Quyết định số 105/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 105/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HÓA - THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 105/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c h sơ di tích và T trình s 1822/TT-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Dăk Lăk; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1: X p h ng 02 di tích qu c gia: 1. Th ng c nh Thác Drai Kpơr xã Cư Bông, huy n Eakar, t nh Dăk Lăk. 2. Th ng c nh Thác Drai Dlông (thác Cao) xã Qu ng Hi p và xã Ea M’dro’h, huy n Cư M’gar, t nh Dăk Lăk. i u 2: y ban nhân dân các c p t nh Dăk Lăk trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i th ng c nh Thác Drai Kpơr, Thác Drai Dlông theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4: C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân t nh, Giám c S Văn hóa – Thông tin t nh Dăk Lăk và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản