Quyết định số 104-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 104-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 104-CP Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 1979 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I M T S XÃ VÀ THN TR N THU C CÁC HUY N THU C T NH THU N H I H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Thu n H i QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i m t s xã và th tr n thu c huy n An Sơn, Ninh H i, c Linh, Hàm Tân, Hàm Thu n, B c Bình và th tr n xã Phan Thi t thu c t nh Thu n H i như sau: - Huy n An Sơn: 1. Thành l p khu kinh t m i Nh Hà (xã Phư c Hà) m t xã m i l y tên là xã Nh Hà; 2. i tên xã Phư c Thành (c a huy n An Phư c cũ) thành xã Phư c Thu n. - Huy n Ninh H i: 1. Tách thôn Lương Cách, thôn Tân H i c a xã H i H i, thôn Công thành, thôn Thành Ý c a xã Xuân H i và thôn ài Sơn c a th tr n Phan Rang l p thành m t xã m i l y tên là xã Thành H i; 2. Tách các thôn Bà Tháp, Gò C n, Gò n c a xã H i H i, thôn M Nhơn c a xã Xuân H i, l p thành m t xã m i l y tên là xã Tân H i; 3. Tách các thôn T n Tài A, T n Tài B c a th tr n Phan Rang, thôn T n L c c a xã M H i l p thành m t xã m i l y tên là xã T n H i; 4. Tách các thôn Phư c L p, Văn Lâm c a xã Phư c Nam, thôn Chung M c a xã Phư c Dân l p thành m t xã m i l y tên là xã Lâm H i; 5. Xã Phư c Công i tên thành xã Công H i; 6. Xã Phư c L i i tên thành xã L i H i
  2. 7. Xã Phư c Tân i tên thành xã An H i 8. Xã Phư c Dinh i tên thành xã Dinh H i 9. Xã Phư c Diêm i tên thành xã Diêm H i 10. Xã Phư ng H i i tên thành xã Tri H i 11. Xã Cát H i i tên thành xã Phương H i - Huy n c Linh: 1. Thành l p khu kinh t m i ng Giang (xã L c Tánh) m t xã m i l y tên là xã c Thu n; 2. Thành l p khu kinh t m i i Giang (xã oàn k t) m t xã m i l y tên là xã c Bình; 3. Thành l p khu kinh t m i thu c xã B c Ru ng m t xã m i l y tên là xã c Tân; 4. Thành l p khu kinh t m i thu c xã Ngh c m t xã m i l y tên là xã c Phú; 5. Tách các thôn Gia Huynh, Su i Ki t, Bà Tá và sông Dinh c a xã L c Tánh, l p thành m t xã m i l y tên là xã Su i Ki t; 6. Chia xã Võ c thành hai xã l y tên là xã c tài và xã c H nh: - Xã c Tài g m có thôn c o và thôn c Tài, - Xã c H nh g m có thôn c L c, thôn c H nh và thôn Tư T ; 7. Xã Sùng Nhơn i tên thành xã c Minh; 8. Xã Nghi c i tên thành xã c Th ng; 9. Xã oàn K t i tên thành xã ng Kho; 10. Xã Nam Chính i tên thành xã c Chính. - Huy n Hàm Tân: 1. H p nh t xã Tân Sơn và xã Tân M thành m t xã l y tên là xã Sơn M ; 2. Chuy n xã Tân Hòa thành th tr n l y tên là th tr n La Gi. - Huy n Hàm Thu n: 1. Tách thôn 4, thôn 5, thôn Dân Cư ng và thôn Bình An c a xã Hàm Tri l p thành m t xã m i l y tên là xã H ng Liêm;
  3. 2. Tách thôn Dân Ti n, các thôn kinh t m i 23 và 25 c a xã hàm Ki m và thôn 2 c a xã Tân L p l p thành m t xã m i l y tên là xã Hàm Ninh; 3. Chuy n xã Hàm Dũng thành th tr n l y tên là th tr n Mũi Né. - Huy n B c Bình: 1. Tách thôn Nghĩa Thu n, thôn Bàu c c a xã Lương Sơn và khu kinh t m i Lương Nhơn c a xã H ng Thái l p thành m t xã m i l y tên là xã Bình Tân; 2. H p nh t xã Phú Tuy và xã L c Tri thành m t xã l y tên là xã Phú L c; 3. Sáp nh p thôn Ti n Th ng và thôn Ti n L c c a xã Phan Ti n vào xã Sông Lũy; 4. Chuy n xã Phan Rí C a thành th tr n l y tên là th tr n Phan Rí C a - Th xã Phan Thi t: 1. Tách ti u khu E, ti u khu 10 c a phư ng c Long và các thôn Phú M , Phú Khánh và Bình Tú c a xã Hàm M l p thành m t xã l y tên là xã Ti n L i; 2. Tách các ti u khu 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 63 và các thôn i Tài, i Hòa c a phư ng Phú Trinh l p thành m t xã m i l y tên là xã Phong N m; 3. Xã Hàm H i i tên thành xã Phú H i. i u 2. y ban nhân dân t nh Thu n H i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. VÀ TH A Y NHI M C A H I NG CHÍNH PH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Vũ Tuân
Đồng bộ tài khoản