intTypePromotion=1

Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
95
lượt xem
4
download

Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1048/2008/QĐ-BKH Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH M U H SƠ M I TH U D CH V TƯ V N B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i; Căn c Đi u 67 và kho n 3 Đi u 76 c a Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và Đ u tư; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Đ u th u, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “M u h sơ m i th u d ch v tư v n”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. K t ngày Quy t đ nh này có hi u l c thi hành, Quy t đ nh s 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24 tháng 12 năm 2007 c a B K ho ch và Đ u tư ban hành M u h sơ m i th u d ch v tư v n h t hi u l c thi hành. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - Các S KH và ĐT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các đơn v thu c B KH&ĐT; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Lưu: VT, V QLĐT M UH SƠ M I TH U D CH V TƯ V N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư)
 2. M u h sơ m i th u này đư c áp d ng đ l a ch n nhà th u tư v n là t ch c th c hi n gói th u d ch v tư v n c a các d án thu c ph m vi đi u ch nh c a Lu t Đ u th u khi th c hi n hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch trong nư c và qu c t . Trong M u này, nhà th u tư v n bao g m các công ty tư v n, các trư ng đ i h c, vi n nghiên c u, các t ch c khác có ch c năng tư v n theo quy đ nh c a pháp lu t. Khi th c hi n các hình th c l a ch n nhà th u khác hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch , ch đ u tư có th s a đ i, b sung m t s n i dung c a M u này đ áp d ng cho phù h p. Đ i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA, n u đư c nhà tài tr ch p thu n thì áp d ng theo M u này, ho c có th s a đ i, b sung m t s n i dung theo yêu c u c a nhà tài tr . Khi áp d ng M u này c n căn c vào tính ch t, quy mô c a gói th u mà đưa ra các yêu c u trên cơ s đ m b o m c tiêu c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t ; không đư c đưa ra các đi u ki n nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u, gây ra s c nh tranh không bình đ ng. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính hư ng d n s đư c ngư i s d ng c th hóa tùy theo yêu c u và tính ch t t ng gói th u. M u h sơ m i th u này bao g m các ph n sau: Ph n th nh t. Yêu c u v th t c đ u th u Chương I. Ch d n đ i v i nhà th u Chương II. B ng d li u đ u th u Chương III. Tiêu chu n đánh giá Ph n th hai. M u đ xu t k thu t Ph n th ba. M u đ xu t tài chính Ph n th tư. Đi u kho n tham chi u Ph n th năm. Yêu c u v h p đ ng Chương IV. Đi u ki n chung c a h p đ ng Chương V. Đi u ki n c th c a h p đ ng Chương VI. M u h p đ ng Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác c a Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và Đ u tư đ k p th i xem xét và ch nh lý. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- H SƠ M I TH U
 3. (tên gói th u) (tên d án) (tên ch đ u tư) ...., ngày … tháng … năm …. Đ i di n h p pháp c a bên m i th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u) M CL C Các t vi t t t Ph n th nh t. Yêu c u v th t c đ u th u Chương I. Ch d n đ i v i nhà th u A. T ng quát B. Chu n b h sơ d th u C. N p h sơ d th u D. M th u và đánh giá h sơ d th u E. Trúng th u Chương II. B ng d li u đ u th u Chương III. Tiêu chu n đánh giá Ph n th hai. M u đ xu t k thu t Ph n th ba. M u đ xu t tài chính Ph n th tư. Đi u kho n tham chi u Ph n th năm. Yêu c u v h p đ ng Chương IV. Đi u ki n chung c a h p đ ng
 4. Chương V. Đi u ki n c th c a h p đ ng Chương VI. M u h p đ ng CÁC T VI T T T BDL B ng d li u đ u th u DVTV D ch v tư v n HSMT H sơ m i th u HSDT H sơ d th u ĐKC Đi u ki n chung c a h p đ ng ĐKCT Đi u ki n c th c a h p đ ng TCĐG Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u KQĐT K t qu đ u th u Gói th u ODA Là gói th u thu c chương trình, d án s d ng v n ODA t các nhà tài tr (Ngân hàng Th gi i – WB, Ngân hàng Phát tri n châu Á – ADB, Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t b n – JBIC, Ngân hàng Tái thi t Đ c – KfW, Cơ quan Phát tri n Pháp – AFD …) Ngh đ nh 58/CP Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. VND Đ ng Vi t Nam USD Đ ng đô la M Ph n th nh t. YÊU C U V TH T C Đ U TH U Chương 1. CH D N Đ I V I NHÀ TH U A. T NG QUÁT M c 1. Gi i thi u v d án, gói th u 1. Bên m i th u m i nhà th u tư v n tham gia đ u th u đ cung c p DVTV cho gói th u thu c d án nêu t i BDL. Tên gói th u và n i dung ch y u đư c mô t trong BDL. 2. Th i gian th c hi n h p đ ng đư c quy đ nh trong BDL. 3. Ngu n v n đ th c hi n gói th u đư c quy đ nh trong BDL. M c 2. Đi u ki n tham gia đ u th u 1. Nhà th u có tư cách h p l như quy đ nh trong BDL. 2. Nhà th u ch đư c tham gia trong m t HSDT v i tư cách là nhà th u đ c l p ho c nhà th u liên danh. Trư ng h p liên danh ph i có văn b n th a thu n liên danh gi a các thành viên (M u s 3 Ph n th hai), trong đó ph i phân đ nh rõ trách nhi m (chung và riêng), quy n h n, kh i lư ng công vi c ph i th c hi n và giá tr tương ng c a t ng thành viên trong liên danh, k c ngư i đ ng th u liên danh, đ a đi m và th i gian ký th a thu n liên danh, ch ký c a các thành viên, con d u (n u có).
 5. 3. Đáp ng yêu c u c a bên m i th u nêu trong thông báo m i th u (trư ng h p đ u th u r ng rãi không áp d ng th t c l a ch n danh sách nhà th u tư v n đ m i tham gia đ u th u), thông báo m i n p h sơ quan tâm (trư ng h p đ u th u r ng rãi có áp d ng th t c l a ch n danh sách nhà th u tư v n đ m i tham gia đ u th u) ho c thư m i th u (trư ng h p đ u th u h n ch ). 4. B o đ m c nh tranh trong đ u th u như quy đ nh trong BDL. M c 3. Chi phí d th u Nhà th u ch u m i chi phí liên quan đ n quá trình tham gia đ u th u, k t khi mua HSMT cho đ n khi công b KQĐT, riêng đ i v i nhà th u trúng th u tính đ n khi ký h p đ ng. M c 4. HSMT và gi i thích làm rõ HSMT 1. HSMT bao g m các n i dung đư c li t kê t i M c l c c a HSMT này. Vi c ki m tra, nghiên c u các n i dung c a HSMT đ chu n b HSDT thu c trách nhi m c a nhà th u. 2. Trư ng h p nhà th u mu n đư c gi i thích, làm rõ HSMT thì ph i g i văn b n đ ngh đ n bên m i th u theo đ a ch và th i gian ghi trong BDL (nhà th u có th thông báo trư c cho bên m i th u qua fax, e-mail, …) Sau khi nh n đư c văn b n yêu c u làm rõ HSMT theo th i gian quy đ nh trong BDL, bên m i th u s có văn b n tr l i và g i cho t t c nhà th u mua HSMT. Trong trư ng h p c n thi t, bên m i th u t ch c h i ngh ti n đ u th u đ trao đ i v nh ng n i dung trong HSMT mà các nhà th u th y chưa rõ. N i dung trao đ i ph i đư c bên m i th u ghi l i thành văn b n làm rõ HSMT g i cho t t c nhà th u mua HSMT. M c 5. S a đ i HSMT Trư ng h p c n thi t ph i đi u ch nh ph m vi DVTV ho c yêu c u khác, bên m i th u s ti n hành s a đ i HSMT (bao g m c vi c gia h n th i h n n p HSDT n u c n) b ng cách g i văn b n s a đ i HSMT đ n t t c các nhà th u mua HSMT trư c th i đi m đóng th u theo th i gian đư c quy đ nh trong BDL. Tài li u này là m t ph n c a HSMT. Nhà th u ph i thông báo bên m i th u là đã nh n đư c các tài li u s a đ i đó b ng cách g i văn b n tr c ti p ho c qua đư ng bưu đi n, fax ho c e-mail. B. CHU N B H SƠ D TH U M c 6. Ngôn ng s d ng HSDT cũng như t t c văn b n, tài li u trao đ i gi a bên m i th u và nhà th u liên quan đ n vi c đ u th u ph i đư c vi t b ng ngôn ng như quy đ nh trong BDL. M c 7. N i dung HSDT HSDT do nhà th u chu n b ph i bao g m nh ng n i dung sau: 1. Đ xu t v k thu t theo quy đ nh t i Ph n th hai. 2. Đ xu t v tài chính theo quy đ nh t i Ph n th ba. M c 8. Thay đ i tư cách tham gia đ u th u Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua HSMT thì th c hi n theo quy đ nh t i BDL. M c 9. Đơn d th u Đơn d th u bao g m đơn d th u thu c ph n đ xu t k thu t theo M u s 1 Ph n th hai và đơn d th u thu c ph n đ xu t tài chính theo M u s 11 Ph n th ba. Đơn d th u ph i đư c đi n đ y đ và có ch ký c a ngư i đ i di n h p pháp c a nhà th u (là ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u ho c ngư i đư c y quy n kèm theo gi y y quy n h p l theo M u s 2 Ph n th hai). Trư ng h p y quy n, nhà th u g i kèm theo các tài li u, gi y t theo quy đ nh trong BDL đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr trư ng h p trong
 6. văn b n th a thu n liên danh có quy đ nh các thành viên trong liên danh y quy n cho ngư i đ i di n h p pháp c a thành viên đ ng đ u liên danh ký đơn d th u. M c 10. Đ ng ti n d th u Giá d th u đư c chào b ng đ ng ti n đư c quy đ nh trong BDL. M c 11. Tài li u ch ng minh năng l c, kinh nghi m c a nhà th u 1. Năng l c, kinh nghi m c a nhà th u đư c li t kê theo M u s 4 và M u s 8 Ph n th hai. Năng l c, kinh nghi m c a nhà th u liên danh là t ng năng l c, kinh nghi m c a các thành viên trên cơ s ph m vi công vi c mà m i thành viên đ m nh n; trong đó t ng thành viên ph i ch ng minh năng l c, kinh nghi m c a mình là đáp ng yêu c u c a HSMT cho ph n vi c đư c phân công th c hi n trong th a thu n liên danh. 2. Các tài li u khác đư c quy đ nh trong BDL. M c 12. Th i gian chu n b HSDT Th i gian chu n b HSDT ph i đ m b o như quy đ nh trong BDL và đư c tính t ngày đ u tiên bán HSMT đ n th i đi m đóng th u. M c 13. Th i gian có hi u l c c a HSDT 1. Th i gian có hi u l c c a HSDT đư c tính t th i đi m đóng th u và ph i đ m b o như quy đ nh trong BDL. HSDT có th i gian hi u l c ng n hơn so v i quy đ nh này s b coi là không h p l và b lo i. 2. Bên m i th u có th g i văn b n yêu c u nhà th u gia h n hi u l c c a HSDT. N u nhà th u không ch p nh n vi c gia h n thì HSDT c a nhà th u s không đư c xem xét ti p. M c 14. Quy cách c a HSDT 1. Nhà th u ph i chu n b m t b n g c và m t s b n ch p HSDT đư c quy đ nh trong BDL và ghi rõ “b n g c” và “b n ch p” tương ng. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p so v i b n g c. Trong quá trình đánh giá, n u bên m i th u phát hi n b n ch p có l i k thu t như ch p nhòe, không rõ ch , ch p thi u trang ho c các l i khác thì l y n i dung c a b n g c làm cơ s . Trư ng h p b n ch p có n i dung sai khác so v i b n g c thì tùy theo m c đ sai khác, bên m i th u s quy t đ nh x lý cho phù h p, ch ng h n sai khác đó là không cơ b n, không làm thay đ i b n ch t c a HSDT thì l i đó đư c ch p nh n; nhưng n u sai khác đó làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT so v i b n g c thì b coi là gian l n, HSDT s b lo i, đ ng th i nhà th u s b x lý theo quy đ nh t i M c 34 Chương này. 2. HSDT ph i đư c đánh máy, in b ng m c không t y đư c, đánh s trang theo th t liên t c. Các văn b n b sung làm rõ HSDT (n u có) c a nhà th u ph i đư c đ i di n h p pháp c a nhà th u ký. 3. Nh ng ch vi t chen gi a, t y xóa ho c vi t đè lên b n đánh máy ch có giá tr khi có ch ký c a ngư i ký đơn d th u bên c nh và đư c đóng d u (n u có). C. N P H SƠ D TH U M c 15. Niêm phong và cách ghi trên túi đ ng HSDT 1. B n g c và các b n ch p c a đ xu t k thu t ph i đư c đ ng trong túi có niêm phong và ghi rõ “Đ xu t k thu t” phía bên ngoài túi. Tương t , b n g c và b n ch p c a đ xu t tài chính cũng ph i đư c đ ng trong túi có niêm phong, ghi rõ “Đ xu t tài chính” cùng v i dòng c nh báo “Không m cùng th i đi m m đ xu t k thu t”. Túi đ ng đ xu t k thu t và đ xu t tài chính c n đư c gói trong m t túi l n và niêm phong (cách niêm phong do nhà th u t quy đ nh). Cách trình bày các thông tin trên túi đ ng HSDT đư c quy đ nh trong BDL. 2. Trong trư ng h p h sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính g m nhi u tài li u c n đóng gói thành nhi u túi nh đ d v n chuy n thì trên m i túi nh ph i ghi rõ s th t t ng túi trên t ng s túi nh và ghi rõ thu c đ xu t k thu t hay đ xu t tài chính đ đ m b o tính th ng
 7. nh t và t ng túi nh cũng ph i đư c đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy đ nh t i kho n 1 M c này. Bên m i th u s không ch u trách nhi m v tính b o m t thông tin c a HSDT n u nhà th u không th c hi n đúng ch d n này. Đ ng th i, nhà th u c n th c hi n vi c đóng gói toàn b tài li u sao cho vi c ti p nh n và b o qu n HSDT c a bên m i th u đư c thu n ti n, đ m b o s toàn v n c a HSDT, tránh th t l c, m t mát. 3. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v h u qu ho c s b t l i n u không tuân theo quy đ nh trong HSMT như không niêm phong ho c làm m t niêm phong HSDT trong quá trình chuy n t i bên m i th u, không ghi đúng các thông tin trên túi đ ng HSDT theo hư ng d n t i kho n 1 và kho n 2 M c này. M c 16. Th i h n n p HSDT 1. HSDT do nhà th u n p tr c ti p ho c g i đ n đ a ch c a bên m i th u nhưng ph i đ m b o bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u quy đ nh trong BDL. 2. Bên m i th u có th gia h n th i h n n p HSDT (th i đi m đóng th u) trong trư ng h p c n tăng thêm s lư ng HSDT ho c khi c n s a đ i HSMT theo quy đ nh t i M c 5 Chương này ho c theo yêu c u c a nhà th u khi bên m i th u xét th y c n thi t. 3. Khi gia h n th i h n n p HSDT, bên m i th u ph i thông báo b ng văn b n cho các nhà th u đã n p HSDT, đ ng th i thông báo gia h n th i h n n p HSDT ph i đư c đăng t i trên Báo Đ u th u t i thi u 1 kỳ và đăng trên trang thông tin đi n t v đ u th u (tr trư ng h p không thu c ph m vi b t bu c đăng t i); đ i v i đ u th u qu c t còn ph i đăng t i đ ng th i trên m t t báo ti ng Anh đư c phát hành r ng rãi. Khi thông báo, bên m i th u ph i ghi rõ th i đi m đóng th u m i đ nhà th u s a l i th i gian có hi u l c c a HSDT n u th y c n thi t. Nhà th u đã n p HSDT có th nh n l i và ch nh s a HSDT c a mình. Trư ng h p nhà th u chưa nh n l i ho c không nh n l i HSDT thì bên m i th u qu n lý HSDT đó theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. M c 17. HSDT n p mu n B t kỳ tài li u nào thu c HSDT mà bên m i th u nh n đư c sau th i đi m đóng th u đ u đư c coi là không h p l , không đư c m đ xem xét và đư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng, tr tài li u làm rõ HSDT theo yêu c u c a bên m i th u. M c 18. S a đ i ho c rút HSDT Khi mu n s a đ i ho c rút HSDT đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh và bên m i th u ch ch p thu n n u nh n đư c văn b n đ ngh c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u, văn b n đ ngh rút HSDT ph i đư c g i riêng bi t v i HSDT. D. M TH U VÀ ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U M c 19. M h sơ đ xu t k thu t 1. Vi c m h sơ đ xu t k thu t đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a đi m quy đ nh trong BDL trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n c a các cơ quan có liên quan đ n tham d l m h sơ đ xu t k thu t. 2. Bên m i th u ti n hành m l n lư t h sơ đ xu t k thu t c a t ng nhà th u có tên trong danh sách mua HSMT và đư c n p đ n bên m i th u trư c th i đi m đóng th u theo th t ch cái tên c a nhà th u. Vi c m h sơ đ xu t k thu t th c hi n theo trình t như sau: a) Ki m tra niêm phong h sơ đ xu t k thu t; b) M h sơ đ xu t k thu t, đ c và ghi vào Biên b n m h sơ đ xu t k thu t các thông tin ch y u: - Tên nhà th u; - S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t k thu t; - Th i h n có hi u l c c a h sơ đ xu t k thu t;
 8. - Văn b n đ ngh s a đ i h sơ đ xu t k thu t (n u có); - Các thông tin khác có liên quan. Biên b n m h sơ đ xu t k thu t c n đư c đ i di n các nhà th u, đ i di n bên m i th u và đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. 3. Sau khi m h sơ đ xu t k thu t, bên m i th u ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t k thu t và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá h sơ đ xu t k thu t đư c ti n hành theo b n ch p. M c 20. Đánh giá sơ b h sơ đ xu t k thu t 1. Ki m tra tính h p l và đ y đ c a h sơ đ xu t k thu t, g m: a) Tính h p l c a đơn d th u theo quy đ nh t i M c 9 Chương này; b) Tư cách h p l c a nhà th u theo kho n 1 M c 2 Chương này; c) Tính h p l c a th a thu n liên danh theo quy đ nh t i kho n 2 M c 2 Chương này; d) S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t k thu t theo quy đ nh t i kho n 1 M c 14 Chương này; đ) Các yêu c u khác theo quy đ nh trong BDL. 2. Các nhà th u không đáp ng m t trong nh ng đi u ki n tiên quy t nêu trong BDL thì b lo i và HSDT không đư c xem xét ti p. 1 M c 21. Đánh giá chi ti t h sơ đ xu t k thu t 1. Đánh giá h sơ đ xu t k thu t đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao: Đánh giá theo TCĐG v m t k thu t đư c quy đ nh trong HSMT. HSDT có s đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t. Ch đ u tư phê duy t danh sách các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t và g i văn b n thông báo cho các nhà th u này v th i gian và đ a đi m đ m h sơ đ xu t tài chính. Trình t m và đánh giá h sơ đ xu t tài chính theo quy đ nh t M c 22 Chương này. Nhà th u không đáp ng yêu c u v m t k thu t s không đư c m h sơ đ xu t tài chính đ xem xét đánh giá ti p. 2. Đánh giá h sơ đ xu t k thu t đ i v i gói th u DVTV có yêu c u k thu t cao: Đánh giá theo TCĐG v m t k thu t đư c quy đ nh trong HSMT. HSDT có s đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t và đư c bên m i th u x p h ng đ trình ch đ u tư phê duy t. Nhà th u x p th nh t s đư c m i đ n đ m h sơ đ xu t tài chính theo M c 22 và đàm phán h p đ ng theo M c 28 Chương này. M c 22. M h sơ đ xu t tài chính H sơ đ xu t tài chính c a nhà th u ph i đư c m công khai theo th i gian và đ a đi m nêu trong văn b n thông báo cho nhà th u, trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a nhà th u đư c m i. Thành ph n tham d l m h sơ đ xu t tài chính bao g m: nhà th u đã vư t qua yêu c u v m t k thu t đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao, (nhà th u đ t đi m k thu t cao nh t đ i v i gói th u DVTV 2 yêu c u k thu t cao) và đ i di n c a các cơ quan có liên quan (n u c n thi t). T i l m h sơ đ xu t tài chính, bên m i th u công khai văn b n phê duy t danh sách nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t, sau đó ti n hành m l n lư t h sơ đ xu t tài chính c a t ng nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t (theo th t ch cái tên c a nhà th u) đ i v i gói 1 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xoá b n i dung Kho n 2 và ngư c l i 2 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xóa b n i dung trong ngo c đơn và ngư c l i.
 9. th u DVTV không yêu c u k thu t cao; (m h sơ đ xu t tài chính c a nhà th u đ t đi m k thu t cao nh t đ i v i gói th u DVTV yêu c u k thu t cao)3 theo trình t như sau: - Ki m tra niêm phong h sơ đ xu t tài chính; - M h sơ đ xu t tài chính, đ c và ghi vào biên b n các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t tài chính; + Th i h n có hi u l c c a h sơ đ xu t tài chính; + Giá d th u ghi trong đơn d th u; + Thư gi m giá (n u có); + Các thông tin khác có liên quan. Sau khi m h sơ đ xu t tài chính, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t tài chính và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Biên b n m h sơ đ xu t tài chính c n đư c đ i di n nhà th u, đ i di n bên m i th u và đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. M c 23. Đánh giá h sơ đ xu t tài chính và t ng h p đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao 1. Đánh giá h sơ đ xu t tài chính Vi c đánh giá v m t tài chính đư c ti n hành theo b n ch p. Bên m i th u ti n hành s a l i, hi u ch nh sai l ch c a h sơ đ xu t tài chính theo quy đ nh t i M c 24, 25 Chương này và đánh giá h sơ đ xu t tài chính theo tiêu chu n đánh giá v m t tài chính nêu t i M c 2 Chương III. 2. Đánh giá t ng h p Ti n hành đánh giá t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính theo tiêu chu n đánh giá t ng h p nêu t i M c 3 chương III và bên m i th u x p h ng trình ch đ u tư phê duy t. Nhà th u có HSDT đ t đi m t ng h p cao nh t đư c phê duy t x p th nh t và đư c m i vào đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i M c 28 Chương này. 4 M c 24. S a l i 1. S a l i là vi c s a l i nh ng sai sót trong HSDT bao g m l i s h c, l i khác và đư c ti n hành theo nguyên t c sau đây: a) Đ i v i l i s h c bao g m nh ng l i do th c hi n các phép tính c ng, tr , nhân, chia không chính xác: - Trư ng h p không nh t quán gi a đơn giá và thành ti n thì l y đơn giá làm cơ s pháp lý cho vi c s a l i; - Trư ng h p không nh t quán gi a b ng giá t ng h p và b ng giá chi ti t thì l y b ng giá chi ti t làm cơ s pháp lý cho vi c s a l i. b) Đ i v i các l i khác: - C t thành ti n đư c đi n vào mà không có đơn giá tương ng thì đơn giá đư c xác đ nh b sung b ng cách chia thành ti n cho s lư ng; - Khi có đơn giá nhưng c t thành ti n b tr ng thì thành ti n s đư c xác đ nh b sung b ng cách nhân s lư ng v i đơn giá; - N u m t n i dung nào đó có đi n đơn giá và thành ti n nhưng b tr ng s lư ng thì s lư ng b tr ng đư c xác đ nh b sung b ng cách chia thành ti n cho đơn giá c a n i dung đó; 3 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xóa b n i dung trong ngo c đơn và ngư c l i. 4 Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao
 10. - L i nh m đơn v : s d ng d u “,” (d u ph y) thay cho d u “.” (d u ch m) và ngư c l i thì đư c s a l i cho phù h p theo cách vi t c a Vi t Nam. 5 M c 25. Hi u ch nh các sai l ch Hi u ch nh các sai l ch là vi c hi u ch nh nh ng khác bi t gi a các ph n c a HSDT; gi a đ xu t k thu t và đ xu t tài chính; gi a con s và ch vi t, gi a n i dung trong đơn d th u và các ph n khác c a HSDT. Vi c đi u ch nh các sai l ch đư c th c hi n như sau: 1. Trư ng h p có sai l ch gi a nh ng n i dung thu c đ xu t k thu t và n i dung thu c đ xu t tài chính thì n i dung thu c đ xu t k thu t s là cơ s pháp lý cho vi c hi u ch nh sai l ch; 2. Trư ng h p không nh t quán gi a con s và ch vi t thì l y ch vi t làm cơ s pháp lý cho vi c hi u ch nh sai l ch; 3. Trư ng h p có s sai khác gi a giá ghi trong đơn d th u (không k gi m giá) và giá trong bi u giá t ng h p thì đư c coi đây là sai l ch và vi c hi u ch nh sai l ch này đư c căn c vào giá ghi trong bi u giá t ng h p sau khi đư c hi u ch nh và s a l i theo bi u giá chi ti t. M c 26. Làm rõ HSDT 1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ n i dung c a HSDT. Vi c làm rõ HSDT không đư c làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT đã n p và không thay đ i giá d th u. 2. Vi c làm rõ HSDT ch đư c th c hi n gi a bên m i th u và nhà th u có HSDT c n ph i làm rõ và đư c th c hi n dư i hình th c trao đ i tr c ti p (bên m i th u m i nhà th u đ n g p tr c ti p đ trao đ i, nh ng n i dung h i và tr l i ph i l p thành văn b n) ho c gián ti p (bên m i th u g i văn b n yêu c u làm rõ và nhà th u ph i tr l i b ng văn b n). Trong văn b n yêu c u làm rõ c n quy đ nh th i h n làm rõ c a nhà th u. N i dung làm rõ HSDT th hi n b ng văn b n đư c bên m i th u b o qu n như m t ph n c a HSDT. Trư ng h p quá th i h n làm rõ mà bên m i th u không nh n đư c văn b n làm rõ, ho c nhà th u có văn b n làm rõ nhưng không đáp ng đư c yêu c u làm rõ c a bên m i th u thì bên m i th u căn c vào các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t đ xem xét, x lý. M c 27. Ti p xúc v i bên m i th u Tr trư ng h p m h sơ đ xu t k thu t quy đ nh t i M c 19, m h sơ đ xu t tài chính quy đ nh t i M c 22, đư c yêu c u làm rõ HSDT theo quy đ nh t i M c 26 và đàm phán h p đ ng quy đ nh t i M c 28, không nhà th u nào đư c phép ti p xúc v i bên m i th u v các v n đ liên quan đ n HSDT c a mình cũng như liên quan đ n gói th u trong su t th i gian k t sau th i đi m đóng th u đ n th i đi m công b KQĐT. M c 28. Đàm phán h p đ ng 1. Bên m i th u m i nhà th u x p th nh t theo danh sách phê duy t x p h ng c a ch đ u tư đ n đàm phán h p đ ng. Trư ng h p y quy n đàm phán h p đ ng thì nhà th u ph i có gi y y quy n h p l theo M u s 2 Ph n th hai. 2. Trong quá trình đàm phán, nhà th u ph i kh ng đ nh v s huy đ ng t t c các chuyên gia đ th c hi n các n i dung công vi c như đã đ xu t trong HSDT, trư ng h p nhà th u không đáp ng yêu c u này thì ch đ u tư có th m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán h p đ ng, tr trư ng h p c ch đ u tư và nhà th u đ ng ý r ng s ch m tr trong quá trình l a ch n nhà th u d n đ n vi c thay đ i là không th tránh kh i ho c vì chuyên gia tư v n đó m t năng l c hành vi dân s ho c các trư ng h p b t kh kháng khác. B t kỳ s thay đ i nào v nhân s đ u ph i đ m b o cá nhân thay th ph i có năng l c và kinh nghi m tương đương ho c t t hơn so v i cá nhân đ xu t ban đ u trong HSDT và n i dung này ph i đư c nhà th u n p đ n ch đ u tư trong kho ng th i gian đã ghi trong thư m i đàm phán. Quá trình đàm phán h p đ ng ph i đư c ghi thành biên b n và đư c hai bên cùng ký xác nh n. 5 Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao
 11. 3. N i dung đàm phán h p đ ng a) Đàm phán v k thu t bao g m n i dung sau: - Nhi m v và ph m vi công vi c chi ti t c a nhà th u tư v n c n th c hi n; - Chuy n giao công ngh và đào t o (n u có); - K ho ch công tác và b trí nhân s ; - Ti n đ ; - Gi i quy t thay đ i nhân s (n u có); - B trí đi u ki n làm vi c; - Các n i dung khác (n u c n thi t). b) Đàm phán v tài chính: Đàm phán v tài chính bao g m đàm phán v chi phí DVTV, đ ng th i còn bao g m vi c xác đ nh rõ các kho n thu nhà th u tư v n ph i n p theo quy đ nh c a pháp lu t v thu c a Vi t Nam (n u có), phương th c n p thu , giá tr n p thu và các v n đ liên quan khác đ n nghĩa v n p thu ph i đư c nêu c th trong h p đ ng. 4. Trư ng h p nhà th u không vào đàm phán h p đ ng theo th i gian quy đ nh trong BDL ho c đàm phán h p đ ng không thành, bên m i th u báo cáo ch đ u tư xem xét, quy t đ nh đ m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán. E. TRÚNG TH U M c 29. Đi u ki n đư c xem xét đ ngh trúng th u Nhà th u đư c xem xét đ ngh trúng th u khi đáp ng đ y đ các đi u ki n sau: 1. Có HSDT h p l ; 2. Có đ xu t v m t k thu t đư c đánh giá là đáp ng yêu c u theo quy đ nh t i M c 1 Chương III; 3. Có đi m t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính cao nh t đ i v i gói th u DVTV không 6 yêu c u k thu t cao (gói th u có yêu c u k thu t cao thì có đi m v m t k thu t cao nh t) ; 4. Có giá đ ngh trúng th u không vư t giá gói th u đư c duy t. M c 30. Quy n c a bên m i th u đư c ch p nh n, lo i b b t kỳ ho c t t c các h sơ d th u Bên m i th u đư c quy n ch p nh n ho c lo i b HSDT ho c h y đ u th u vào b t kỳ th i đi m nào trong quá trình đ u th u trên cơ s tuân th các quy đ nh c a Lu t Đ u th u và các văn b n hư ng d n th c hi n. M c 31. Thông báo k t qu đ u th u Ngay sau khi quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u, bên m i th u g i văn b n thông báo k t qu đ u th u cho các nhà th u tham d th u (bao g m c nhà th u trúng th u và nhà th u không trúng th u). Đ i v i nhà th u trúng th u g i kèm theo d th o h p đ ng theo M u s 15 ho c 16 Chương VI đã đư c đi n các thông tin c th c a gói th u và k ho ch thương th o, hoàn thi n h p đ ng, trong đó nêu rõ nh ng v n đ c n trao đ i khi thương th o, hoàn thi n h p đ ng. M c 32. Thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng 1. Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng đ ký k t h p đ ng căn c theo các n i dung sau: a) K t qu đ u th u đư c duy t; 6 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xóa b n i dung trong ngo c đơn và ngư c l i
 12. b) D th o h p đ ng; c) Các yêu c u nêu trong HSMT; d) Các n i dung nêu trong HSDT và văn b n gi i thích làm rõ HSDT c a nhà th u trúng th u (n u có); đ) Các n i dung c n đư c thương th o, hoàn thi n h p đ ng gi a bên m i th u và nhà th u trúng th u. 2. Sau khi nh n đư c thông báo trúng th u, trong th i h n quy đ nh t i BDL, nhà th u trúng th u ph i g i cho bên m i th u văn b n ch p thu n vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Quá th i h n nêu trên, n u bên m i th u không nh n đư c văn b n ch p thu n ho c nhà th u t ch i vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng ho c thương th o, hoàn thi n h p đ ng không thành thì ch đ u tư báo cáo đ ngư i quy t đ nh đ u tư quy t đ nh h y k t qu đ u th u trư c đó và xem xét, quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán h p đ ng. Trong trư ng h p đó, nhà th u s đư c bên m i th u yêu c u gia h n hi u l c HSDT (n u c n thi t). 3. Sau khi đ t đư c k t qu thương th o, hoàn thi n, ch đ u tư và nhà th u s ti n hành ký k t h p đ ng. Trư ng h p liên danh, h p đ ng đư c ký k t ph i bao g m ch ký c a t t c các thành viên trong liên danh. M c 33. Ki n ngh trong đ u th u 1. Ki n ngh và gi i quy t ki n ngh trong đ u th u a) Nhà th u tham gia đ u th u có quy n ki n ngh v k t qu đ u th u và nh ng v n đ liên quan trong quá trình đ u th u n u th y quy n, l i ích h p pháp c a mình b nh hư ng. Ki n ngh c a nhà th u ph i th c hi n b ng đơn, đư c g i đ n đ a ch quy đ nh trong BDL và ph i theo th i h n nêu t i đi m d kho n này. Trong đơn ki n ngh ph i nêu rõ c p ki n ngh (bên m i th u/ch đ u tư/ ngư i quy t đ nh đ u tư) và n i dung ki n ngh . Đơn ki n ngh c a nhà th u ph i có ch ký c a ngư i ký đơn d th u ho c ngư i đư c y quy n h p l và ph i đư c đóng d u (n u có). b) Ngư i có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong đ u th u là bên m i th u, ch đ u tư và ngư i quy t đ nh đ u tư. Đ i v i ki n ngh v k t qu đ u th u thì ngư i quy t đ nh đ u tư gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trên cơ s Báo cáo c a H i đ ng tư v n v gi i quy t ki n ngh (sau đây g i là HĐTV) c) Trư ng h p ki n ngh v k t qu đ u th u, nhà th u ph i g i đơn ki n ngh đ ng th i đ n ngư i quy t đ nh đ u tư và Ch t ch HĐTV theo đ a ch c a b ph n thư ng tr c giúp vi c c a HĐTV nêu trong BLD. Trong trư ng h p đó, nhà th u ph i n p m t kho n chi phí v i giá tr b ng 0,01% giá d th u (giá ghi trong đơn d th u sau khi gi m giá n u có thư gi m giá), nhưng t i thi u là 2.000.000 đ ng và t i đa là 30.000.000 đ ng. d) Đ i v i ki n ngh v các v n đ không ph i là k t qu đ u th u thì th i gian đ ki n ngh đư c tính t khi x y ra s vi c đ n trư c khi có thông báo k t qu đ u th u. Đ i v i ki n ngh v k t qu đ u th u, th i gian đ ki n ngh t i đa là 10 ngày k t ngày thông báo k t qu đ u th u. đ) Khi có ki n ngh , nhà th u có quy n kh i ki n ngay ra tòa án. Trư ng h p nhà th u l a ch n cách gi i quy t không kh i ki n ra tòa án thì th c hi n ki n ngh theo quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 M c này. 2. Quy trình gi i quy t ki n ngh v các v n đ không ph i là k t qu đ u th u a) Bên m i th u có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong th i h n t i đa là 5 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn c a nhà th u. Trư ng h p bên m i th u không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a bên m i th u thì nhà th u đư c quy n g i đơn đ n ch đ u tư đ xem xét, gi i quy t; b) Ch đ u tư có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong th i h n t i đa là 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn c a nhà th u. Trư ng h p ch đ u tư không gi i quy t đư c
 13. ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a ch đ u tư thì nhà th u đư c quy n g i đơn đ n ngư i quy t đ nh đ u tư đ xem xét, gi i quy t; c) Ngư i quy t đ nh đ u tư có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong th i h n t i đa là 10 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn c a nhà th u. Trư ng h p ngư i quy t đ nh đ u tư không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a ngư i quy t đ nh đ u tư thì nhà th u có quy n kh i ki n ra Tòa án. 3. Quy trình gi i quy t ki n ngh v k t qu đ u th u a) Theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 M c này; b) Theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 M c này. Trư ng h p ch đ u tư không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý gi i quy t c a ch đ u tư thì nhà th u đư c quy n g i đơn đ ng th i đ n ngư i quy t đ nh đ u tư và Ch t ch HĐTV đ xem xét, gi i quy t theo quy đ nh. M c 34. X lý vi ph m trong đ u th u 1. Trư ng h p nhà th u có các hành vi vi ph m pháp lu t v đ u th u thì tùy theo m c đ vi ph m s b x lý căn c quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Ngh đ nh 58/CP và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Quy t đ nh x lý vi ph m đư c g i cho t ch c, cá nhân b x ph t; cho các cơ quan, t ch c liên quan và B K ho ch và Đ u tư đ đăng t i trên Báo Đ u th u và trang thông tin đi n t v đ u th u. 3. Quy t đ nh x lý vi ph m đư c th c hi n b t kỳ đ a phương, ngành nào đ u có hi u l c thi hành trên ph m vi c nư c và trong t t c các ngành. 4. Nhà th u b x lý vi ph m pháp lu t v đ u th u có quy n kh i ki n ra tòa án v quy t đ nh x lý vi ph m 5. Quy đ nh khác nêu trong BDL. Chương 2. B NG D LI U Đ U TH U B ng d li u đ u th u bao g m các n i dung chi ti t tương ng v i m t s M c trong Chương I (Ch d n đ i v i nhà th u). N u có b t kỳ s khác bi t nào so v i các n i dung tương ng trong Chương I thì căn c vào các n i dung trong Chương này. M c Kho n N i dung 1 1 - Tên gói th u: _______ [Nêu tên gói th u theo k ho ch đ u th u đư c duy t] - Tên d án: ________ [Nêu tên d án đư c duy t] - N i dung gói th u: ______ [Nêu n i dung yêu c u] 2 Th i gian th c hi n h p đ ng: ________________ [Nêu c th th i gian theo k ho ch đ u th u đư c duy t] 3 Ngu n v n đ th c hi n gói th u: ____________ [Nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n (ngoài nư c, trong nư c)] 2 1 Tư cách h p l c a nhà th u: ______________________ [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà nêu yêu c u v tư cách h p l c a nhà th u trên cơ s tuân th quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Đ u th u, ch ng h n yêu c u nhà th u ph i cung c p b n sao đư c ch ng th c c a m t trong các lo i văn b n sau: Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, Quy t
 14. đ nh thành l p ho c Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp, ch ng ch hành ngh … Nhà th u n p b n ch p m t trong các tài li u sau đây đ ch ng minh nhà th u không b cơ quan có th m quy n k t lu n nhà th u đang lâm vào tình tr ng phá s n, n đ ng không có kh năng chi tr , đang trong quá trình gi i th : - Báo cáo tài chính đã đư c ki m toán ho c đư c cơ quan có th m quy n xác nh n theo quy đ nh c a pháp lu t; - T khai t quy t toán thu hàng năm theo quy đ nh c a pháp lu t v thu (có xác nh n c a cơ quan thu là đã n p t khai); - Biên b n ki m tra quy t toán thu c a nhà th u (n u có). Đ i v i gói th u tư v n trong ho t đ ng xây d ng, nêu yêu c u v vi c nhà th u ph i đáp ng đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng phù h p v i lo i, c p công trình và lo i công vi c tư v n theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 4 B o đ m c nh tranh trong đ u th u: _______________ [Tùy theo yêu c u c a gói th u mà nêu yêu c u trên cơ s tuân th n i dung v b o đ m c nh tranh trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 11 c a Lu t Đ u th u và Đi u 3 c a Ngh đ nh 58/CP] 4 2 - Đ a ch bên m i th u: ________[Nêu đ a ch bên m i th u] - Th i gian nh n đư c văn b n yêu c u gi i thích làm rõ HSMT không mu n hơn ____ ngày trư c th i đi m đóng th u. [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà ghi s ngày c th cho phù h p]. 5 Tài li u s a đ i HSMT (n u có) s đư c bên m i th u g i đ n t t c các nhà th u nh n HSMT trư c th i đi m đóng th u t i thi u ____ ngày. [Ghi s ngày c th , nhưng ph i đ m b o đ th i gian đ nhà th u hoàn ch nh HSDT và không đư c quy đ nh ít hơn 10 ngày]. 6 Ngôn ng s d ng: _________________________ [Nêu c th ngôn ng s d ng. Đ i v i đ u th u trong nư c là ti ng Vi t. Đ i v i đ u th u qu c t , HSMT có th đư c l p b ng ti ng Anh ho c b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Trư ng h p HSMT b ng ti ng Anh thì c n quy đ nh HSDT ph i b ng ti ng Anh. Trư ng h p HSMT b ng ti ng Vi t và ti ng Anh thì c n quy đ nh nhà th u có th l a ch n m t hai th ti ng (ti ng Vi t ho c ti ng Anh) đ l p HSDT. Đ i v i các tài li u khác có liên quan thì c n yêu c u gi i h n trong m t s lo i ngôn ng thông d ng, n u nhà th u s d ng ngôn ng khác thì yêu c u ph i có b n d ch sang ngôn ng cùng v i ngôn ng c a HSDT. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 8 Thay đ i tư cách tham d th u: __________________ [Nêu quy đ nh v thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi phê duy t danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u ho c khi mua HSMT trên cơ s quy đ nh sau: Đ i v i đ u th u r ng rãi không áp d ng th t c l a ch n danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u thì trong M c này quy đ nh “Nhà th u ch c n g i văn b n thông báo v vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u đ n bên m i th u v i đi u ki n bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u”. Đ i v i đ u th u r ng rãi áp d ng th t c l a ch n danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u ho c đ u th u h n ch thì trong M c này c n quy đ nh: “Nhà th u c n g i văn b n thông báo v vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u đ n bên
 15. m i th u và bên m i th u ch xem xét khi nh n đư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u. Vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u là h p l khi có ch p thu n c a bên m i th u trư c th i đi m đóng th u b ng văn b n. Trư ng h p c n thi t, bên m i th u g i văn b n ch p thu n b ng fax, e-mail trư c, b n g c đư c g i theo đư ng bưu đi n. Trư ng h p không ch p thu n vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u c a nhà th u thì bên m i th u s nêu rõ lý do phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u”] 9 Tài li u, gi y t đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n: ___________ [Nêu c th văn b n pháp lý mà nhà th u c n ph i g i đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n như b n sao đư c ch ng th c c a Đi u l công ty, Quy t đ nh thành l p chi nhánh …] 10 Đ ng ti n d th u: ____________________________________ [Nêu c th yêu c u v đ ng ti n d th u. Tùy theo yêu c u c a gói th u mà quy đ nh vi c cho phép và đi u ki n áp d ng đ nhà th u chào theo m t ho c m t s đ ng ti n khác nhau, ví d : VND, USD … Trư ng h p cho phép chào b ng ngo i t thì ph i yêu c u nhà th u ch ng minh đư c n i dung công vi c s d ng ngo i t kèm theo b n li t kê chi ti t n i dung công vi c và giá tr ngo i t theo b n chào. Tuy nhiên ph i đ m b o nguyên t c m t đ ng ti n cho m t kh i lư ng c th ; Các lo i chi phí trong nư c ph i đư c chào th u b ng đ ng Vi t Nam]. 11 2 Các tài li u khác ch ng minh năng l c và kinh nghi m c a nhà th u: __________________________________________________ [Nêu yêu c u tài li u ch ng minh khác n u có] 12 Th i gian chu n b HSDT t i đa là _____ ngày k t ngày đ u tiên bán HSMT. [Ghi s ngày tùy thu c t ng gói th u c th nhưng không đư c quy đ nh th p hơn 15 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 30 ngày đ i v i đ u th u qu c t , đ i v i gói th u ODA nêu theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 13 1 HSDT (g m h sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính) ph i có hi u l c là ____ ngày k t th i đi m đóng th u. [Ghi s ngày tùy thu c m c đ ph c t p, quy mô c a gói th u, nhưng không đư c quy đ nh quá 180 ngày] 14 1 S lư ng HSDT ph i n p: - 01 b n g c; và - ______ b n ch p [Ghi rõ s lư ng yêu c u nhưng không quy đ nh quá 5 b n] 15 1 Cách trình bày các thông tin trên túi đ ng HSDT (h sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính): ____________ [Nêu c th cách trình bày, ví d : Nhà th u ph i ghi rõ các thông tin sau trên túi đ ng HSDT: - Tên, đ a ch , đi n tho i c a nhà th u: ___________ - Đ a ch n p HSDT: ____ [Ghi tên, đ a ch c a bên m i th u] - Tên và s hi u gói th u: _______________________________ - Không đư c m trư c ____ gi , ngày __tháng ___ năm ___[Ghi theo th i đi m m th u]. Trư ng h p s a đ i HSDT (h sơ đ xu t k thu t, h sơ đ xu t tài chính), ngoài các n i dung nêu trên còn ph i ghi thêm dòng ch “H sơ d th u (h sơ
 16. đ xu t k thu t, h sơ đ xu t tài chính) s a đ i”] 16 1 Th i đi m đóng th u: ____, ngày ___ tháng ____ năm ______ [Nêu c th th i đi m đóng th u tùy theo yêu c u c a gói th u cho phù h p, đ m b o quy đ nh th i gian t khi phát hành HSMT đ n th i đi m đóng th u t i thi u là 15 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 30 ngày đ i v i đ u th u qu c t , đ i v i gói th u ODA nêu theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 19 1 Vi c m h sơ đ xu t k thu t s đư c ti n hành công khai vào lúc ___ gi , ngày ____ tháng ____ năm ____, t i ________ [Ghi rõ ngày, gi và đ a đi m ti n hành vi c m th u, trong đó c n lưu ý quy đ nh th i đi m m th u b o đ m vi c m th u ph i ti n hành trong cùng ngày, ngay sau khi th i đi m đóng th u] 20 1 đ) Các yêu c u khác: ____________ [Nêu các yêu c u khác n u có tùy theo t ng gói th u v s h p l và đ y đ c a HSDT. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 2 HSDT c a nhà th u s b lo i b n u không đáp ng đư c m t trong các đi u ki n tiên quy t sau: _________________ a) Nhà th u không có tên trong danh sách mua HSMT (tr trư ng h p thay đ i tư cách tham gia đ u th u nêu t i kho n 2 m c 8 Chương này); b) Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i kho n 1 M c 2 Chương I; c) Không có b n g c HSDT; d) Đơn d th u không h p l ; đ) Hi u l c c a HSDT (H sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính) không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong HSMT; e) Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u HSDT v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c l p ho c thành viên trong liên danh); g) Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Lu t Đ u th u. [Tùy theo tính ch t và yêu c u c a gói th u có th quy đ nh thêm các đi u ki n tiên quy t khác có tính đ c thù c a gói th u. Đ i v i gói th u ODA nêu các đi u ki n tiên quy t theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 28 4 Th i gian nhà th u đ n đàm phán h p đ ng mu n nh t là ______ ngày k t ngày nh n đư c thông báo m i đ n đàm phán h p đ ng [Ghi th i gian tùy thu c gói th u c th nhưng không quá 30 ngày] 32 2 Nhà th u ph i g i văn b n ch p thu n vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng trong ___ ngày k t ngày thông báo trúng th u. [Ghi rõ s ngày nhưng không quá 30 ngày] 33 1 a) Đ a ch nh n đơn ki n ngh : - Đ a ch c a bên m i th u: ________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] - Đ a ch c a ch đ u tư: ________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ]
 17. - Đ a ch c a ngư i quy t đ nh đ u tư: ________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] c) B ph n thư ng tr c h i đ ng tư v n, đ a ch nh n đơn ki n ngh : ________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] 34 5 Quy đ nh khác: _______ [Đ i v i gói th u ODA nêu theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. Chương 3. TIÊU CHU N ĐÁNH GIÁ TCĐG dư i đây ch mang tính hư ng d n, khi so n th o n i dung này c n căn c theo tính ch t c a t ng gói th u mà đi u ch nh cho phù h p. TCĐG ph i công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT ph i tuân th TCĐG nêu trong HSMT, không đư c thay đ i hay b sung b t kỳ n i dung nào. M c 1. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t Vi c đánh giá v m t k thu t đ i v i t ng HSDT đư c th c hi n theo phương pháp ch m đi m (100, 1.000, …), bao g m các n i dung sau đây: TT Tiêu chu n Đi m t i đa Thang đi m M c đi m chi ti t (n u yêu c u t i có) thi u 1 Kinh nghi m và năng l c (T 10 đ n 20% t ng s đi m) a. Đã th c hi n gói th u tương t (v tính ch t, quy mô, giá tr …) b. Đã th c hi n gói th u có đi u ki n đ a lý tương t c. Các y u t khác 2 Gi i pháp và phương pháp lu n (T 30 đ n 40 % t ng s đi m) a. Hi u rõ m c đích gói th u b. Phương pháp lu n c. Sáng ki n c i ti n d. Chương trình công tác đ. Công lao đ ng (tháng – ngư i) e. Đi u ki n và chuy n giao công ngh g. Phương ti n làm vi c h. Cách trình bày 3 Nhân s (T 50 đ n 60% t ng s đi m) a. Tư v n trư ng, ch nhi m
 18. b. Chuyên gia các lĩnh v c T ng c ng (100%) Vi c xây d ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t c n đ m b o các yêu c u sau: 1. M c đi m yêu c u t i thi u đ i v i tiêu chu n t ng h p: M c đi m yêu c u t i thi u đ i v i t ng tiêu chu n t ng h p: kinh nghi m và năng l c; gi i pháp và phương pháp lu n; nhân s không th p hơn 60% m c đi m t i đa c a tiêu chu n t ng h p đó. HSDT không đáp ng m c đi m yêu c u t i thi u đ i v i ít nh t m t tiêu chu n t ng h p đư c đánh giá là không đ t v m t k thu t. 2. M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t: a. Đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m v m t k thu t. HSDT có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t. b. Đ i v i gói th u DVTV có yêu c u k thu t cao M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 80% t ng s đi m v m t k thu t. HSDT có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t. Chi ti t cách xác đ nh tiêu chu n đánh giá v m t k thu t xem Ví d 1 c a ph n Ph l c Chương này. 7 M c 2. Tiêu chu n đánh giá v m t tài chính S d ng thang đi m (100, 1.000, …) th ng nh t v i thang đi m v m t k thu t. Đi m tài chính đ i v i t ng h sơ d th u đư c xác đ nh như sau: Đi mtài chính P th p nh t x (100, 1.000,...) = (c a h sơ d th u đang xét)  P đang xét  Trong đó: P th p nh t: giá d th u th p nh t sau s a l i theo quy đ nh và hi u ch nh sai l ch theo quy đ nh trong s các nhà th u đã vư t qua đánh giá v m t k thu t. P đang xét: giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a h sơ d th u đang xét. Chi ti t cách xác đ nh đi m tài chính xem Ví d 2 c a ph n Ph l c Chương này. 8 M c 3. Tiêu chu n đánh giá t ng h p Tiêu chu n đánh giá t ng h p đư c xây d ng trên cơ s tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và v m t tài chính, trong đó t tr ng đi m v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m và t tr ng đi m v m t tài chính không đư c quy đ nh cao hơn 30% t ng s đi m. Đi m t ng h p đ i v i m t HSDT đư c xác đ nh theo công th c sau: Đi m t ng h p = Đk thu t x (K%) + Đtài chính x (G%) Trong đó: + K%: t tr ng đi m v m t k thu t (quy đ nh trong thang đi m t ng h p). + G%: t tr ng đi m v m t tài chính (quy đ nh trong thang đi m t ng h p). + Đk thu t: Là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t k thu t. 7 Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao 8 Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao
 19. + Đtài chính: là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t tài chính. Chi ti t cách xác đ nh t i đi m t ng h p xem Ví d 3 c a ph n Ph l c Chương này. PH L C Ví d 1: Tiêu chu n đánh giá chi ti t v m t k thu t c a gói th u tư v n trong nư c so n th o Báo cáo nghiên c u kh thi D án ng d ng thương m i đi n t mua s m Chính ph TT Tiêu chu n đánh giá Đi m Thang đi m chi ti t M c t i đa đi m yêu c ut i thi u 1 Kinh nghi m nhà th u 10 6 tư v n 1.1 Đã tham gia tư v n các 2 50% (1 70% (2- 80% (4- 100% (> d án công ngh thông d án) 3d 5d 5 d án) tin (CNTT) án) án) 1.2 Trong 5 năm v a qua đã 5 80% (3- 90% (5- 100% (> tham gia làm tư v n vi t 4d 7d 7 d án) d án đ u tư cho các d án) án) án CNTT trên m ng Internet 1.3 Đã tham gia tư v n v 1 80% (1 100% (> các ng d ng xây d ng d án) 1 d án) c ng thông tin (portal) 1.4 Đã tư v n xây d ng các 1 80% (1 100% (> cơ s d li u (CSDL) d án) 1 d án) l n, truy c p qua m ng 1.5 Đã tham gia tư v n v 1 50% (1 80% (2- 100% (> các ng d ng xây d ng d án) 3d 3 d án) thương m i đi n t án) (TMĐT) và/ho c an toàn b om t 2 Phương pháp lu n 40 32 2.1 Hi u rõ m c tiêu, nhi m 2 50% 80% rõ 100% r t v c a d án, các s n hi u rõ ph m ph i bàn giao chưa rõ 2.2 Cách ti p c n đ i v i 2 0% 50% 80% đ t 100% nghiên c u hi n tr ng không bình yêu c u xu t s c, đ u th u và đ u th u đ t yêu thư ng kh thi qua m ng t i Vi t Nam c u cao 2.3 Cách ti p c n đ i v i 2 0% 50% 80% đ t 100% nghiên c u hi n tr ng không bình yêu c u xu t s c, đ u th u qua m ng trên đ t yêu thư ng kh thi th gi i c u cao 2.4 Cách ti p c n nghiên 6 0% 50% 80% đ t 100% c u ki n trúc h th ng không bình yêu c u xu t s c, m ng đ u th u qu c gia đ t yêu thư ng kh thi
 20. c u cao 2.5 Cách ti p c n đ nghiên 3 0% 50% 80% đ t 100% c u g ai pháp công ngh không bình yêu c u xu t s c, phù h p đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.6 Cách ti p c n đ xây 3 0% 50% 80% đ t 100% d ng l trình đ u th u không bình yêu c u xu t s c, qua m ng trong đi u đ t yêu thư ng kh thi ki n Vi t Nam c u cao 2.7 Phương pháp ti n hành 1 0% 50% 80% đ t 100% thu th p s li u không bình yêu c u xu t s c, đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.8 Phương pháp nghiên 1 0% 50% 80% đ t 100% c u, phân tích s li u thu không bình yêu c u xu t s c, th p đư c đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.9 Phương pháp nghiên 2 0% 50% 80% đ t 100% c u l a ch n mô hình thí không bình yêu c u xu t s c, đi m đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.10 Phương pháp nghiên 2 0% 50% 80% đ t 100% c u l a ch n th t c đ u không bình yêu c u xu t s c, th u và ngành th c hi n đ t yêu thư ng kh thi thí đi m c u cao 2.11 Mô t đ cương các báo 1 0% 50% 80% đ t 100% cáo ph i n p không bình yêu c u xu t s c, đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.12 Mô t đ cương chi ti t 3 0% 50% 80% đ t 100% nghiên c u kh thi không bình yêu c u xu t s c, đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.13 Phương pháp đánh giá 3 0% 50% 80% đ t 100% hi u qu đ u tư c a d không bình yêu c u xu t s c, án đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.14 Nêu rõ đư c các v n đ 2 0% 50% 80% 100% quan tr ng ph i x lý không nêu nêu đ phát hi n trong t ng nhi m v nêu nhưng v nđ đư c chưa đ m i 2.15 D ki n phương án gi i 1 0% 50% 80% đ t 100% quy t các v n đ đó không bình yêu c u xu t s c, đ t yêu thư ng kh thi c u cao 2.16 Xây d ng k ho ch th c 1 0% 50% 80% đ t 100% hi n các nhi m v đáp không bình yêu c u xu t s c,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản