Quyết định số 106/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 106/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước : Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn theo đề nghị tại công văn số 2584/BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2000 và công văn số 344/BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải : 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 30.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 37% vốn Điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 33% vốn Điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 10% vốn Điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài : 20% vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty đến ngày 01 tháng 7 năm 1999 để cổ phần hoá là 21.141.180.595 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 12.614.744.199 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :
  2. Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động : 30.410 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 912.300.000 đồng. 4. Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động : 200.000.000 đồng. Điều 2. Chuyển Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn thuộc Bộ Giao thông vận tải thành Công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN. - Tên giao dịch quốc tế : SAIGON TRARSPORT AGENCY JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt : Tranaco - Trụ sở chính : 19-21-23 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn kinh doanh các ngành nghề sau : - Vận tải, bốc xếp hàng hoá thông thường, hàng siêu trường siêu trọng, container và quá cảnh cho Lào, Campuchia; - Dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hoá trong và ngoài nước; - Đại lý và môi giới hàng hải; - Kinh doanh cảng biển và kho bãi cảng; - Xuất nhập khẩu hàng hoá; - Xuất khẩu lao động; - Dịch vụ du lịch, cho thuê văn phòng; - Sửa chữa, gia công cơ khí, sản phẩm công nghiệp khác. Điều 4. Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.
  3. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Tôn, các Vụ : KTTH, CN, TH, - Lưu 1: ĐMDN (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản