Quyết định số 1044/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 1044/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1044/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO của thành phố và Tổ Công tác giúp việc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1044/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1044/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ GIA NHẬP WTO CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO của thành phố Hồ Chí Minh và Tổ Công tác giúp việc; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố tại Công văn số 73/VNCPT-WTO ngày 11 tháng 02 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-SNV ngày 23 tháng 02 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO của thành phố và Tổ Công tác giúp việc như sau: 1. Ban Chỉ đạo: - Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban; - Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực thay Ông Trần Du Lịch; - Ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban; - Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên; - Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Thành viên; - Ông Huỳnh Khánh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thành viên;
  2. - Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; - Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên thay Bà Ngô Minh Hồng; - Ông Nguyễn Anh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Thành viên; - Bà Trương Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên; - Ông Lã Xuân Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên thay Bà Đổng Thị Kim Vui; - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thành viên thay Ông Trần Quang Dũng; - Ông Trần Mã Thông, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Thành viên thay Ông Uông Sĩ Hồng; - Ông Trần Đình Cử, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Thành viên thay Ông Nguyễn Đình Tấn; - Ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh thành phố, Thành viên; - Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành viên; - Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thành viên; - Bà Vũ Kim Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Thành viên. 2. Tổ công tác giúp việc: - Ông Phạm Bình An, Giám Đốc Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO, Tổ trưởng; - Ông Lê Tấn Cường, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thành viên; - Bà Trần Thị Chí Linh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu và Xúc tiến Công Thương, Thành viên; - Ông Vòng A Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Sở Công Thương, Thành viên; - Ông Nguyễn Trung Anh, Phó phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; - Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó phòng văn bản pháp quy, Sở Tư pháp, Thành viên;
  3. - Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Tổng hợp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố, Thành viên; - Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng phòng Xúc tiến, lễ và Sự kiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên; - Ông Phan Thanh Sơn, Chuyên viên chính Sở Nội vụ, Thành viên; - Bà Phạm Trần Thanh Thảo, Chuyên viên Phòng Chính trị - Kinh tế đối ngoại Sở Ngoại vụ, Thành viên; - Ông Bùi Lê Hùng, Phó phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan, Thành viên; - Ông Đỗ Quốc Tuấn, Chuyên viên Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế, Thành viên; - Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng phòng Lao động Tiền lương tiền công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên; - Bà Lê Thị Hương, Điều phối viên Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO, Thành viên; - Bà Lê Thị Ngọc Bích, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO, Thành viên; - Ông Lê Trúc Phương, Chuyên viên, Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO, Thành viên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các qui định trước đây trái với Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND.TP - TTUB: CT, các PCT; Lê Hoàng Quân - Công an thành phố (PC.13); - Sở Nội vụ (2b); - VPHĐ-UB: các PVP; - Các Phòng CV; - Lưu: VT, (VX-Nh) MH.
Đồng bộ tài khoản