Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 103/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH S A I, B SUNG M T S I U QUY T NNH S 149/2005/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TH C HI N THÍ I M TH T C H I QUAN I N T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Lu t s a i, b sung m t s i uc a Lu t H i quan ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Giao d ch i n t ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u Quy t nh s 149/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n thí i m th t c h i quan i n t như sau: 1. Kho n 3 i u 1 ư c s a i, b sung như sau: “3. a i m, th i gian th c hi n thí i m: a) a i m th c hi n thí i m th t c h i quan i n t t i C c H i quan thành ph H i Phòng, C c H i quan thành ph H Chí Minh, C c H i quan thành ph Hà N i, C c H i quan thành ph à N ng, C c H i quan t nh ng Nai, C c H i quan t nh Bình Dương, C c H i quan t nh L ng Sơn, C c H i quan t nh Qu ng Ninh, C c H i quan t nh Bà R a – Vũng Tàu, C c H i quan t nh Qu ng Ngãi và C c H i quan các t nh, thành ph khác theo ngh c a B trư ng B Tài chính. b) Th i gian th c hi n thí i m n h t năm 2011. c) Cu i quý III năm 2011, B Tài chính báo cáo t ng k t, ánh giá vi c thí i m và ki n ngh th c hi n th t c h i quan i n t cho giai o n ti p theo trình Th tư ng Chính ph .” 2. i u 2 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 2. N i dung th t c h i quan i n t
  2. Th t c h i quan i n t ư c th c hi n trên cơ s Lu t H i quan; các Lu t v thu , các Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành các Lu t v thu ; Lu t Giao d ch i n t và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành; các i u ư c qu c t có liên quan n h i quan mà Vi t Nam là thành viên.” 3. i u 3 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 3. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p tham gia th t c h i quan i n t Ngoài các quy n, nghĩa v c a ngư i khai h i quan quy nh t i Lu t H i quan; quy n, nghĩa v c a ngư i n p thu quy nh t i Lu t Qu n lý thu và các Lu t v chính sách thu ; quy n, nghĩa v c a i tư ng l a ch n giao d ch b ng phương ti n i n t quy nh t i Lu t Giao d ch i n t và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n. Doanh nghi p tham gia th t c h i quan i n t còn có quy n và nghĩa v như sau: 1. Quy n c a doanh nghi p tham gia th t c h i quan i n t : a) ư c cơ quan H i quan h tr ào t o, cung c p ph n m m khai báo h i quan i n t và tư v n tr c ti p mi n phí; b) ư c s d ng ch ng t i n t ho c d ng i n t chuy n i t ch ng t gi y kèm theo t khai h i quan i n t trong h sơ h i quan cơ quan H i quan ki m tra theo yêu c u; c) ư c ưu tiên th c hi n trư c so v i trư ng h p ăng ký h sơ h i quan b ng gi y trong trư ng h p cơ quan H i quan xác nh ph i ki m tra chi ti t h sơ h i quan ho c ki m tra th c t hàng hóa; d) ư c thông quan ho c gi i phóng hàng trên cơ s t khai i n t mà không ph i xu t trình ho c n p các ch ng t kèm theo t khai trong h sơ h i quan i v i nh ng lô hàng thu c di n ư c mi n ki m tra h sơ h i quan và mi n ki m tra th c t hàng hóa; Ch ph i n p ho c xu t trình ch ng t thu c h sơ h i quan có liên quan n n i dung cơ quan H i quan yêu c u ki m tra i v i nh ng lô hàng thu c di n ph i ki m tra h sơ h i quan và ki m tra th c t hàng hóa; ) ư c s d ng ch ng t in ra t h th ng khai h i quan i n t (có óng d u và ch ký c a i di n doanh nghi p) i v i lô hàng ã ư c cơ quan H i quan ch p nh n thông quan ho c gi i phóng hàng ho c ưa v b o qu n trên h th ng x lý d li u i n t h i quan làm ch ng t v n chuy n hàng hóa trên ư ng; e) ư c l a ch n hình th c n p l phí làm th t c h i quan và các lo i phí khác do cơ quan H i quan thu h các hi p h i, t ch c cho t ng t khai h i quan ho c n p g p theo tháng; g) ư c cơ quan H i quan cung c p thông tin v quá trình x lý h sơ h i quan i n t thông qua h th ng x lý d li u i n t h i quan.
  3. 2. Nghĩa v c a doanh nghi p tham gia th t c h i quan i n t : a) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng ch ng t in ra t h th ng khai h i quan i n t ; b) Th c hi n vi c lưu gi ch ng t h i quan (d ng i n t , văn b n gi y) theo th i h n quy nh c a Lu t H i quan, Lu t Giao d ch i n t và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan; m b o tính toàn v n v n i dung và hình th c c a ch ng t h i quan ư c lưu gi ; xu t trình các ch ng t thu c b h sơ h i quan khi có yêu c u c a cơ quan H i quan. c) Sao chép và lưu gi b n sao c a ch ng t h i quan i n t , k c khi di chuy n ch ng t h i quan i n t t i m t h th ng máy tính khác ho c nơi lưu gi khác.” i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 2009. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản