Quyết định số 103-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 103-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103-CT về việc thu tiền nhà ở, tiền nước đối với công nhân viên chức do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103-CT Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 103-CT NGÀY 18-4-1986 V VI C THU TI N NHÀ , TI N NƯ C I V I CÔNG NHÂN VIÊN CH C CH TNCH H I NG B TRƯ NG th c hi n ch ti n lương m i theo Ngh nh s 235 - H BT ngày 18-9-1985; Theo ngh c a các B Lao ng, Tài chính, Xây d ng, sau khi trao i th ng nh t v i T ng Công oàn Vi t Nam, QUY T NNH: 1. Cán b , công nhân, viên ch c và sĩ quan trong các l c lư ng vũ trang (dư i ây g i t t là công nhân, viên ch c) n u nhà c a Nhà nư c thì ph i tr ti n nhà theo di n tích th c t s d ng và theo giá Nhà nư c quy nh. Trên cơ s m c giá bình quân 0,36 /1m2 nhà , B xây d ng hư ng d n các t nh, thành ph quy nh m c giá c th cho t ng lo i nhà . N u công nhân, viên ch c tr c ti p ký h p ng thuê nhà thì tr ti n th ng cho cơ quan qu n lý nhà. Trư ng h p cơ quan, xí nghi p ký h p ng thuê nhà thì cơ quan, xí nghi p ng ra thu ti n c a công nhân, viên ch c tr cho cơ quan qu n lý nhà. i v i nh ng nhà do cơ quan xí nghi p tr c ti p qu n lý thì cơ quan, xí nghi p thu ti n nhà dùng vào vi c s a ch a thư ng xuyên. 2. Công nhân, viên ch c tr ti n nư c theo th c t s d ng và theo giá Nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 244 - H BT ngày 20 - 9 - 1985 c a H i ng B trư ng. U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu căn c tình hình c p nư c c th a phương nh cách thu thích h p (nơi nào có ng h o nư c thì thu theo ng h , nơi nào không có ng h o nư c thì thu khoán theo nhân khNu) có tính n tình hình th c t c p nư c t ng th i gian. 3. Quy t nh này thi hành t ngày 1 tháng 10 năm 1985. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . 4. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch u ban Nhân dân các t nh, thành ph c khu thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản