Quyết định số 105/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 105/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu vực xã Thịnh Liệt - huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 105/2003/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C XÃ THNNH LI T - HUY N THANH TRÌ, T L 1/2000. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/2002/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 104/2003/Q -UB ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu v c xã Th nh Li t - huy n Thanh Trì, t l 1/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 2: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu v c xã Th nh Li t - huy n Thanh Trì, t l 1/2000. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính – Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Quy ho ch - Ki n trúc; Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Ch t ch UBND huy n Thanh Trì; Ch t ch UBND các phư ng, xã: Hoàng Văn Th , Tân Mai, Tương Mai, Giáp Bát, Th nh Li t, Yên S , nh Công, i Kim, Hoàng Li t; Giám c, Th trư ng các s , ban, ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I UL LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C XÃ THANH LI T - HUY N THANH TRÌ, T L 1/2000 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 105/2003/Q -UB, ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t Khu v c xã Th nh Li t - huy n Thanh Trì, t l 1/2000 ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng Khu v c xã Thanh Li t còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì và Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu v c xã Th nh Li t theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ph m vi và quy mô: - Ph m vi quy ho ch: Khu v c quy ho ch n m phía Nam Thành ph Hà N i, thu c gi i hành chính c a: xã Th nh Li t, Yên S , nh Công, i Kim, Hoàng Li t (huy n Thanh trì) và phư ng Hoàng Văn Th , Tân Mai, Tương Mai, Giáp Bát (qu n Hai Bà Trưng)- Hà N i. - Phía B c ti p giáp v i các phư ng Giáp Bát, Tân Mai, Tương Mai và Hoàng Văn Th thu c qu n Hai Bà Trưng. - Phía Tây ti p giáp v i các xã nh Công, i Kim thu c huy n Thanh Trì.
 3. - Phía ông và Nam ti p giáp v i các xã Yên S và Hoàng Li t thu c huy n Thanh Trì và Công viên h Yên S . - Quy mô t ai: 3279202m2. - Quy mô dân s (quy ho ch): 48856 ngư i. i u 6: Khu v c xã Th nh Li t ư c quy ho ch thành các khu ch c năng như sau: (Xem b n v QH-05) B NG KÝ HI U CÁC KHU CH C NĂNG TRONG KHU V C QUY HO CH S TT Ch c năng s d ng Ký hi u 1 - t ga l p t u, b n bãi GB, BX 2 - t công nghi p, ti u th công nghi p CN, TTCN 3 - t an ninh, qu c phòng AN, QP 4 - t công c ng thành ph , khu v c (k c trư ng CCTP, CCKV, ph thông trung h c) PTTH 5 - t công c ng h n h p HH 6 - t cơ quan, trư ng ào t o CQ, DN 7 - t công viên, cây xanh khu v c CXTP, CXKV 8 - t di tích l ch s , văn hóa DT, VH 9 - t cây xanh, nghĩa trang NT 10 - t ư ng sông, kênh thoát nư c SS, L 11 - t cây xanh cách ly k thu t CL 12 - t công c ng ơn v CCDV 13 - t trư ng m m non MN 14 - t trư ng ti u h c, trung h c cơ s TH 15 - t cây xanh, vư n hoa, TDTT CXDV, CXTT 16 - t làng xóm ô th hóa LX 17 - t ô th NO 18 - t bãi xe P Ngoài ra còn có t ư ng qu c l , ư ng khu v c, phân khu v c, ư ng nhánh, ư ng vào nhà. B NG T NG H P S LI U T ng di n tích trong ph m vi quy ho ch: 3279202m2 (~327,92Ha). Trong ó: S TT Lo i t Di n tích T l S ngư i
 4. (m2) (%) d ki n 1 t ga l p t u, b n bãi 381404 11,6 2 t công nghi p, ti u th công nghi p 185009 5,6 3 t an ninh, qu c phòng 30240 0,9 4 t công c ng thành ph , Khu v c (k 144434 4,4 c trư ng PTTH) 5 t công c ng h n h p (Văn phòng, 24055 0,7 504 d ch v , cao c p...) 6 t cơ quan, trư ng ào t o 51485 1,6 7 t công viên, cây xanh khu v c 175237 5,3 8 t di tích l ch s , văn hóa 4351 0,1 9 t cây xanh, nghĩa trang 26195 0,8 10 t ơn v 1749722 53,4 48214 11 t sông, kênh thoát nư c 85619 2,6 12 t cây xanh cách ly C.TR k thu t 13629 0,4 13 t ư ng qu c l 1A (gi i phóng) 74976 2,3 14 t ư ng khu v c B=40m 64232 2,0 15 t ư ng phân khu v c B=17,5-37m 268614 8,2 16 T ng c ng 3279202 100,0 48856 CH TIÊU S D NG T T ƠN VN S TT Ch c năng s d ng t Di n tích (m2) T l (%) 1 t công c ng ơn v 87288 5,0 2 t trư ng m m non 59218 3,4 3 t trư ng ti u h c và THCS 99147 5,7 4 t 1218714 69,6 100,0 t ô th 930189 76,3 t làng xóm ô th hóa 288525 23,7 5 t cây xanh, TDTT 96249 5,5 6 t ư ng nhánh, bãi xe 189106 10,8 T ng c ng 1749722 100,0 * T ng dân s d ki n: 48856 ngư i Trong ó:
 5. + Dân s hi n có: 20660 ngư i (N m trong ranh gi i nghiên c u quy ho ch) + Dân s d ki n ưa vào: 28196 ngư i (K c d án khu ô th m i phía b c h yên s và d án khu di dân tái nh cư ng T u) * Bình quân t /ngư i: 24,94m2/ngư i + t làng xóm ô th hóa: 48,26m2/ngư i + t ô th : 21,93m2/ngư i i u 7: T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch: 327,9202Ha, g m các khu ch c năng: 1- t ga l p t u, b n bãi (38,1404ha) bao g m 2 ô s hi u: I-1*, I-2. 2- t công nghi p, ti u th công nghi p (18,5009ha) bao g m các ô s hi u t II-1 n II-17. 3- t an ninh - qu c phòng (3,024ha) g m 3 ô s hi u: II-1, III-2, III-3. 4- t công c ng thành ph , khu v c - k c trư ng ph thông trung h c (14,4434ha) g m 4 ô s hi u IV-1, IV- 2, IV- 3, IV- 4. 5- t công c ng h n h p (2,4055ha) g m 3 ô s hi u: V-1, V-2, V-3. 6- t cơ quan, trư ng o t o (5,1485) g m các ô s hi u t VI-1 n VI-9. 7- t công viên cây xanh khu v c (17,5237ha) g m 2 ô s hi u VII-1, VII-2. 8- t di tích l ch s , văn hóa (0,4351ha) g m các ô s hi u t VIII-1 n VIII-7. 9- t cây xanh, nghĩa trang (2,6195ha) g m các ô s hi u t IX-1 n IX-5. 10- t ư ng sông, kênh thoát nư c (8,5619ha) g m 2 ô s hi u XXI-1, XXI-2. 11- t cây xanh cách ly k thu t (1,3629ha) g m các ô s hi u t XXII-1 n XXII- 7. - t ơn v : 12+ t công c ng ơn v (8,7288ha) g m các ô s hi u: X-1*, X-2*; XI-1; XII-1, XIII-1, XIII-2, XIII-3; XIV-1, XIV-2; XV-1, XV-2, XV-3, XV-4, XV-5, XV-6; XVI- 1, XVI-2; XVII-1, XVII-2; XVIII-1; XIX-1, XIX-2.
 6. 13+ t trư ng m m non (5,9218ha) g m các ô s hi u: XII-2, XIII-4, XIII-5; XIV-3, XIV-4; XV-7, XV-8, XV-9; XVII-3; XVIII-2; XIX-3; XX-1. 14+ t trư ng ti u h c và trung h c cơ s (9,9147ha) g m các ô s hi u: XIII-6, XIII-7, XIII-8; XIV-5; XV-10, XV-11, XV-12; XVII-4; XVIII-3; XIX-4; XX-2. 15+ t ô th (93,0189ha) g m các ô s hi u: X-3, X-4*, X-5; XI-2 n XI-4; XII- 4 n XII-7; XII-10 n XIII-13; XIV-7 n XIV-12; XV-15 n XV-23; XVI-3, XVI-4; XVII-5 n XVII-12; XVIII-4 n XVIII-9; XIX-5 n XIX-11; XX-3, XX-4, XX-5. 16+ t làng xóm ô th hóa (28,8525ha) g m các ô s hi u: XII-3; XIII-9; XIV-6; XV-13, XV-14. 17+ t cây xanh, th d c th thao (9,6249ha) g m các ô s hi u: XII-8, XII-9; XIII- 14 n XIII-18; XIV-13, XIV-14, XIV-15; XV-24 n XV-28; XVI-5, XVI-6; XVII- 13, XVII-14; XVIII-10, XVIII-11, XVIII-12, XVIII-13; XX-16. + t ư ng nhánh, bãi xe (18,9106ha) * Các ch tiêu v t ai và xây d ng yêu c u c th cho t ng ô t ư c quy nh trên b n v quy ho ch s d ng t QH-05. i u 8: Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc khu v c quy ho ch: th c hi n qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu v c xã Th nh Li t - huy n Thanh Trì, t l 1/2000 ư c duy t, vi c qu n lý v quy ho ch và ki n trúc theo t ng khu v c căn c vào cơ c u m ng lư i ư ng giao thông và quy ho ch chung s d ng t như sau: + Khu v c Ga Giáp Bát và khu t phía Tây Ga Giáp Bát. + Khu v c gi a ư ng Trương nh và Qu c l 1A. + Khu v c d ki n xây d ng khu ô th m i. + Khu v c trung tâm công c ng phía Nam. A/ Khu v c Ga Giáp Bát và khu t phía Tây Ga Giáp Bát (di n tích: 542033m2): Khu v c bao g m Ga Giáp Bát và các công trình ph tr theo quy ho ch, Khu kho bãi d ch v cho xe buýt TP, các cơ s s n xu t công nghi p. + t ga l p t u: I-1*, (Di n tích: 342694m2). + t công nghi p và ti u th CN: II-1*, II-2*, II-3*, II-4*, II-5*, II-6 (T ng di n tích: 71000m2). + t an ninh, qu c phòng: III-1* (Di n tích: 14317m2).
 7. + t cơ quan, trư ng ào t o: VI-1*, VI-2*, VI-7* (T ng di n tích: 31101m2). + t công c ng ơn v : X-1, X-2 (T ng di n tích: 6109m2). + t ô th : X-3, X-4, X-5 (T ng di n tích: 76812m2). - Khu Ga Giáp Bát và các công trình ph tr , khu kho bãi và d ch v xe buýt s ư c th c hi n theo d án riêng ư c phê duy t. - Các cơ quan, xí nghi p s n xu t công nghi p hi n có n u ti n hành c i t o và chuy n i ch c năng s xây d ng theo d án ư c UBND TP ng ý và phê duy t. - Các khu dân cư hi n có phù h p quy ho ch s ti n hành c i t o ch nh trang theo hư ng d n c a quy ho ch. Các khu nhà n m trong ph m vi c i t o xây d ng Ga Giáp Bát s ư c di chuy n và tái nh cư vào khu v c xây d ng ô th m i. - M ng lư i ư ng giao thông khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh ư c xây d ng theo quy mô m t c t ngang và thành ph n ư ng theo quy ho ch ư c duy t. - Các công trình h t ng k thu t xây d ng theo quy ho ch và ư c b trí d c theo các tuy n ư ng giao thông, tuân th theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. B/ Khu v c gi a ư ng Trương nh và Qu c l 1A (di n tích: 115259m2): Khu v c này ư c gi i h n b i ư ng Trương nh, Qu c l 1A và ư ng m H ng – Giáp Bát – Lĩnh Nam. Khu v c này có B n xe phía Nam dành cho v n chuy n hành khách liên t nh n Hà N i. Khu trung tâm thương m i uôi Cá ang ư c xây d ng và các c m dân cư n m sát các tuy n ư ng QL 1A và ư ng Trương nh. + t b n bãi: I-2 (Di n tích: 38710m2). + t công viên, cây xanh khu v c: VII-2 (Di n tích: 11488m2). + t di tích l ch s , văn hóa: VII-5 (Di n tích: 115m2). + t công c ng ơn v : XI-1 (Di n tích: 9243m2). + t ô th : XI-2, XI-3, XI-4 (T ng di n tích: 55703m2). - Khu v c B n xe phía Nam v lâu dài c n di chuy n ra phía Nam, chuy n i ph c v cho nhu c u v n t i hành khách c a n i thành. Vi c c i t o ph i m b o yêu c u v m t XD và theo d án ư c duy t. - Trung tâm thương m i uôi Cá ư c xây d ng m b o chi u cao, m t xây d ng và theo d án ã ư c phê duy t. - Các khu dân cư t p trung trong khu v c ư c hư ng d n ch nh trang và c i t o h th ng h t ng k thu t ô th . Các c m dân cư m t ư ng ư c ch nh trang c i t o có
 8. hư ng d n theo quy ho ch ư c duy t hình thành tuy n ph d ch v thương m i, m b o văn minh ô th . - M ng lư i ư ng giao thông, h th ng h t ng k thu t ô th ph c v các công trình công c ng, khu dân cư ư c xây d ng theo quy ho ch ư c duy t m b o cung c p các nhu c u v c p i n, c p nư c, thoát nư c, m b o v sinh môi trư ng. Các ư ng giao thông n i b ư c c i t o m r ng m b o yêu c u i l i, ch a cháy, v n chuy n c p c u và thu gom rác cho khu dân cư. - t công viên cây xanh ư c tu b , qu n lý s d ng theo quy ho ch. Có th xây d ng các công trình nh , các Kiôt d ch v ph c v nhu c u c a ngư i s d ng, m t xây d ng th p (không quá 5%), công trình 1 t ng. C/ Khu v c làng xóm cũ và khu giáp ư ng Trương nh (di n tích: 1336976m2): Khu v c này gi i h n b i ư ng QL1A và ư ng Trương nh phía Tây, khu nhà Tân Mai phía B c, tuy n ư ng phân khu v c r ng 30m phía Nam và phía ông, phía ông – Nam giáp v i công viên Yên S ang xây d ng. Khu v c này có tuy n sông Sét và ư ng hai bên sông Sét c t ngang qua khu quy ho ch. Trong khu v c này có dân cư làng xóm cũ c a thôn Giáp Nh , Giáp T , m t ph n thôn Giáp Nh t và khu v c ao h và ru ng trũng phía ông thôn Giáp T và phía Nam thôn Giáp Nh . Trong khu v c còn các cơ quan xí nghi p, các c m dân cư d c theo m t ư ng Trương nh và Qu c l 1A. + t công nghi p và ti u th công nghi p: II-7, II-8, II-9, II-10, II-11, II-12, II-13, II- 14, II-15, II-16, II-17 (T ng di n tích: 114009m2). + t công c ng h n h p (văn phòng, d ch v , cao c p...): V-1, V-3 (T ng di n tích: 13568m2). + t cơ quan, trư ng o t o: VI-3, VI-4, VI-5, VI-6, VI-8, VI-9 (T ng di n tích: 20384m2). + t công viên, cây xanh khu v c: VII-1 (Di n tích: 163749m2). + t di tích l ch s , văn hóa: VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-6, VIII-7 (T ng di n tích: 4236m2). + t cây xanh, nghĩa trang: IX-1, IX-2, IX-3, IX-4, IX-5 (T ng di n tích: 26195m2). + t sông, kênh thoát nư c: XXI-1, XXI-2 (T ng di n tích: 85619m2). + t cây xanh cách ly tuy n i n: XXII-1, XXII-2 (T ng di n tích: 4592m2). + t công c ng ơn v : XII-1, XIII-1, XIII-2, XIII-3, XIV-1, XIV-2, XV-1, XV-2, XV-3, XV-4, XV-5, XV-6, XVI-1, XVI-2 (T ng di n tích: 44155m2). + t trư ng m m non: XII-2, XIII-4, XIII-5, XIV-3, XIV-4, XV-7, XV-8, XV-9 (T ng di n tích: 29399m2).
 9. + t trư ng ti u h c: XIII-6, XV-10, XV-11 (T ng di n tích: 19675m2). + t trư ng trung h c cơ s : XIII-7, XIII-8, XIV-5, XV-12 (T ng di n tích: 30971m2). + t làng xóm ô th hóa: XII-3, XIII-9, XIV-6, XV-13, XV-14 (T ng di n tích: 288525m2). + t ô th : XII-4, XII-5, XII-6, XII-7, XIII-10, XIII-11, XIII-12, XIII-13, XIV-7, XIV-8, XIV-9, XIV-10, XIV-11, XIV-12, XV-15, XV-16, XV-17, XV-18, XV-19, XV-20, XV-21, XV-22, XV-23, XVI-3, XVI-4 (T ng di n tích: 437088m2). + t cây xanh, vư n hoa, th d c th thao: XII-9, XIII-14, XIII-15, XIII-16, XIII-17, XIII-18, XIV-13, XIV-14, XIV-15, XV-24, XV-25, XV-26, XV-27, XV-28, XVI-5, XVI-6 (T ng di n tích: 54811m2). - Các d án c i t o sông Sét, ư ng hai bên sông Sét và các công trình k thu t ô th , kênh Linh àm - h Yên S , công viên và h i u hòa Yên S và m t s d án v khu di dân, khu dãn dân ti p t c th c hi n theo d án và thi t k ư c phê duy t. - Các cơ quan, xí nghi p d c theo m t ư ng Trương nh và Qu c l 1A s ư c c i t o xây d ng theo d án ư c phê duy t, m b o yêu c u v m t xây d ng, chi u cao kh ng ch công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Khu v c dân cư d c theo ư ng Trương nh và Qu c l 1A s ư c ch nh trang c i t o theo hư ng d n úng quy ho ch ư c duy t, t o m t ph và hình thành tuy n ph có nhà và công trình d ch v thương m i m t ph . - Khu v c dân cư làng xóm cũ, các khu nhà cũ ư c c i t o và xây d ng h th ng ư ng giao thông, các công trình h t ng k thu t ô th , các khu t d ch v công c ng, cây xanh, sân chơi, các công trình h t ng xã h i, văn hóa, d ch v thương m i m b o ô th hóa khu v c dân cư làng xóm theo quy nh và phù h p Qui chuNn xây d ng Vi t Nam. M ng lư i ư ng giao thông n i b ư c c i t o m b o i l i, ch a cháy, v n chuy n c p c u, thu gom rác, b trí các công trình h t ng k thu t ô th vào t n các h tiêu th . Cao san n n và h th ng thoát nư c ư c thi t k phù h p cao kh ng ch không gây úng ng p c c b cho khu v c dân cư làng xóm cũ và ô nhi m môi trư ng. - Nhà c a dân trong khu v c làng xóm cũ, các khu t p th ư c hư ng d n c i t o ch nh trang theo quy ho ch, m b o môi trư ng s ng, không l n chi m t m ư ng và các công trình h t ng k thu t d ki n xây d ng theo quy ho ch. - Các công trình h t ng xã h i như trư ng M u giáo, ti u h c, trung h c cơ s , các công trình nhà văn hóa, câu l c b , d ch v công c ng, d ch v xã h i ư c b trí m b o bán kính ph c v , phù h p qui chuNn xây d ng Vi t Nam và tiêu chuNn thi t k theo chuyên ngành. Các công trình này s ư c xây d ng theo quy ho ch t ng m t b ng và d án riêng ư c phê duy t. - Các khu t tr ng, ao h n m xen k trong khu dân cư làng xóm cũ ( ngoài ph m vi m ư ng và công trình k thu t) s ch y u ư c khai thác ưa vào xây d ng các
 10. công trình công c ng c a a phương, cây xanh, sân chơi cho khu dân cư và có th s d ng cho m c ích dãn dân cho a phương. - Khu v c t tr ng phía Nam thôn Giáp Nh và phía ông thôn Giáp T có qui mô t l n, g n các khu dân cư cũ. Theo qui ho ch d ki n phát tri n các khu nhà ph c v dãn dân và di dân, xây d ng các công trình h t ng xã h i c a a phương, các công trình d ch v công c ng, thương m i theo qui ho ch ư c duy t. Qui mô công trình, chi u cao xây d ng và m t xây d ng tuân th theo qui ho ch ư c duy t. - Trong khu v c này có m t s cơ quan, xí nghi p công nghi p. C n ti n hành i u tra v th c t s d ng t các khu v c này ti n hành thu h i các cơ quan, xí nghi p công nghi p s d ng t không hi u qu , lãng phí dành cho phát tri n các d án ph c v kinh t , gi i quy t vi c làm cho lao ng c a a phương, xây d ng các công trình công c ng, các công trình h t ng xã h i cho a phương và khai thác hi u qu quĩ t hi n nay. - V m t s nghĩa trang n m trong a ph n thôn Giáp Nh : trư c m t xác nh c th ranh gi i nghĩa trang, xây d ng tư ng rào cách ly và tr ng cây xanh và th c hi n các bi n pháp k thu t m b o yêu c u môi trư ng cho phát tri n ô th . V lâu dài s di chuy n n các v trí ư c quy ho ch xây d ng nghĩa trang c a Thành ph theo Qui ho ch m ng lư i các nghĩa trang s ư c phê duy t. D/ Khu v c d ki n xây d ng khu ô th m i ( di n tích: 503839m2): Khu v c n m phía ông thôn Giáp T , phía B c giáp ư ng vành ai 2,5, phía Tây giáp khu nhà Tân Mai, phía Nam là ư ng giao thông phân khu v c và công viên Yên S , phía ông giáp khu v c xây d ng các công trình công c ng c a Thành ph như ch n L , bãi xe t i n L , khu v c d ki n xây d ng công trình công c ng Thành ph . + t công c ng thành ph , khu v c ( k c trư ng PTTH): IV-2, IV-3, IV-4 (T ng di n tích: 38640m2). + t công c ng h n h p ( văn phòng, d ch v , cao c p...): V-2 (Di n tích: 10487m2). + t cây xanh cách ly tuy n i n: XXII-3, XXII-4, XXII-5, XXII-6 (T ng di n tích: 7237m2). + t công c ng ơn v : XVII-1, XVII-2, XVIII-1, XIX-1, XIX-2 (T ng di n tích: 27781m2). + t trư ng m m non: XVII-3, XVIII-2, XIX-3, XX-1 (T ng di n tích: 29819m2). + t trư ng ti u h c: XVII-4, XIX-4 (T ng di n tích: 22935m2). + t trư ng trung h c cơ s : XVIII-3, XX-2 (T ng di n tích: 25566m2).
 11. + t ô th : XVII-5, XVII-6, XVII-7, XVII-8, XVII-9, XVII-10, XVII-11, XVII- 12, XVIII-4, XVIII-5, XVIII-6, XVIII-7, XVIII-8, XVIII-9, XIX-5, XIX-6, XIX-7, XIX-8, XIX-9, XIX-10, XIX-11, XX-3, XX-4, XX-5 (T ng di n tích: 304170m2). + t cây xanh, vư n hoa, th d c th thao: XVII-13, XVII-14, XVIII-10, XVIII-11, XIX-12, XIX-13, XX-16 (T ng di n tích: 37204m2). - Theo quy ho ch ư c phê duy t, d ki n xây d ng m t khu ô th ng b , hoàn ch nh bao g m nhà cao t ng và nhà th p t ng, các công trình công c ng qu n lý hành chính và d ch v xã h i, d ch v thương m i, ng b các công trình h t ng xã h i như trư ng M u giáo, ti u h c, trung h c cơ s và ph thông trung h c, t cây xanh, bãi xe, m b o cho nhu c u c a ngư i dân n và không s d ng n các công trình h t ng xã h i s n có c a a phương. - Khu v c ô th m i s ư c th c hi n theo quy ho ch chi ti t và d án ư c duy t do UBND Thành ph giao cho ch u tư th c hi n theo d án ư c duy t và các quy nh c a UBND Thành ph . E/ Khu v c trung tâm công c ng phía Nam (di n tích: 107594 m2): Theo quy ho ch khu v c này d ki n phát tri n thành khu trung tâm hành chính, công c ng phía Nam thành ph . Do v trí n m sát khu v c phía B c nút giao thông ư ng Pháp Vân ư ng tránh 1A, phía Nam tuy n kênh Linh àm - h Yên S . Khu v c d ki n xây d ng các công trình tr s hành chính, công trình công c ng, d ch v cao t ng, bãi xe và các d ch v xã h i khác. + t trung tâm hành chính - công c ng phía Nam thành ph : IV-1 (Di n tích: 105794 m2). + t cách ly k thu t: XXII-7 (Di n tích: 1800 m2). - Công trình ph i m b o yêu c u cách ly i v i ư ng và nút giao thông. - Do m t chính c a trung tâm hành chính, công c ng phía Nam n m sát tuy n kênh Linh àm - h Yên S , vi c khai thác v lâu dài s có nh ng h n ch do s ho t ng c a tuy n kênh này. Trư c m t có th s d ng kênh h m b o cho i u hòa nư c các h phía Nam Thành ph (h Linh àm - h Yên S ), v lâu dài có th xem xét kh năng c ng hóa tuy n kênh này ph c v cho ư ng giao thông và di n tích bãi xe trư c các công trình c a trung tâm hành chính, công c ng phía Nam thành ph ng th i m b o yêu c u thoát nư c, yêu c u v sinh môi trư ng trong khu v c hành chính và công c ng c a khu v c. Ngoài các yêu c u v Quy ho ch - Ki n trúc cho các phân khu v c quy ho ch theo yêu c u c a quy ho ch ư c duy t, m t s yêu c u chung v qu n lý xây d ng như sau: - i v i các khu t xây d ng mơi s ư c th c hi n theo t ng d án riêng, song c n tuân th các y u v quy ho ch và các kh ng ch v k thu t như: ch c năng s d ng t, m t xây d ng, h s s d ng t, ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng. Các công trình xây d ng t i các i m c nh nút giao c t các tr c giao thông chính ho c
 12. n m trên các tr c ph chính có th xây d ng công trình cao t ng hơn quy nh nhưng c n ư c xem xét theo t ng d án c th và ư c cơ quan qu n lý ch p thu n. - i v i khu v c làng xóm ô th hóa c n tuân th các quy nh theo Quy t nh s 69/1999/Q UB ngày 18/8/1999 c a UBND Thành ph Hà N i. - i v i các công trình h t ng k thu t (Sông Sét, kênh Linh àm, h Yên S và kênh mương bao, các tuy n giao thông, các tuy n cung c p và x lý h t ng k thu t khác): Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang cách ly theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. - i v i các công trình công c ng c p Thành ph , khu v c và khu : Khi thi t k xây d ng: Hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t c a công trình, tr ng cây xanh và sân vư n trong khuôn viên công trình. Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. Các công trình ph c v công c ng c p ơn v như: trư ng h c, nhà tr , m u giáo... khi thi t k cân tuân th các quy chuNn xây d ng chuyên ngành. Trong khuôn viên các công trình c n tr ng cây xanh sân vư n và b trí sân chơi cho tr em. - i v i khu v c t cây xanh cách ly, d phòng: Tuy t i c m xây d ng công trình trong ph m vi ô t, có th tr ng cây xanh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c. - Các công trình di tích l ch s và tôn giáo tín ngư ng ư c b o t n tôn t o ho c m r ng theo các quy nh c a Nhà nư c v b o t n các di tích, di s n văn hóa và ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Các i m cây xanh và sân bãi th d c th thao ph c v dân cư trong khu nhà . Trong ô t này ư c phép xây d ng công trình v i ch c năng ph c v th thao, ngh ngơi thư dãn nhưng m t xây d ng ≤5%. Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu dân cư. - Các khu nhà cao t ng t ng 1 ư c s d ng cho m c ích công c ng, k t h p v i các d ch v , ph c v cho khu nhà cũng như cho cư dân khu v c. i v i các công trình giáp v i m t ư ng chính các t ng dư i ư c s d ng làm văn phòng, thương m i... theo quy t nh 123/2001/Q UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph Hà N i. Ph i có ki n trúc p, hài hòa v i c nh quan và ki n trúc m t ư ng phù h p v i khí h u nhi t i t o ra môi trư ng s ng t t cho dân cư. i u 9: H th ng giao thông. Tuy n ư ng s t B c Nam ti p t c ư c xây d ng, c i t o ph c v giao thông n i b thành ph , chi u dài kho ng 1600m. Ga Giáp Bát n m trên tuy n ư ng s t B c Nam, di n tích kho ng 11,0 ha chi u dài n n ga kho ng 880 m.
 13. - ư ng Vành ai 3: N m phía Nam xã Th nh Li t, xây d ng trên c s ư ng Pháp Vân - Khuy n Lương v i m t c t ngang d ki n r ng 70m. i v i khu v c xã Th nh Li t không tính tuy n ư ng này. - Các ư ng c p khu v c: + ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam: Chi u dài tuy n c t qua khu v c quy ho ch (Hai o n tuy n), chi u dài kh ng 1320m v i m t c t ngang i n hình là. + Ph Trương nh: Có chi u dài qua khu v c quy ho ch kho ng 720m, m t c t ngang r ng. - Các ư ng phân khu v c: + ư ng phân khu v c: o n 4-7-8-9-32-36-14-15; 14-16-17-18; 9-10-11-12. Có m t c t ngang ư ng r ng 30m, t ng chi u dài kho ng 3720m. + ư ng phân khu v c: o n 43-17-42-41-40; 39-38-37-40-34-35-36; 14-44. ây là các tuy n ư ng trong khu v c xã n i v i các ư ng c p thành ph hi n có. M t c t ngang ư ng r ng 21,5m - 22, t ng chi u dài kho ng 3720m. Trong ó o n tuy n 15-14-36-32-9-10-11-12 ã ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t Công viên h Yên S , t l 1:500. - Các tuy n ư ng phân khu v c khác: + ư ng o n 29-40 do dân cư d y c nên ch m r ng 17,5m. + Tuy n ư ng phân khu v c ch y theo tuy n i n 110KV o n 7-26-27. Trong ó lòng ư ng d ki n m r ng 11,25m, hai hè m i bên r ng 4,5m. + Tuy n ư ng phân khu v c ch y theo tuy n i n 110KV (N m hai phía tuy n i n) o n 8-28-29. Trong ó d ki n hai lòng ư ng r ng 7,5m, hai hè m i bên r ng 5,0m và gi i phân cách trung tâm r ng 5,0m ch b trí tuy n i n 110Kv hi n có. + Tuy n ư ng phân khu v c phía Tây ga Giáp Bát; o n 1-23-22. Trong ó d ki n lòng ư ng r ng 15,0m và hai hè m i bên r ng 4,5m. - Các tuy n ư ng n i b : + T i khu làng xóm hi n có, các ư ng thôn xóm ư c c i t o nâng c p m r ng t i a. m b o phòng cháy ch a cháy, c u h a, c u thương.... + Các tuy n ư ng nhánh t i khu xây d ng m i có m t c t ngang r ng 13,5m - 17,5m. Kho ng cách gi a các ng giao nhau gi a các ư ng nhánh và các ư ng thành ph , khu v c xung quanh ( ch y u là các ngã ba) cũng t 150 - 250m. Ch cho phép r trái t i nút giao thông các ư ng khu v c và ư ng nhánh theo nguyên t c m b o kho ng cách gi a các nút có r trái t 400 - 500m tr lên. - Các công trình ph c v giao thông:
 14. + B n xe liên t nh phía Nam c a thành ph , ây là b n xe u m i quan tr ng ã ư c xây d ng tương i hoàn ch nh theo quy ho ch lâu dài. Quy mô t d ki n xây d ng theo d ki n là 38.710M² (Trong ó di n tích ang s d ng là 35.193M²). + Trong khu v c làng xóm bãi xe ư c t ch c d c theo các tuy n ư ng nhánh, k t h p v i d i cây xanh cách ly và trên tuy n mương tiêu khi ã c ng hóa. Các bãi và ga ra xe i v i khu nhà cao t ng, khu nhà vư n còn l i ư c b trí trong khuôn viên và trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình cao t ng, ph c v cho kho ng 60% nhu c u. + M i quan h gi a các khu dân cư i v i ngư i i b c n xây d ng các c u vư t i b qua ư ng c p thành ph . V i kho ng cách hai ư ng i b ≥500m. Vi c liên h gi a các khu quy ho ch b ng phương ti n cơ gi i qua ư ng Vành ai 3 s thông qua các h m chui dân sinh. i u 10: San n n, thoát nư c mưa a- San n n: Cao san n n ư c m b o cho h th ng thoát nư c làm vi c ư c t t. ng th i b o m sâu chôn c ng t i thi u là 0,5m ÷ 0,7m. Các ô t ư c san n n theo hư ng d c t tâm ô t ra các tr c ư ng xung quanh. Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a tim ư ng. Lưu ý t i các cao hi n nay c a các khu v c làng xóm dân cư ang t n t i nh t là khu v c làng xóm hai bên sông Sét. Phù h p v i cao t i các i m ã thi t k trong các d án trư c ây và hi n nay như quy ho ch san n n thoát nư c mưa huy n Thanh Trì, khu di dân tái nh cư ng T u, khu ô th m i Th nh Li t v.v... - Trong d án này ch tính kh i lư ng p n n cho các khu ô th , các khu v c cây xanh và công trình công c ng mà thành ph u tư, các khu v c do cơ quan s do các ch u tư tính toán trên cơ s cao kh ng ch t i tim ư ng xung quanh. - Tính toán kh i lư ng p n n: ư c tính trên cơ s chi u cao p trung bình trong ô t x di n tích c a ô t ó. Trong khu v c xã Th nh Li t có 12 khu v c ph i san n n và các khu v c này ư c th ng kê trong b ng ph l c SN và b ng t ng h p kh i lư ng (b n v QH - 07B2). b- Thoát nư c mưa: Thoát nư c trong khu v c ư c chia thành 3 lưu v c: 1. Lưu v c Ga Giáp Bát và ph nh Công: Kho ng 57,6 ha. 2. Lưu v c ư ng Gi i Phóng n sông Sét: Kho ng 131 ha. 3. Lưu v c phía ông sông Sét: Kho ng 138 ha. * M t s khu v c nhà dân g n sông Sét ư c thoát vào các h th ng rãnh xây hi n có và ch y vào các ư ng c ng Φ = 800 mm ch y theo ư ng quy ho ch ch y d c theo sông Sét.
 15. M t s khu v c n m trong d án khu công viên Yên S ư c thoát vào c ng trong d án riêng. - M ng lư i công thoát nư c: + Các tuy n c ng chính có kích thư c Φ = 1000 - Φ = 2000mm (c ng tròn) xây d ng d c theo các ư ng thành ph , ư ng khu v c, ư ng phân khu v c và ư ng nhánh chính. + Các tuy n c ng nhánh có kích thư c Φ = 800 - Φ = 1250mm (c ng tròn) xây d ng d c theo các tuy n ư ng nhánh chính. - Cao áy c ng và nh c ng ư c tính toán trên cơ s m c nư c cao nh t t i h Yên S là + 4,50. - d c c a sông Sét, sông Kim Ngưu và sông L : i = 0,0002 - Trong tính toán cao c a áy c ng có cân nh c và dung hòa v i cao c a làng xóm hai bên sông tính toán các tuy n rãnh xây hi n có c a khu dân cư có th thoát vào các tuy n c ng c a thi t k trong d án này. - H th ng thoát nư c khu v c xã Th nh Li t là h th ng c ng riêng. - T ng c ng chi u dài ư ng c ng Φ = 800mm ÷ Φ = 2000mm = 11.995m i u 11: H th ng c p nư c a- Ngu n nư c: Ngu n nư c cung c p cho khu v c xã Th nh Li t ư c l y t tuy n ng truy n d n Φ600mm hi n có trên ư ng Gi i Phóng và Φ600mm d ki n trên ư ng quy ho ch phía B c H Yên S do nhà máy nư c Pháp Vân và nhà máy nư c Nam Dư ang xây d ng. b- M ng lư i: Các ng truy n d n Φ600mm hi n có trên ư ng Gi i Phóng và Φ600mm t trên ư ng quy ho ch phía B c H Yên S . Các tuy n ng phân ph i chính ư ng kính tuy n ng Φ225mm, Φ 160mm, Φ 110mm ư c u n i v i tuy n ng truy n d n Φ600mm do nhà máy nư c Pháp Vân và nhà máy nư c Nam Dư cung c p. Trong khu v c ư c chia thành 9 ô quy ho ch nh : * Ô s 1: Phía Tây ư ng Gi i Phóng. * Ô s 2: Phía ông ư ng Gi i Phóng. * Ô s 3: Làng Giáp Nh và Giáp T .
 16. * Ô s 4: Khu nhà th p t ng Tân Mai - Th c hi n theo d án ã thi t k . * Ô s 5: Giáp L c - Tân Mai. * Ô s 6: Khu ô th Th nh Li t - Th c hi n theo d án ã thi t k . * Ô s 7: Phía ông khu ô th Th nh Li t. * Ô s 8: Khu công nghi p và ti u th công nghi p, dãn dân, khu ng T u. * Ô s 9: Khu di dân c u Thanh Trì, khu công nghi p, ti u th công nghi p, công c ng thành ph . M ng lư i ng thi t k ư c tính toán dùng ngu n nư c tr c ti p c a Thành ph , công trình cao t ng c n xây d ng tr m bơm b ch a, t i khu t ã ư c c p, ho c trong công trình xây d ng. M ng lư i ng phân ph i chính là ng nh a P.V.C có ư ng kính Φ225mm, Φ 160mm, Φ 110mm. Khu v c làng xóm ư c b trí các tuy n ng c p nư c theo các tr c ư ng hi n nay cho các h trong khu v c dân cư làng xóm cũ. Tr m c p nư c có công xu t kho ng 500m3/ngày. êm ư c xây d ng T i thôn Giáp T theo chương trình nư c s ch nông thôn, trong th i gian quá v n duy trì và ti p t c s d ng v i i u ki n m b o v sinh v tiêu chuNn dùng ngu n nư c s ch. - Nh ng tuy n ng nư c cũ khi t n d ng c n ki m tra ch t lư ng ng trư c khi u n i vào h th ng ng nư c m i. c- C p nư c ch a cháy: Vi c c p nư c ch a cháy cho khu v c xã Th nh Li t ư c tuân th và phù h p v i quy chuNn xây d ng Vi t Nam ã ư c ban hành năm 1977. i u 11: H th ng c p i n và thông tin bưu i n. a- C p i n: - Ngu n i n cao th c p cho khu v c xã Th nh Li t ư c l y t 2 tr m 110/22KV: Mai ng (hi n có) 2x63MVA và Linh àm (d ki n xây m i) 2x40MVA. S d ng c p i n áp 22KV c p i n cho các ph t i trên a bàn khu v c xã Th nh Li t. M ng lư i 22KV là m ch vòng, v n hành h , m i tr m 22/0,4KV. - Các tuy n i n trong các khu quy ho ch m i ư c thi t k i ng m. - Các khu v c hi n ang s d ng các c p i n áp 35KV, 6KV s thay th d n b ng c p i n áp 22KV và chuy n d n các ư ng dây n i thành cáp ng m.
 17. - Các khu v c có quy ho ch n nh các tr m bi n th ư c thi t k ki u tr m xây, các tr m treo có th t m áp d ng cho các khu v c làng xã. b- Thông tin bưu i n: M ng lư i thông tin c a khu v c ư c ph c v t 2 t ng ài i u khi n: Giáp Bát hi n có: 62.000 s , m t t ng ài v tinh d ki n xây m i 7000 s . V trí t ng ài v tinh ch xác nh sơ b . V trí chính xác s ư c i u ch nh cho phù h p trong ph m vi ô t trong các án ti p theo. H th ng các t ng ài i u khi n, t ng ài v tinh ư c liên h v i nhau b ng m ch vòng truy n d n cáp s i quang t c cao, m ng cáp g c, thuê bao cũng ư c s d ng b ng s i cáp quang. T ng dung lư ng khu v c: 11.495 s M ng cáp quang thuê bao m b o dung lư ng áp ng ư c nhu c u phát tri n các lo i hình d ch v m i và m ng thuê bao s d ng phương th c truy c p cáp s i quang trên m ng n năm 2020, thay th d n h th ng cáp ng hi n có nh m nâng cao ch t lư ng thông tin. Nâng c p m r ng hi n i hóa m ng bưu c c ph c v trên a bàn xã ( gi m bán kính ph c v các bưu c c). M nhi u d ch v m i v bưu chính nh m ph c v m i nhu c u bưu chính trên a bàn huy n. i u 12: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng. a- Thoát nư c bNn: Khu v c xã Th nh Li t huy n Thanh Trì ư c phân chia thành 2 lưu v c: - Lưu v c 1: Phía ông giáp ư ng 1, phía Nam giáp h Linh àm, phía Tây giáp khu xây d ng m i i Kim - nh Công có di n tích quy ho ch kho ng 54,2 ha. T p trung vào khu x lý Yên Xá. - Lưu v c 2: Phía Tây giáp ư ng 1, phía ông giáp sông Kim Ngưu, phía Nam giáp ư ng vành ai 3. Có di n tích quy ho ch kho ng 273,72 ha. T p trung vào tr m x lý Yên S . M ng lư i các tr m x lý chính ư c phân b c th như sau: tr m Yên Xá công xu t 147.800m3/ng. ; tr m Yên S công xu t 113.600m3/ng. . Qui mô v t ai cho xây d ng các tr m x lý s ư c xác nh c th các t l l n hơn. Xung quanh các tr m bơm và tr m x lý c n tr ng cây xanh cách ly theo tiêu chuNn quy ph m. M ng ư ng c ng thoát nư c bNn trong khu v c xã Th nh Li t huy n Thanh Trì ư c thi t k là h th ng c ng riêng u n i v i h th ng thoát nư c bNn c a thành ph : M ng lư i chính, ư c b trí d c theo ư ng quy ho ch d n nư c bNn v các tr m bơm chuy n b c, sau ó ư c bơm chuy n vào các ư ng c ng áp l c v các tr m x lý thành ph . i v i các khu v c xây d ng theo các d án, h th ng c ng thoát nư c bNn s ư c thi t k riêng nhưng ph i m b o các i u ki n kh ng ch c a h th ng thoát nư c bNn chung c a thành ph và khu v c. i v i các làng xóm n m trong khu v c ư ng làng ư c ch nh trang và c i t o gi i quy t thoát nư c bNn cho
 18. các h dân cư và thoát ra tuy n c ng thoát nư c bNn d c sông Sét. i v i khu công nghi p, nư c th i s n xu t ph i ư c x lý trong t ng nhà máy, xí nghi p. Nư c th i sau x lý ph i m b o các i u ki n v sinh môi trư ng cho phép m i ư c thoát vào h th ng thoát nư c bNn chung c a khu v c và thành ph . H th ng c ng thoát nư c bNn chính ư c tính toán th y l c và phân chia lưu v c v tr m bơm. Chi u dài c ng t ch y ư c b trí mb o sâu chôn c ng không vư t quá các i u ki n kh ng ch cho phép. b- Rác th i: - Tuân th các quy nh v b o v môi trư ng. - Rác th i ư c thu gom t o thu n l i cho m i i tư ng vào úng nơi quy nh. - Trên a bàn huy n t i xã T Thanh Oai ã ư c thành ph phê duy t xây d ng nhà máy x lý rác th i vi sinh công su t: 300 t n/ngày. Khi nhà máy xây d ng xong s ư c ưa vào s d ng cho huy n Thanh Trì và cho các vùng ph c n. - Rác th i t các công trình cao t ng ư c t p trung t i các khu v c riêng, nhà th p t ng ư c thu gom theo gi . Ngoài ra c n b trí thêm các thùng rác công c ng áp ng nhu c u sinh ho t c a các công trình công c ng thành ph . - Trên các tr c ư ng có m t c t ngang B>13m c n t các thùng rác con công c ng kho ng cách c a các thùng rác t 60m - 80m/1 thùng dân thu n ti n b rác. - i v i rác th i công nghi p: Phương th c thu gom i v i lo i rác này tùy theo ch ng lo i s ư c thu gom vào các công tơ nơ ho c các thi t b riêng. Sau ó t ch c v n chuy n t i nơi quy nh c a thành ph . Ngoài ra các nhà máy công nghi p còn có các lo i b i, ti ng n n các khu dân cư. N u các nhà máy có các lo i b i trên quá tiêu chuNn quy nh thì ph i x lý c c b trư c khi th i ra môi trư ng theo tiêu chuNn quy nh (Tiêu chuNn ch t lư ng không khí xung quanh TCVN 5937 - 1995). N u xí nghi p nào không m b o theo tiêu chuNn quy nh s có bi n pháp x lý theo lu t nh. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 14: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 15: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tùy theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 19. i u 17: án quy ho ch chi ti t Khu v c xã Th nh Li t - huy n Thanh Trì, t l 1/2000 và i u l này ư c lưu gi t i các nơi dư i ây nhân dân bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i. - S Xây d ng. -S a chính - Nhà t. - S Quy ho ch - Ki n trúc. - UBND qu n Hai Bà Trưng. - UBND huy n Thanh Trì.
Đồng bộ tài khoản