Quyết định số 1034/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 1034/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1034/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1034/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1034/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V NGÀY TRUY N TH NG NGÀNH D U KHÍ VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a T p oàn D u khí Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. L y ngày 27 tháng 11 hàng năm là “Ngày truy n th ng ngành D u khí Vi t Nam”. i u 2. Vi c t ch c ngày truy n th ng ph i m b o yêu c u ti t ki m, giáo d c truy n th ng c a ngành d u khí Vi t Nam, ng viên phong trào thi ua lao ng s n xu t vì s phát tri n c a ngành và s nghi p phát tri n c a t nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T p oàn D u khí Vi t Nam, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, C ng TT T; - Lưu VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản