Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
6
download

Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu biên lai thuế do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1042/1998/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M U BIÊN LAI THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu thu nh p doanh nghi p ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997 và các Lu t thu hi n hành. Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Tài chính. Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 v vi c quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng và Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 v vi c quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Chính ph . Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu . QUY T NNH i u 1. Ban hành 03 m u biên lai thu : (theo m u ính kèm). - Biên lai thu - M u CTT 50 dùng thu thu giá tr gia tăng (GTGT), thu tiêu th c bi t (TT B), thu thu nh p doanh nghi p (TNDN). - Biên lai thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p (thu trên khâu lưu thông) - M u CTT 51 dùng thu thu GTGT và thu TNDN trên khâu lưu thông. - Biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu - M u CTT 52 dùng thu thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT i v i hàng nh p khNu. i u 2. Các m u biên lai thu t i i u 1 thay th các m u biên lai thu ban hành theo Quy t nh s 597 TC/Q -TCT ngày 8 tháng 12 năm 1990 c a B trư ng B Tài chính bao g m các m u sau ây: - Biên lai thu doanh thu l i t c - M u CTT 01. - Biên lai thu tiêu th c bi t - M u CTT 02. - Biên lai thu thu nh p - M u CTT 10 (m u ti ng Vi t).
  2. - Biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu - M u CTT 12a. - Biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu ti u ng ch biên gi i - M u CTT 34a. - Biên lai doanh thu - l i t c thu trên khâu lưu thông - M u CTT 35. i u 3. Vi c phát hành, qu n lý, s d ng biên lai thu nêu t i i u 1 th c hi n theo quy nh c a các Lu t thu , Quy t nh s 529 TC/Q ngày 22 tháng 12 năm 1992 v ch qu n lý n ch và Quy t nh s 544 TC/Q /C KT ngày 02/8/1997 v ban hành ch th ng nh t phát hành và qu n lý các lo i m u bi u ch ng t thu, chi ngân sách nhà nư c c a B trư ng B Tài chính và có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c k t ngày 01/01/1999. i u 4. T ng c c trư ng T ng c c Thu t ch c th c hi n Quy t nh này, Chánh Văn phòng B Tài chính, V trư ng V Ch k toán và các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) B Tài chính C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam M u: CTT 50 T ng c c Thu c l p - T do - H nh phúc Ký hi u: Cơ quan thu:... Biên lai thu ............... (Liên 1: Báo soát) Quy n s : S : H tên ngư i n p thu ................................................... Mã s ........................ a ch .............................................................................................................. Căn c thông báo n p thu c a...... S thu ph i n p theo thông báo S :..... ngày.... tháng.... năm 199... ........................................ N i dung thu:................................. ........................................ S thu n p kỳ này :.................................... S thu n kỳ trư c (n u có) :.................................... T ng c ng s thu n p :..................................... S ti n b ng ch ...........................................
  3. Ngày..... tháng.... năm 199.... Ngư i vi t biên lai Ngư i thu ti n (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên) Chú ý: - Liên 1: Báo soát - Liên 2: Giao ngư i n p ti n - Liên 3: Lưu B Tài chính C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam M u: CTT 51 T ng c c Thu c l p - T do - H nh phúc Ký hi u: Cơ quan thu:... Quy n s : ............... S : BIÊN LAI THU GTGT VÀ THU TNDN (THU TRÊN KHÂU LƯU THÔNG) (LIÊN 1: BÁO SOÁT) H tên ngư i n p thu ............................................... MST ho c CMTND................................................... a ch ....................................................................... STT Tên m t hàng ơn v S Doanh thu, Thu su t S ti n thu tính lư ng thu nh p % ( ng) ch u thu 1 2 3 4 5 6 7 A. Thu GTGT C ng: .................. ................. B. Thu TNDN T ng c ng ti n thu ph i n p .................. S ti n thu n p (b ng ch )......................................
  4. Biên lai c a chuy n hàng v n chuy n t ............ n........... T ngày........ n ngày....................................... ..., ngày... tháng... năm 199... Ngư i n p ti n Ngư i thu ti n (ký, ghi rõ h , tên) (ký, ghi rõ h , tên) Chú ý: - Liên 1: Báo soát - Liên 2: Giao ngư i n p ti n - Liên 3: Lưu B Tài chính C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam M u: CTT 52 T ng c c Thu c l p - T do - H nh phúc Ký hi u: Cơ quan thu:... Quy n s : S : BIÊN LAI THU XU T KH U, THU NH P KH U VÀ THU GTGT HÀNG NH P KH U LIÊN 1: BÁO SOÁT H và tên ngư i n p thu ......................................... a ch .......................................................... Thu c ơn v :............................ Mã s thu :............ Theo t khai hàng hoá xu t/nh p khNu s ...........ngày... tháng... năm 199... và thông báo s :..................... ngày... tháng... năm 199... N p t i c a khNu..................... thu c...................... S Tên hàng xu t khNu, Thu xu t khNu, thu nh p Thu GTGT TT hàng nh p khNu khNu Tr gia Thu Ti n Thu Ti n thu tính thu su t % thu su t ( ng) ( ng) ( ng) %
  5. 1 2 3 4 5=3.4 6 7=(5+3).6 C ng ............ ................ T ng c ng thu n p (c t 5+7): .............. T ng s ti n thu n p b ng ch .................. Ngày... tháng... năm 19... Ngư i vi t biên lai Ngư i thu ti n (ký, ghi rõ h , tên) (ký, ghi rõ h , tên) Chú ý: - Liên 1: Báo soát - Liên 2: Giao ngư i n p ti n - Liên 3: Lưu
Đồng bộ tài khoản