Quyết định số 104/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 104/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2003/QĐ-UB Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực xã Thịnh Liệt,huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 104/2003/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU V C XÃ THNNH LI T, HUY N THANH TRÌ, T L 1/2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính Ph ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2002; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 7554/Q -UB ngày 5/11/2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t Khu v c xã Th nh Li t - huy n Thanh Trì, t l 1/2000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc; QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu v c xã Th nh Li t - huy n Thanh Trì, t l 1/2000, do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1- Ph m vi và quy mô: 1.1- Ph m vi: Khu v c quy ho ch n m phía Nam Thành ph Hà N i, thu c a gi i hành chính các xã Th nh Li t, Yên S , nh Công, i Kim (huy n Thanh Trì) và Phư ng Hoàng Văn Th , Tân Mai, Giáp Bát, Tương Mai (qu n Hai Bà Trưng) - Hà N i. - Phía B c giáp v i các phư ng Giáp Bát, Tân Mai, Tương Mai và Hoàng Văn Th thu c qu n Hai Bà Trưng. - Phía Tây giáp v i các xã nh Công, i Kim, thu c huy n Thanh Trì. - Phía ông và Nam giáp v i các xã Yên S , Hoàng Li t thu c huy n Thanh Trì và Công viên h Yên S . 1.2- Quy mô khu v c quy ho ch: kho ng 328,00 ha.
  2. 2- N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1- M c tiêu: 1- C th hóa i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 và Quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, t l 1/5000 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ã ư c UBND Thành ph phê duy t t i Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 22/12/2001. 2- ánh giá tình hình s d ng t, th c tr ng các khu v c phát tri n ô th và làng, xóm; hi n tr ng h th ng h t ng k thu t và xã h i; xác nh qu t, nhu c u dãn dân và vi c làm; xu t gi i pháp nh m n nh và nâng cao i s ng nhân dân a phương khi th c hi n ô th hóa. 3- ChuNn b i u ki n tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng, hình thành khu ô th ng b , hi n i k t h p hài hòa v i vi c quy ho ch c i t o các khu dân cư, làng, xóm hi n có, làm cơ s qu n lý tr t t xây d ng và qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 2.2- Quy ho ch s d ng t: Khu Quy ho ch ư c xác nh v i các ch c năng s d ng t như sau: B NG T NG H P D LI U S Di n tích T l S ngư i d ki n Lo i t TT (m2) (%) (ngư i) 1 t ga l p tàu, b n bãi 381404 11,6 2 t công nghi p, ti u th công nghi p 185009 5,6 3 t an ninh qu c phòng 30240 0,9 t công c ng thành ph , Khu v c (k 4 144434 4,4 c trư ng PTTH) t công c ng h n h p (Văn phòng, 5 24055 0,7 504 d ch v , cao c p...) 6 t cơ quan, trư ng ào t o 51485 1,6 7 t công viên, cây xanh khu v c 175237 5,3 8 t di tích l ch s , văn hóa 4351 0,1 9 t cây xanh, nghĩa trang 26195 0,8 10 t ơn v 1749722 53,4 48352 11 t sông, kênh thoát nư c 85619 2,6 12 t cây xanh cách ly c.tr k thu t 13629 0,4 13 t ư ng qu c l 1a (gi i phóng) 74976 2,3
  3. 14 t ư ng khu v c b=40m 64232 2,0 15 t ư ng phân khu v c b=17,5-37m 268614 8,2 T ng c ng 3279202 100,0 48856 CÁC CH TIÊU CƠ B N V S D NG T ƠN VN S TT Ch c năng s d ng t Di n tích (m2) T l (%) 1 t công c ng ơn v 87288 5,0 2 t trư ng m m non 59218 3,4 3 t trư ng ti u h c và THCS 99147 5,7 4 t 1218714 69,6 100,0 t ô th 930189 76,3 t làng xóm ô th hóa 288525 23,7 5 t cây xanh, TDTT 96249 5,5 6 t ư ng nhánh, bãi xe 189106 10,8 T ng c ng 1749722 100,0 * Dân s s ki n trong khu v c quy ho ch: 48856 ngư i Trong ó + Dân s hi n có: 20660 ngư i + Dân s d ki n phát sinh: 28196 ngư i (K c d án khu ô th m i phía b c h Yên S và d án khu di dân tái nh cư ng T u) * Bình quân t /ngư i: 24,94 m²/ngư i + t làng xóm ô th hóa: 48,26m²/ngư i + t ô th : 21,93m²/ngư i 2.3- T ch c không gian và ki n trúc c nh quan: A/ Khu v c Ga Giáp Bát và khu t phía Tây Ga: Gi i h n b i ư ng qu c l 1A phía ông, phía Tây ti p giáp v i khu xây d ng m i i Kim - nh Công, phía Nam là ư ng vào khu Linh àm, phía B c giáp v i ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam.
  4. - Phát tri n ga Giáp Bát thành ga l p t u khách phía Nam; xây d ng kho, bãi xe buýt cùng v i các công trình ph tr , cây xanh cách ly. Các khu nhà hi n có ư c t n t i t m th i và s ph i di chuy n vào khu v c xây d ng ô th m i. B/ Khu v c gi a ư ng Trương nh và Qu c l 1A: Gi i h n b i ư ng Trương nh, Qu c l 1A và ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam. - B n xe phía Nam hi n nay s ư c chuy n thành b n xe buýt công c ng c a Thành ph ; xây d ng trung tâm thương m i l n khu v c uôi Cá. Khu dân cư ti p giáp v i m t ư ng Trương nh và ngã ba uôi Cá ư c c i t o, ch nh trang thành ph thương m i - d ch v - công trình công c ng. C/ Khu v c làng xóm cũ, ti p giáp v i ư ng Trương nh: Phía Tây giáp v i ư ng qu c l 1A và ư ng Trương nh, phía B c giáp khu nhà Tân Mai, phía Nam và phía ông giáp ư ng quy ho ch, phía ông Nam giáp Công viên h Yên S ; sông Sét c t ngang và phân chia khu v c này thành 2 khu: + Phía Nam sông Sét (thôn Giáp Nh và m t ph n thôn Giáp Nh t): - Thu h i t c a Cty C ph n d ch v v n t i hàng hóa xây d ng trư ng m u giáo và khu ti u th công nghi p, gi i quy t vi c làm cho nhân dân a phương. Khu Cơm L c và phía Tây khu ng T u dành cho phát tri n nhà và công trình h t ng xã h i như: tr s UBND, cơ s y t xã, trư ng ti u h c, trư ng d y ngh , ch và các nhu c u khác c a a phương. Nghĩa trang hi n nay c a xã Th nh Li t ư c khoanh vùng, c i t o thành khu v c cây xanh, văn hóa, không chôn m m i. - Phía Nam khu ng T u: xây d ng nhà cao t ng và các công trình d ch v công c ng. M t xây d ng khu : 35% - 40%. - Khu dân cư, làng xóm cũ ư c c i t o ch nh trang; nâng c p h th ng giao thông và h t ng k thu t. Các ao, h và t tr ng còn l i dành xây d ng các công trình h t ng xã h i. M t xây d ng kho ng 25-30%, t ng cao trung bình kho ng 2,5 t ng. + Phía B c sông Sét (thôn Giáp T và m t ph n Giáp Nh t): - Khu dân cư làng xóm cũ ư c c i t o ch nh trang; nâng c p, t ng bư c xây d ng ng b h th ng h t ng k thu t ( ư ng, c p, thoát nư c, năng lư ng ...). T i thôn Giáp T s xây d ng b sung nhà , trư ng h c, công trình công c ng ph c v khu dân cư. - Khu v c ti p giáp v i khu nhà Tân Mai: ư c c i t o ch nh trang theo hư ng d n c a các cơ quan qu n lý quy ho ch và xây d ng v i t ng cao trung bình kho ng 3-3,5 t ng, m t xây d ng kho ng 40%. D/ Khu v c ây d ng khu ô th m i: (có d án riêng) N m phía ông thôn Giáp T , phía B c giáp ư ng vành ai 2,5, phía Tây giáp khu nhà Tân Mai, phía Nam giáp công viên Yên S , phía ông giáp khu v c xây d ng các công trình công c ng u m i c a Thành ph . Qui mô kho ng 88ha ư c phát
  5. tri n theo mô hình khu ô th m i ng b cơ s h t ng. u tư xây d ng và qu n lý theo các quy nh hi n hành. E/ Khu v c trung tâm công c ng phía Nam: Dành xây d ng công trình công c ng, h n h p, trung tâm thương m i, cây xanh, bãi xe và d tr t xây d ng trung tâm hành chính qu n m i, t o b m t ô th hi n i c a ngõ phía Nam Thành ph . 2.4. Quy ho ch h t ng k thu t: 2.4.1. Quy ho ch giao thông: a- ư ng s t: C i t o tuy n ư ng s t B c – Nam và ga Giáp Bát s d ng vào m c ích giao thông công c ng c a Thành ph . b- ư ng b : + ư ng vành ai 3: phía Nam xã Th nh Li t, m t c t ngang r ng kho ng 70m, ư c th c hi n theo d án. - ư ng khu v c: + ư ng m H ng – Giáp Bát – Lĩnh Nam: m t c t ngang i n hình là 40m (hè hai phía r ng 7,25m, hai gi i xe ch y m i d i r ng 11,25m, d i phân cách trung tâm r ng 3m). + Ph Trương nh: Có m t c t ngang r ng 40m (Hai gi i xe ch y m i d i r ng 11,25m, gi i phân cách trung tâm r ng 3m, hè hai bên r ng 7,25m x 2). - ư ng phân khu v c: + Lo i ư ng có m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng hai chi u, r ng 15,0m, hè hai bên r ng m i bên r ng 7,5m x 2) có t ng chi u dài kho ng 3720m. + Lo i ư ng có m t c t ngang r ng 21,5m n 22,5m (lòng ư ng hai chi u, r ng 11,25m, hè hai bên r ng m i bên r ng 4,5 ÷ 5,0m x2) có t ng chi u dài kho ng 3720m. + ư ng có m t c t ngang r ng 30m – có tuy n i n 110KV gi a (hai lòng ư ng r ng 7,5m, hai hè m i bên r ng 5,0m và gi i phân cách trung tâm r ng 5,0m ch b trí tuy n i n 110KV hi n có). + ư ng có m t c t ngang r ng 24m (lòng ư ng r ng 15m, hai bên hè m i bên r ng 4,5m) n m phía Tây ga Giáp Bát. + Lo i ư ng có m t c t ngang r ng 17,5m – i qua các khu dân cư (lòng ư ng hai chi u, r ng 11,25m, hè 2 bên m i bên r ng 3,0m)
  6. + ư ng có m t c t ngang r ng 20,25m ch y d c theo tuy n i n 110KV (lòng ư ng hai chi u, r ng 11,25m, hè hai bên r ng m i bên r ng 4,5m - N m phía B c tuy n i n) - ư ng nhánh và ư ng vào nhà: + Tuy n ư ng liên xã hi n nay ư c nâng c p, c i t o thành ư ng tr c chính v i m t c t ngang t i thi u 6m; các tuy n ư ng xương cá trong các thôn, xóm ư c m r ng v i m t c t b ng ho c l n hơn 3,5m. + Các tuy n ư ng nhánh t i khu v c xây d ng m i có m t c t ngang r ng 13,5m – 17,5m, kho ng cách gi a các tuy n kho ng t 150 n 250m. Kho ng cách gi a các nút giao c t c a ư ng nhánh v i các ư ng khu v c, liên khu v c t 150 – 250m và ch ư c u n i v i d i giao thông a phương c a các tuy n ư ng này; cho phép r trái theo nguyên t c kho ng cách gi a các n t có r trái ph i b ng ho c l n hơn 400m. - Các công trình ph c v giao thông: - B n xe liên t nh phía Nam hi n có quy mô kho ng 3,87ha s ư c chuy n thành b n xe buýt công c ng c a Thành ph . - Bãi xe: + Trong khu v c làng xóm bãi xe ư c t ch c d c theo các tuy n ư ng nhánh, k t h p v i d i cây xanh cách ly và trên tuy n mương tiêu khi ã c ng hóa. + i v i khu nhà vư n, nhà cao t ng: bãi xe ư c b trí trong khuôn viên và trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình cao t ng. - Xây d ng các c u vư t ho c h m i b cho ngư i i b qua ư ng vành ai 3, các c u, h m i b này ph i m b o d c và có v t d t xe p. 2.4.2. Quy ho ch san n n và thoát nư c mưa: a- San n n: - Cao san n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các nút giao nhau c a tim ư ng. - Cao nh c ng ph i m b o chôn sâu 0,5-0,7m so v i m t n n. b- Thoát nư c mưa: - Thoát nư c mưa trong khu v c ư c chia thành 3 lưu v c: 1. Lưu v c Ga Giáp Bát và ph nh Công: Kho ng 57,6ha. 2. Lưu v c ư ng Gi i Phóng n sông Sét: Kho ng 131ha.
  7. 3. Lưu v c phía ông sông Sét: Kho ng 138 ha. - M ng lư i c ng thoát nư c mưa ư c xây d ng d c theo các tuy n ư ng quy ho ch. - Cao áy c ng và nh c ng ư c tính toán trên cơ s m c nư c cao nh t t i h Yên S là +4,50. - H th ng thoát nư c khu v c xã Th nh Li t là h th ng c ng riêng. 2.4.3- Qui ho ch c p nư c: Ngu n nư c ư c l y t tuy n ng truy n d n Φ600 trên ư ng Gi i Phóng và trên tuy n ư ng quy ho ch phía B c H Yên S , do máy nư c Pháp Vân và nhà máy nư c Nam Dư cung c p. Các tuy n ng c p nư c cho khu v c dân cư, làng, xóm hi n có trên các tr c ư ng s ư c nâng c p, c i t o. Ti p t c s d ng tr m c p nư c công su t kho ng 500m3/ngày êm t i thông Giáp T ( ư c xây d ng theo chương trình nư c s ch nông thôn). 2.4.4. Quy ho ch c p i n: - Ngu n i n cao th c p cho khu v c xã Th nh Li t ư c l y t 2 tr m 110/22KV: Mai ng 2x63MVA (hi n có) và Linh àm 2x40MVA (s xây d ng). - S d ng c p i n áp 22KV c p i n cho các ph t i trên a bàn khu v c xã Th nh Li t. M ng lư i 22KV ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng, v n hành h , m i tr m 22/0,4KV. - Các tuy n i n trong các khu phát tri n m i ph i thi t k i ng m. - Các khu v c hi n ang s d ng các c p i n áp 35KV, 6KV s thay th d n b ng c p i n áp 22KV và chuy n d n vào ư ng dây n i thành c p ng m. - i v i các khu v c có quy ho ch n nh các tr m bi n th ph i là tr m xây; tr m treo ch áp d ng t m th i cho các khu dân cư làng, xóm hi n có. 2.4.5.Quy ho ch m ng lư i thông tin bưu i n M ng lư i thông tin c a khu v c ư c ph c v t 2 t ng ài: T ng ài Giáp Bát (hi n có) 62.000 s và m t t ng ài v tinh d ki n xây m i 7000 s . M r ng và hi n i hóa m ng bưu c c ph c v trên a bàn xã. 2.5.6. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng. a- Thoát nư c bNn:
  8. - M ng ư ng c ng thoát nư c ư c thi t k tách riêng, b trí d c theo ư ng quy ho ch và ư c u n i v i h th ng thoát nư c bNn c a Thành ph . - i v i các làng, xóm, khu dân cư d c sông Sét: Nư c th i ư c thu gom và ưa ra tuy n c ng thoát nư c bNn d c sông Sét. - i v i khu công nghi p, nư c th i ph i ư c x lý trong t ng nhà máy, khu công nghi p trư c khi thoát vào h th ng thoát nư c bNn chung c a Thành ph . - T ng c ng lưu lư ng nư c th i trung bình Qtb=12.077 m3/ng. b- Rác th i: - ư c thu gom t m ng lư i trung chuy n và thu gom vào khu x lý chung c a Thành ph . - Trên các tr c ư ng có m t c t ngang B>13m c các thùng rác công c ng. Kho ng cách c a các thùng rác công c ng kho ng t 60m n 80m. - i v i rác th i công nghi p: tùy theo ch ng lo i s ư c thu gom và các công ten nơ ho c các thi t b chuyên d ng riêng. Sau ó t ch c v n chuy n t i nơi quy nh c a Thành ph . 2.5. Các d án ưu tiên xây d ng theo quy ho ch: 1. D án khu ô th m i B c H Yên S , hình thành b m t ô th cho qu n m i và h tr th c hi n các d án c i t o ch nh trang, nâng cao i s ng khu dân cư hi n có. 2. Các d án c i t o, nâng c p h th ng h t ng k thu t, xây d ng b sung h t ng xã h i, tr s cơ quan hành chính i v i khu dân cư, làng xóm cũ. 3. D án phát tri n ti u th công nghi p, xây d ng trư ng d y ngh và các công trình d ch v , gi i quy t vi c làm cho lao ng nông nghi p khi thu h i t. 4. i v i các khu t gi l i, ho c t n d ng ti p t c s n xu t nông nghi p thì ph i nghiên c u phương án chuy n i cơ c u, áp d ng công ngh tăng năng su t, phù h p v i i u ki n th c t c a a phương. Ngoài ra ph i Ny nhanh ti n , hoàn thành d t i m m t s d án như: d án c i t o sông Sét, d án h i u hòa và kênh bao h Yên S , d án công viên cây xanh h Yên S , d án ư ng vành ai 3. i u 2: Giao Giám c S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S Quy ho ch Ki n trúc xây d ng cơ ch , yêu c u các cơ quan, ơn v có cơ s ang h at ng trên a bàn xã có trách nhi m h tr a phương th c hi n các d án c i t o, nâng c p h th ng h t ng k thu t và xã h i t i các khu dân cư, làng xóm; gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng, giúp n nh và nâng cao i s ng c a nhân dân a phương khi th c hi n ô th hóa.
  9. Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng ch trì, ph i h p v i các s , ngành ch c năng c a Thành ph t ch c nghiên c u, tri n khai th c hi n các d án trên. i u 3: Giám c S Quy ho ch Ki n trúc có trách nhi m xác nh n h sơ và các b n v thi t k kèm theo Quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t này; ph i h p v i UBND huy n Thanh Trì và UBND qu n Hai Bà Trưng t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c phê duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Giám c S Quy ho ch Ki n trúc và Ch t ch y ban nhân dân huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát các h at ng xây d ng, x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u 4: Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Quy ho ch Ki n trúc, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng, xã: Tân Mai, Hoàng Văn Th , Tương Mai, Giáp Bát, Th nh Li t, Yên S , nh Công, i Kim, Hoàng Li t; Th trư ng các s , ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản