Quyết định số 1058/2007/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 1058/2007/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1058/2007/QĐ-UBTDTT về danh mục các môn thể thao trong chương trình thi đấu tại đại hội olympic (các môn thể thao nhóm 1) do Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1058/2007/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1058/2007/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 01 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C CÁC MÔN TH THAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THI UT I I H I OLYMPIC (CÁC MÔN TH THAO NHÓM 1) B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao; Theo ngh c a V trư ng các V : Th thao thành tích cao I, Th thao thành tích cao II và T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành danh m c các môn th thao có trong chương trình thi u t i i h i Olympic làm căn c chi ti n thư ng cho hu n luy n viên, v n ng th thao l p thành tích t i các gi i thi u th thao qu c t theo quy nh t i i u 3, Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao (có danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái DANH M C CÁC MÔN TH THAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THI U T I I H I OLYMPIC (CÁC MÔN TH THAO NHÓM I) (ban hành kèm theo Quy t nh s 1058/2007/Q -UBTDTT)
  2. TT Tên môn th thao TT Tên môn th thao 1 Nh y c u 14 Th d c d ng c 2 Bơi l i 15 Th d c ngh thu t 3 Bơi ngh thu t 16 Bóng ném 4 Bóng nư c 17 Judo 5 B n cung 18 Rowing 6 i n kinh 19 B n súng (tr các môn b n súng quân d ng) 7 C u lông 20 Bóng bàn 8 Bóng r 21 Taekwondo 9 Quy n anh 22 Qu n v t 10 Canoeing/Kayak 23 Bóng chuy n (bãi bi n, trong nhà) 11 Xe p ( ư ng trư ng, a hình) 24 C t 12 u ki m 25 V t (t do, c i n) 13 Bóng á
Đồng bộ tài khoản