Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
26
lượt xem
3
download

Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 103/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN H TR THANH NIÊN H C NGH VÀ T O VI C LÀM GIAI O N 2008 - 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i và Bí thư th nh t Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án H tr thanh niên h c ngh và t o vi c làm giai o n 2008 – 2015, v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu chung a) Nâng cao nh n th c c a thanh niên và toàn xã h i v h c ngh , l p nghi p. b) T o bư c t phá v tăng s lư ng và nâng cao ch t lư ng d y ngh , t o vi c làm cho thanh niên, nh m phát huy và s d ng có hi u qu ngu n lao ng, nh t là thanh niên, áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p kinh t qu c t . c) Góp ph n tăng cư ng oàn k t, t p h p i ngũ thanh niên, xây d ng t ch c oàn, H i Liên hi p Thanh niên v ng m nh. 2. M c tiêu c th a) H tr , t o i u ki n cho thanh niên vay v n h c ngh , t o vi c làm và i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo các chính sách hi n hành c a nhà nư c. b) H tr u tư nâng cao năng l c và hi n i hóa 10 trung tâm gi i thi u vi c làm và d y ngh tr ng i m c a oàn thanh niên; t p hu n 60.000 lư t cán b oàn các c p v tư v n h c ngh , vi c làm; t l thanh niên ư c ti p c n thông tin tư v n, gi i thi u vi c làm t 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015. c) 100% thanh niên có nhu c u l p doanh nghi p ư c cung c p ki n th c kh i s doanh nghi p.
  2. 3. oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ch trì, t ch c th c hi n các nhi m v sau: a) Xây d ng và th c hi n D án “Truy n thông nâng cao nh n th c c a thanh niên và xã h i v h c ngh l p nghi p”. - M c tiêu: góp ph n tích c c thay i m nh v nh n th c c a thanh niên và xã h i v h c ngh và l p nghi p. - N i dung: tuyên truy n, v n ng nâng cao nh n th c, ý th c v h c ngh , l p nghi p b ng h c ngh cho thanh niên và cho xã h i. Xây d ng chương trình truy n thông, tư v n, hư ng nghi p, h c ngh , l p nghi p, vi c làm; bi u dương, tôn vinh, khen thư ng các cá nhân và t p th tiêu bi u. - Cơ quan ch trì: Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - Cơ quan ph i h p: B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o, B Thông tin và Truy n thông, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các cơ quan liên quan. - Kinh phí th c hi n: do ngân sách nhà nư c c p hàng năm theo d án ư c duy t thông qua Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các ngu n huy ng h p pháp. b) Xây d ng và th c hi n D án “Tư v n, h tr thanh niên kh i s doanh nghi p và l p nghi p”. - M c tiêu: cung c p ki n th c kh i s doanh nghi p cho thanh niên. - N i dung: xây d ng chương trình tư v n, h tr thanh niên l p nghi p, kh i s doanh nghi p, ào t o, b i dư ng v kh i s doanh nghi p, chuy n giao ti n b khoa h c, k thu t, bi u dương, tôn vinh các doanh nghi p tr tiêu bi u, làm kinh t gi i. - Cơ quan ch trì: Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - Cơ quan ph i h p: Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, B K ho ch và u tư, B Công thương, B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan. - Kinh phí th c hi n: do ngân sách nhà nư c c p hàng năm theo d án ư c duy t thông qua Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các ngu n huy ng h p pháp. c) u tư xây d ng các Trung tâm hư ng nghi p, d y ngh và gi i thi u vi c làm ki u m u c a oàn Thanh niên. - M c tiêu: xây d ng quy ho ch h th ng trung tâm hư ng nghi p, d y ngh và gi i thi u vi c làm do oàn Thanh niên qu n lý phù h p v i quy ho ch t ng th chung; l a ch n xây d ng 10 trung tâm hư ng nghi p, d y ngh và gi i thi u vi c làm ki u m u c a oàn Thanh niên.
  3. - N i dung: quy ho ch và l a ch n 10 trung tâm hư ng nghi p, d y ngh và gi i thi u vi c làm, u tư cơ s v t ch t, nâng cao năng l c cán b t năm 2008 n năm 2010 thành các trung tâm có ch t lư ng, hi u qu cao, i n hình, ki u m u v công tác hư ng nghi p, d y ngh , gi i thi u vi c làm cho thanh niên. - Cơ quan ch trì: Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - Cơ quan ph i h p: B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư, B Tài chính, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan. - Kinh phí th c hi n: do ngân sách nhà nư c c p hàng năm thông qua Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh theo các d án ư c c p thNm quy n phê duy t. d) Giám sát, ánh giá vi c th c hi n các chính sách c a Nhà nư c v h c ngh và t o vi c làm cho thanh niên: - M c tiêu: b o m hi u qu vi c th c hi n các chính sách c a Nhà nư c v h c ngh , t o vi c làm cho thanh niên theo quy nh c a pháp lu t; góp ý, xu t v i Nhà nư c v các chính sách liên quan. - N i dung: giám sát, ánh giá và ph n bi n vi c th c hi n các chính sách c a Nhà nư c v h c ngh , t o vi c làm cho thanh niên; xây d ng các xu t v hoàn thi n cơ ch , chính sách, ki n ngh các cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. - Cơ quan ch trì: Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - Cơ quan ph i h p: các t ch c chính tr - xã h i, các cơ quan tư v n c l p. - Kinh phí th c hi n: do ngân sách nhà nư c c p hàng năm thông qua Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. 4. V xây d ng các cơ ch chính sách khuy n khích h c ngh và t o vi c làm cho m i i tư ng, trong ó chú tr ng cho thanh niên: a) B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì và ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan xây d ng, trình ban hành, ch o, t ch c th c hi n các chính sách ph c v cho chương trình khuy n khích h c ngh và t o vi c làm cho m i i tư ng, trong ó chú tr ng cho thanh niên h c ngh giai o n 2008 – 2012, bao g m: - Tín d ng ưu ãi h c ngh và ào t o ngh nghi p trình trung c p, cao ng, i h c. i tư ng, ngu n v n, phương th c, i u ki n vay, m c v n vay, th i h n cho vay, lãi su t cho vay, th i h n tr n , chuy n n quá h n và x lý r i ro th c hi n theo Quy t nh s 157/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên.
  4. - Tín d ng ưu ãi ào t o b i dư ng doanh nhân tr và kh i s doanh nghi p, m r ng làng ngh , phát tri n s n xu t kinh doanh; t t o vi c làm, xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh thu hút thêm thanh niên vào làm vi c. Ngu n v n: căn c vào nhu c u và tình hình th c t ngân sách nhà nư c c p b sung hàng năm qua Qu qu c gia h tr vi c làm. - Tín d ng ưu ãi i làm vi c nư c ngoài theo h p ng. Ngu n v n, cơ ch vay v n theo quy nh hi n hành. - Tín d ng ưu ãi nâng c p, m r ng, xây d ng m i cơ s d y ngh thu c các thành ph n kinh t có ch c năng d y ngh ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, nh m áp ng nhu c u h c ngh c a xã h i, trong ó chú tr ng cho thanh niên. Ngu n v n, cơ ch vay v n theo quy nh hi n hành. b) oàn Thanh niên tham gia tư v n, v n ng, hư ng d n, h tr thanh niên vay tín d ng h c ngh , c bi t là các ngh mũi nh n, k thu t công ngh m i, có tri n v ng phát tri n; oàn Thanh niên hư ng d n h tr thanh niên l p d án, ph i h p v i Ngân hàng Chính sách Xã h i thNm nh d án; oàn Thanh niên ph i h p v i ngành lao ng, thương binh và xã h i và các doanh nghi p có ch c năng xu t khNu lao ng v n ng, tư v n, hư ng d n thanh niên vay v n xu t khNu, tham gia h tr ngân hàng trong quá trình thu h i v n vay. 5. T ch c th c hi n - B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m: ch trì và ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng các cơ ch , chính sách nêu t i m c 4 i m a i u 1 Quy t nh này trình phê duy t theo quy nh; ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n th c hi n các chính sách c a án; ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n quy ho ch 10 Trung tâm d y ngh gi i thi u vi c làm cho thanh niên; giám sát, ánh giá th c hi n các d án, ho t ng c a án hàng năm báo cáo nh kỳ g i Th tư ng Chính ph . - Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan xây d ng các d án c th theo nhi m v t i m c 3 i u 1 c a Quy t nh này thNm nh và trình phê duy t theo quy nh; ch o các c p b , oàn cơ s ph i h p v i các ban, ngành liên quan tri n khai th c hi n án a phương; ch trì, ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i giám sát vi c th c hi n các chính sách c a án. - B Tài chính, B K ho ch và u tư có trách nhi m: m b o ngân sách nhà nư c c p hàng năm cho th c hi n án theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính, u tư i v i các chính sách, d án trong án; ph i h p ki m tra, giám sát th c hi n án.
  5. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m: ch o Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i Vi t Nam th c hi n các chính sách tín d ng ưu ãi c a án theo quy nh. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng c a a phương tri n khai th c hi n án trên cơ s hư ng d n c a các B , ngành, Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh. - ngh các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p t ch c vi c th c hi n án trong ph m vi ch c năng, nhi m v có liên quan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vp BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Thi n Nhân - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản