Quyết định số 104/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 104/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/BYT-QĐ về việc uỷ quyền khai thác bảo hiểm y tế cho các địa phương do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/BYT-Q Hà N i, ngày 10 tháng 2 năm 1993 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 104/BYT-Q NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1993 V VI C U QUY N KHAI THÁC B O HI M Y T CHO CÁC NA PHƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c Thông tư s 12/ TT-LB ngày 18/ 9/ 1992 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành Ngh nh s 299/H BT ngày 15/ 8/ 1992 c a H i ng B trư ng ban hành i u l B o hi m y t . Theo ngh c a ông Giám c BHYT Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Nay u quy n cho B o hi m y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p khai thác BHYT i v i các cơ quan, ơn v Trung ương, các T ch c qu c t , các ơn v trong khu ch xu t, các văn phòng i di n c a nư c ngoài t i Vi t Nam có thuê lao ng là ngư i Vi t Nam, các doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài, các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t Nam óng trên a bàn t nh, thành ph . (Tr a bàn Hà N i, thành ph H Chí Minh và các ơn v có BHYT ngành ã ư c B Y t cho t ch c). i u 2: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Lao ng, V trư ng V QLSK, Giám c BHYT Vi t Nam, Giám c BHYT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c BHYT ngành ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản