr qu c gia. i u 21. Chi phí u giá 1. Chi phí t ch c bán u giá hàng d tr qu c gia, D tr qu c gia khu v c ư c s d ng t ngu n kinh phí sau ây: a) D toán chi ngân sách Nhà nư c hàng năm ã giao; b) Ti n thu t bán h sơ u giá trong trư ng h p vi c bán u giá do H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia th c hi n. 2. N i dung thu, n p, qu n lý và s d ng phí u giá: N i dung chi phí, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí u giá, D tr qu c gia khu v c th c hi n theo úng quy nh t i M c III Thông tư s 96/2006/TT-BTC. 3. M c thanh toán phí u giá: a) M c thanh toán chi phí u giá cho T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n: - Khi cu c bán u giá thành, D tr qu c gia khu v c th c hi n vi c thanh toán chi phí u giá cho T ch c có ch c năng bán u giá ư c y quy n theo úng quy nh t i M c II Thông tư s 96/2006/TT-BTC; - Khi cu c bán u giá không thành, D tr qu c gia khu v c thanh toán cho T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n các chi phí th c t , h p lý theo th a thu n gi a hai bên. b) Chi phí thuê thNm nh ho c nh giá làm cơ s l p phương án giá; chi thuê u giá viên i u hành cu c bán u giá ho c giám sát ngư i i u hành cu c bán u giá (n u có): th c hi n theo th c t phát sinh theo h p ng. c) Chi cho H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia th c hi n các m c chi theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này theo tiêu chuNn, ch chi tài chính hi n hành. i v i các n i dung chi nhưng không có m c chi c th thì D tr qu c gia khu v c ư c phép chi theo th c t phát sinh, b o m phù h p v i i u ki n th c t t i a phương và ch u trách nhi m v vi c quy t nh chi tiêu c a mình. 4. Vi c thanh toán chi phí bán u giá ph i có h sơ, ch ng t h p pháp, h p l , úng ch quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
 13. i u 22. Ký k t H p ng y quy n bán u giá hàng d tr qu c gia v i T ch c có ch c năng bán u giá tài s n 1. Giám c D tr qu c gia khu v c (ho c ngư i ư c y quy n) tr c ti p ký k t H p ng u quy n bán u giá tài s n v i ngư i ng u c a T ch c có ch c năng bán u giá tài s n theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v bán u giá tài s n. T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n có trách nhi m th c hi n vi c bán u giá hàng d tr qu c gia theo úng quy nh t i Quy ch này và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v bán u giá tài s n. 2. H p ng y quy n bán u giá theo quy nh t i M u s 02 c a Thông tư s 03/2005/TT-BTP, bao g m m t s n i dung ch y u sau: a) Tài s n bán u giá; b) Giá kh i i m, bư c giá và kho n ti n t trư c c a ngư i tham gia u giá tài s n bán u giá; c) Hình th c u giá, th i h n, a i m t ch c cu c bán u giá hàng d tr qu c gia; d) Th i h n ký k t h p ng mua bán theo quy nh t i kho n 3 i u 15 c a Quy ch này; ) Bàn giao hàng d tr qu c gia t ch c bán u giá. D tr qu c gia khu v c ch ư c bàn giao b n sao y b n chính các h sơ, tài li u có liên quan n hàng d tr qu c gia xu t bán cho T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n (theo m u s 01 Thông tư s 03/2005/TT-BTP). V hi n v t, D tr qu c gia khu v c ph i tr c ti p qu n lý trong kho d tr ; e) Th i h n và phương th c thanh toán ti n bán u giá hàng d tr qu c gia trong trư ng h p cu c bán u giá thành: Th c hi n theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch này; i) Ki m tra, giám sát th c hi n vi c bán u giá hàng d tr qu c gia; D tr qu c gia khu v c ư c quy n yêu c u T ch c có ch c năng bán u giá tài s n ư c y quy n ph i thông báo k p th i, y các thông tin v vi c th c hi n các công vi c ư c y quy n trong h p ng ã ký k t; ư c c i di n ch ng ki n cu c bán u giá tài s n. i u 23. H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia c a D tr qu c gia khu v c 1. H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia do C c trư ng C c D tr qu c gia quy t nh thành l p. 2. Thành ph n H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia g m:
 14. a) i di n Lãnh o D tr qu c gia khu v c làm Ch t ch H i ng; b) Các thành viên: - i di n Lãnh o các phòng c a D tr qu c gia khu v c; - i di n cơ quan Tài chính a phương c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Nhi m v c a H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia, c th như sau: a) Xây d ng k ho ch bán u giá trình Giám c D tr qu c gia khu v c phê duy t; b) Xây d ng, trình Giám c D tr qu c gia khu v c ban hành quy ch bán u giá c th cho t ng cu c bán u giá phù h p v i t ng lo i hàng xu t bán; c) Niêm y t, thông báo vi c bán u giá; d) ChuNn b h sơ, tài li u bán u giá; ) T ch c cu c bán u giá. i u 24. X lý tranh ch p, khi u n i 1. Trong trư ng h p các bên tham gia u giá có tranh ch p thì x lý theo quy nh c a pháp lu t v dân s . 2. Vi c gi i quy t khi u n i th c hi n theo úng trình t , th t c c a Lu t Khi u n i t cáo. Ngư i bán u giá tài s n, ngư i có tài s n bán u giá không ch u trách nhi m i v i các khi u n i v ch t lư ng c a hàng d tr qu c gia bán u giá mà ngư i trúng u giá ã ng ý mua. Chương III T CH C TH C HI N i u 25. T ch c th c hi n 1. C c trư ng C c D tr qu c gia có trách nhi m: a) Hư ng d n, ch o, ki m tra các ơn v thu c và tr c thu c th c hi n Quy ch này; b) Ban hành m u h sơ các D tr qu c gia khu v c th ng nh t th c hi n khi bán hàng t i H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia c a ơn v . 2. Giám c D tr qu c gia khu v c ch u trách nhi m:
 15. T ch c th c hi n bán u giá hàng d tr qu c gia theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy nh t i Quy ch này. Ki m tra, giám sát ch t ch vi c th c hi n bán hàng d tr qu c gia. Căn c vào quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n hi n hành và quy nh t i quy ch này, H i ng bán u giá hàng d tr qu c gia ban hành quy ch c th cho m i cu c bán u giá hàng d tr qu c gia do H i ng th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, D tr qu c gia khu v c k p th i ph n ánh v C c D tr qu c gia t ng h p, báo cáo B Tài chính xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản