Quyết định số 104/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 104/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU PHÁT TRI N RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N 2002 – 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph giai o n 2001-2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 11/2001/Q -UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi thành ph t năm 2001 n năm 2005 ; Căn c Quy t nh s 1902/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v chương trình phát tri n nông nghi p và nông thôn giai o n 2002-2005 ; Căn c Ch th s 10/2002/CT-UB ngày 15 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng các bi n pháp kh c ph c ng c do s d ng thu c b o v th c v t trên rau mu ng nư c ; Xét T trình c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s 781/CV-NN- KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2002 và công văn s 3424/KH T-NNg ngày 28 tháng 8 năm 2002 c a S K ho ch và u tư th c hi n chương trình rau an toàn trên a bàn thành ph giai o n 2002 – 2005 ; QUY T NNH i u 1.- Nay phê duy t Chương trình m c tiêu phát tri n rau an toàn trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n t năm 2002-2005 (kèm theo quy t nh này). i u 2.- Giao Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p các s -ngành, qu n-huy n liên quan và các doanh nghi p tri n khai chương trình, các d án c th phát tri n rau an toàn c a thành ph ; xúc ti n thương m i, h p ng tiêu th s n phNm, m r ng di n tích gieo tr ng. Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng rau. Nghiên c u chuy n giao ti n b khoa h c k thu t s n xu t rau an toàn.
  2. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá, S Y t , S Thương m i, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S a chính-Nhà t, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, các s -ngành liên quan, T ng Công ty Nông nghi p Sàigòn, T ng Công ty Thương m i Sàigòn, Th trư ng các t ch c, cơ quan oàn th , các doanh nghi p trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã có s n xu t nông nghi p ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn KT. CH TNCH - B K ho ch và u tư PHÓ CH TNCH - B Thương m i - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph - Thư ng tr c UBND thành ph - S Giáo d c và ào t o, S Công nghi p - S Văn hóa và Thông tin, Vi n Kinh t - y ban M t tr n T qu c thành ph Mai Qu c Bình - H i Nông dân TP, H i Liên hi p Ph n TP, - Thành oàn TNCS H Chí Minh - Cơ quan Báo ài : Phát Thanh TP, Truy n hình TP, Báo Sàigòn Gi i phóng, Tu i tr , Ngư i Lao ng - UBND các Qu n-Huy n : 2, 7, 8, 9, 12, Bình Th nh, Gò V p, Th c, C Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, C n Gi . - VPH -UB : CPVP, các T NCTH. - Lưu (CNN/M). CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU PHÁT TRI N RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N 2002 – 2005. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 104 /2002/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- TH C TR NG V S N XU T, KINH DOANH, TIÊU TH RAU TRÊN NA BÀN THÀNH PH : 1. Di n tích gieo tr ng rau hàng năm vùng ngo i thành nh ng năm trư c ây kho ng t 10.000 - 12.000 ha/năm, s n lư ng t 200.000 - 250.000 t n rau. Do quá trình ô th hóa nên di n tích tr ng rau gi m d n. Năm 2001, di n tích gieo tr ng c năm t 9.905 ha, s n lư ng 175.285 t n t p trung nhi u vào mùa khô, nh t là rau ăn lá. 2. Lư ng rau tiêu th hàng năm c a thành ph kho ng trên 400.000 t n, bình quân trên 1.200 t n/ngày và kho ng 50-60% ư c s n xu t t các t nh Lâm ng, Tây Ninh, Ti n Giang, Long An, … trong ó ngu n Lâm ng chi m a s (ch y u là
  3. rau x l nh). Lư ng rau lưu thông h ng ngày các ch u m i thay i t 100 -150 t n/ch u m i, cao i m có th lên n 200 t n/ngày. M t s ít rau ư c các nhà vư n bán tr c ti p cho ngư i tiêu dùng t i ch các huy n ngo i thành. 3. Rau và m t s qu r t d b nhi m m t s c ch t nh t là dư lư ng thu c B o v th c v t, kim lo i n ng, nitrate và các vi trùng ; ký sinh trùng. Dư lư ng thu c B o v th c v t tác ng làm nh hư ng n s c kho v b nh c p tính l n mãn tính. Công tác ki m tra ánh giá ch t lư ng rau qu lưu thông kinh doanh trên th trư ng và các ch chưa ư c quan tâm úng m c ã x y ra m t s trư ng h p ng c do ăn rau qu b ô nhi m các y u t c h i, dư lu n xã h i r t quan tâm và lo l ng. Vì v y ph i có các gi i pháp m nh, k p th i h n ch h u qu áng ti c. 4. Thành ph ã có ch trương s n xu t rau s ch an toàn t năm 1996 ã t m t s k t qu trong công tác khuy n nông, tuyên truy n, v n ng, hư ng d n k thu t cho ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng v rau an toàn, nhưng nhìn chung ti n ch m, c n ph i nhanh chóng kh c ph c thi u sót, t n t i t p trung cao, Ny m nh hơn n a trong th i gian t i. II.- N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU S N XU T, KINH DOANH RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH : 1. Nhi m v m c tiêu t nay n năm 2010 : 1.1- Nhi m v : - Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa trong vi c gieo tr ng, b o qu n, ch bi n rau u th c phNm m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng và ch bi n xu t khNu. - T ch c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c qua các ho t ng tuyên truy n giáo d c, v n ng ki m tra, x lý nh m m b o các lo i rau s n xu t, kinh doanh an toàn i v i s c kh e ngư i tiêu dùng và ch t lư ng ch bi n hàng xu t khNu. - T ng bư c t ch c l i h th ng kinh doanh, tiêu th s n phNm, mb o u ra và hi u qu s n xu t rau an toàn cho nông dân và ngư i tiêu dùng. 1.2- M c tiêu : 1.2.1- Ph n u n năm 2005 : - Trên 90% nông dân ngo i thành n m v ng quy trình s n xu t rau an toàn. - Trên 50% s n lư ng rau s n xu t ngo i thành có dư lư ng thu c tr sâu dư i m c quy nh. - T ng bư c t ch c, xây d ng h th ng ki m soát, ki m tra, ch tài các cơ s kinh doanh tiêu th rau các ch u m i trên a bàn thành ph . - Ch m d t vi c lưu hành thu c B o v th c v t b c m s d ng trên a bàn thành ph .
  4. 1.2.2- n năm 2010 : Các s n phNm rau s n xu t và kinh doanh trên a bàn thành ph m b o các tiêu chuNn v ch t lư ng rau an toàn có dư lư ng thu c tr sâu, kim lo i n ng, nitrate u dư i m c quy nh c a Nhà nư c. 2. V các chương trình d án c th : 2.1- án i u ch nh nh hư ng quy ho ch và k ho ch s n xu t rau an toàn ngo i thành : 2.1.1- M c tiêu : - Xác nh và công b cho các h s n xu t, ơn v kinh doanh bi t các vùng s n xu t rau ngo i thành m b o và không m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng. - xu t các gi i pháp và ti n chuy n i phương th c s n xu t, chuy n i cơ c u cây tr ng các vùng rau có nguy cơ ô nhi m. 2.1.2- M t s công tác ch y u : - T ch c kh o sát, ánh giá th c tr ng toàn b v i u ki n t nhiên và kinh t -xã h i các vùng s n xu t rau mu ng nư c và m t s lo i rau có nguy cơ ô nhi m cao, m c phát sinh ô nhi m ngu n nư c, ô nhi m thu c b o v th c v t, dư lư ng thu c b o v th c v t trên s n phNm rau s n xu t ngo i thành. D báo nhu c u tiêu dùng, ch bi n xu t khNu các ch ng lo i rau an toàn và nh hư ng k ho ch chuy n i cơ c u ch ng lo i rau ngo i thành t nay n năm 2005 và n 2010. - Xây d ng b n hi n tr ng v m c ô nhi m các vùng gieo tr ng rau an toàn t năm 2005 n năm 2010. 2.1.3- K ho ch t ch c th c hi n : - Cơ quan ch trì : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p th c hi n : y ban nhân dân các qu n-huy n, các s -ngành liên quan (Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Vi n Quy ho ch, S a chính-Nhà t, S K ho ch và u tư, S Thương m i, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng), các oàn th qu n chúng trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. 2.2- Chương trình xúc ti n thương m i ; tiêu th s n ph m rau an toàn trên a bàn thành ph : 2.2.1- M c tiêu : - T ng bư c t ch c l i h th ng phân ph i, lưu thông, tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph n năm 2005 t i các ch , siêu th u có khu kinh doanh rau an toàn ph c v tiêu dùng và xu t khNu.
  5. - Tăng s lư ng ngư i tiêu dùng rau an toàn, b o m u ra cho s n phNm rau an toàn theo hình th c h p ng liên k t, liên doanh gi a doanh nghi p và h nông dân tiêu th s n phNm. - Th c hi n các chính sách khuy n khích nh m b o m l i ích cho ngư i s n xu t, cơ s kinh doanh rau an toàn. - T ch c và phân công ph i h p qu n lý, ki m tra x lý rau không t ch t lư ng t vùng ngo i thành, các t nh v ch u m i và các ch trung tâm c a thành ph . 2.2.2- V các án, d án ch y u : - i u tra, kh o sát, nghiên c u xây d ng án t ch c l i m ng lư i kinh doanh, tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph m t cách h p lý, khoa h c và hi n i. Giao S Thương m i ch trì, ph i h p S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Liên minh H p tác xã thành ph , trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. - Thúc Ny ti n các d án u tư xây d ng các ch u m i nông s n, xây d ng và tri n khai m t s d án u tư nâng c p các ch , quày hàng kinh doanh rau qu ch t lư ng cao v i s ph i h p ch t ch gi a các qu n-huy n, doanh nghi p, ch u tư v i th i gian t ch c th c hi n t năm 2002 n năm 2005. - án v cơ ch , chính sách h tr s n xu t-kinh doanh rau qu an toàn ; mi n gi m thu ; h p ng bao tiêu s n phNm, liên k t - liên doanh gi a doanh nghi p, cơ s kinh doanh - ch bi n v i h nông dân (ho c T s n xu t, H p tác xã) s n xu t rau an toàn và giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p S Tài chánh-V t giá, S Thương m i trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. - Xây d ng website v s n xu t-kinh doanh, t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i v rau an toàn. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p ngành, a phương, doanh nghi p liên quan (trang website xúc ti n thương m i, tiêu th nông s n phNm) trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. 2.2.3- V t ch c th c hi n : - Th i gian t năm 2002 n năm 2005. - Ch trì : Giao S Thương m i thành ph ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Vi n Kinh t thành ph , các qu n-huy n, H i Nông dân, H i Liên hi p Ph n thành ph và các t ch c, doanh nghi p xây d ng án, d án c th trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. 2.3- Chương trình phát tri n s n xu t, m r ng di n tích gieo tr ng rau an toàn : 2.3.1- M c tiêu : (Xem bi u 1, bi u 2) - nh hư ng cơ c u s n xu t và phát tri n s n xu t rau an toàn ngo i thành, c n tránh tình tr ng lo i rau c n mà không có cung c p và ngư c l i.
  6. - Nhanh chóng và kiên quy t gi m s n xu t rau nh ng khu v c ô nhi m do ngu n nư c, ch t th i và s d ng thu c tr sâu không úng quy nh, ch m d t vi c s d ng các lo i thu c tr sâu b c m. 2.3.2- Các án, d án ch y u : ( Bi u 3). - D án u tư cho công tác khuy n nông, chương trình Qu n lý d ch h i t ng h p (IPM) hư ng d n, t p hu n nông dân tr ng rau v quy trình k thu t canh tác, s d ng thu c tr sâu và các hóa ch t trong quá trình s n xu t rau an toàn ph c v cho ngư i tiêu dùng. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Trung tâm Nghiên c u Khoa h c k thu t - Khuy n nông, Chi c c B o v th c v t t ch c th c hi n. - D án t ch c theo dõi giám sát, phân tích xác nh n ch t lư ng rau cho các h s n xu t, vùng s n xu t rau khi thu ho ch và cung c p thông tin cho các h kinh doanh và ngư i tiêu dùng. Giao Chi c c B o v th c v t thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n. - D án u tư xây d ng và s n xu t, cung ng h t gi ng rau s ch b nh, ch t lư ng cao. Giao Công ty Gi ng cây tr ng thành ph thu c T ng Công ty Nông nghi p Sàigòn th c hi n. - D án u tư thi t b ki m nh gi ng rau và các bi n pháp qu n lý gi ng rau trên a bàn thành ph , giao Trung tâm Ki m nh gi ng Cây tr ng-V t nuôi và Chi c c B o v th c v t thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n. - Xây d ng và tri n khai d án phát tri n s n xu t rau an toàn các xã tr ng i m : Tân Phú Trung thu c huy n C Chi ; các xã Tân Th i Nhì, Xuân Th i Sơn, Xuân Th i Thư ng, Tân Hi p thu c huy n H c Môn ; các xã Tân Quý Tây, xã Bình Chánh thu c huy n Bình Chánh trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph phê duy t trong quý III/2002. Tri n khai t v ông Xuân năm 2002-2003 và giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Chi c c B o v th c v t, Trung tâm Nghiên c u Khoa h c k thu t - Khuy n nông hư ng d n t ch c th c hi n. - Tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách h tr c a Nhà nư c v u tư, khuy n khích phát tri n s n xu t nông nghi p, c bi t i v i rau an toàn t i các vùng qu n-huy n, trên cơ s các quy t nh, công văn thành ph ã ban hành : + Quy t nh s 81/2000/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2000 i v i các d án h tr u tư thông qua chương trình kích c u c a thành ph (s n xu t, nhân gi ng). + Công văn s 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v h tr lãi su t (t 4% n 7%) cho s n xu t nông nghi p, diêm nghi p, nuôi th y s n. + Ti p t c nghiên c u, xu t m t s cơ ch , chính sách h tr khuy n khích khác như : · Tr giá mi n gi m thu s n phNm rau an toàn (cho ngư i s n xu t, h kinh doanh).
  7. · Chính sách u tư, h tr v khoa h c k thu t, thi t b t n tr , ông l nh, ch bi n, v n chuy n rau. · Cơ ch th c hi n h p ng bao tiêu s n phNm rau an toàn gi a ngư i s n xu t v i cơ s kinh doanh, ch bi n. 2.3.3- K ho ch t ch c th c hi n : - Th i gian : t nay n năm 2005. - Cơ quan ch trì : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v th c hi n : Trung tâm Nghiên c u Khoa h c k thu t-Khuy n nông và Chi c c B o v th c v t cùng ph i h p các oàn th : H i Nông dân, H i Liên hi p Ph n , các phương ti n thông tin i chúng c a các Báo, ài phát thanh, ài truy n hình thành ph . 2.4- Chương trình nâng cao hi u l c và hi u qu các ho t ng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng rau trên a bàn thành ph : 2.4.1- M c tiêu : - Gi m nhanh s n lư ng các lo i rau kém ch t lư ng, không b o m an toàn cho ngư i tiêu dùng và ch bi n xu t khNu lưu thông trên a bàn thành ph . 2.4.2- Công tác ch y u : - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p các ngành, ơn v , cơ quan, qu n- huy n trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v qu n lý ch t lư ng rau trên a bàn thành ph . - T ch c l c lư ng và tăng cư ng công tác ki m tra, x lý s n phNm rau không b o m quy nh v ch t lư ng rau an toàn và các vi ph m v s n xu t, kinh doanh rau, thu c b o v th c v t và hóa ch t khác. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Chi c c B o v th c v t hư ng d n và ki m tra các cơ s rau s n xu t ngo i thành, phân tích dư lư ng thu c tr sâu trong rau ; S Thương m i ph i h p S Y t , Trung tâm Y t D phòng thư ng xuyên ki m tra rau t i các ch , siêu th và s n phNm rau ch bi n. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l p d án u tư thi t b , cơ s v t ch t k thu t c n thi t cho vi c ki m tra, giám nh ch t lư ng rau qu , trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong năm 2002. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i S Văn hoá và Thông tin t ch c công tác thông tin, tuyên truy n v n ng v s n xu t và tiêu dùng s n phNm rau an toàn trên a bàn thành ph . 2.5- Chương trình nghiên c u chuy n giao ti n b khoa h c công ngh : 2.5.1- T p trung các công tác ch y u :
  8. - Nh p n i, kh o nghi m, ch n t o các gi ng rau m i có năng su t, ch t lư ng và giá tr cao ; s n xu t các gi ng rau F1. - Nghiên c u h p lý hóa quy trình s n xu t, v n chuy n, b o qu n, ch bi n rau m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng. - Nghiên c u các quy trình, thi t b ki m tra nhanh, k p th i và chính xác các hóa ch t c h i nh t là dư lư ng thu c tr sâu nh m b o m ch t lư ng s n phNm rau áp ng yêu c u c a ngư i tiêu dùng và cơ s kinh doanh ; x lý các c ch t trong rau vư t tiêu chuNn quy nh Nhà nư c. 2.5.2- T ch c th c hi n : - Th i gian t ch c th c hi n t năm 2002 n năm 2005. - Cơ quan ch trì : S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (và ơn v tr c thu c), Trư ng i h c, Vi n Nghiên c u, qu n-huy n và các doanh nghi p có liên quan t ch c th c hi n. III.- V T CH C TH C HI N : 1. Thành l p Ban Ch o s n xu t, tiêu th rau an toàn thành ph g m các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thương m i và các qu n-huy n tr ng i m s n xu t rau (huy n C Chi, Bình Chánh, Hóc Môn…) trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quí III/2002 và giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm cơ quan thư ng tr c Ban ch o. 2. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p các s -ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n liên quan l p án xây d ng chương trình d án, k ho ch c th th c hi n các chương trình v s n xu t-tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph có hi u qu . 3. nh kỳ 3 tháng Ban ch o Chương trình s n xu t, tiêu th rau an toàn thành ph t ch c giao ban, sơ k t, báo cáo tình hình, k t qu t ch c th c hi n và vư ng m c v Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph k p th i i u ch nh, b sung phù h p th c t ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản