Quyết định số 106/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 106/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2001/QĐ-UB về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh, bổ sung Điều 16, Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 106/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH, B SUNG I U 16, QUY T NNH S 82/2001/Q -UB NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2001 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V M T S QUY NNH T M TH I C I TI N CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ TRONG NƯ C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành qui ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v ban hành qui ch u th u và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i m t s i u c a qui ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph ; QUY T NNH i u 1. Nay i u ch nh, b sung M c 16.1, i u 16, Quy t nh s 82/2001/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý u th u như sau : 16.1.1- i v i các d án u tư chuyên ngành thu c các nhóm B, C (th y l i, i n, c p nư c, thóat nư c, c u, ư ng) do các S Giao thông công chánh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công nghi p qu n lý và S không ph i là ch u tư công trình ; Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S : Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá xét th u (không vư t quá giá d tóan ư c duy t), duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (trong trư ng h p u th u h n ch , u th u có d tuy n trư c) và phê duy t các k t qu u th u. H sơ u th u ph i g i v S K ho ch và u tư m t b , ch m nh t là 07 (b y) ngày sau khi phê duy t k t qu u th u. 16.1.2- y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá xét th u (không vư t quá giá d toán ư c duy t), duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (trong trư ng h p u th u h n ch hay u th u có d tuy n trư c) và phê
  2. duy t các k t qu u th u i v i các d án u tư có m c v n t 5 t ng tr xu ng ã phân c p cho qu n-huy n qu n lý. H sơ u th u ph i g i v S K ho ch và u tư m t b ch m nh t là 07 (b y) ngày sau khi phê duy t k t qu u th u. 16.1.3- Giám c S K ho ch và u tư ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n : + Qu n lý Nhà nư c vi c th c hi n các quy nh v công tác u th u trên a bàn thành ph . + Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá xét th u (không vư t quá giá d toán ư c duy t), duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (trong trư ng h p u th u h n ch , u th u có d tuy n trư c) và phê duy t các k t qu u th u các d án nhóm B, C thu c ngu n v n Nhà nư c (tr các d án u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph y quy n cho các S chuyên ngành và y ban nhân dân qu n-huy n). 16.1.4- i v i Ban Qu n lý các khu ch xu t và công nghi p thành ph ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 7058/Q -UB-QLDA ngày 26 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph qu n lý, các ch u tư, ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 2 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban Kinh t -NS H ND/TP - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH, TH (4b) - Lưu ( T ) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản