Quyết định số 105/1999/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 105/1999/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/1999/QĐ-UB về việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án theo tinh thần Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/1999/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ****** Số: 105/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP NGÀY 8/7/1999 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổ chức lại các Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp tại Quận, Huyện, Sở, Ngành như sau: 1- Mỗi Quận, Huyện, Sở, Ngành nói chung chỉ có một Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp, (các Sở Ngành vốn ngân sách để đầu tư và xây dựng không lớn sẽ không thành lập Ban quản lý dự án). a) Ban có Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán. b) Biên chế công chức, viên chức của Ban được bố trí từ 4 đến 12 người, khi có nhu cầu phát sinh thì sử dụng lao động hợp đồng. c) Riêng đối với Sở Giao thông công chính được giữ lại hai Ban để thực hiện dự án duy tu và xây dựng các công trình giao thông, đô thị thuộc Sở. d) Đối với sở Địa chính - Nhà đất giao cho Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở xem xét kỹ nếu cần có hai Ban thì sẽ trình UBND thành phố quyết định. 2- Việc sử dụng lao động trong các Ban quản lý dự án thuộc Sở, Ngành, Quận, Huyện: a) Công chức, viên chức được quản lý về biên chế, qũy lương theo quy định quản lý công chức, viên chức và được trả lương từ kinh phí của dự án. b) Trong trường hợp dự án có nhu cầu lao động và kinh phí của dự án có khả năng chi trả theo đúng quy định của Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý dự án báo cáo Giám đốc Sở, Ngành, UBND Quận, Huyện ký thêm hợp đồng lao động. 3- Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án thực hiện theo Nghị định 52/CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Điều 2: Giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư: a) Hướng dẫn Quận, Huyện, Sở, Ngành lập phương án tổ chức lại các Ban quản lý dự án trình UBND Thành phố quyết định. b) Giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố phối hợp với UBND các Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thực hiện quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các Ban quản lý dự án theo quy định hiện hành. Điều 3: Mọi công việc tổ chức lại các Ban quản lý dự án phải hoàn thành trong qúy I năm 2000.
  2. Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc các Sở, Ngành thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều IV - Lưu Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản