Quyết định số 104-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 104-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104-CP về việc chuyển Trường cán bộ bưu điện, truyền thanh thành Trường đại học kỹ thuật thông tin liên lạc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104-CP Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 1969 QUY T Đ NH V VI C CHUY N TRƯ NG CÁN B BƯU ĐI N, TRUY N THANH THÀNH TRƯ NG Đ I H C K THU T THÔNG TIN LIÊN L C H I Đ NG CHÍNH PH Theo đ ngh c a ông B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và c a ông T ng c c trư ng T ng c c Bưu đi n; Căn c ngh quy t h i ngh thư ng v c a H i đ ng Chính ph trong phiên h p ngày 11 tháng 9 năm 1968. QUY T Đ NH: Đi u 1. – Nay chuy n Trư ng cán b bưu đi n, truy n thanh thành l p theo quy t đ nh s 186-CP ngày 03-9-1965 c a H i đ ng Chính ph thành Trư ng đ i h c k thu t thông tin liên l c. Đi u 2. - Trư ng đ i h c k thu t thông tin liên l c thu c quy n qu n lý c a T ng c c Bưu đi n và có nhi m v đào t o các lo i k sư thông tin liên l c cho các ngành theo các hình th c đào t o t p trung dài h n, t p trung ng n h n, đào t o t i ch c. Đi u 3: - Trư ng đ i h c k thu t thông tin liên l c do m t hi u trư ng ph trách. Giúp vi c hi u trư ng có m t s hi u phó. Hi u trư ng và các hi u phó do Th tư ng Chính ph b nhi m theo đ ngh c a ông T ng c c trư ng T ng c c Bưu đi n. Đi u 4. – Các ông T ng c c trư ng T ng c c Bưu đi n, B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. TM. H I Đ NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản