Quyết định số 1052/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 1052/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1052/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1052/2007/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1052/2007/QĐ-CTN Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng Hòa Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính Ph t i T trình s 55a/TTr-CP ngày 18/07/2007, QUY T Đ NH Đi u 1: Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 2200 công dân hi n đang cư trú t i Trung Qu c (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo Đi u 2: Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th Tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN XIN THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1052 ngày 14 tháng 09 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. Tr n Th Nh t Phương, sinh ngày 18/06/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/55 TRUNG TRANG, KHÓM 10 THÔN TRUNG TRANG, LÀNG TH Y THƯ NG, HUY N GIA NGHĨA 2. Huỳnh Th Hu , sinh ngày 13/6/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 80/2 ĐÔNG H U LIÊU, KHÓM 4, THÔN ĐÔNG QUANG, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUY N GIA NGHĨA 3. Ph m Th Mai, sinh ngày 01/01/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 265 ĐƯ NG KIM VÕ, KHÓM 6, PHƯ NG VÕ TÙNG, TP PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 4. Đoàn Thuý Nga, sinh ngày 01/01/1979 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19-7 KH C T LÃM, KHÓM 13, THÔN VĂN LÂM, XÃ KHUNG LÂM, HUY N TÂN TRÚC 5. Hoàng Th Thúy, sinh ngày 02/6/1985 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8 L U 2, H M 342, ĐƯ NG TAM DÂN, LÀNG Đ I XÃ, HUY N CAO HÙNG
 2. 6. Huỳnh Th Ánh H ng, sinh ngày 22/9/1966 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26 NGÕ 4, PH QUANG PH C 1, KHÓM 17, PHƯ NG TRƯ NG SINH, KHU TI N KIM, TP CAO HÙNG 7. Nguy n Th Ánh Tuy t, sinh ngày 28/02/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23/2 ĐƯ NG MINH Đ C, KHÓM 18, XÃ PHÚC TÂY, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG 8. Trương Th Di m, sinh ngày 28/3/1980 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23 L DÂN QUY N, KHÓM 8, THÔN C U KHUNG, LÀNG LÂM H I, HUY N VÂN LÂM 9. Lâm Th Thu H ng, sinh ngày 05/6/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 141 H M 61, ĐO N 2 ĐƯ NG Đ I Đ NG, KHÓM 15, PHƯ NG L ĐÔNG, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM 10. Lưu Th Sao Ly, sinh ngày 10/11/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, H M TÂN HƯNG, KHÓM 8, THÔN TÂN HƯNG, LÀNG Đ I THÔN, HUY N CHƯƠNG HOÁ 11. Lê Th Đi p, sinh ngày 02/6/1976 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41/3 XÍCH Đ KỲ, KHÓM 17, THÔN KHÁNH T , LÀNG LÔ TRÚC, HUY N ĐÀO VIÊN 12. Ph m Th Thu, sinh ngày 07/02/1972 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8 PHONG T LÂM, KHÓM 1, THÔN PHONG LÂM, LÀNG TH CH Đ NH, HUY N ĐÀI B C 13. Dương L Nga, sinh ngày 18/11/1981 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 88/12 AN TÂY, KHÓM 45, PHƯ NG AN TÂY, TT GIAI LÝ, HUY N ĐÀI NAM 14. Phó Thuý Linh, sinh ngày 18/8/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 88, L DÂN QUY N, KHÓM 5, THÔN H I B C, LÀNG ĐÀI TÂY,HUY N VÂN LÂM 15. Linh Th Bích, sinh ngày 14/11/1975 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 61/8 ĐƯ NG THÀNH CÔNG, KHÓM 9, THÔN NGƯU TH , XÃ ĐÀI TÂY, HUY N VÂN LÂM 16. Nguy n Th T Huyên, sinh ngày 19/02/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 145/1 L VĂN HOA, KHÓM 18, THÔN NHÂN Đ C, HUY N ĐÀI NAM 17. Dương Kim H ng, sinh ngày 28/10/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6 H M 65, PH KI N NAM, KHÓM 17, PHƯ NG KI N NAM, TT GIAI LÝ, HUY N ĐÀI NAM 18. Ch Sy Múi, sinh ngày 21/01/1976 t i Đ ng Nai Gi i tính: N
 3. Hi n trú t i: S 65/1 ĐƯ NG TÂN SINH, KHÓM 7,THÔN KHANH KH U, XÃ V PHONG, HUY N ĐÀI TRUNG 19. Nguy n Kim Thư, sinh ngày 29/10/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18 NGÕ 750 ĐƯ NG TÂN CHUNG, KHÓM 15, THÔN TÂN TRANG, XÃ V N ĐƠN, HUY N BÌNH ĐÔNG 20. Võ Ng c Li n, sinh ngày 21/8/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6 NGÕ 221, ĐƯ NG CÔNG HƯNG, KHÓM 9, PHƯ NG CÔNG QUÁN, TP BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 21. Ngô Th L Quân, sinh ngày 01/01/1977 t i Sóc trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 58 NGÕ 387 ĐƯ NG TUY N HƯNG, KHÓM 2, THÔN TÂN TRANG, XÃ V N ĐƠN, HUY N BÌNH ĐÔNG 22. Lê Th Th o Trang, sinh ngày 31/01/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 354 L TRUNG HOA, KHÓM 20, THÔN VĂN NAM, LÀNG L TRÚC, HUY N CAO HÙNG 23. Võ Th M Thanh, sinh ngày 30/4/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40 ĐƯ NG T Đ C NAM, KHÓM 14, THÔN ĐINH ĐÀI, XÃ V PHONG, HUY N ĐÀI TRUNG 24. Ngô Th Bé Linh, sinh ngày 26/12/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46/9 H M 111, NGÕ 92, ĐƯ NG PHONG NAM, KHÓM 1, PHƯ NG PHONG ĐI N, TP PHONG NGHUYÊN, HUY N ĐÀI TRUNG 25. Nguy n Th Kim Đào, sinh ngày 06/02/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10 L ĐÀM DƯƠNG, KHÓM 11, THÔN ĐÀM DƯƠNG, LÀNG ĐÀM T , HUY N ĐÀI TRUNG 26. Nguy n Th Ng c Tuy t, sinh ngày 20/7/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19/1, NGÕ 41, L TÂN KI N, KHÓM 22, PHƯ NG KHAI NAM, KHU NAM, TP ĐÀI NAM 27. Tr n Th Thùy Trang, sinh ngày 19/5/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 80 ĐÔNG TH , KHÓM 10, THÔN ĐÔNG CHÍNH, LÀNG ĐÔNG SƠN, HUY N ĐÀI NAM 28. Nguy n Th Ng c Sang, sinh ngày 16/02/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10 KỲ T NGÕA , KHÓM 11, THÔN NH KHÊ, LÀNG Đ I H I, HUY N ĐÀI NAM 29. Đoàn Th Thu Sang, sinh ngày 20/12/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51 TIÊM SƠN, KHÓM 9, THÔN TIÊM SƠN, LÀNG H TÂY, HUY N BÀNH H 30. Đoàn H ng Th y, sinh ngày 17/02/1975 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32 NGÕ 470 L THUÝ HƯ NG B C, KHÓM 10, PHƯ NG HƯNG BANG, KHU TI N TR N TP CAO HÙNG
 4. 31. Nguy n Th Thúy An. Sinh ngày 26/1/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 68/6 L LUÂN T CƯ C, KHÓM 4, PHƯ NG Đ I ĐÌNH, TT KHÊ H , HUY N CHƯƠNG HOÁ 32. Nguy n Th Nh , sinh ngày 19/7/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33/8 NGÕ 210 L QUANG PH C B C, KHÓM 27, PHƯ NG LONG ĐI N, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI B C 33. Huỳnh Th ch Ki n, sinh ngày 05/4/1977 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 102/5 ĐƯ NG KI N TRÍ, KHÓM 4, PHƯ NG ĐÔNG KI U, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG 34. Ngô Kim Lan, sinh ngày 15/7/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20 H M 1 NGÕ 143, L DU VIÊN NAM, KHÓM 19, THÔN TÂN ĐÔNG, LÀNG LONG T NH, HUY N ĐÀI TRUNG 35. Nguy n Th Phư ng, sinh ngày 28/4/1976 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19/1 H M NGHĨA DÂN, KHÓM 11, PHƯ NG BÌ B C, KHU T DOANH, TP CAO HÙNG 36. Nguy n Th M ng Linh, sinh ngày 05/12/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9L TÂN KHÔN, KHÓM 2, THÔN TÂN KHÔN, LÀNG ĐÔNG TH , HUY N VÂN LÂM 37. Bi n Th Kim Y n, sinh ngày 13/8/1978 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 142/2, TH CH AN, KHÓM 18, THÔN TH CH AN, LÀNG A LIÊN, HUY N CAO HÙNG 38. Phan Th Thu, sinh ngày 16/01/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/3, NGÕ 2, H M 65, L HI N CHÍNH, KHÓM 26, PHƯ NG NGŨ PHÚC, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG 39. Nguy n Th Như Phương, sinh ngày 24/12/1983 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, SÔ 65, NGÕ 1, ĐƯ NG Đ I THÀNH, KHÓM 1, THÔN Đ U GIA ĐÔNG, XÃ ĐÀM T , HUY N ĐÀI TRUNG 40. T ng A Múi, sinh ngày 15/3/1982 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 392/70, L TRUNG HƯNG, KHÓM 20, THÔN TRUNG HƯNG, LÀNG LONG ĐÀM, HUY N ĐÀO VIÊN 41. Tr n Th Th y, sinh ngày 27/7/1977 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 6/2, S 1, H M 67, NGÕ 18, L TRUNG BÌNH, KHÓM 12, PHƯ NG KIM KHÊ, TT DƯƠNG MAI, HUY N ĐÀO VIÊN 42. Lâm Th Di u H ng, sinh ngày 16/10/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 44, L B C ÁI, KHÓM 3, PHƯ NG TRUNG HÓA, TT B C C NG, HUY N VÂN LÂM 43. Trương Th Dung, sinh ngày 10/6/1980 t i B c Liêu
 5. Gi i tính: N Hi n trú t i: S ½, NGÕ 1, H M 51, L H C PHÚ, KHÓM 5, PHƯ NG ĐÔNG C NG, TT Đ M THU , HUY N ĐÀI B C 44. Biên Th Thùy Trang, sinh ngày 06/02/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 48, L TRUNG NGUYÊN, KHÓM 8, PHƯ NG VĨNH PHÚC, TP LƯ CHÂU, HUY N ĐÀI B C 45. Ki u Ng c H nh, sinh ngày 31/8/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 151, Đ I VŨ, KHÓM 18, PHƯ NG Đ I VŨ, TT NG C LÝ, HUY N HOA LIÊN 46. Nguy n Th H nh, sinh ngày 21/4/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 24, NGÕ 15, H M 145 L PHÚ DÂN, KHÓM 14, PHƯ NG HƯNG Đ C, KHU V N HOA, TP ĐÀI B C 47. Nguy nTh Ng c Trúc, sinh ngày 10/12/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1098, ĐƯ NG VIÊN SƠN, ĐO N 1, KHÓM 10, THÔN THƯ NG Đ C, LÀNG VIÊN SƠN, HUY N NGHI LAN 48. Phùng Th Thanh Tuy n, sinh ngày 16/3/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 227, TÂN BÌ, KHÓM 5, PHƯ NG TÂN BÌ, TP THÁI B O, HUY N GIA NGHĨA 49. Vũ Th Th c, sinh ngày 18/11/1976 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, ĐÔNG CAO N I, KHÓM 11, THÔN VƯƠNG GIA, LÀNG L C GIÁP, HUY N Đ I NAM 50. Nguy n Th Ng c Chăm, sinh ngày 18/12/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 40, NGÕ 4, H M 345, ĐO N 4, ĐƯ NG NHÂN ÁI, KHÓM 19, PH KI N LUÂN, KHU Đ I AN 51. Lê Ng c Th m, sinh ngày 01/7/1974 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S ¾, H M 167, L NAM KINH TÂY, KHÓM 8, PH TRI U DƯƠNG, KHU Đ I Đ NG, TP ĐÀI B C 52. T Kim Tư, sinh ngày 31/12/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, NGÕ 40, ĐƯ NG TU Đ C, KHÓM 13, PHƯ NG VĨNH KHANG, KHU AN L C, TP CƠ LONG 53. Trương Th Ng c Hương, sinh ngày 05/4/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14/57, NGÕ 10, ĐO N 3, ĐƯ NG TÚ LĂNG, KHÓM 5, PHƯ NG TÚ PHÚC, PH TRUNG HOA, HUY N ĐÀI B C 54. Nguy n Th Thu, sinh ngày 12/12/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 57, L THIÊN TƯ NG, KHÓM 20, PHƯ NG LA TRANG, TT LA ĐÔNG, HUY N GIA NGHĨA 55. Huỳnh Th H ng Nga, sinh ngày 13/01/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N
 6. Hi n trú t i: S 65, THÔN L C H P NH , KHÓM 19, PHƯ NG TÂN HU , TT Đ U PH N, HUY N MIÊU L T 56. Ngô H ng Th m, sinh ngày 01/6/1981 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 94, L TH P L C K , KHÓM 10, THÔN TAM DÂN, LÀNG TIÊU KHÊ, HUY N NGHI LAN 57. Voòng Th M Lan, sinh ngày 12/10/1983 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 375, ĐƯ NG LIÊN HƯNG 2, KHÓM 18, PHƯ NG LIÊN HƯNG, TP TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC 58. Tr n Th Mai Th o, sinhn ngày 11/6/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 7, ĐƯ NG TÂN CƠ TÂY, KHÓM 16,THÔN TÂN CƠ, LÀNG SONG KHÊ, HUY N ĐÀI B C 59. Phan Th Minh Tâm, sinh ngày 19/02/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, NGÕ 170, ĐO N 3, L TRUNG CHÍNH, KHÓM 23, PHƯ NG NH DIÊN, TT TAM HI P, HUY N ĐÀI B C 60. Ph m Th Ng c Ki u, sinh ngày 17/3/1977 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, ĐƯ NG NHÂN HÒA, KHÓM 14, THÔN NHÂN LÝ, LÀNG C NG LIÊU, HUY N ĐÀI B C. 61. Tr n H ng L a, sinh ngày 09/4/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, Đ NG B N Đ U, KHÓM 10, THÔN THI T B N Đ U, LANG TAM THI, HUY N ĐÀI B C 62. Tr n H ng Tươi, sinh ngày 02/6/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31/23/2, H M 581, L VIÊN SƠN, KHÓM 19, PHƯ NG VIÊN PHÚ, TX TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 63. Nguy n Th Kim Th y, sinh ngày 02/12/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 267, ĐO N 1, ĐƯ NG L C HÀNH, KHÓM 16, PH VĨNH HUY, TP TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C 64. Nguy n Thanh Tho ng, sinh ngày 20/10/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, NGÕ 80, L CHÍNH NGHĨA, KHÓM 13, PHƯ NG NGHĨA TRUNG, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG 65. Nguy n Ng c Ti n, sinh ngày 20/02/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 277, ĐƯ NG LONG GIANG, KHÓM 20, PHƯ NG GIANG SƠN, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI B C 66. Dương Lê Hương, sinh ngày 13/12/1982 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 258, L U 8, L PHÚC Đ C NH T, KHÓM 6, PHƯ NG TRUNG HƯNG, TT T CH CHI , HUY N ĐÀI B C 67. Nguy n Th Năm, sinh ngày 30/10/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N
 7. Hi n trú t i: S 88, L CÔN MINH, KHÓM 3, PHƯ NG VĨNH XUÂN, TT TÔ ÚC, HUY N GIA NGHĨA 68. Võ M ng Trinh, sinh ngày 26/12/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 40, NGÕ 245, ĐƯ NG TÔN HI N, KHÓM 3, PHƯ NG L P HI N, KHU B C Đ U, TP ĐÀI B C 69. T Th C m Nhung, sinh ngày 16/11/1980 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 198, H C GIÁP LIÊU, KHÓM 19, PHƯ NG BÌNH HÒA, TT H C GIÁP, HUY N ĐÀI NAM 70. Thòng Nh c D ch, sinh ngày 04/5/1981 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, ĐƯ NG ĐÔNG QUAN, KHÓM 13, PHƯ NG ĐÔNG QUAN, TT ĐÀO VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN 71. Lê Th Thanh Thùy, sinh ngày 29/9/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 1, S 4, NGÕ 72, PH PH N T VI, TP TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C 72. Lê Th Lư m, sinh ngày 01/7/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 150/3, V N LÝ, GIA Đ U, KHÓM 15, THÔN Đ I B NG, LÀNG Đ I LÝ, HUY N ĐÀI B C 73. Huỳnh Th Ng c Châu, sinh ngày 05/4/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 230/22/13/4F, ĐO N 1, ĐƯ NG VĂN HÓA 2, KHÓM 3, THÔN NHÂN ÁI, XÃ LÂM KH U, HUY N ĐÀI B C 74. Huỳnh Th Kim Nga, sinh ngày 27/7/1983 t i Bà R a- Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 90/22/4F-3, L H U HƯNG, ĐO N 1, KHÓM 24, PHƯ NG H U LIÊU, TP TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN. 75. H Th Kim Gi y, sinh ngày 02/10/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 322, TAM LIÊU LOAN, KHÓM 15, THÔN TAM QUANG, LÀNG B C MÔN,HUY N ĐÀI NAM 76. Nguy n L Thu, sinh ngày 21/6/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20/3, NGÕ 31, L DÂN T C TÂY, KHÓM 5, PHƯ NG CHI THÁNH, KHU Đ I Đ NG, TP ĐÀI B C 77. Ngô Ng c Duyên, sinh ngày 10/4/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 569 ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 31, PH TÚ XƯƠNG, TT H C GIÁP, HUY N ĐÀI NAM 78. Mai Th H ng Son, sinh ngày 10/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 61 ĐƯ NG ĐI M T , KHÓM 4, THÔN TÂY H , LÀNG TÂY H , HUY N MIÊU L T 79. Lương Th Thu, sinh ngày 02/10/1977 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 82, ĐƯ NG HOA TƯ NG 3, KHÓM 7, PHƯ NG NHÂN TƯ NG, TP TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN
 8. 80. Nguy n Th Quan Phư ng, sinh ngày 19/01/1983 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 115, ĐƯ NG NHÂN LÝ 13, KHÓM 35, THÔN NHÂN LÝ, LÀNG CÁT AN, HUY N HOA LIÊN 81. Tr n Th Đi p, sinh ngày 26/5/1980 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, TÂN NH C NG, KHÓM 13, PHƯ NG TÚ XƯƠNG, TT H C GIÁP, HUY N ĐÀI NAM 82. Tr n Th Bé Huyên, sinh ngày 03/01/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/3, H M 110, ĐO N 3, L T CƯ NG, KHÓM 11, PHƯ NG VINH CÁT, TX TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C 83. Đ H ng Th m, sinh ngày 09/12/1983 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/3, NGÕ 2, H M 109, L TÂN H I, KHÓM 15, PH H NH PHÚC, TP B N KI U 84. Nguy n Th Xuyên, sinh ngày 08/5/1982 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÕ HƯNG NAM, ĐƯ NG KH U ĐINH, KHÓM 18, PHƯ NG KH U ĐINH, TH TR N H NG XUÂN, HUY N BÌNH ĐÔNG 85. Nguy n Th M Lan, sinh ngày 04/02/1982 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, PH LAN CHÂU, KHÓM 6, PHƯ NG QUANG MINH, THÀNH PH ĐÀI ĐÔNG, HUY N ĐÀI ĐÔNG 86. Nguy n Th Ki u, sinh ngày 10/11/1979 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, NGÕ 175, ĐƯ NG T DO, ĐO N 2, KHÓM 22, PHƯ NG HÒA BÌNH, KHU ĐÔNG, THÀNH PH ĐÀI NAM 87. Nguy n Th Bích H ng, sinh ngày 18/2/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ĐƯ NG V N THÁNH, KHÓM 9, THÔN V N KIM, XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ĐÔNG 88. Võ Th Kim Phư ng, sinh ngày 04/7/1983 t i Bà R a-Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 381, ĐƯ NG THÔNG AN, KHÓM 17, THÔN LÃO BÌ, XÃ N I PH , HUY N BÌNH ĐÔNG 89. Nguy n Hoàng Linh, sinh ngày 09/4/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 198, ĐƯ NG TRUNG THÀNH, KHÓM 12, THÔN TÂN KHAI, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUY N BÌNH ĐÔNG 90. Th ch Th Đ nh, sinh ngày 10/5/1978 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16/2, ĐƯ NG V N THÁNH, KHÓM 8, THÔN V N KIM, XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ĐÔNG 91. Tr n Th M Linh, sinh ngày 15/6/1972 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 823, L U 5/3, ĐƯ NG VĂN TÂN, ĐO N 4, KHÓM 4, PHƯ NG BÌNH ĐI M, KHU B C Đ NG, THÀNH PH ĐÀI TRUNG 92. Tr n Phương Lam, sinh ngày 06/3/1982 t i C n Thơ
 9. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 79/50 Đ I XÃ, KHÓM 31, THÔN Đ I XÃ, XÃ TÂN PH , HUY N ĐÀI NAM 93. Nguy n Th Phư ng, sinh ngày 11/8/1977 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 364, ĐƯ NG THÀNH LƯ NG, ĐO N 1, KHÓM 1, THÔN ÍT LIÊU, XÃ N I H , HUY N BÌNH ĐÔNG 94. Sơn Ng c Trang, sinh ngày 04/11/1969 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 322, ĐƯ NG GIA HƯNG, KHÓM 6, PHƯ NG TH P HƯNG, THÀNH PH TR C B C, HUY N TÂN TRÚC 95. Mã M Liên, sinh ngày 21/3/1976 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÕ 167, ĐƯ NG THÀNH CÔNG 3, KHÓM 17, PHƯ NG TÂN HƯNG, THÀNH PH NAM Đ U, HUY N NAM Đ U 96. Tr n Th Ái Liên, sinh ngày 06/4/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, NGÕ 47, PH THO I HI N, KHÓM 5, PHƯ NG THO I NAM, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 97. Tr n Th Kim Thúy, sinh ngày 15/7/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 87, L U 2/1, PH DINH THÁI, KHÓM 10, PHƯ NG DINH THÁI, KHÓM 10, PHƯ NG DINH THÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 98. Ong Th L Hoa, sinh ngày 19/6/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S ¾, ĐƯ NG V N THÓC, KHÓM 18, THÔN V N KIM, XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ĐÔNG 99. Tr n Th Thiên Kim, sinh ngày 02/5/1979 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51, NGÕ 232, ĐƯ NG Đ I PHÚC, ĐO N 3, KHÓM 10, THÔN M THÀNH, XÃ TRANG VI, HUY N NGHI LAN 100. Lê H ng Phư ng, sinh ngày 13/5/1976 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, NGÕ 59, ĐƯ NG VĂN HOÀNH 2, KHÓM 18, PHƯ NG QU NG TR CH, KHU LINH NHÃ, THÀNH PH CAO HÙNG 101. Tr n M Tiên, sinh ngày 01/01/1979 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, DO T TR CH, KHÓM 18, THÔN ĐÔNG NHÂN, XÃ TRUNG PH , HUY N GIA NGHĨA 102. Nguy n Th Li u, sinh ngày 22/10/1981 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 86, L U 7, N351,ĐƯ NG TRUNG SƠN B C, PHƯ NG TH ĐƯ NG, TH TR N DƯƠNG MAI, HUY N ĐÀO VIÊN 103. Ph m Thúy Ki u, sinh ngày 02/8/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, L U 7, NGÕ 157, ĐƯ NG LÊ MINH, ĐO N 1, KHÓM 9, PHƯ NG TRUNG HÒA, KHU NAM Đ N, TP ĐÀI TRUNG 104. Nguy n Th Loan Nh , sinh ngày 06/01/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N
 10. Hi n trú t i: S 48/20 ĐƯ NG MY SƠN, KHÓM 21, THÔN NHÂN MY, XÃ ĐI U TÙNG, HUY N CAO HÙNG 105. Ph m Th Nhàn, sinh ngày 18/11/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ĐƯ NG TÂN PH , KHÓM 15, THÔN Đ I Đ NG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 106. Lê Th Hư ng, sinh ngày 10/4/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 77, ĐƯ NG LÂM H I 2, KHÓM 1, PHƯ NG TH SƠN, KHU C SƠN, TP CAO HÙNG 107. Ch c Cún Lìn, sinh ngày 15/9/1980 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, NGÕ 728, ĐƯ NG NGŨ PHÒNG, KHÓM 9, THÔN NGŨ PHÒNG, XÃ TÂN VIÊN, HUY N BÌNH ĐÔNG 108. Lê Th Đ , sinh ngày 20/4/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 126, NGÕ PH NG B NG, KHÓM 1, THÔN TÚ PHONG, XÃ L C C C, HUY N NAM Đ U 109. Đ ng Th Bích Tuy n, sinh ngày 06/12/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, NGÕ H U XƯƠNG TRUNG NGHĨA 6, KHÓM 14, PHƯ NG Đ I XƯƠNG, KHU NAM T , THÀNH PH CAO HÙNG 110. Tr n Th Tím, sinh ngày 27/10/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, NGÕ 112, PH KHAI PHONG, KHÓM 19, THÔN Đ I LIÊU, XÃ Đ I LIÊU, HUY N CHƯƠNG HOÁ 111. Nguy n Th Th o Trang, sinh ngày 07/8/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/2, NGÕ 15, PH CAO THÀNH 7, KHÓM 26, PHƯ NG CAO MINH, THÀNH PH BÁT Đ C, HUY N ĐÀO VIÊN 112. Lê Th Thu Trang, sinh ngày 27/7/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41/6, BÌNH NGUYÊN, KHÓM 14, PHƯ NG BÌNH NGUYÊN, TH TR N PHONG TIÊU, HUY N MIÊU L T 113. Ph m Th Ng c Giàu, sinh ngày 25/8/1985 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 177, ĐƯ NG KH O ĐÀM, KHÓM 12, THÔN KH O ĐÀM, XÃ Đ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 114. Nguy n Th Lai, sinh ngày 08/4/1973 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, NGÕ VĂN MINH, ĐƯ NG VĂN HÓA, KHÓM 24, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ Đ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 115. Tr nh Thu Th o, sinh ngày 26/8/1970 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 71, PHÚ TRI U, KHÓM 16, PHƯ NG B CƯ C, TH TR N TH PH , HUY N VÂN LÂM 116. Huỳnh Th Liên, sinh ngày 01/03/1982 t i An Giang Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: S 816, ĐƯ NG TRUNG HOA, ĐO N 2, KHÓM 21, PHƯ NG PHONG CÓC THÀNH PH ĐÀI ĐÔNG, HUY N ĐÀI ĐÔNG 117. Nguy n Th H ng Ánh, sinh ngày 27/7/1980 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 193, L U N4/1, ĐƯ NG H U TRANG B C, KHÓM 37, PHƯ NG H U TRANG, KHU B C Đ N, THÀNH PH ĐÀI TRUNG 118. Ph m Th Ng c Lan, sinh ngày 20/01/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 45, PH HOÀNH DƯƠNG, KHÓM 4, PHƯ NG TÍN NGHĨA, THÀNH PH TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 119. Nguy n Th H ng H nh, sinh ngày 02/11/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ĐƯ NG DÂN T C, ĐO N 5, PHƯ NG QUÁ LĨNH, THÀNH PH TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 120. Nguy n H ng M , sinh ngày 26/11/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, L U 9/2, H M 45, NGÕ 390, ĐƯ NG TRUNG SƠN B C, ĐO N 1, KHÓM 14, PHƯ NG DƯƠNG MINH, TH TR N DƯƠNG MAI,HUY N ĐÀO VIÊN 121. Lê Th Tuy t Nhung, sinh ngày 16/01/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, H M 270/200, NGÕ 315, ĐƯ NG SA ĐI N, ĐO N 5, KHÓM 21, THÔN LONG TUY N, XÃ LONG T NH, HUY N ĐÀI TRUNG 122. Phan Th Qu c Hương, sinh ngày 05/06/1971 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 243, PH THO I HI N, KHÓM 16, PHƯ NG THO I TRÚC, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 123. Võ Th Th m, sinh ngày 15/5/1974 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7/3, NGÕ 85, PH VĨNH HÒA, KHÓM 4, PHƯ NG LONG THÀNH, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 124. Võ Th Náo, sinh ngày 27/4/1984 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 660, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2,PHƯ NG TÂY LÂM, TH TR N Đ I LÂM, HUY N GIA NGHĨA 125. Lương L Gian, sinh ngày 24/6/1961 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 99, NGÕ 152, ĐƯ NG NHÃ ĐÀM, ĐO N 2, KHÓM 3, THÔN ĐÔNG B O, XÃ ĐÀM TH , HUY N ĐÀI TRUNG 126. Nguy n Th Hu , sinh ngày 07/07/1986 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, NGÕ 255, ĐƯ NG LONG ĐÔNG, KHÓM 27, PHƯ NG LONG ĐÔNG, THÀNH PH TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 127. Nguy n Th C m Nhung, sinh ngày 20/7/1980 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 103, PH L P HƯNG, KHÓM 16, PHƯ NG NAM LOAN, THÀNH PH VĨNH KHANG, HUY N ĐÀI NAM 128. H Th Liên, sinh ngày 31/12/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N
 12. Hi n trú t i: SÔ 27/11, NGÕ TH T , KHÓM 29. THÔN ĐÔNG NGUYÊN, XÃ ĐÔNG SƠN HUY N ĐÀI NAM 129. Cao Th Bích H nh, sinh ngày 24/6/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, L U 3, NGÕ 342, ĐU NG Đ I PHONG 1, KHÓM 19, PHƯ NG B N HÒA, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 130. Huỳnh Th Tuy t H nh, sinh ngày 20/8/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, NGÕ 63, PH KI N DÂN, KHÓM 26, PHƯ NG HU DÂN, KHU NAM T , THÀNH PH CAO HÙNG 131. Lê Th Ki u Trang, sinh ngày 06/10/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 478, ĐƯ NG Đ NH KIM H U, KHÓM 14, PHƯ NG Đ NH THÀNH, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 132. Võ Th M Hòa, sinh ngày 13/01/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, H M 27, NGÕ THANH VIÊN, KHÓM 10, THÔN LOAN NHÃ, XÃ HOA ĐÀN, HUY N CHƯƠNG HÓA 133. Võ H ng Tơ, sinh ngày 14/11/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 602, ĐƯ NG Đ C XƯƠNG, KHÓM 14, PHƯ NG TR N XƯƠNG, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 134. Nguy n Th Máy, sinh ngày 06/03/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, NGÕ 685, ĐƯ NG Đ NH TRUNG, KHÓM 30, PHƯ NG Đ NH TH NH, KHU TAM TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 135. Châu Th Kim Thương, sinh ngày 15/12/1982 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2286, ĐƯ NG TRUNG HOA 1, KHÓM 7, PHƯ NG LONG TH Y, KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG 136. Đ ng Th Li u, sinh ngày 31/07/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, H M 27, L Đ I LIÊN, ĐO N 1, KHÓM 21, PHƯ NG TH Y NAM, KHU B C THU N, HUY N ĐÀI TRUNG 137. Huỳnh Trúc Phương, sinh ngày 18/02/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, NGÕ 77, ĐƯ NG V N HƯNG, KHÓM 13, THÔN V N KIM, XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ĐÔNG 138. Nguy n Th Hoàng Anh, sinh ngày 29/12/1984 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27/1, ĐƯ NG DÂN SINH, KHÓM 15, THÔN B N PHÚC, XÃ LƯU C U, HUY N BÌNH ĐÔNG 139. Lê Th M L , sinh ngày 10/6/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33, ĐƯ NG QUANG MINH, KHÓM 5, THÔN QUANG MINH, XÃ TH CH Đ NH, HUY N ĐÀI B C 140. Tr n Th Thùy Trinh, sinh ngày 25/01/1974 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: S 70, H M 377, L VIÊN L C, ĐO N 1, KHÓM 7, THÔN Đ NG AN, LÀNG PHÚC HƯNG, HUY N CHƯƠNG HOÁ 141. Ph m Thuỳ Trang, sinh ngày 29/9/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 48/1, NGÕ NAM SƠN, KHÓM 10, PHƯ NG NAM SƠN, KHU KỲ TÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 142. Tăng Th Nhung, sinh ngày15/3/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 69 HƯNG TRUNG, KHÓM 16, THÔN HƯNG QUÝ, XÃ THÍCH Đ NG, HUY N VÂN LÂM 143. Hà Th Sang, sinh ngày 12/8/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47, NGOA TH T KHÓM 20, THÔN ĐÔNG NGUYÊN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUY N ĐÀI NAM 144. Tr n Th Kim Nguy t, sinh ngày 31/8/1982 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104, ĐƯ NG KỲ VÕ LAN, KHÓM 10, THÔN NH LONG, XÃ TIÊU KHÊ, HUY N NGHI LAN 145. Phan Th Loan, sinh ngày 10/3/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70/1 Đ I CHÂU, KHÓM 7, THÔN Đ I CHÂU, XÃ TÂN TH , HUY N ĐÀI NAM 146. Phan Kim Chung, sinh ngày 10/10/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, NGÕ 109, PH TÂY HI N 1, KHÓM 19, PHƯ NG TÂY HI N, KHU TÂY, THÀNH PH ĐÀI NAM 147. Lâm Anh Đào, sinh ngày 01/7/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, L U 2, H M 14, NGÕ 298, ĐƯ NG TÂN MINH, KHÓM 7, PHƯ NG M CHÂU, KHU N I H , THÀNH PH ĐÀI B C 148. Tr n Th Bé B y, sinh ngày 12/12/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, PH TÂN L C, KHÓM 21, THÔN TÂN L , XÃ QUY SƠN, HUY N ĐÀO VIÊN 149. Tr n Th Thu Hương, sinh ngày 07/11/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23/2, NGÕ 108, ĐƯ NG VĂN HÓA, KHÓM 19, PHƯ NG HI P HÒA, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH CƠ LONG 150. Ngô Th H ng Th y, sinh ngày 27/01/1985 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 130/1, ĐƯ NG TRUNG PH , KHÓM 4, THÔN PH TRI U, XÃ BE Đ U, HUY N CHƯƠNG HÓA 151. Thái Th Tr ng, sinh ngày 07/02/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65/4, NGÕ 421, ĐƯ NG M CH KIM, KHÓM 9, PHƯ NG TAM DÂN, KHU AN L C, THÀNH PH CƠ LONG 152. Phan Th M Dung, sinh ngày 27/02/1977 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, L U 2, NGÕ 166, PH NG C THÀNH, KHÓM 14, PHƯ NG PHƯ NG PHÚC, KHU NAM C NG, THÀNH PH ĐÀI B C
 14. 153. Tr nh Th Ng c Phương, sinh ngày 14/4/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 120, L U 2, PH TAM TRÙNG, KHÓM 17, PHƯ NG L C H P, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C 154. Bùi Th Di m, sinh ngày 05/4/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 320, L U 3/1, PH VĨNH MINH, KHÓM 40, PHƯ NG LONG ĐÀM, THÀNH PH VĨNH KHANG, HUY N ĐÀI NAM 155. Đ ng Th Mây, sinh ngày 24/10/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÕ 401, ĐƯ NG TRUNG HI U, KHÓM 11, PHƯ NG TRUNG TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PH GIA NGHĨA 156. Nguy n Th H ng Sương, sinh ngày 01/01/1982 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, H M 94, NGÕ 296, ĐƯ NG OANH ĐÀO, KHÓM 32, PHƯ NG VĨNH CÁT, TH TR N OANH CA, HUY N ĐÀI B C 157. H Ng c Đi p, sinh ngày 02/02/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, H M 5, NGÕ 96, ĐƯ NG DÂN QUY N, KHÓM 16, PHƯ NG NHÂN ÁI, THÀNH PH LƯ CHÂU, HUY N ĐÀI B C 158. Phan Th H ng Nhung, sinh ngày 06/02/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 77/3, PH PHÚC NH T, KHÓM 4, PHƯ NG Đ B C, KHU TH T ĐÔ, THÀNH PH CƠ LONG 159. Phùng Th Minh Lý, sinh ngày 24/09/1976 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, NGÕ 150, PH TRÙNG KHÁNH, KHÓM 1, PHƯ NG Đ I HƯNG, THÀNH PH BÁT Đ C, HUY N ĐÀO VIÊN 160. Nguy n Th H ng, sinh ngày 19/10/1978 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49, BÍCH Đ O, KHÓM 9, PHƯ NG BÍCH Đ O, TH TR N ĐÀM THU , HUY N ĐÀI B C 161. Lê Th Kim Dung, sinh ngày 22/9/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 425, ĐƯ NG Đ I PHÚC, ĐO N 3, KHÓM 3, THÔN MÂY THÀNH, XÃ TRANG VI, HUY N NGHI LAN 162. Nguy n Trư ng K , sinh ngày 18/10/1983 t i Đ ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 626, ĐƯ NG CH N HƯNG, KHÓM 3, THÔN C U L , LÀNG QUY SƠN, HUY N ĐÀO VIÊN 163. Lê Th Bé Ba, sinh ngày 18/05/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30/1, NGÕ 150, ĐO N 5, L TÍN NGHĨA, KHÓM 19, PHƯ NG TAM LÊ, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI B C 164. Ph m Th Y n, sinh ngày 10/4/1976 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 74, ĐƯ NG QUANG MINH, KHÓM 8, PHƯ NG THÀNH NAM, TT H NG XUÂN, HUY N BÌNH ĐÔNG 165. Phan Ki u Trinh, sinh ngày 01/04/1982 t i C n Thơ
 15. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65/2, L THI T ĐI M, KHÓM 7, THÔN THI T ĐI M, XÃ LÝ C NG, HUY N BÌNH ĐÔNG 166. Lâm Th Nhân, sinh ngày 22/12/1975 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, H M LONG VĂN, KHÓM 5, PHƯ NG NAM TH NG, TT KỲ SƠN, HUY N CAO HÙNG 167. Văng Th Bích Tuy n, sinh ngày 14/6/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 335, L B O ĐI N, KHÓM 1, THÔN ĐI N TH , XÃ V N ĐƠN, HUY N BÌNH ĐÔNG 168. Phan Kim Thoa, sinh ngày 20/02/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, NGÕ 182, ĐO N 2, L DÂN AN, KHÓM 10, THÔN H U BÍCH, LÀNG NHÂN Đ C, HUY N ĐÀI NAM 169. Võ Th Th y, sinh ngày 15/4/1982 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ Đ I BÌNH, L LUÂN T CƯ C, KHÓM 1, Đ I ĐÌNH, KHÊ H , HUY N CHƯƠNG HÓA 170. Nguy n Th Tư ng Linh, sinh ngày 01/02/1977 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 430, L TRUNG ƯƠNG, KHÓM 2, PHƯ NG T ĐI N, TP TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C 171. Chi ng M Phương, sinh ngày 15/11/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60/15, PHONG VĨ, KHÓM 9, PHƯ NG PHONG QUÝ, TP MÃ CÔNG, HUY N BÀNH H 172. H Th Rô Ly, sinh ngày 10/01/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/11, NGÕ 93, ĐƯ NG TH T GIÁP, KHÓM 2, THÔN TH T GIÁP, XÃ L C GIÁP, HUY N ĐÀI NAM 173. Tr n Thanh Nhã, sinh ngày 01/01/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 79, QUY ĐƠN, KHÓM 6, THÔN QUY ĐƠN, LÀNG NAM TÂY, HUY N ĐÀI NAM 174. Nguy n Th Thu Trang, sinh ngày 20/06/1975 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, H M PHÚC HƯNG, KHÓM 18, THÔN PHÚC QUY, XÃ QU C TÍNH, HUY N NAM Đ U 175. Ph m Th Tú, sinh ngày 09/09/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, ĐƯ NG L C GIÁP 2, KHÓM 29, THÔN L C GIÁP, LÀNG QUY NHÂN, HUY N ĐÀI NAM 176. Nguy n Th Kim Quy n, sinh ngày 14/07/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 74/29, XÃ H I , KHÓM 7, THÔN XÃ H I, XÃ TÂN THÀNH, HUY N ĐÀI NAM 177. Nguy n Th Ngành, sinh ngày 16/09/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: S 1, NGÕ 49, H M 106, ĐO N 2, ĐƯ NG M THÔN, KHÓM 24, PHƯ NG PHÚC BÌNH, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG 178. Sơn Th Thi t, sinh ngày 01/12/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, H NG MAO BÌ, KHÓM 3, PHƯ NG LƯ TH , KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA 179. Nguy n Th H ng, sinh ngày 03/12/1976 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, NGÁCH 3, NGÕ 52, L TRUNG SƠN, KHÓM 8, PHƯ NG TRÚC B C, PH TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC 180. Dương Kim Ng t, sinh ngày 08/03/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 149/1, NGÕ 214, ĐO N 1, L DIÊN BÌNH, KHÓM 2, PHƯ NG NAM TH , KHU B C, TP TÂN TRÚC 181. Mai Th Ki u, sinh ngày 16/7/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, NGÕ 51, ĐƯ NG HOA HƯNG, KHÓM 14, PHƯ NG THÁI HÒA, TP TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC 182. Nguy n Th M ng Thúy, sinh ngày 09/9/1976 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, THI T TUYÊN KI U, KHÓM 1, PHƯ NG THI T TUY N, TP TÂN DOANH, HUY N ĐÀI NAM 183. Bùi Ng c Hân, sinh ngày 06/5/1985 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, H A S U, TP TÂN DOANH, KHÓM 4, PHƯ NG BÌ LIÊU, HUY N ĐÀI NAM 184. Nguy n Th Thu H ng, sinh ngày 30/10/1983 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 44/2, NGÕ 57, ĐƯ NG TÂN TÂY, KHÓM 16, PHƯ NG TÂY XUYÊN, KHU AN L C, TP CƠ LONG 185. Lê Th Kim Hà, sinh ngày 03/02/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, L U 3/1, H M 75, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 26, PHƯ NG AN KHÊ, TT TÂN HI P, HUY N ĐÀI B C 186. Tr n Th Sáu, sinh ngày 08/12/1974 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 98, H M PHÚC SƠN, KHÓM 12, THÔN PHÚC THÀNH, LÀNG TRUNG LIÊU, HUY N NAM Đ U 187. Huỳnh Th Tám, sinh ngày 10/10/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/3, TAM PH , KHÓM 13, THÔN TAM PH , LÀNG NG C T NH, HUY N ĐÀI NAM 188. Nguy n Th Thúy H ng, sinh ngày 24/11/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 115/2, L TRUNG SƠN, KHÓM 9, PHƯ NG CHÍNH HƯNG, TP TÂY LOA, HUY N VÂN LÂM 189. Nguy n Ng c Hi n, sinh ngày 13/10/1983 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27/1, NGÕ 157, L HÀ NAM, KHÓM 2, PHƯ NG T U TI P, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG 190. Nguy n Th Bích Ti n, sinh ngày 19/4/1982 t i An Giang
 17. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 234/11/10, L TRUNG HOA 3, KHÓM 22, PHƯ NG TRƯ NG THÀNH, KHU TI N KIM, TP CAO HÙNG 191. Lê Thanh Tuy n, sinh ngày 22/02/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, H M 7, NGÕ 43, L BÌNH HÒA 2, KHÓM 13, PHƯ NG TI U C NG, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 192. La Th Kim Cúc, sinh ngày 25/02/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, H M 1, NGÕ 94, ĐƯ NG PHÚC LONG, KHÓM 9, PHƯ NG C NH HƯNG, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 193. Ph m Th Thu Th o, sinh ngày 10/8/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 161-1/4F, L QUANG MINH, ĐO N 2, KHÓM 19, THÔN C M HƯNG, HUY N TÂN CHÂU 194. Trương Th Hóa, sinh ngày 18/3/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 103, ĐƯ NG TAM PHONG, KHÓM 11, THÔN TUÂN NAM, LÀNG H U LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG 195. Cao Th Ki u Nương, sinh ngày 26/03/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 54/1 H U LIÊN, KHÓM 5, THÔN H U LIÊN, XÃ TH Y LÂM, HUY N VÂN LÂM 196. Lê Th Ng c Hi n, sinh ngày 15/10/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/1, ĐƯ NG H TR NH T, KHÓM 4, PHƯ NG ĐÀI PHƯ NG, TP CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HOÁ 197. Tr n Th Liên Mi n, sinh ngày 20/9/1980 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, H TRANG T , KHÓM 11, THÔN DIÊM QUAN, LÀNG TRUNG PH , HUY N GIA NGHĨA 198. Tr n Th Nhiên, sinh ngày 15/7/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33, H O THU, KHÓM 10, THÔN N I LIÊU, XÃ VI N TƯ NG, HUY N VÂN LÂM 199. Nguy n Th H ng Nguy t, sinh ngày 24/10/1979 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, H M 8, ĐƯ NG TRUNG HI U, KHÓM 1, THÔN TRUNG NGHĨA, XÃ Đ I NHÃ, HUY N ĐÀI TRUNG 200. Lê Ng c Hi u, sinh ngày 04/04/1986 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 525, L CHƯƠNG NAM, KHÓM 4, THÔN TÂN NHAI, LÀNG DANH GIAN, HUY N NAM Đ U 201. Ngô Th L Huy n, sinh ngày 02/5/1985 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, L U 4, NGÕ 97, L NGŨ CÔNG 1, KHÓM 13, PHƯ NG PHÚC HƯNG, TP TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 202. Nguy n Th Hân, sinh ngày 02/06/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N
 18. Hi n trú t i: S 19, L U 3, H M 15, NGÕ 82, ĐƯ NG XƯƠNG BÌNH, KHÓM 13, PHƯ NG XƯƠNG MINH, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 203. Nguy n Th Kim H nh, sinh ngày 28/4/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 273, L Đ I H , KHÓM 15, PHƯ NG TRUNG H , TT OANH CA, HUY N Đ I B C 204. Nguy n Th Kim Phư ng, sinh ngày 01/01/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú ti: S 72/1, L HOA THÀNH, KHÓM 2, PHƯ NG H THÀNH, TP TÂN ĐI M, HUY N ĐÀI B C 205. Phan Th Kim Quyên, sinh ngày 08/10/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, L U 3, NGÕ 167, ĐƯ NG NHÂN NGHĨA, KHÓM 16, PHƯ NG NGŨ THƯ NG, TP TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C 206. Lê Ng c Thúy H nh, sinh ngày 27/09/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, L U 3, NGÕ 125, ĐƯ NG TU N ANH, KHÓM 4, PHƯ NG QUY N D N, TP TH LÂM, HUY N ĐÀI B C 207. Nguy n Ng c Hương, sinh ngày 24/6/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 155, L TÂN SƠN, KHÓM 6, PHƯ NG TÂN SƠN, TP TH Y PHƯƠNG, HUY N ĐÀI B C 208. Lưu Thanh Li u, sinh ngày 24/6/1978 t i C n thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36/1, H M 6, NGÕ 347, L LIÊN THÀNH, KHÓM 8, PHƯ NG TRUNG CHÍNH, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 209. Nguy n Th M H nh, sinh ngày 27/5/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 216, KHÓM 8, THÔN GI I TH , LÀNG NAM CAN, HUY N LIÊN GIANG 210. Đ ng Th Ng c Hi u, sinh ngày 15/5/1974 t i Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ĐO N 1, L TH Y Đ T, KHÓM 13, THÔN TH Y M , LÀNG TH Y HU , HUY N HOA LIÊN 211. Võ Th Thùy Dung, sinh ngày, 03/08/1981 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 98/3, L THIÊN TƯ NG, KHÓM 13, PHƯ NG LA TRANG, TT LA ĐÔNG, HUY N NGHI LAN 212. Nguy n Th Ng c Lan, sinh ngày 28/8/1979 t i Thái Nguyên Gi i tính: N Hi n trú t i: S 297, ĐƯ NG TÂN KHÊ, KHÓM 2, PHƯ NG KHÊ, CHÂU, TP TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC 213. Lê Th Thu Đông, sinh ngày 01/01/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6/3, NGÕ 97, ĐƯ NG TH NG L I, KHÓM 31, PHƯ NG NH T Đ C, TT Đ I KHÊ, HUY N ĐÀO VIÊN 214. Lý Th Thu Ba, sinh ngày 03/6/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 202, ĐO N 4, L VIÊN L C, KHÓM 10, THÔN C U TI M, LÀNG PH TÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA
 19. 215. Lê Th Kim Pha, sinh ngày 01/01/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 405, ĐO N 1, L TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯ NG TAM NGHĨA, TT VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HOÁ 216. Võ Th Thùy M Duyên, sinh ngày 24/5/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, H M Đ NG KỲ 3, KHÓM 4, PHƯ NG Đ NG KỲ, TT L C C NG, HUY N CHƯƠNG HÓA 217. Lê Th Hi u, sinh ngày 09/10/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108/67/5-5, ĐƯ NG N I KHANG, KHÓM 28, THÔN N I KHANG, LÀNG Đ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 218. Lê Th Kim Hòa, sinh ngày 17/8/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 701/4-1, ĐƯ NG AN TRUNG, ĐO N 1, KHÓM 8, PHƯ NG MAI HOA, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 219. Lê Ng c Loan, sinh ngày 03/05/1981 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, H A THIÊU CHÂU, KHÓM 18, THÔN H KI N, LÀNG H DOANH, HUY N ĐÀI NAM 220. Ch Nhì Múi, sinh ngày 08/10/1982 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, H M 2, NGÕ 248, ĐO N 2, L LÊ MINH, KHÓM 11, PHƯ NG TAM TH , KHU NAM Đ N, TP ĐÀI TRUNG 221. Dương Th Hoàng Dung, sinh ngày 22/02/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, H M 2, NGÕ 76, L T MINH, KHÓM 8, THÔN Đ I BÌNH, LÀNG H U LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG 222. Trương Th Như Ý, sinh ngày 02/02/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, NGÕ 19, L Đ I PHONG, ĐO N 2, KHÓM 6, THÔN ĐÔNG B O, LÀNG ĐÀM TƯ, HUY N ĐÀI TRUNG 223. Đ Th H ng, sinh ngày 24/04/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ĐƯ NG TÂN DÂN, KHÓM 21, PHƯ NG THANH TÂN, TT PH LÝ, HUY N NAM Đ U 224. Nguy n Th Xuân Đào, sinh ngày 01/11/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 80, NGÕ 222, ĐƯ NG VĂN XƯƠNG, KHÓM 11, PHƯ NG ÔN NAM, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 225. Nguy n Th Thuý Trinh, sinh ngày 30/4/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, H M 24, NGÕ 1122, L VĂN HI N, KHÓM 11, PHƯ NG VĂN NGUYÊN, KHU B C TP ĐÀI NAM 226. Đ ng Th Bích Th o, sinh ngày 24/6/1984 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, NGÕ 131, ĐO N 4, L AN HÒA, KHÓM 9, PHƯ NG AN THU N, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 227. Gi ng Th Bích, sinh ngày 26/7/1975 t i B c Liêu
 20. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/2, H M 64, NGÕ 81, ĐO N 5, L AN HÒA, KHÓM 5, PHƯ NG CHÂU B C, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 228. Nguy n H ng M , sinh ngày 28/02/1979 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 124 THÁI ĐI N, KHÓM 9, PHƯ NG THÁI ĐI N, TT UY N LÝ, HUY N MIÊU L T 229. Nguy n Th Tuy t Anh, sinh ngày 07/6/1983 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40-2, DOANH BÀ C NH, KHÓM 16, PHƯ NG DOANH BÀN, TT TRÚC NAM, HUY N MIÊU L T 230. Võ Th Bích Nga, sinh ngày 15/5/1975 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 153-4, LƯ TRÚC, KHÓM 12, PHƯ NG LƯ TRÚC, TT Đ U PH N, HUY N MIÊU L T 231. Võ Kim Huê, sinh ngày 09/6/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 163/14/3, ĐƯ NG MI ĐÀ, KHÓM 9, PHƯ NG PHƯƠNG TH O, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA 232. Nguy n Th Tuy t Linh, sinh ngày 01/01/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 212, H NG MAO BÌ, KHÓM 3, PH L C LIÊU, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA 233. Nguy n Th Bích Thuy n, sinh ngày 02/10/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46, NGÕ KHAI NAM 3, KHÓM 20, PHƯ NG THANH TÂN, TT PH LÝ, HUY N NAM Đ U 234. Nguy n Th H ng, sinh ngày 13/01/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 367/100, ĐƯ NG LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 13, PHƯ NG H U CHANG, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA 235. Ngô Th Bé B y, sinh ngày 25/4/1985 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 210, B C TH TH , KHÓM 12, THÔN B C Đ U, LÀNG DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA 236. Huỳnh Th Như Quyên, sinh ngày 21/11/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49, B C C NG T , KHÓM 4, THÔN B C HOA, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUY N GIA NGHĨA 237. Nguy n Th Thơ, sinh ngày 21/7/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 246, TÂN ĐI M, KHÓM 14, THÔN TÂN ĐI M, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUY N GIA NGHĨA 238. Ngô Th Ng c Oanh, sinh ngày 07/02/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÕ 3, H M 32, ĐƯ NG VĂN HOA, KHÓM 164, THÔN TRUNG HƯNG, LÀNG Đ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 239. Thái Th H ng Linh, sinh ngày 11/11/1979 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản