Quyết định số 1031/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1031/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1031/QĐ-TTg về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1031/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1031/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C THAY I Y VIÊN H I NG QU N LÝ B O HI M XÃ H I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. - Ông Lê Hoàng Minh, nguyên Phó Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam thôi kiêm gi ch c y viên H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam. - B nhi m ông Hà Phúc M ch, Phó Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam kiêm gi ch c y viên H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản