Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH

 1. B LAO NG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- -------------- S : 105/Q -L TBXH Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LĨNH V C LAO NG, NGƯ I CÓ CÔNG VÀ XÃ H I NĂM 2009 B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo; Căn c Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Quy t nh s 1675/Q -TTg ngày 19/11/2008 c a Th tư ng Chính ph v giao k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này chương trình công tác lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B , Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Thư ng tr c Chính ph ( b/c); - Cán B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ( ph i h p); - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ph i Nguy n Th Kim Ngân h p);
 2. - Lưu VP, KHTC. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LĨNH V C LAO NG, NGƯ I CÓ CÔNG VÀ XÃ H I NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 105/Q -L TBXH ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i) Năm 2009, trong b i c nh khó khăn chung c a n n kinh t . Căn c m c tiêu c a k ho ch 5 năm 2006-2010; Ngh quy t 23/2008/QH12 c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2009; Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo; Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Quy t nh s 1675/Q -TTg ngày 19/11/2008 c a Th tư ng Chính ph v giao k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ban hành Chương trình công tác lĩnh v c ho t ng, ngư i có công và xã h i năm 2009 v i các n i dung ch y u sau: I. NHI M V TR NG TÂM 1. m b o ti n , ch t lư ng xây d ng và tri n khai th c hi n lu t - T p trung nghiên c u xây d ng 2 d án Lu t, 23 Ngh nh c a Chính ph , 11 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , 6 Thông tư liên t ch, 50 Thông tư c a B hư ng d n thi hành chính sách, pháp lu t v lao ng, ngư i có công và xã h i (có ph l c kèm theo). - T ch c th c hi n tuyên truy n, ph bi n pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý v i các hình th c phù h p; c bi t phát huy năng l c và các ho t ng c a Báo Lao ng – Xã h i, T p chí Lao ng – Xã h i, T p chí Gia ình và Tr em tuyên truy n, ph bi n pháp lu t các lĩnh v c c a ngành. 2. C c Vi c làm ch trì: - Qu n lý, hư ng d n th c hi n và t ng h p ánh giá ch tiêu t o vi c làm trong nư c cho 1.610 ngàn ngư i, trong ó t o vi c làm t Qu qu c gia Vi c làm 250 ngàn ngư i; t l th t nghi p khu v c thành th dư i 5%; cơ c u lao ng nông nghi p 51,6%, công nghi p và xây d ng 20,3%, d ch v 28,1%. - ánh giá, t ng k t d án thí i m thu th p thông tin ban u cho cơ s d li u qu c gia v lao ng – vi c làm; ban hành hư ng d n c th tri n khai áp d ng trong c nư c.
 3. - T ch c th c hi n chính sách b o hi m th p nghi p; tri n khai ho t ng trung tâm d báo và thông tin th trư ng lao ng; th c hi n d án thông tin th trư ng lao ng do EU tài tr . - Theo dõi tác ng c a suy gi m kinh t n các doanh nghi p, c bi t là các doanh nghi p s d ng nhi u lao ng, ánh giá nhanh tình hình th t nghi p, m t vi c làm t i 3 vùng kinh t tr ng i m nh kỳ theo quý, k p th i xu t chính sách h tr doanh nghi p n nh vi c làm, không sa th i ngư i lao ng. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Phát tri n m ng lư i trung tâm gi i thi u vi c làm theo quy ho ch, ngu n v n t Chương trình M c tiêu Qu c gia Vi c làm u tư nâng cao năng l c t 35 trung tâm gi i thi u vi c làm, trong ó k t thúc u tư ưa vào ho t ng 13 trung tâm; kh i công xây d ng trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c mi n B c, mi n Trung t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung do B qu n lý. + T ch c sàn giao d ch vi c làm t i 35 t nh, thành ph , trong ó 10 t nh, thành ph t ch c nh kỳ (ít nh t 1 l n/tháng). 3. C c Qu n lý Lao ng Ngoài nư c ch trì: - Qu n lý, hư ng d n th c hi n và t ng h p ánh giá th c hi n ch tiêu k ho ch xu t khNu lao ng 90 ngàn ngư i. - Tri n khai d án u tư xây d ng 2 trung tâm ào t o ch t lư ng cao d y ngh , ngo i ng và giáo d c nh hư ng cho lao ng xu t khNu, áp ng yêu c u c a th trư ng. Ti p t c th c hi n án thí i m t hàng d y ngh cho xu t khNu lao ng. - Th c hi n án “h tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo nhanh, b n v ng giai o n 2009-2015”. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Duy trì, phát tri n tăng th ph n các th trư ng truy n th ng như Nh t B n, Hàn Qu c, ài Loan, Malayxia, Libi…; phát tri n các th trư ng m i có thu nh p cao như M , Canada, Austraylia, Ph n Lan, Italia,…; khôi ph c các th trư ng Nga, các nư c SNG, C ng hòa Séc, Bulgari, Slovakia, Rumania… + Tuyên truy n v chính sách, ch , i u ki n tuy n ch n; thông tin y v i u ki n lao ng, thu th p và sinh ho t c a ngư i lao ng các th trư ng, c bi t là th trư ng Malayxia, ài Loan, Trung ông góp ph n lành m nh hóa v nh n th c, quy n l i, nghĩa v c a cơ quan, doanh nghi p, ngư i lao ng; gi i quy t chính sách cho lao ng do m t vi c làm ph i v nư c trư c th i h n. 4. V Lao ng – Ti n lương ch trì: - Theo dõi, giám sát và ánh giá tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v quan h lao ng; ti n lương; t ng h p, ánh giá tình hình tranh ch p lao ng, ình công.
 4. - xu t i u ch nh ti n lương t i thi u chung, ti n lương t i thi u trong các lo i hình doanh nghi p; chính sách h tr ngư i lao ng trong các doanh nghi p, khu công nghi p t p trung b gi m thu nh p do thi u vi c làm n nh cu c s ng phù h p v i tình hình kinh t - xã h i. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, các chính sách m i ban hành cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. + Nhân r ng các mô hình xây d ng quan h lao ng hài hòa, lành m nh trong doanh nghi p nh m gi m thi u, h n ch tranh ch p lao ng, ình công b t h p pháp góp ph n m b o an sinh xã h i, c i thi n môi trư ng u tư. 5. C c An toàn Lao ng ch trì: - Qu n lý, hư ng d n th c hi n và t ng h p ánh giá ch tiêu gi m 5% t n xu t tai n n lao ng nghiêm tr ng trong m t s lĩnh v c có nguy cơ cao (khai thác khoáng s n, xây d ng, s d ng i n…); ngăn ch n và gi m 10% s m c b nh m i các nhóm b nh ngh nghi p ch y u (b i ph i, i c, s m da, nhi m khuNn ngh nghi p…). - u tư nâng c p trung tâm hu n luy n an toàn v sinh lao ng; t ch c tu n l qu c gia v an toàn v sinh lao ng; i u tra, th ng kê, xây d ng cơ s d li u v an toàn v sinh lao ng. - T ch c t p hu n, hu n luy n 10.000 cán b làm công tác qu n lý nhà nư c các c p; 15 ngàn ngư i s d ng lao ng và cán b an toàn v sinh lao ng doanh nghi p, 10 ngàn lao ng t p trung vào các ngành ngh , công vi c có yêu c u nghiêm ng t v an toàn v sinh lao ng. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Xây d ng và tri n khai mô hình qu n lý nhà nư c v an toàn v sinh lao ng theo chuyên ngành (xây d ng, công thương, khai thác, ch bi n th y s n…), doanh nghi p, làng ngh , h p tác xã. + u tư trang c p máy, thi t b chuyên d ng t ngu n kinh phí h tr c a Chương trình Qu c gia v B o h Lao ng nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v an toàn v sinh lao ng c p t nh/thành ph . 6. V B o hi m Xã h i ch trì: - Theo dõi, giám sát, t ng h p ánh giá tình hình th c hi n B o hi m Xã h i theo lu t nh. - Nghiên c u xu t i u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng i v i cán b xã ngh vi c; xây d ng phương án th c hi n chuy n i b o hi m xã h i nông dân Ngh An sang b o hi m xã h i t nguy n; i u ch nh, b sung chính sách i v i ngư i m t s c lao ng.
 5. 7. T ng c c D y ngh ch trì: - Qu n lý, hư ng d n th c hi n và t ng h p ánh giá ch tiêu tuy n m i d y ngh 1.640 ngàn ngư i, trong ó: cao ng, trung c p ngh 305 ngàn ngư i, tăng 18% so v i th c hi n năm 2008 (cao ng ngh 70 ngàn ngư i, trung c p ngh 235 ngàn ngư i); sơ c p ngh , d y ngh thư ng xuyên 1.335 ngàn ngư i. - T ch c th c hi n án i m i và phát tri n d y ngh giai o n 2008-2020; án h tr thanh niên h c ngh , t o vi c làm giai o n 2008-2015; án ào t o giáo viên d y ngh các c p trình . - Biên so n 60 chương trình khung cao ng ngh , trung c p ngh , xây d ng danh m c thi t b chuNn 20 ngh chuyên sâu; xây d ng h th ng tiêu chí, tiêu chuNn ki m nh k năng ngh , ào t o cán b t ki m nh ch t lư ng cho 40 trư ng; th c hi n t ki m nh t i 20 trư ng cao ng ngh , trung c p ngh ; xây d ng cơ s d li u v ki m nh ch t lư ng d y ngh ; xây d ng tiêu chuNn k năng ngh qu c gia 30 ngh ; xây d ng ngân hàng thi lý thuy t, th c hành cho 18 ngh ; t ch c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia 18 ngh . - Theo dõi giám sát th c hi n các h p ng t hàng d y ngh ; t ch c u th u t hàng d y ngh năm 2009. - Xây d ng h th ng cơ s d li u qu c gia v d y ngh ; xây d ng ưa vào ho t ng trung tâm d báo nhu c u lao ng và thông tin ào t o; l p trang thông tin i n t v th trư ng ào t o ngh . - T ch c h i thi tay ngh qu c gia; tham gia h i thi tay ngh th gi i l n th 40 t i Canada; chuNn b tham gia h i thi tay ngh ASEAN l n th IX t i Indonexia. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Tuyên truy n nh m thay i nh n th c c a xã h i v h c ngh , l p nghi p; thông tin cho xã h i v hi u qu ho t ng d y ngh , k t qu ào t o ngh trên các trang tin i n t ; hình thành b ph n quan h doanh nghi p t i các trư ng d y ngh n mb t nhu c u c a các doanh nghi p i v i các ngh trư ng ang ào t o, chuNn b các h p ng ào t o cho doanh nghi p và gi i thi u h c sinh t t nghi p i làm vi c t i các doanh nghi p. + Phát tri n m ng lư i d y ngh theo quy ho ch; trong ó ngu n v n d án tăng cư ng năng l c ào t o ngh (Chương trình MTQG Giáo d c - ào t o) h tr u tư trang thi t b cho 2 trư ng d y ngh ti p c n trình khu v c, m i trư ng t p trung u tư 3 ngh có thi t b t tiêu chuNn tiên ti n trong khu v c; 48 trư ng tr ng i m, m i trư ng t p trung t 1 n 2 ngh có trang thi t b t tiêu chuNn tiên ti n trong khu v c; 50 trư ng d y ngh khó khăn, trong ó 20 trư ng t i các vùng khó khăn ư c h tr u tư xây d ng nhà xư ng; 150 trung tâm d y ngh c p huy n, trong ó u tư xây d ng nhà xư ng 85 trung tâm d y ngh c p huy n các t nh khó khăn v ngân sách.
 6. + Phát tri n 12 khoa sư ph m ngh trong các trư ng cao ng ngh ; 3 khoa n i trú cho h c sinh h c ngh dân t c thi u s ; xây d ng thí i m 1 trư ng d y ngh truy n th ng. + H tr d y ngh cho 300 ngàn nông dân và thanh niên dân t c. 8. C c Ngư i có công ch trì: - Qu n lý, hư ng d n th c hi n và t ng h p ánh giá ch tiêu gi m 50% h gia ình chính sách thu c di n h nghèo; 87% h gia ình chính sách ngư i có công có m c s ng b ng ho c cao hơn m c s ng trung bình c a dân cư nơi cư trú; 50 t nh, thành ph cơ b n xóa nhà t m, nhà d t nát i v i h chính sách; xây m i 1.000 nhà, s a ch a nâng c p 2.000 nhà tình nghĩa; 88% xã, phư ng làm t t công tác thương binh, li t s , ngư i có công; huy ng qu n ơn, áp nghĩa 150 t ng. - Nghiên c u xu t i u ch nh m c tr c p ưu ãi ngư i có công. - u tư nâng c p 2 cơ s nuôi dư ng, i u dư ng thương binh, ngư i có công; 10 công trình nghĩa trang và ài tư ng ni m li t s (4 công trình k t thúc u tư). - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Chi tr k p th i, y các kho n tr c p thư ng xuyên cho 1,412 tri u ngư i và các chính sách ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng. + Nuôi dư ng t p trung 672 ngư i, i u dư ng luân phiên 300 ngàn ngư i có công. + S a ch a nâng c p m , nghĩa trang li t s , công trình tư ng ni m li t s mb o n nh, lâu dài, phát huy tính giáo d c truy n th ng cách m ng cho th h tr ; ti p t c th c hi n báo tin m li t s n gia ình li t s . 9. C c B o tr Xã h i ch trì: - Qu n lý, hư ng d n th c hi n và t ng h p ánh giá ch tiêu gi m t l h nghèo theo chuNn nghèo giai o n 2006-2010 xu ng dư i 12%. - Th c hi n án gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i 61 huy n nghèo, hư ng d n các huy n nghèo xây d ng án t ng th thoát nghèo b n v ng và trình phê duy t theo quy nh; tranh th , ph i h p v i các ngành, các cơ quan, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tri n khai các d án, chính sách trên a bàn. - Nghiên c u và xu t chuNn nghèo phù h p v i th c t c a t nư c và h i nh p; xây d ng chi n lư c gi m nghèo giai o n 2011-2020; xu t i u ch nh m c chuNn tr c p xã h i cho phù h p. - Nghiên c u xây d ng án qu n lý, nuôi dư ng, ph c h i ch c năng cho ngư i tâm th n mãn tính. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n:
 7. + Chương trình M c tiêu Qu c gia Gi m nghèo giai o n 2006-2010 m b o úng m c tiêu và n i dung chương trình ã ư c phê duy t: u tư cơ s h t ng 273 xã nghèo vùng bãi ngang ven bi n và h i o; th c hi n 13 mô hình gi m nghèo g n v i các vùng sinh thái 13 t nh, 4 mô hình gi m nghèo g n v i an ninh qu c phòng t i Quân khu I, II, III, IV; t ch c d y ngh cho 50 ngàn ngư i nghèo; t p hu n, b i dư ng, nâng cao năng l c 30 ngàn lư t cán b gi m nghèo các c p; rà soát, ánh giá tình hình h nghèo theo chuNn nghèo i u ch nh. + Rà soát i tư ng b o tr xã h i theo Ngh nh 67/2007/N -CP; th c hi n k p th i, y các chính sách xã h i ã ban hành; xây d ng cơ s d li u v b o tr xã h i các c p. + Theo dõi sát tình hình thi u ói giáp h t, thi t h i do thiên tai, d ch b nh, k p th i ho t ng c u tr t i a phương và xu t các gi i pháp kh c ph c h u qu ; xây d ng qu d phòng thiên tai t i a phương, c bi t là t i xã ( i v i vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c) ch ng ng phó và c u tr k p th i khi x y ra thiên tai, d ch b nh; nhanh chóng ph c h i s n xu t, n nh i s ng nhân dân. 10. C c B o v , Chăm sóc Tr em ch trì: - Qu n lý, hư ng d n và t ng h p ánh giá th c hi n các nhi m v : tr em có hoàn c nh c bi t ư c b o v , chăm sóc; t o môi trư ng an toàn, lành m nh tr em ư c phát tri n toàn di n; ngăn ch n và Ny lùi các nguy cơ xâm h i tr em ph n u n năm 2010 có 90% tr em có hoàn c nh c bi t ư c chăm sóc. - Rà soát, ánh giá k t qu th c hi n các m c tiêu, ch tiêu c a Chương trình hành ng Qu c gia Vì tr em Vi t Nam giai o n 2001-2010, xu t các gi i pháp hoàn thành toàn di n các ch tiêu v giáo d c, chăm sóc, b o v tr em theo quy t nh 23/2001/Q -TTg ngày 26/02/2001 c a Th tư ng Chính ph . Xây d ng chi n lư c chăm sóc, b o v tr em n năm 2020. - Xây d ng và phát sóng 52 chương trình “Vì tr thơ” trên ài Truy n hình Vi t Nam; duy trì d ch v ư ng dây tư v n và h tr tr em; h th ng cơ s d li u qu c gia v b o v , chăm sóc tr em; c ng c , tăng cư ng b máy làm công tác chăm sóc, b o v tr em các c p. - Phát tri n h th ng qu b o tr tr em các c p; i m i hình th c, n i dung v n ng, ho t ng c a qu , v n ng kho ng 150 t ng tr giúp tr em nghèo, tàn t t, không nơi nương t a v y t , giáo d c, d y ngh , t o vi c làm… - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Nhân r ng mô hình thúc Ny quy n tham gia c a tr em, mô hình phòng ch ng tai n n thương tích tr em, mô hình b o v , chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t, nh t là tr em b nhi m HIV/AIDS, tr khuy t t t, tr em vi ph m pháp lu t, tr em b buôn bán qua biên gi i,v.v. + Xây d ng câu l c b sinh ho t ngo i khóa v giáo d c quy n tr em trong nhà trư ng; m r ng các hình th c tư v n tr c ti p và tư v n c ng ng cho các nhóm i tư ng.
 8. + Th c hi n Chương trình “Ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm h i tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004-2010” theo Quy t nh 19/2004/Q -TTg ngày 12/2/2004 c a Th tư ng Chính ph m b o úng m c tiêu, n i dung chương trình ã ư c phê duy t. + C ng c , tăng cư ng b máy làm công tác chăm sóc, b o v tr em các c p. 11. V Bình ng gi i ch trì: - Qu n lý, hư ng d n và t ng h p ánh giá th c hi n 5 m c tiêu vì s ti n b ph n : t o cơ h i cho ch em tu i dư i 40 tu i ư c xóa mù ch ; tăng t l lao ng n trong t ng s lao ng ư c t o vi c làm lên trên 46%; t l ph n ư c tuy n m i d y ngh trên 40%; m b o ph n có nhu c u ư c ti p c n d ch v chăm sóc s c kh e và bình ng trong chăm sóc s c kh e. - T ch c ào t o, b i dư ng nghi p v cho i ngũ cán b qu n lý nhà nư c v bình ng gi i và c ng tác viên th c hi n công tác bình ng gi i và Vì s ti n b ph n . - Xây d ng cơ s d li u, tiêu chí, h th ng theo dõi, giám sát, ánh giá v bình ng gi i. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Tuyên truy n nâng cao nh n th c, chuy n i hành vi c a m i ngư i dân, c bi t là ph n vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i v bình ng gi i, lu t pháp v các quy n c a ph n h t b o v quy n c a mình; nâng cao vai trò ph n trong qu n lý và ra quy t nh. + Xây d ng, ki n toàn h th ng qu n lý nhà nư c v bình ng gi i, Ban vì s ti n b c a ph n các c p. 12. C c Phòng ch ng T n n Xã h i ch trì: - Qu n lý, hư ng d n th c hi n và t ng h p ánh giá ch tiêu giáo d c, ch a b nh cho 3.000 i tư ng m i dâm; d y ngh , t o vi c làm cho 2.000 i tư ng hoàn lương. Cai nghi n, ph c h i 50.000 lư t ngư i; d y ngh , t o vi c làm sau cai cho 6.000 ngư i nghi n ma túy. Xây d ng, chuy n hóa 1.200 xã, phư ng lành m nh không có t n n xã h i. - Nghiên c u phát tri n các mô hình cai nghi n và qu n lý sau cai có hi u qu ; mô hình d y ngh , t o vi c làm và qu n lý i tư ng sau cai t i c ng ng, t p trung vào các gi i pháp m b o vi c làm, thu nh p, tái hòa nh p c ng ng b n v ng cho các i tư ng sau cai. - Ch o, hư ng d n các cơ quan, a phương, cơ s th c hi n: + Tuyên truy n, giáo d c, v n ng thanh niên tránh xa con ư ng ma túy, m i dâm; phát ng phong trào toàn dân phát hi n ngư i nghi n, v n ng i tư ng nghi n và
 9. gia ình ngư i nghi n t khai báo và ăng ký hình th c cai nghi n; xây d ng l c lư ng tình nguy n viên các xã phư ng. + Ki m tra, giám sát, truy quét, x lý vi ph m và l p h sơ ưa i giáo d c các i tư ng hành ngh m i dâm và các nhà hàng, cơ s t ch c ho t ng m i dâm; tăng cư ng vai trò giám sát c a nhân dân i v i các cơ s kinh doanh d ch v nh y c m. + u tư nâng cao năng l c cơ s v t ch t, trang thi t b và i ngũ cán b ; tăng 20% quy mô cai nghi n các Trung tâm Giáo d c – Ch a b nh lao ng xã h i theo Lu t phòng ch ng ma túy. 13. Thanh tra B - T ch c th c hi n k ho ch thanh tra: thanh tra th c hi n pháp lu t lao ng t i 28 t nh, thành ph ; thanh tra ho t ng ưa ngư i Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài t i 10 doanh nghi p xu t khNu lao ng; thanh tra ho t ng d y ngh t i 12 cơ s d y ngh ; thanh tra m t s công trình tr ng i m và m t s chuyên v an toàn, v sinh lao ng; thanh tra th c hi n chính sách ngư i có công t i 8 t nh, thành ph ; thanh tra th c hi n chính sách v tr em và xã h i t i 10 t nh, thành ph ; thanh tra th c hi n ch c năng, nhi m v 4 S Lao ng – Thương binh và Xã h i. - Ch o, hư ng d n th c hi n toàn di n phi u ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng i v i các doanh nghi p; x lý vi ph m i v i nh ng doanh nghi p không báo cáo t ki m tra ho c có nhi u vi ph m pháp lu t lao ng; c ng c , tăng cư ng và chuyên nghi p hóa l c lư ng thanh tra viên lao ng các c p, nh t là c p cơ s . - T ch c 4 l p ào t o, b i dư ng cán b công ch c và thanh tra lao ng thương binh và xã h i cho các t nh, thành ph . II. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng nhi m v và n i dung ch y u trong Chương trình công tác c a ngành, căn c ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, Th tư ng các ơn v thu c và tr c thu c B , Giám c các S Lao ng – Thương binh và Xã h i xây d ng chương trình, k ho ch c th c a ơn v , a phương, quy nh rõ t ng m c tiêu, nhi m v , th i gian và phân công b ph n và t ng cá nhân th c hi n và g i v B (V K ho ch – Tài chính) trư c ngày 20/2/2009 theo dõi, giám sát. 2. Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B , Giám c các S Lao ng – Thương binh và Xã h i, t p trung ch o, i u hành, t ch c ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n các n i dung trong chương trình công tác này và nh ng nhi m v thư ng xuyên, k p th i xu t các gi i pháp, nhân r ng các mô hình phù h p nh m hoàn thành toàn di n các ch tiêu, nhi m v k ho ch năm 2009. Báo cáo k t qu th c hi n v B : báo cáo th c hi n 6 tháng u năm trư c ngày 15/6/2009; báo cáo th c hi n c năm trư c ngày 15/11/2009. 3. Các ơn v t ng h p chung c a B : Văn phòng B , V K ho ch – Tài chính, V T ch c Cán b , V Pháp ch theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m ki m tra, ôn c và m b o i u ki n v nhân l c, kinh phí; ph i h p ch o i u hành chung trong quá trình th c hi n, sơ k t ánh giá và xu t bi n pháp x lý k p
 10. th i nh ng v n phát sinh m b o hoàn thành nhi m v , ch tiêu k ho ch c a B , ngành. 4, Trong quá trình th c hi n, n u th y c n thi t ph i s a i, b sung nh ng n i dung c th thu c Chương trình công tác này, Th trư ng các ơn v , Giám c các S Lao ng – Thương binh và Xã h i báo cáo trình B xem xét quy t nh. 5. Giao V K ho ch – Tài chính ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, hư ng d n, t ng h p ánh giá vi c th c hi n Chương trình công tác này./. B TRƯ NG Nguy n Th Kim Ngân PH L C I. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T BAN HÀNH NĂM 2009 (Kèm theo Quy t nh s 105/L TBXH-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2009) TT Tên văn b n N i dung chính D ki n th i gian ban hành A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C I. NGHN NNH C A CHÍNH PH 1 Ngh nh qu n lý ngư i sau cai nghi n ma Qu n lý ngư i sau cai nghi n Quý I/09 túy ma túy 2 Ngh nh s a i, b sung N s i u ch nh nâng m c chuNn tr 3/09 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 v chính c p xã h i, d ki n tăng 1,5 l n sách tr giúp i v i i tư ng b o tr xã so v i m c chuNn hi n t i h i 3 Ngh nh s a i, b sung N Quy nh v ch áp d ng Quý II/09 135/2004/N -CP c a Chính ph quy nh bi n pháp ưa vào cơ s ch a ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s b nh theo pháp l nh x lý vi ch a b nh theo pháp l nh x lý vi ph m ph m hành chính và ch áp hành chính và ch áp d ng i v i d ng i v i ngư i chưa thành ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n niên, ngư i t nguy n vào cơ s vào cơ s ch a b nh ch a b nh 4 Ngh nh v ti n lương i v i các công ty i u ch nh ti n lương t i thi u Quý II/09 c ph n do Nhà nư c chi ph i chung 2010
 11. 5 Ngh nh t ch c cai nghi n ma túy t i gia T ch c cai nghi n ma túy t i Quý II/09 ình, cai nghi n ma túy t i c ng ng gia ình và c ng ng (Thay th Ngh nh 56/2002/N -CP ngày 15/5/2002 c a Chính ph v t ch c cai nghi n ma túy t i gia ình và c ng ng) 6 Ngh nh quy nh tr c p, ph c p ưu ãi Quy nh tr c p, ph c p ưu 4/09 i v i ngư i có công v i cách m ng ãi i v i ngư i có công v i cách m ng 7 Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u i u ch nh ti n lương t i thi u 4/09 chung áp d ng trong năm 2009 chung 2009 8 Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a B sung m c ph t và hành vi vi 5/09 Ngh nh s 113/2004/N -CP ngày ph m 16/4/2004 quy nh v x ph t vi ph m hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng 9 Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s B sung ch c năng nhi m v 31/2006/N -CP v t ch c và ho t ng thanh tra tr em c a Thanh tra chuyên ngành L TBXH 10 Ngh nh hư ng d n i m i cơ ch ho t ng và cơ ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p thu c lĩnh v c d y ngh 11 Ngh nh s a i b sung m t s i u c a B sung nh ng hành vi vi ph m 9/09 N 135/2007/N -CP ngày 16/8/2007 quy hành chính v b o hi m th t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh nghi p v c b o hi m xã h i 12 Ngh nh quy nh v qu n lý và s d ng 6/09 Qu h tr h c ngh 13 Ngh nh i u ch nh lương hưu, tr c p Quy nh m c i u ch nh lương 6/09 BHXH và tr c p hàng tháng i v i cán hưu, tr c p BHXH và tr c p b xã ã ngh vi c hàng tháng 14 Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u i u ch nh ti n lương t i thi u 10/09 vùng i v i DN trong nư c năm 2010 i v i DN trong nư c 15 Ngh nh Thay th N 114/2006/N -CP X ph t vi ph m hành chính Tháng ngày 03/10/2006 X ph t vi ph m hành trong lĩnh v c b o v và chăm 11/09 chính v dân s và tr em sóc tr em 16 Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u i u ch nh ti n lương t i thi u Quý IV chung áp d ng năm 2010 chung 2010 17 Ngh nh v vi c hư ng d n thi hành m t Hư ng d n B o v chăm sóc và s i u c a Lu t B o v chăm sóc giáo d c giáo d c tr em tr em 18 Ngh nh s a i, b sung N M r ng i u ch nh v phương Quý 147/2003/N -CP ngày 2/12/2003 c a pháp, phác i u tr , thu c… IV/09 Chính ph quy nh v i u ki n, th t c nhi u i m m i, liên quan n
 12. c p gi y phép và qu n lý ho t ng c a các i u ki n cán b c p phép cơ s cai nghi n ma túy t nguy n cai nghi n ma túy 19 Ngh nh Thay th N s 04/2005/N -CP Quy nh chi ti t v hư ng d n Tháng ngày 11/01/2005 Quy nh chi ti t v thi hành m t s i u c a B lu t 12/09 hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v khi u n i, t cáo Lao ng v khi u n i, t cáo v lao ng v lao ng 20 Ngh nh s a i, b sung m t s i u Quy nh chi ti t m t s i u Tháng Ngh nh 54/2006/N -CP ngày 26/5/2006 c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có 12/09 quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh công ưu ãi ngư i có công 21 Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u i u ch nh ti n lương t i thi u 10/09 vùng i v i doanh nghi p FDI năm 2010 vùng i v i DN FDI 22 Ngh nh thay th N s 06/CP ngày 10/09 20/01/1995 hư ng d n m t s i u c a B Lu t lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng và N s 110/2002/N -CP s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP II. QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH 1 Quy t nh c a Ch t ch nư c v vi c phê Phê chuNn vi c rút b o lưu i u 3/09 chuNn vi c rút b o lưu i u 5 Ngh nh 5 Ngh nh thư b sung cho thư b sung cho Công ư c quy n tr em v Công ư c quy n tr em v buôn buôn bán tr em, m i dâm tr em, văn hóa bán tr em, m i dâm tr em, văn phNm khiêu dâm tr em hóa phNm khiêu dâm tr em 2 Quy t nh c a TTg v th c hi n chuy n Quy nh v phương th c 3/09 i b o hi m xã h i nông dân Ngh An chuy n i b o hi m xã h i sang b o hi m xã h i t nguy n nông dân Ngh An sang b o hi m xã h i t nguy n 3 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê Cơ ch , chính sách nh m Ny Tháng duy t án “H tr các huy n nghèo Ny m nh ho t ng XKL t i 61 3/09 m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m huy n có t l nghèo cao nh t nghèo b n v ng giai o n 2009-2015” nư c 4 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph Ban Ban hành b tiêu chuNn “xã, hành b tiêu chuNn “xã, phư ng phù h p phư ng phù h p v i tr em” v i tr em” 5 Quy t nh c a TTg phê duy t án phát tri n i ngũ giáo viên và cán b qu n lý d y ngh giai o n 2008-2015 và nh hư ng n 2020 6 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy 4/09 nh khung giá d ch v v d y ngh 7 Quy t nh s 101/2007/Q -TTg ngày Quy nh v i u ch nh ngu n Tháng 6/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c v n cho d án h tr phát tri n 6/09 phê duy t Chương trình m c tiêu Qu c gia
 13. v vi c làm n năm 2010 th trư ng lao ng 8 Quy t nh c a TTCP quy nh i tư ng Quy nh i tư ng ư c c p 9/09 ư c c p h c b ng, tr c p và mi n gi m h c b ng, tr c p và mi n gi m h c phí theo quy nh t i i u 33 N s h c phí theo quy nh t i i u 75/2006/N -CP ngày 2/8/2006 c a Chính 33 Ngh nh s 75/2006/N - ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành CP ngày 2/8/2006 m t s i u c a Lu t Giáo d c 9 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v Quy nh ch i v i ngư i Tháng vi c tr c p m t s c lao ng b MSL có i u ki n v 11/09 th i gian óng và m c suy gi m KNL 10 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê Phát tri n công tác xã h i 12/09 duy t án phát tri n “ngh công tác xã h i”` B. CHƯƠNG TRÌNH D PHÒNG 1 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v 6/09 chính sách i v i lao ng trong doanh nghi p b m t vi c làm do suy gi m kinh t 2 Ngh nh c a Chính ph v Lao ng giúp Quý IV vi c gia ình PH L C II. DANH M C THÔNG TƯ BAN HÀNH NĂM 2009 (Kèm theo Quy t nh s 105/L TBXH-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2009) TT Tên văn b n N i dung chính ơn v ch D ki n trì th i gian ban hành I. VĂN B N CHÍNH TH C 1 Thông tư hư ng d n Quy trình ki m Ban hành Quy chuNn k thu t C c An 8/09 nh k thu t an toàn cáp treo, máng qu c gia v ki m nh cáp treo, toàn lao trư t và tàu lư n cao t c máng trư t và tàu lư n cao t c ng 2 Thông tư hư ng d n Quy ch ki m Ban hành Quy ch ki m tra ch t C c An tra ch t lư ng s n phNm hàng hóa lư ng s n phNm hàng hóa thu c toàn lao thu c trách nhi m c a BL TBXH trách nhi m c a BL TBXH ng 3 Thông tư liên t ch thay th TT s Hư ng d n vi c t ch c th c C c An 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT- hi n công tác b o h lao ng toàn lao TL L VN ngày 31/10/1998 hư ng trong doanh nghi p, cơ s s n ng d n vi c t ch c th c hi n công tác xu t kinh doanh b o h lao ng trong doanh nghi p,
 14. cơ s s n xu t kinh doanh 4 S a i, b sung Thông tư liên t ch Hư ng d n khai báo, i u tra, C c An s 14/2005/TTLT- BL TBXH- l p biên b n, th ng kê và báo toàn lao BYT-TL L VN cáo nh kỳ TNL ng 5 S a i, b sung Danh m c ngh , Quy nh các i u ki n lao ng C c An công vi c c m s d ng lao ng n có h i và các công vi c không toàn lao t i thông tư 03/TT-LB ngày ư c s d ng lao ng n ng 28/1/1994 6 Thông tư ban hành quy trình ki m tra Quy nh các bư c ti n hành C c An Tháng ch t lư ng chai ch a khí, n i hơi, ki m tra và các h sơ, s lư ng toàn lao 8/09 bình chun áp l c, thi t b nâng, thang m u, ch tiêu ki m tra các s n ng máy phNm khi nh p khNu 7 Thông tư ban hành quy trình ki m tra Quy nh các bư c ti n hành C c An ch t lư ng mũ công nghi p, găng tay ki m tra và các h sơ, s lư ng toàn lao cách i n, ng cách i n, khNu trang m u, ch tiêu ki m tra các s n ng l c b i, kính hàn, bán m t n l c b i phNm khi nh p khNu 8 Thông tư liên t ch v s d ng ti n x V s d ng ti n x ph t vi Thanh tra Tháng ph t vi ph m pháp lu t lao ng ph m pháp lu t lao ng B 9/09 L TBXH 9 Thông tư liên t ch v t ch c biên T ch c biên ch c a Thanh tra Thanh tra ch c a Thanh tra Lao ng – Lao ng – Thương binh và Xã B Thương binh và Xã h i h i L TBXH 10 Thông tư thay th Quy t nh s Quy nh vi c b nhi m, mi n Thanh tra Tháng 892/1999/Q -BL TBXH ngày nhi m, c p th và tiêu chuNn B 4/09 06/8/1999 c a B trư ng B Lao thanh tra viên lao ng L TBXH ng – Thương binh và Xã h i v vi c quy nh b nhi m, mi n nhi m và c p th thanh tra viên lao ng hư ng d n và thi hành 11 Thông tư Quy nh m c ti n ký qu Quy nh m c ti n ký qu c a C c Qu n 03/09 c a ngư i lao ng i làm vi c ngư i lao ng i làm vi c lý lao ng nư c ngoài theo H p ng i v i nư c ngoài theo H p ng i ngoài nư c m t s th trư ng lao ng v i m t s th trư ng lao ng 12 Thông tư Quy nh m u và n i dung Quy nh m u và n i dung H p C c Qu n 03/09 H p ng cung ng lao ng. H p ng cung ng lao ng. H p lý lao ng ng ưa ngư i lao ng i làm vi c ng ưa ngư i lao ng i làm ngoài nư c nư c ngoài vi c nư c ngoài 13 Thông tư liên t ch v i Tòa án nhân Hư ng d n th t c gi i quy t C c Qu n 03/09 dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân tranh ch p trong h p ng b o lý lao ng t i cao hư ng d n th t c gi i quy t lãnh cho ngư i lao ng i làm ngoài nư c tranh ch p trong h p ng b o lãnh vi c nư c ngoài cho ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài 14 Thông tư liên t ch gi a B L - Quy nh trách nhi m, t ch c C c Qu n Quý
 15. TBXH và B Công an v công tác ph i h p gi a các bên liên quan lý lao ng IV/09 phòng ng a và ch ng các hành vi vi trong vi c phòng, ch ng vi ngoài nư c ph m trong lĩnh v c ưa ngư i lao ph m pháp lu t v XKL ng i làm vi c nư c ngoài 15 Thông tư Hư ng d n Quy t nh c a Hư ng d n Quy t nh c a Th C c ngư i 06/09 Th tư ng Chính ph v ch b o tư ng Chính ph v ch b o có công hi m y t , mai táng phí i v i ngư i hi m y t , mai táng phí i v i tham gia l c lư ng thanh niên xung ngư i tham gia l c lư ng thanh phong ã hoàn thành nghĩa v niên xung phong ã hoàn thành nghĩa v 16 Thông tư Hư ng d n th c hi n Ngh Hư ng d n th c hi n Ngh nh C c ngư i 04/09 nh quy nh chi ti t và hư ng d n quy nh chi ti t và hư ng d n có công thi hành Pháp l nh s a i, b sung thi hành Pháp l nh s a i, b m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi sung m t s i u c a Pháp l nh ngư i có công v i cách m ng ưu ãi NCCCM 17 Thông tư Hư ng d n Ngh nh s Hư ng d n Ngh nh s C c ngư i 04/09 16/2007/N -CP ngày 26/1/2007 quy 16/2007/N -CP ngày 26/1/07 có công nh v tìm ki m, quy t p hài c t li t quy nh v tìm ki m, quy t p s , qu n lý m , nghĩa trang, ài hài c t li t s , qu n lý m , tư ng ni m, bia ghi tên li t s nghĩa trang, ài tư ng ni m, bia ghi tên li t s 18 Thông tư hư ng d n b sung v ch Hư ng d n b sung v ch C c ngư i tr c p i v i b nh binh ho c tr c p i v i b nh binh ho c có công công nhân viên ch c ngh vi c hư ng công nhân viên ch c ngh vi c ch m t s c lao ng ng th i là hư ng ch m t s c lao ng thương binh, ngư i hư ng chính sách ng th i là thương binh, ngư i như thương binh, thương binh lo i B hư ng chính sách như thương binh 19 Thông tư Hư ng d n Ngh nh Hư ng d n Ngh nh C c BTXH 68/2008/N -CP v ban hành quy ch 68/2008/N -CP v ban hành thành l p và ho t ng c a các cơ s quy ch thành l p và ho t ng b o tr xã h i ngày 31/5/2001 c a các cơ s b o tr xã h i ngày 31/5/2001 20 Thông tư hư ng d n Ngh nh s a Hư ng d n t ch c th c hi n C c BTXH 04/09 i, b sung Ngh nh s 67/2007 ngày 13 tháng 4 năm 2007 v chính sách tr giúp i v i i tư ng B o tr xã h i 21 Thông tư Hư ng d n th c hi n án Hư ng d n t ch c th c hi n C c BTXH 05/09 “gi i pháp, chính sách h tr các huy n nghèo nh t” 22 Thông tư c a B trư ng v vi c ban Ban hành quy nh tiêu chuNn C c BTXH 12/09 hành Quy nh tiêu chuNn cán b , cán b , nhân viên làm vi c nhân viên làm vi c trong các cơ s trong các cơ s BTXH BTXH
 16. 23 Thông tư hư ng d n Ngh nh v Hư ng d n Ngh nh v vi c V B o vi c th c hi n ph c p khu v c i th c hi n ph c p khu v c i hi m xã h i v i ngư i hư ng lương hưu. BHXH v i ngư i hư ng lương hưu. m t l n, tr c p m t s c lao ng và BHXH m t l n, tr c p m t s c tr c p tai n n lao ng, b nh ngh lao ng và tr c p tai n n lao nghi p hàng tháng ng, b nh ngh nghi p hàng tháng 24 Thông tư liên t ch hư ng d n Ngh Hư ng d n Ngh nh v i u V B o nh v i u ch nh m c thu nh p ch nh m c thu nh p tháng óng hi m xã h i tháng óng b o hi m xã h i t b o hi m xã h i t nguy n c a nguy n c a ngư i lao ng tham gia ngư i lao ng tham gia b o b o hi m xã h i t nguy n hi m xã h i t nguy n 25 Thông tư hư ng d n th c hi n i u Hư ng d n th c hi n vi c i u V BHXH Tháng ch nh lương hưu, tr c p BHXH và ch nh 4/09 tr c p hàng tháng 26 Thông tư hư ng d n th c hi n tr Hư ng d n th c hi n ch V BHXH Tháng c p m t s c lao ng theo quy nh t i Ngh nh 12/09 27 Thông tư hư ng d n th c hi n Hư ng d n th c hi n chuy n V BHXH Tháng chuy n i b o hi m xã h i nông dân i theo quy nh t i Quy t nh 4/09 Ngh An sang b o hi m xã h i t nguy n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph 28 Thông tư hư ng d n th c hi n i u Cung c p b ng h s i u ch nh V BHXH 1/09 ch nh ti n lương, ti n công ã óng trên cơ s Ch s giá tiêu dùng b o hi m xã h i i v i m i ngư i do T ng C c Th ng kê công b lao ng th c hi n ch ti n lương và sau khi th ng nh t v i B do ngư i s d ng lao ng quy t Tài chính nh và i u ch nh thu nh p tháng ã óng b o hi m xã h i i v i ngư i tham gia b o hi m xã h i 29 Thông tư Hư ng d n Ngh nh s Hư ng d n Ngh nh s C c Vi c 127/2008/N -CP ngày 12/12/2008 127/2008/N -CP ngày làm c a Chính ph v b o hi m th t 12/12/2008 c a Chính ph v nghi p b o hi m th t nghi p 30 Thông tư s a i, b sung TTLT Quy nh chi ti t và hư ng d n C c Vi c Tháng 19/2005/TTLT/BL TBXH-BTC- thi hành m t s i u c a B lu t làm 12/09 BKH T hư ng d n thi hành N s Lao ng v lao ng là ngư i 81/CP ngày 23/11/1995 và N s tàn t t và Ngh nh 116/2004/N -CP ngày 23/4/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a N 81/CP c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v lao ng là ngư i tàn t t 31 Thông tư hư ng d n xây d ng cơ s Quy nh n i dung phương C c Vi c Quý d li u th trư ng lao ng pháp và hư ng d n ghi chép làm I/09
 17. 32 Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh Hư ng d n th c hi n Ngh nh V Lao nh c a Chính ph i u ch nh m c c a Chính ph i u ch nh m c ng ti n lương t i thi u chung lương t i thi u chung lương 33 Thông tư hư ng d n ch iv i Hư ng d n ch iv i V Lao ngư i lao ng khi th c hi n giao, ngư i lao ng khi th c hi n ng ti n bán DNNN giao bán doanh nghi p nhà lương nư c 34 Thông tư hư ng d n i u ch nh ti n Hư ng d n i u ch nh ti n V Lao 10/09 lương t i thi u vùng i v i DN dân lương t i thi u vùng i v i DN ng - Ti n doanh dân doanh lương 35 Thông tư hư ng d n th c hi n N Hư ng d n th c hi n N v V Lao Quý II v ti n lương i v i các Công ty c ti n lương i v i các Công ty ng - Ti n ph n do nhà nư c chi ph i c ph n do nhà nư c chi ph i lương 36 Thông tư s a i, b sung TT S a i, b sung v h p ng V Lao 3/09 21/2003/TT-BL TBXH ngày lao ng ng - Ti n 22/9/2003 hư ng d n thi hành 1 s lương i u c a N 44/2003/N -CP ngày 9/5/2003 v H p ng lao ng 37 Thông tư hư ng d n xây d ng tiêu chuNn viên ch c chuyên môn nghi p v và t ch c thi nâng ng ch trong các công ty nhà nư c 38 Thông tư ban hành Quy ch qu n lý Ban hành Quy ch qu n lý các C cB ov các cơ s tr giúp tr em cơ s tr giúp tr em chăm sóc tr em 39 Thông tư hư ng d n quy trình can Hư ng d n quy trình can thi p C cB ov 2009 thi p b o v , chăm sóc tr em trong b o v , chăm sóc tr em trong chăm sóc các trư ng h p b xâm h i tình d c các trư ng h p b xâm h i tình tr em và b o l c d c và b o l c 40 Thông tư quy nh i u ki n th t c Quy nh i u ki n th t c T ng c c thành l p khoa sư ph m d y ngh và thành l p khoa sư ph m d y D y ngh ăng ký ho t ng ào t o, b i ngh và ăng ký ho t ng ào dư ng GVDN i v i m i trư ng t o, b i dư ng GVDN i v i C N m i trư ng C N 41 Thông tư quy nh v t ch c các Quy nh v t ch c các ho t T ng c c ho t ng văn hóa văn ngh , th d c ng văn hóa văn ngh , th d c D y ngh th thao cho HSSV trong các CSDN th thao cho HSSV trong các CSDN 42 Thông tư hư ng d n d y ngh Hư ng d n d y ngh thư ng T ng c c thư ng xuyên xuyên D y ngh 43 Thông tư hư ng d n xây d ng Hư ng d n th c hi n khung giá T ng c c chương trình d y ngh trình sơ d ch v d y ngh D y ngh c p
 18. 44 Thông tư hư ng d n vi c liên k t ào Hư ng d n vi c liên k t ào t o T ng c c t o D y ngh 45 Thông tư quy nh trình ra thi và Quy nh trình ra thi và qu n T ng c c qu n lý thi ánh giá k năng ngh lý thi ánh giá k năng ngh D y ngh qu c gia qu c gia 46 Thông tư quy nh m u và qu n lý Quy nh m u và qu n lý vi c T ng c c vi c c p ch ng ch ngh k năng c p ch ng ch ngh k năng D y ngh ngh qu c gia theo các b c trình ngh qu c gia theo các b c trình k năng k năng 47 Thông tư quy nh v tiêu chuNn Quy nh v tiêu chuNn ánh giá T ng c c ánh giá giáo viên chương trình ào giáo viên, chương trình ào t o D y ngh t o c p th ánh giá viên, chương c p th ánh giá viên, chương trình ào t o và c p th ánh giá viên trình ào t o và c p th ánh k năng ngh qu c gia giá viên k năng ngh qu c gia 48 Thông tư quy nh khen thư ng i T ng c c v i h c sinh sinh viên h c ngh D y ngh 49 Thông tư ban hành danh m c thi t b T ng c c TN áp d ng trình TCN, C N D y ngh cho ngh Hàn 50 Thông tư B trư ng ban hành danh T ng c c m c thi t b TN áp d ng trình D y ngh TCN, C N cho ngh i n công nghi p 51 Thông tư hư ng d n m t s nhi m Hư ng d n m t s nhi m v V Pháp 04/09 v qu n lý nhà nư c v lao ng t i qu n lý nhà nư c v lao ng ch khu công nghi p, khu kinh t theo t i khu công nghi p, khu kinh t Ngh nh 29/2008/N -CP quy nh theo Ngh nh 29/2008/N -CP v khu công nghi p, khu ch xu t và quy nh v khu công nghi p, khu kinh t khu ch xu t và khu kinh t 52 Thông tư ban hành danh m c các văn Rà soát văn b n c a C c Qu n V Pháp 12/09 b n h t hi u l c lý L NN, C c Vi c làm, C c ch Ngư i có công II. VĂN B N D PHÒNG 1 Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh C cb ov 2009 nh c a Chính ph v vi c hư ng chăm sóc d n thi hành m t s i u c a Lu t tr em B o v chăm sóc giáo d c tr em 2 Thông tư ban hành quy trình ki m tra Quy nh các bư c ti n hành C c An Tháng ch t lư ng chai ch a hóa l ng b ng ki m tra và các h sơ, s lư ng toàn lao 6/09 Composite m u, ch tiêu ki m tra các s n ng phNm khi nh p 3 Thông tư hư ng d n th i gi làm C c An vi c th i gi ngh ngơi i v i l c toàn lao
 19. lư ng b o v ng 4 Thông tư hư ng d n Ngh nh s a Hư ng d n Ngh nh s a i, C c ngư i Tháng i, b sung m t s i u c a Ngh b sung m t s i u c a Ngh có công 12/09 nh 54/2006/N -CP ngày 26 tháng nh 54/2006/N -CP ngày 26 5 năm 2006 quy nh chi ti t m t s tháng 5 năm 2006 quy nh chi i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có ti t m t s i u c a Pháp l nh công ưu ãi ngư i có công
Đồng bộ tài khoản