Quyết định số 105-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 105-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105-HĐBT về việc mở rộng thị trấn nam đàn của huyện Nam đàn thuộc tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105-H BT Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 1987 QUY T NNH V VI C M R NG THN TR N NAM ÀN C A HUY N NAM ÀN THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph ; QUY T NNH: i u 1. Nay m r ng th tr n Nam àn c a huy n Nam àn thu c t nh Ngh tĩnh như sau: Sáp nh p vào th tr n Nam àn xóm H Long c a xã Vân Diên có di n tích t nhiên 29,15 hécta v i 269 nhân khNu và các xóm Tây H , Quang Trung c a xã Xuân Hoà có di n tích t nhiên 88,21 hécta v i 874 nhân khNu. Th tr n Nam àn có t ng di n tích t nhiên 183,30 hécta v i 6.783 nhân khNu. a gi i th tr n Nam àn phí ông giáp xã Xuân Hoà; phía tây và phía b c giáp xã Vân Diên; phía nam giáp sông Lam và xã Nam Tân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Xuân Hoà còn 559,79 hécta di n tích t nhiên v i 4.482 nhân khNu. a gi i xã Xuân hoà phía ông giáp xã Hùng Ti n và xã Nam Lĩnh; phía tây giáp th tr n Nam àn; phía nam giáp sông Lam; phía b c giáp xã Nam Anh và xã Nam Xuân. Xã Vân Diên còn 1.240,85 hécta di n tích t nhiên v i 7.424 nhân khNu. a gi i xã Vân Diên còn phía ông giáp xã Xuân Hoà và xã Nam Anh; phía tây xã Nam Thái; phía nam giáp tr tr n Nam àn; phía b c giáp giáp xã Nam Thanh. i u 2. U ban Nhân dân t nh Ngh tĩnh và ban T ch c c a Chính Ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản