Quyết định số 1030/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1030/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1030/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1030/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1030/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T “ ÁN PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P MÔI TRƯ NG VI T NAM N NĂM 2015, T M NHÌN N NĂM 2025” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách trong công tác qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “ án phát tri n ngành công nghi p môi trư ng Vi t Nam n năm 2015, t m nhìn n năm 2025” v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i m i t ch c, cá nhân tham gia phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. 2. Phát tri n ngành công nghi p môi trư ng phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và xu hư ng phát tri n c a th gi i. 3. Phát tri n ngành công nghi p môi trư ng trên cơ s hoàn thi n có văn b n quy ph m pháp lu t v ngành công nghi p môi trư ng; ng b v i phát tri n doanh nghi p, th trư ng và ngu n nhân l c. 4. Phát tri n ngành công nghi p môi trư ng hài hòa gi a ba lĩnh v c: d ch v môi trư ng, thi t b môi trư ng và s d ng b n v ng tài nguyên, ph c h i môi trư ng. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu t ng quát Phát tri n ngành công nghi p môi trư ng thành m t ngành công nghi p có kh năng cung c p các công ngh , thi t b , d ch v , s n phNm môi trư ng ph c v yêu c u b o v môi trư ng nh m x lý, ki m soát ô nhi m, kh c ph c suy thoái, h n ch m c gia tăng ô nhi m và c i thi n ch t lư ng môi trư ng. 2. M c tiêu c th a) Giai o n t nay n năm 2015: - Xây d ng, phê duy t và t ch c th c hi n Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p môi trư ng;
  2. - Phát tri n các doanh nghi p công nghi p môi trư ng, các t ch c nghiên c u, chuy n giao và ng d ng công ngh môi trư ng năng l c áp ng cơ b n nhi m v b o v môi trư ng, s d ng b n v ng tài nguyên; - Nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong vi c phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. b) T m nhìn n năm 2025: - Phát tri n ngành công nghi p môi trư ng thành m t ngành kinh t có óng góp quan tr ng trong cơ c u phát tri n ngành công nghi p Vi t Nam; - Phát tri n các doanh nghi p công nghi p môi trư ng, các t ch c nghiên c u, chuy n giao và ng d ng công ngh cao v môi trư ng có kh năng gi i quy t có hi u qu nhi m v b o v môi trư ng, s d ng b n v ng tài nguyên. III. NHI M V PHÁT TRI N 1. Hoàn thi n t ch c, cơ ch , chính sách và văn b n quy ph m pháp lu t v ngành công nghi p môi trư ng: a) Xây d ng, c ng c , hoàn thi n t ch c các cơ quan chuyên môn v ngành công nghi p môi trư ng các B , ngành có liên quan và a phương. b) Rà soát, s a i, b sung các cơ ch , chính sách và văn b n pháp lu t v ngành công nghi p môi trư ng. 2. Xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p môi trư ng: a) Nghiên c u xây d ng, phê duy t và t ch c th c hi n Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p môi trư ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2025; b) L ng ghép vi c phát tri n ngành công nghi p môi trư ng vào các chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành; chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng và a phương. 3. T ch c nghiên c u khoa h c, chuy n giao và ng d ng công ngh ph c v phát tri n ngành công nghi p môi trư ng: a) Xây d ng và phát tri n các t ch c nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ph c v phát tri n ngành công nghi p môi trư ng; b) Nghiên c u, chuy n giao và ng d ng nhanh, có hi u qu các ti n b k thu t m i, s n phNm m i áp ng yêu c u b o v môi trư ng; c) Tăng cư ng h p tác qu c t trong các ho t ng nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh ph c v phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. 4. Ny m nh vi c phát tri n các doanh nghi p công nghi p môi trư ng và các ho t ng ch t o thi t b , cung c p s n phNm và d ch v môi trư ng: a) Khuy n khích phát tri n các doanh nghi p công nghi p môi trư ng thu c m i thành ph n kinh t và a d ng hóa các hình th c u tư phát tri n ngành công nghi p môi trư ng; b) Phát tri n vi c ch t o thi t b và s n xu t s n phNm b o v môi trư ng:
  3. - Tăng cư ng năng l c thi t k , ch thi t b và s n xu t s n phNm b o v môi trư ng thông qua vi c u tư ph n m m thi t k chuyên d ng; ào t o nâng cao năng l c cho i ngũ cán b làm công tác thi t k , ch thi t b ; u tư cơ s nhà xư ng, công ngh ch t o thi t b và s n xu t s n phNm b o v môi trư ng; - H tr vi c ch t o thi t b và s n xu t s n phNm b o v môi trư ng thông qua các chương trình nghiên c u khoa h c, chuy n giao và ng d ng công ngh ph c v phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. Ny m nh vi c chuy n giao công ngh , c bi t là công ngh s n xu t thi t b và s n phNm b o v môi trư ng có hàm lư ng công ngh cao; - Tăng cư ng liên k t gi a cơ quan nghiên c u và doanh nghi p phát tri n vi c ch t o thi t b và s n xu t s n phNm b o v môi trư ng. c) Ny m nh phát tri n ho t ng d ch v môi trư ng: - Hình thành và phát tri n m ng lư i t ch c d ch v môi trư ng, bao g m: d ch v quan tr c môi trư ng; d ch v phân tích môi trư ng; d ch v tư v n ánh giá tác ng môi trư ng, ki m toán môi trư ng, áp d ng s n xu t s ch hơn; d ch v thu gom, v n chuy n, x lý, tái ch ch t th i; d ch v thi t k , ch t o, xây d ng h th ng x lý môi trư ng; d ch v t p hu n, ào t o nâng cao năng l c v b o v môi trư ng; - Tăng cư ng liên k t gi a cơ quan nghiên c u, doanh nghi p ch t o thi t b và t ch c d ch v nâng cao năng l c và ho t ng d ch v môi trư ng. 5. S d ng b n v ng tài nguyên, ph c h i môi trư ng: a) Tăng cư ng hi u qu ho t ng cung c p nư c s ch, s d ng ti t ki m tài nguyên; gi m thi u, tái ch và tái s d ng ch t th i, ph li u, s n phNm ã qua s d ng; b) Nghiên c u ch t o, chuy n giao và ng d ng các lo i thi t b s n xu t, s d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o, ti t ki m năng lư ng và s n phNm, d ch v thân thi n môi trư ng; c) Ny m nh các ho t ng ph c h i môi trư ng trong khai thác khoáng s n; x lý và c i thi n ch t lư ng môi trư ng các khu v c b ô nhi m và suy thoái, c bi t là nh ng khu v c b ô nhi m và suy thoái nghiêm tr ng. 6. Tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c và trách nhi m phát tri n ngành công nghi p môi trư ng: a) Tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c và trách nhi m phát tri n ngành công nghi p môi trư ng cho các c p, các ngành, a phương, doanh nghi p và c ng ng dân cư; b) T p hu n, ào t o, b i dư ng và nâng cao năng l c i ngũ cán b qu n lý, chuyên môn, nghi p v v công nghi p môi trư ng; c) Xây d ng cơ s d li u qu c gia v ngành công nghi p môi trư ng. 7. Kinh phí th c hi n các n i dung, nhi m v c a án ư c huy ng t nhi u ngu n v n khác nhau: v n ngân sách nhà nư c; v n c a các t ch c, cá nhân, nh t là c a doanh nghi p trong nư c; v n vi n tr , tài tr , u tư c a các nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và các ngu n v n h p pháp khác. Phê duy t v nguyên t c 5 d án thành ph n th c hi n các n i dung, nhi m v c a án (ph l c chi ti t kèm theo). T ng kinh phí t ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n 5 d án thành ph n trong giai o n 2009 – 2015 d ki n là 150 t ng trên cơ s t ng h p kinh phí c a t ng d án ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. IV. GI I PHÁP TH C HI N
  4. 1. Gi i pháp v t ch c, qu n lý và cơ ch , chính sách: a) Ny m nh vi c rà soát, s a i, b sung và hoàn thi n t ch c, cơ ch , chính sách và văn b n quy ph m pháp lu t v ngành công nghi p môi trư ng; b) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p môi trư ng; c) Th c hi n l ng ghép vi c phát tri n ngành công nghi p môi trư ng vào các chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành; chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng và a phương; d) Xây d ng, ban hành và áp d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t trong lĩnh v c công nghi p môi trư ng; ) Ny m nh xã h i hóa nh m thu hút, tăng cư ng và a d ng hóa các ngu n l c u tư phát tri n b n v ng ngành công nghi p môi trư ng; Ny nhanh quá trình c ph n hóa các doanh nghi p công nghi p môi trư ng thu c khu v c nhà nư c; e) Khuy n khích vi c thành l p các t ch c d ch v tư v n môi trư ng ph c v phát tri n b n v ng ngành công nghi p môi trư ng. 2. Gi i pháp v u tư, tài chính và th trư ng: a) Nhà nư c h tr qua tín d ng nhà nư c phát tri n ngành công nghi p môi trư ng; b) Khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư phát tri n ngành công nghi p môi trư ng; c) Doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c công nghi p môi trư ng ư c hư ng các chính sách ưu ãi cao nh t v t ai, v n, thu theo quy nh c a pháp lu t; d) Khuy n khích các t ch c và cá nhân l p qu b o v môi trư ng, phát tri n các công c kinh t u tư phát tri n ngành công nghi p môi trư ng; ) T o l p và phát tri n th trư ng thu n l i cho các ho t ng thu c lĩnh v c công nghi p môi trư ng. 3. Gi i pháp v khoa h c và công ngh : a) Ny m nh nghiên c u khoa h c, ng d ng và chuy n giao có hi u qu các công ngh m i, s n phNm m i t o ra trong nư c vào các ho t ng thu c lĩnh v c công nghi p môi trư ng; b) Khuy n khích áp d ng công ngh , máy móc, thi t b , s n phNm b o v môi trư ng tiên ti n, hi n i ph c v phát tri n b n v ng ngành công nghi p môi trư ng; c) G n k t ch t ch các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh c a các vi n nghiên c u, trư ng i h c v i các doanh nghi p công nghi p môi trư ng. 4. Gi i pháp v h p tác qu c t và phát tri n ngu n nhân l c: a) Tăng cư ng vi c xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình, tài, d án h p tác v i các nư c tiên ti n nh m phát tri n b n v ng ngành công nghi p môi trư ng Vi t Nam; b) Thu hút và có chính sách ưu ãi i v i chuyên gia nư c ngoài, nh t là ngư i Vi t nư c ngoài tham gia vào vi c phát tri n ngành công nghi p môi trư ng nư c ta;
  5. c) Ny m nh vi c ào t o, b i dư ng và nâng cao năng l c trong nư c và ngoài nư c cho i ngũ cán b ho t ng trong lĩnh v c công nghi p môi trư ng. 5. Gi i pháp v truy n thông, nâng cao nh n th c: a) Tăng cư ng và a d ng hóa các hình th c truy n thông, giáo d c nh m nâng cao nh n th c và trách nhi m phát tri n ngành công nghi p môi trư ng c a t ch c, cá nhân, c ng ng dân cư, nh t là các doanh nghi p; b) S m xây d ng và ưa vào s d ng cơ s d li u qu c gia v ngành công nghi p môi trư ng. V. T CH C TH C HI N 1. B Công Thương ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành, a phương liên quan t ch c th c hi n có hi u qu , úng ti n các n i dung, nhi m v c a án, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. B trư ng B Công Thương thành l p Ban i u hành do B trư ng làm Trư ng ban giúp B trư ng tri n khai, th c hi n án. Thành ph n, quy ch ho t ng c a Ban i u hành và Văn phòng giúp vi c do B trư ng B Công Thương quy t nh. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i, b trí kinh phí t ngu n v n ngân sách nhà nư c 5 năm và hàng năm th c hi n các d án thành ph n c a án. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành khác và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v và ph m vi qu n lý nhà nư c c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Công Thương t ch c th c hi n có hi u qu các n i dung, nhi m v liên quan trong án; nh kỳ hàng năm g i báo cáo k t qu th c hi n v B Công Thương t ng h p, trình Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B Công Thương, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương ng; Hoàng Trung H i - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTN, KTTH, TH, TKBT; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). PH L C
  6. DANH M C CÁC D ÁN THÀNH PH N TH C HI N CÁC N I DUNG, NHI M V C A ÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1030/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) D án 1: Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p môi trư ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2025. - Cơ quan ch trì: B Công Thương. - Cơ quan ph i h p: B Tài nguyên và Môi trư ng và các B , ngành, a phương liên quan. - Th i gian th c hi n: 2010 – 2011. D án 2: Chương trình nghiên c u khoa h c, ng d ng và chuy n giao công ngh phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Công Thương. - Cơ quan ph i h p: B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành, a phương, vi n nghiên c u, trư ng i h c và doanh nghi p liên quan. - Th i gian th c hi n: 2010 – 2015. D án 3: Nâng cao năng l c ho t ng cho các t ch c d ch v tư v n môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: B Công Thương và các B , ngành, a phương, doanh nghi p liên quan. - Th i gian th c hi n: 2010 – 2015. D án 4: Hoàn thi n t ch c, cơ ch , chính sách và văn b n quy ph m pháp lu t v ngành công nghi p môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Công Thương. - Cơ quan ph i h p: B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính, B N i v và các B , ngành, a phương liên quan. - Th i gian th c hi n: 2009 – 2015. D án 5: Tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c và trách nhi m phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng - Cơ quan ph i h p: B Công Thương và các B , ngành, a phương liên quan. - Th i gian th c hi n: 2009 – 2015.
Đồng bộ tài khoản