Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
114
lượt xem
8
download

Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 105/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ C M CÔNG NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý c m công nghi p. i u 2. Giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 05 tháng 10 năm 2009. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
 2. - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). QUY CH QU N LÝ C M CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 105/2009/Q -TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Quy ch này quy nh v quy ho ch, b sung quy ho ch, thành l p, m r ng c m công nghi p; u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng c m công nghi p; u tư s n xu t, kinh doanh và d ch v trong c m công nghi p và qu n lý nhà nư c i v i c m công nghi p trên ph m vi c nư c. 2. i tư ng áp d ng: a. Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân u tư xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng c m công nghi p và s n xu t kinh doanh, d ch v trong c m công nghi p; b. Các cơ quan qu n lý nhà nư c; các t ch c khác th c hi n các công vi c liên quan t i qu n lý và ho t ng c a c m công nghi p. i u 2. Gi i thích t ng 1. C m công nghi p là khu v c t p trung các doanh nghi p, cơ s s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p, cơ s d ch v ph c v s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p; có ranh gi i a lý xác nh, không có dân cư sinh s ng; ư c u tư xây d ng ch y u nh m di d i, s p x p, thu hút các cơ s s n xu t, các doanh nghi p nh và v a, các cá nhân, h gia ình a phương vào u tư s n xu t, kinh doanh; do y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) quy t nh thành l p. C m công nghi p ho t ng theo Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t liên quan. C m công nghi p có quy mô di n tích không quá 50 (năm mươi) ha. Trư ng h p c n thi t ph i m r ng c m công nghi p hi n có thì t ng di n tích sau khi m r ng cũng không vư t quá 75 (b y mươi lăm) ha. 2. ơn v kinh doanh h t ng c m công nghi p (sau ây g i là ơn v kinh doanh h t ng) là các doanh nghi p, t ch c, cá nhân ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam tr c ti p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng c m công nghi p.
 3. Trong trư ng h p c m công nghi p d ki n thành l p, m r ng không có ơn v kinh doanh h t ng thì có th thành l p Trung tâm phát tri n c m công nghi p. 3. H t ng c m công nghi p bao g m h th ng ư ng n i b , h th ng c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, ch t th i, c p i n, chi u sáng công c ng, thông tin liên l c n i b , nhà i u hành, b o v và các công trình khác ph c v ho t ng c a c m công nghi p. 4. Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trong c m công nghi p (sau ây g i là Doanh nghi p): là doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; cá nhân, h gia ình ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n u tư s n xu t, kinh doanh và các d ch v ph c v s n xu t, kinh doanh trong c m công nghi p. 5. Trung tâm phát tri n c m công nghi p: là ơn v s nghi p kinh t có thu tr c thu c y ban nhân dân c p huy n, ư c thành l p th c hi n ch c năng, nhi m v c a ơn v kinh doanh h t ng. T ch c, biên ch , kinh phí ho t ng c a Trung tâm phát tri n c m công nghi p th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 6. Di n tích t công nghi p là ph n di n tích t c a c m công nghi p dành cho s n xu t, kinh doanh và d ch v . 7. T l l p y là t l gi a di n tích t công nghi p ã ư c thuê ho c ăng ký thuê trên t ng di n tích t công nghi p. i u 3. Lĩnh v c, ngành ngh , cơ s s n xu t ư c khuy n khích u tư trong c m công nghi p 1. Công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n. 2. S n xu t s n phNm m i, s n phNm thay th hàng nh p khNu. 3. S n xu t s n phNm s d ng nguyên li u t i ch , s d ng nhi u lao ng. 4. S n xu t s n phNm, ph tùng, l p ráp và s a ch a máy móc, thi t b ph c v nông nghi p, nông thôn. 5. Các ngành công nghi p ph tr . 6. Cơ s s n xu t áp d ng công ngh tiên ti n, tri n khai ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c, thân thi n v i môi trư ng. 7. Cơ s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p gây ô nhi m ho c có nguy cơ gây ô nhi m c n di d i ra kh i làng ngh , khu dân cư. 8. Cơ s d ch v ph c v s n xu t c a các ngành công nghi p - ti u th công nghi p. 9. Các lĩnh v c, ngành ngh khác phù h p quy ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p c a a phương, ư c khuy n khích theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh trên nguyên t c không ư c vư t khung quy nh c a pháp lu t.
 4. Chương 2. QUY HO CH, THÀNH L P, M R NG, B SUNG QUY HO CH C M CÔNG NGHI P i u 4. Quy ho ch phát tri n các c m công nghi p 1. Căn c quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p trên a bàn, quy ho ch, k ho ch s d ng t và các quy ho ch liên quan khác, S Công Thương ch trì, ph i h p v i các S , ngành, y ban nhân dân c p huy n xây d ng án Quy ho ch phát tri n c m công nghi p trên a bàn, trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t sau khi có ý ki n th a thu n c a B Công Thương. Tùy thu c tình hình và i u ki n c th , yêu c u và m c tiêu phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p trên a bàn trong t ng th i kỳ, y ban nhân dân c p t nh quy t nh xây d ng riêng quy ho ch phát tri n các c m công nghi p ho c ưa thành m t ph n trong quy ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p c a t nh. 2. N i dung ch y u c a án Quy ho ch phát tri n các c m công nghi p g m: a. Căn c pháp lý và s c n thi t xây d ng quy ho ch; b. T ng quan v th c tr ng phát tri n các ngành công nghi p, các khu công nghi p trên a bàn. c. Phân tích, ánh giá hi n tr ng xây d ng và phát tri n các c m công nghi p ã ư c quy ho ch và thành l p trên a bàn, bao g m: - Xác nh v trí, vai trò c a các c m công nghi p i v i phát tri n kinh t xã h i, phát tri n các ngành công nghi p a phương; - Phân tích ánh giá nh ng m t t ư c, t n t i trong vi c u tư xây d ng và phát tri n các c m công nghi p; - D báo các y u t tác ng n nhu c u phát tri n c m công nghi p, kh năng thu hút u tư h t ng các c m công nghi p và nhu c u thuê t c a các doanh nghi p, cơ s s n xu t công nghi p trên a bàn. d. nh hư ng phân b và phát tri n các c m công nghi p trên a bàn, bao g m: xác nh tên, a i m, d ki n quy mô di n tích, kh năng b trí t ai (trên nguyên t c không s d ng t ã ư c quy ho ch tr ng lúa), tính ch t ngành ngh và các i u ki n k t n i h t ng bên ngoài c a các c m công nghi p d ki n quy ho ch; . Xác nh các gi i pháp, cơ ch , chính sách và xu t phương án t ch c th c hi n; e. ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c; g. Th hi n các phương án quy ho ch phát tri n c m công nghi p trên b n quy ho ch.
 5. 3. Trình t l p, phê duy t và qu n lý án Quy ho ch phát tri n c m công nghi p th c hi n theo các quy nh hi n hành v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Quy ho ch phát tri n c m công nghi p trên a bàn ph i ư c công b ch m nh t sau 30 ngày, k t ngày có quy t nh phê duy t. 4. Quy ho ch phát tri n các c m công nghi p ã ư c phê duy t là căn c xem xét, quy t nh thành l p c m công nghi p, kêu g i u tư xây d ng h t ng, l p k ho ch di d i các doanh nghi p, cơ s s n xu t ang gây ô nhi m ho c có nguy cơ gây ô nhi m ra kh i làng ngh , khu dân cư và v n ng, thu hút u tư s n xu t, kinh doanh t i các c m công nghi p. i u 5. Thành l p c m công nghi p 1. i u ki n thành l p c m công nghi p: a. Có trong Quy ho ch phát tri n c m công nghi p ã ư c phê duy t; b. Có kh năng tt l l p y không th p hơn 30% trong vòng m t năm sau khi thành l p; c. Có ch u tư xây d ng h t ng c m công nghi p. 2. Th t c thành l p c m công nghi p: a. Căn c i u ki n thành l p c m công nghi p, y ban nhân dân c p huy n l p h sơ ngh thành l p c m công nghi p n p S Công Thương t ch c thNm nh. b. S Công Thương ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan thNm nh h sơ thành l p c m công nghi p trình y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , S Công Thương t ch c thNm nh, trình y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ kèm theo văn b n thNm nh c a S Công Thương, y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh thành l p ho c không thành l p c m công nghi p. Quy t nh thành l p c m công nghi p ư c g i cho B Công Thương 01 (m t) b n theo dõi và ch o chung. 3. H sơ thành l p c m công nghi p g m: a. Văn b n ngh c a y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh v vi c thành l p c m công nghi p; b. Báo cáo u tư thành l p c m công nghi p; c. B n sao h p l quy t nh phê duy t quy ho ch phát tri n các c m công nghi p (ho c văn b n b sung quy ho ch) trên a bàn t nh; các văn b n liên quan khác (n u có).
 6. H sơ ư c l p thành 08 b , n p t i S Công Thương (trong ó có 02 b h sơ g c). 4. N i dung ch y u c a Báo cáo u tư thành l p c m công nghi p g m: - S c n thi t thành l p c m công nghi p; - Nhu c u th c t và s phù h p v i các quy ho ch liên quan ã ư c c p có thNm quy n phê duy t (quy ho ch phát tri n các c m công nghi p, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng …); - Hi n tr ng s d ng t và nh hư ng b trí các ngành ngh , cơ c u s d ng t và d ki n thu hút u tư vào c m công nghi p; - D ki n ranh gi i, di n tích t, kh năng u n i công trình h t ng k thu t trong và ngoài hàng rào; báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a c m công nghi p; nh hư ng sơ b , phân tích và l a ch n gi i pháp u tư các công trình h t ng c m công nghi p; - D ki n phương án gi i phóng m t b ng, h tr tái nh cư; - D ki n hi u qu v kinh t , xã h i c a c m công nghi p; - Xác nh sơ b ngu n v n u tư, ch u tư và phương th c th c hi n, phương th c qu n lý u tư xây d ng và khai thác h t ng c m công nghi p; - D ki n kh năng cho thuê t sau khi thành l p; - Các gi i pháp và ti n th c hi n. i u 6. M r ng c m công nghi p 1. i u ki n m r ng c m công nghi p: a. Có qu t phù h p v i quy ho ch s d ng t c a huy n, áp ng nhu c u m r ng c m công nghi p; b. Nhu c u thuê t công nghi p trong c m công nghi p vư t quá di n tích t công nghi p hi n có c a c m công nghi p; c. ã tt l l p y ít nh t 60% (sáu mươi ph n trăm); d. ã có công trình x lý nư c th i t p trung i v i c m công nghi p có di n tích t 15 (mư i lăm) ha tr lên. 2. Th t c m r ng c m công nghi p: a. Căn c i u ki n m r ng c m công nghi p, y ban nhân dân c p huy n l p h sơ ngh m r ng c m công nghi p n p S Công Thương t ch c thNm nh.
 7. b. S Công Thương ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan thNm nh h sơ m r ng c m công nghi p trình y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , S Công Thương t ch c thNm nh, trình y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ kèm theo văn b n thNm nh c a S Công Thương, y ban nhân dân c p t nh quy t nh m r ng ho c không m r ng c m công nghi p. Quy t nh m r ng c m công nghi p ư c g i cho B Công Thương 01 (m t) b n theo dõi và ch o chung. 3. H sơ m r ng c m công nghi p g m: - Văn b n ngh c a y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh v vi c m r ng c m công nghi p; - Báo cáo u tư m r ng c m công nghi p, bao g m: s c n thi t m r ng c m công nghi p, trong ó gi i trình v vi c áp ng các i u ki n m r ng c m công nghi p ư c quy nh t i kho n 1 i u này; ánh giá hi n tr ng phát tri n c m công nghi p hi n có; nh hư ng m r ng c m công nghi p (ranh gi i, di n tích, hi n tr ng s d ng t, vi c u n i công trình h t ng k thu t trong và ngoài hàng rào; phương án gi i phóng m t b ng, h tr tái nh cư); xác nh sơ b ngu n v n u tư và phương th c th c hi n; các gi i pháp và ti n th c hi n; d ki n kh năng cho thuê t và hi u qu v kinh t , xã h i c a c m công nghi p sau khi m r ng. H sơ ư c l p thành 08 b , n p t i S Công Thương (trong ó có 02 b h sơ g c). i u 7. B sung quy ho ch phát tri n các c m công nghi p 1. i u ki n b sung c m công nghi p m i vào quy ho ch ã ư c phê duy t: a. Phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p, quy ho ch, k ho ch s d ng t và các quy ho ch liên quan khác trên a bàn; b. T l l p y bình quân c a các c m công nghi p ang ho t ng trên a bàn huy n t ít nh t 60% (sáu mươi ph n trăm). c. Có qu t công nghi p thành l p c m công nghi p m i; d. Có nhu c u thuê t u tư s n xu t, kinh doanh theo úng nh hư ng quy ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p trên a bàn, nhưng các c m công nghi p hi n ang ho t ng t i huy n không áp ng yêu c u c a nhà u tư (v trí, di n tích, ngành ngh s n xu t …); 2. Th t c b sung quy ho ch c m công nghi p: a. Căn c các i u ki n b sung quy ho ch c m công nghi p, y ban nhân dân c p huy n có t trình g i y ban nhân dân c p t nh kèm theo h sơ ngh b sung quy
 8. ho ch phát tri n c m công nghi p trên a bàn g i S Công Thương t ch c thNm nh. b. S Công Thương ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan xem xét s c n thi t b sung c m công nghi p, s phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p trên a bàn; trình y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh sau khi có ý ki n th a thu n c a B Công Thương. Quy t nh phê duy t b sung quy ho ch các c m công nghi p hi n ư c g i cho B Công Thương 01 (m t) b n theo dõi và ch o chung. 3. H sơ b sung quy ho ch c m công nghi p g m: - Văn b n ngh c a y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh v vi c b sung quy ho ch c m công nghi p; - Báo cáo b sung quy ho ch phát tri n c m công nghi p, bao g m: s c n thi t m r ng c m công nghi p, trong ó gi i trình v vi c áp ng các i u ki n b sung quy ho ch c m công nghi p ư c quy nh t i kho n 1 i u này; nh hư ng phân b và phát tri n các c m công nghi p trên a bàn, bao g m: xác nh tên, v trí, d ki n quy mô di n tích, hi n tr ng s d ng t, t tr ng lúa, tính ch t ngành ngh thu hút và các i u ki n v h t ng bên ngoài c a các c m công nghi p d ki n quy ho ch. H sơ ư c l p thành 08 b , n p t i S Công Thương (trong ó có 02 b h sơ g c). Chương 3. U TƯ XÂY D NG K T C U H T NG C M CÔNG NGHI P i u 8. Quy ho ch chi ti t c m công nghi p Trư c khi l p d án u tư xây d ng, ơn v kinh doanh h t ng ph i ti n hành l p quy ho ch chi ti t xây d ng c m công nghi p. Trình t l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch chi ti t xây d ng c m công nghi p th c hi n theo các quy nh hi n hành v quy ho ch xây d ng. i u 9. ơn v kinh doanh h t ng 1. Vi c l a ch n ơn v kinh doanh h t ng ư c xác nh trong giai o n thành l p, m r ng c m công nghi p. 2. Trư ng h p c m công nghi p d ki n thành l p, m r ng không có ơn v kinh doanh h t ng thì Trung tâm phát tri n c m công nghi p là ơn v th c hi n ch c năng kinh doanh h t ng c m công nghi p. i u 10. L p d án u tư xây d ng công trình N i dung, trình t l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý d án u tư xây d ng h t ng c m công nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng.
 9. Ph n n i dung ánh giá tác ng môi trư ng c a d án ph i ư c l p, thNm nh, phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 11. Quy n và nghĩa v c a ơn v kinh doanh h t ng 1. ơn v kinh doanh h t ng có quy n: a. V n ng u tư vào c m công nghi p trên cơ s quy ho ch chi ti t ã ư c duy t; b. Huy ng v n u tư xây d ng h t ng c m công nghi p theo quy nh c a pháp lu t; c. Cho thuê l i t, chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; d. u tư xây d ng nhà xư ng trong c m công nghi p cho thuê ho c bán cho các doanh nghi p; . Kinh doanh các d ch v công c ng, ti n ích khác trong c m công nghi p phù h p v i n i dung c a gi y ch ng nh n u tư ho c ăng ký kinh doanh ư c c p; e. Quy t nh giá cho thuê l i, chuy n như ng t, giá cho thuê ho c bán nhà xư ng và các lo i phí s d ng d ch v công c ng, ti n ích khác. Trư ng h p c m công nghi p do Trung tâm phát tri n c m công nghi p qu n lý và kinh doanh h t ng thì giá cho thuê l i t, giá cho thuê ho c bán nhà xư ng và các lo i phí s d ng d ch v công c ng, ti n ích khác do cơ quan có thNm quy n quy t nh; g. Hư ng các ưu ãi v u tư và các ưu ãi, h tr khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. ơn v kinh doanh h t ng có nghĩa v : a. Tri n khai th c hi n d án u tư k t c u h t ng k thu t c m công nghi p theo úng quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t và ti n ghi trong d án theo quy nh c a Lu t t ai; trong trư ng h p quá th i h n quy nh, ơn v kinh doanh h t ng ph i xin phép gia h n và ư c s ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n; b. Duy tu, b o dư ng các công trình k t c u h t ng trong c m công nghi p trong su t th i gian ho t ng; cung c p các d ch v liên quan n u tư trong c m công nghi p; cung c p các d ch v , ti n ích ph c v s n xu t, kinh doanh trong c m công nghi p (n u có); c. Th c hi n các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v tài chính, k toán, ki m toán, th ng kê, b o hi m, lao ng, tiêu chuNn v xây d ng; quy nh v an toàn lao ng, v sinh công nghi p, b o v môi trư ng, phòng, ch ng cháy n …; d. u m i giúp các doanh nghi p trong vi c ăng ký u tư, c p gi y ch ng nh n u tư vào c m công nghi p. T o i u ki n thu n l i các doanh nghi p tri n khai th c hi n d án u tư s n xu t kinh doanh trong c m công nghi p; . Th c hi n ch báo cáo nh kỳ cho y ban nhân dân c p huy n nơi có c m công nghi p, S Công Thương và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t.
 10. Chương 4. U TƯ S N XU T KINH DOANH VÀ DNCH V TRONG C M CÔNG NGHI P i u 12. Ti p nh n d án u tư s n xu t vào c m công nghi p Các Doanh nghi p có nhu c u u tư s n xu t, kinh doanh trong c m công nghi p liên h v i ơn v kinh doanh h t ng ư c hư ng d n v quy ho ch, b trí ngành ngh , giá t, nhà xư ng trong c m công nghi p và ký k t h p ng th a thu n nguyên t c v v trí, a i m, di n tích t công nghi p d ki n thuê tri n khai d án u tư vào c m công nghi p theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng. i u 13. S d ng t trong c m công nghi p Các Doanh nghi p có nhu c u s d ng t trong c m công nghi p liên h v i ơn v kinh doanh h t ng ư c hư ng d n làm th t c thuê t ho c giao t ( ã u tư xây d ng k t c u h t ng) theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 14. Quy n và nghĩa v c a Doanh nghi p 1. Doanh nghi p có quy n: a. ư c s d ng t, gia h n s d ng t trong c m công nghi p theo quy nh c a Lu t t ai; cho thuê l i ho c chuy n như ng ph n t, nhà xư ng và tài s n c a mình trên t thuê theo các quy nh c a pháp lu t; b. S d ng có tr ti n các công trình k t c u h t ng, các d ch v công c ng và các d ch v khác trong c m công nghi p theo quy nh; c. Góp v n xây d ng và kinh doanh h t ng theo th a thu n v i ơn v kinh doanh h t ng; d. ư c h tr và t o i u ki n trong vi c tuy n d ng, ào t o lao ng ph c v yêu c u s n xu t, kinh doanh; . Hư ng các chính sách ưu ãi, h tr khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p có nghĩa v : a. S d ng t, tri n khai th c hi n d án u tư và các ho t ng s n xu t, kinh doanh úng v i n i dung ăng ký u tư gi y ch ng nh n u tư ư c c p; b. Th c hi n các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký kinh doanh, u tư, tài chính, k toán, ki m toán, th ng kê, b o hi m, lao ng; quy nh v an toàn lao ng, v sinh công nghi p, b o v môi trư ng, phòng, ch ng cháy n …; c. Tham gia tích c c vào vi c thu hút lao ng, gi i quy t vi c làm t i a phương nơi có c m công nghi p, trư c h t i v i lao ng thu c di n chính sách và c a h gia dình b thu h i t xây d ng c m công nghi p;
 11. d. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ cho y ban nhân dân c p huy n nơi có c m công nghi p, S Công Thương và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Qu n lý các d ch v công c ng, ti n ích 1. Các d ch v công c ng, ti n ích như b o v , an ninh tr t t , v sinh môi trư ng, x lý nư c th i, ch t th i, duy tu b o dư ng các công trình h t ng k thu t trong c m công nghi p và các d ch v ti n ích khác do ơn v kinh doanh h t ng t ch c th c hi n. M c phí s d ng các d ch v công c ng, ti n ích ư c xác nh trên nguyên t c th a thu n thông qua h p ng ký k t gi a Doanh nghi p s d ng d ch v và ơn v kinh doanh h t ng. 2. Vi c gi i quy t các khi u n i, tranh ch p phát sinh trong qu n lý, cung ng, s d ng các d ch v công c ng, ti n ích trong c m công nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh Vi c qu n lý các ho t ng s n xu t kinh doanh trong c m công nghi p th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Vi c ki m tra, thanh tra chuyên ngành i v i Doanh nghi p th c hi n theo k ho ch do cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t phù h p v i quy nh c a pháp lu t v thanh tra. Chương 5. QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I C M CÔNG NGHI P i u 17. N i dung qu n lý nhà nư c i v i c m công nghi p 1. Xây d ng, ban hành, ph bi n, hư ng d n và t ch c th c hi n pháp lu t, cơ ch , chính sách, tiêu chuNn quy ph m k thu t liên quan n vi c thành l p và ho t ng c a c m công nghi p. 2. Xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch, chương trình, k ho ch phát tri n c m công nghi p. 3. C p, i u ch nh, thu h i các lo i gi y ch ng nh n u tư, ch ng nh n ăng ký kinh doanh, các lo i gi y phép, ch ng ch , ch ng nh n liên quan n ho t ng trong c m công nghi p. 4. Ch o, t ch c th c hi n các d ch v công h tr ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh c a các t ch c, cá nhân trong c m công nghi p. 5. Xây d ng và qu n lý thông tin v c m công nghi p; ch o các ho t ng xúc ti n u tư vào c m công nghi p. 6. T ch c b máy, ào t o và b i dư ng nghi p v cho cơ quan qu n lý nhà nư c v c m công nghi p.
 12. 7. Th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, ánh giá hi u qu u tư, gi i quy t khi u n i, t cáo, khen thư ng, x lý vi ph m và gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình hình thành, ho t ng và phát tri n c m công nghi p. i u 18. Trách nhi m c a các B , ngành 1. B Công Thương có trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i c m công nghi p trên ph m vi c nư c g m: a. Th c hi n qu n lý quy ho ch phát tri n c m công nghi p; b. Xây d ng và ban hành ho c ngh cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách v phát tri n c m công nghi p; c. Hư ng d n và tham gia ý ki n v vi c l p, thNm nh quy ho ch, b sung quy ho ch phát tri n c m công nghi p c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d. Ch trì th c hi n các chương trình h p tác qu c t trong lĩnh v c phát tri n c m công nghi p; t ch c tham quan kh o sát, h c t p kinh nghi m các mô hình phát tri n c m công nghi p trên th gi i; . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh hư ng d n, ào t o, b i dư ng nghi p v qu n lý cho các cán b , công ch c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v c m công nghi p; e. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n, x lý i v i các c m công nghi p ã ư c hình thành trư c khi Quy ch này có hi u l c; g. T ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c th c hi n quy ho ch, các quy nh, chính sách c a nhà nư c v phát tri n c m công nghi p; ánh giá, giám sát hi u qu c a vi c h tr u tư phát tri n h t ng và ho t ng c a c m công nghi p; h. Xây d ng và qu n lý thông tin v các c m công nghi p trên ph m vi c nư c; ban hành bi u m u báo cáo nh kỳ ho c t xu t v tình hình phát tri n c m công nghi p; t ng k t ánh giá k t qu , hi u qu kinh t - xã h i c a các c m công nghi p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Công Thương, B Tài chính hư ng d n th c hi n h tr v n u tư t ngân sách trung ương hàng năm xây d ng h t ng c m công nghi p; t ng h p, l p k ho ch và b trí trong kỳ k ho ch ngu n v n h tr u tư xây d ng h t ng c m công nghi p cho các a phương trên cơ s ngh c a B Công Thương. 3. B Tài chính có trách nhi m ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Công Thương trong vi c cân i, b trí ngu n v n ngân sách trung ương hàng năm h tr u tư xây d ng h t ng c m công nghi p. 4. B Xây d ng hư ng d n n i dung v quy ho ch chi ti t và xây d ng các công trình h t ng k thu t và công trình xây d ng trong c m công nghi p.
 13. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c qu n lý, b o v môi trư ng c m công nghi p; ph i h p v i B Tài chính hư ng d n vi c thu phí b o v môi trư ng trong c m công nghi p. i u 19. Trách nhi m c a chính quy n a phương 1. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i c m công nghi p trên a bàn g m: a. L p, phê duy t quy ho ch, k ho ch u tư xây d ng c m công nghi p trên a bàn; quy t nh s d ng v n ngân sách a phương h tr u tư xây d ng h t ng c m công nghi p; b. Ban hành theo thNm quy n và ch o th c hi n các cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr phát tri n c m công nghi p phù h p v i i u ki n c a a phương; c. Ch o các ngành, các c p thu c t nh k p th i h tr các nhà u tư xây d ng h t ng c m công nghi p, gi i phóng m t b ng, n bù, tái nh cư, giao thông, c p i n, c p thoát nư c, bưu chính vi n thông, nhà công nhân; d. Ban hành Quy ch ph i h p gi a các S , ngành, y ban nhân dân các c p và các ơn v liên quan trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c i v i c m công nghi p; . Xây d ng các chương trình ph i h p, liên k t v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan thu hút u tư phát tri n các c m công nghi p phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p theo vùng lãnh th . e. Th ng kê, ánh giá nh kỳ v tình hình ho t ng c a các c m công nghi p trên a bàn, báo cáo B Công Thương; khen thư ng nh ng t ch c, cá nhân có thành tích xây d ng, phát tri n c m công nghi p. 2. S Công Thương là cơ quan u m i tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c i v i các c m công nghi p trên a bàn; ch trì xây d ng và b sung quy ho ch, k ho ch phát tri n c m công nghi p trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t; thNm nh h sơ thành l p, m r ng c m công nghi p; tham gia ý ki n v thi t k cơ s d án u tư xây d ng k t c u h t ng c m công nghi p và các d án u tư xây d ng công trình trong c m công nghi p theo thNm quy n; xu t và th c hi n các cơ ch , chính sách, quy nh liên quan n phát tri n c m công nghi p; t ng h p, ánh giá và báo cáo tình hình ho t ng c a các c m công nghi p trên a bàn; qu n lý ho t ng c a các Doanh nghi p trong c m công nghi p theo thNm quy n. 3. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các c m công nghi p trên a bàn g m: a. Ch o Phòng Công Thương (ho c Phòng Kinh t ) trong vi c th c hi n ch c năng cơ quan u m i giúp y ban nhân dân c p huy n qu n lý nhà nư c v c m công nghi p;
 14. b. Ch o các cơ quan chuyên môn tr c thu c, y ban nhân dân c p xã h tr th c hi n công tác thu h i t, n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư… nhanh chóng tri n khai xây d ng c m công nghi p trên a bàn. c. Ch o l p h sơ thành l p, m r ng, b sung quy ho ch c m công nghi p trên a bàn; ch o l p quy ho ch chi ti t, d án u tư xây d ng và t ch c tri n khai u tư xây d ng các c m công nghi p trên a bàn sau khi ư c duy t; d. Tham gia xây d ng quy ho ch phát tri n các c m công nghi p trên a bàn. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 20. T ch c th c hi n Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này theo ch c năng và nhi m v ư c phân công. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ho c c n s a i, b sung, i u ch nh Quy ch , các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân c p t nh k p th i ph n ánh v i B Công Thương t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản