Quyết định số 106/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 106/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Gia Lâm giai đoạn 2001-2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 106/2002/Q -UB Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I HUY N GIA LÂM GIAI O N 2001-2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/09/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010; Căn c k t lu n c a H i ng th m nh Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Gia Lâm giai o n 2001-2010 t i thông báo s 331/TB- KH& T ngày 31/12/2001; Xét ngh c a Ch t ch UBND huy n Gia Lâm t i t trình s 254/TTr-UB ngày 24/05/2002; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 817/TTr – KH& T ngày 24 tháng 7 năm 2002. QUY T NNH i u I1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Gia Lâm giai o n 2001-2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i huy n Gia Lâm giai o n 2001-2010 Phát huy m i ti m năng và l i th so sánh c a huy n vào phát tri n kinh t - xã h i; phát tri n kinh t - xã h i v i t c tăng trư ng cao, b n v ng; th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; nâng c p và phát tri n ng b k t c u h t ng, phát tri n m nh các khu công nghi p, các khu ô th m i; khai thác ti m năng v ngành ngh ti u th công nghi p, v trí và giao thông thu n l i, qu t phát tri n; hình thành ngu n nhân l c v s lư ng và ch t lư ng; t p trung xây d ng, nâng cao hi u qu , hi u l c ho t ng c a các c p chính quy n; m b o an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i; gi i quy t cơ b n các v n xã h i b c xúc, th c hi n t t các chính sách xã h i; không ng ng nâng cao i s ng v t ch t, văn hóa, tinh th n c a nhân dân, nh t là nhân dân khu v c nông thôn. 2. Các ch tiêu phát tri n ch y u: 2.1. Kinh t
  2. - T c tăng giá tr s n xu t bình quân hàng năm giai o n 2001 - 2010: 16%/năm, trong ó giai o n 2001-2005 là 14%/năm và giai o n 2006-2010 là 18%/năm. - Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t trên a bàn: + Năm 2005: Công nghi p m r ng chi m 65,87%; D ch v 31,66%; Nông nghi p 2,47%. + Năm 2010: Công nghi p m r ng 65,8%; D ch v 32,9%; Nông nghi p 1,3%. 2.2. Văn hóa - xã h i: - Ph n u n năm 2005 ph c p trung h c ph thông và tương ương cho 50% i tư ng trong tu i quy nh; 100% h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i/ngày. n năm 2010 hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương; t l h c sinh t t nghi p ti u h c t 100%, trung h c cơ s và trung h c ph thông t trên 90%. - n năm 2005, ph n u gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 15%, năm 2010 gi m dư i 13,5%. - T c tăng dân s t nhiên giai o n 2001-2005 kho ng 1,15%/năm; giai o n 2006-2010 kho ng 1,07%/năm. - Gi i quy t t i a nhu c u vi c làm c a ngư i lao ng, trung bình gi i quy t vi c làm cho 7000-10.000 ngư i/năm. - Ph n u n năm 2005, gi m t l h nghèo trên a bàn huy n xu ng 0,7%; n năm 2010 t l này còn 0,5%. 2.3. ô th : - Ph n u t m t các tuy n ư ng giao thông ô th kho ng 0,4-0,5km/km2 và các tuy n ư ng liên khu v c kho ng 1km/km2. - Ph n u m b o 100% dân cư ô th và m t ph n khu v c nông thôn lân c n ô th ư c s d ng nư c s ch t tuy n ng ô th ; 100% dân cư nông thôn ư c s d ng nư c s ch, h p v sinh. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u: 3.1. Phát tri n kinh t : a) Công nghi p: - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t công nghi p m r ng trên a bàn giai o n 2001-2010 bình quân kho ng 17%/năm, trong ó giai o n 2001-2005 là 16%/năm và giai o n 2006-2010 là 18%/năm. - Phát tri n công nghi p t o ng l c và thúc Ny phát tri n kinh t , góp ph n gi i quy t vi c làm, nâng cao i s ng c a nhân dân. G n phát tri n công nghi p v i b o
  3. v môi trư ng sinh thái. Tăng cư ng thu hút u tư nư c ngoài vào các khu công nghi p t p trung. Ti p t c hình thành và m r ng các khu, c m công nghi p, làng ngh truy n th ng trên a bàn. - Ny m nh chuy n d ch cơ c u công nghi p; phát tri n cơ c u ngành a d ng, ng th i chú tr ng phát tri n m t s ngành s d ng công ngh cao như: i n - i n t , d t may, ch bi n th c phNm; phát tri n m nh ti u th công nghi p truy n th ng như: g m s Bát Tràng, dư c li u Ninh Hi p, vàng quỳ Kiêu K ... b) D ch v : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v giai o n 2001-2010 kho ng 15%/năm, trong ó giai o n 2001-2005 kho ng 11%/năm và giai o n 2006- 2010 kho ng 19%/năm. - Khai thác t i a ti m năng, t p trung phát tri n thương m i - du l ch - d ch v thành ngành kinh t mũi nh n c a huy n. Ny m nh phát tri n các ngành d ch v ph c v các ngành kinh t khác như công nghi p, nông nghi p. - Hình thành, phát tri n các trung tâm công c ng - d ch v các trung tâm ô th , khu nhà , khu v c nông thôn. M r ng m ng lư i thương m i - d ch v : quy ho ch h th ng siêu th và c a hàng bán l , u tư c i t o và phát tri n m ng lư i ch , ch u m i... - T p trung nâng c p, c i t o các di tích văn hoá, l ch s , các i m du l ch, ngh ngơi gi i trí ph c v nhu c u c a nhân dân Hà N i và khách du l ch, tham quan; nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch nh m thu hút nhi u hơn n a khách du l ch trong nư c và th gi i. c) Nông nghi p: - T c tăng giá tr s n xu t nông nghi p giai o n 2001-2010 kho ng 4%/năm. Phát tri n nông nghi p g n v i công nghi p hóa, hi n i hóa và ô th hóa nông thôn, chú tr ng phát tri n cơ s h t ng ph c v s n xu t nông nghi p; Ny m nh phát tri n văn hóa - xã h i và ào t o ngu n nhân l c, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. - Xây d ng các trung tâm d ch v nông nghi p, trung tâm gi ng cây tr ng, v t nuôi, chú tr ng áp d ng các thành t u khoa h c - k thu t và công ngh m i, nh t là công ngh sinh h c nâng cao năng su t, ch t lư ng, s c c nh tranh c a s n phNm và b o v môi trư ng. Phát tri n, m r ng di n tích cây ăn qu , rau an toàn, hoa tươi, bò s a, l n n c... ph c v th trư ng trong nư c và xu t khNu. 3.2. Phát tri n văn hóa - xã h i: a) Giáo d c - ào t o: - Nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n, t ng bư c hi n i hóa cơ s v t ch t, ti p t c th c hi n có hi u qu vi c xã h i hóa giáo d c ào t o.
  4. - n năm 2005, ph c p trung h c ph thông và tương ương cho 50% i tư ng trong tu i; 100% h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i/ngày; hoàn thành xóa phòng h c c p 4 b c ph thông vào năm 2004. - Ph n u n năm 2010 hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương; t l h c sinh tôt nghi p ti u h c t 100%, trung h c cơ s và trung h c ph thông t trên 90%. b) Văn hóa - Thông tin u tư xây d ng h th ng cơ s v t ch t ph c v các ho t ng văn hóa - thông tin trên a bàn; xây d ng nhà văn hóa, thư vi n huy n; xây d ng, nâng c p h th ng phòng c các th tr n, xã, các thư vi n t i trư ng ph thông. Ti p t c b o v , tu t o và nâng c p các di tích l ch s , văn hóa. Tăng cư ng công tác thông tin c ng, t ch c tuyên truy n v chính tr , pháp lu t, n p s ng văn minh, công tác dân s - k ho ch hóa gia ình... Phát ng và duy trì thư ng xuyên các cu c v n ng xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hóa. Xây d ng, c ng c và ào t o l c lư ng cán b văn hóa - thông tin. c) Y t : - Th c hi n t t các chương trình y t . Chú tr ng công tác chăm sóc s c kh e ban u, nâng cao các d ch v y t ; phòng ch ng có hi u qu các b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m; th c hi n t t chương trình tiêm ch ng m r ng cho tr em trong tu i. Quan tâm chăm sóc s c kh e cho các i tư ng chính sách, ngư i có công v i cách m ng, ngư i nghèo. - u tư xây d ng, c ng c và nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b cho ngành y t ; m r ng phòng khám Trâu Quỳ thành trung tâm y t khu v c. B i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho i ngũ th y thu c nh m nâng cao ch t lư ng khám, i u tr và các ho t ng y t . Tăng cư ng công tác qu n lý d ch v y dư c tư nhân. - n năm 2005, ph n u gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 15%, t l sinh gi m xu ng kho ng 1,4%; năm 2010 t l tr em suy dinh dư ng gi m xu ng dư i 13,5%, t l sinh gi m dư i 1,3%. d) Th d c - Th thao: Phát tri n m nh phong trào th d c th thao qu n chúng, nâng cao s c kh e, th l c ngư i dân, ng th i phát hi n ào t o, b i dư ng tài năng th d c th thao thành tích cao. T ch c và xây d ng các câu l c b th d c th thao, câu l c b bóng á, bóng chuy n... t i huy n, các xã, cơ quan, xí nghi p, ơn v vũ trang. Phát tri n m ng lư i công trình ph c v th d c th thao, công viên, m b o tiêu chuNn 1-2m2/ngư i trong khu v c ô th . M r ng, nâng c p Trung tâm th d c th thao huy n ph c v các gi i thi u l n, trư c m t là Seagames 22. 3.3. Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th :
  5. - u tư xây d ng h th ng giao thông i ngo i ( ư ng s t, ư ng b , ư ng sông và hàng không) hi n i, thu n l i, áp ng nhu c u giao lưu kinh t c a huy n và Hà N i. Hình thành ng b các tuy n ư ng giao thông trong các khu ô th ; c i t o, nâng c p, m r ng các tuy n ư ng liên huy n, liên xã. Ph n u t m t các tuy n ư ng ô th 0,4-0,5km/km2 và các tuy n ư ng liên khu v c kho ng 1 km/km². - C i t o và nâng c p h th ng i n 220KV và 110KV, m b o tiêu chuNn k thu t an toàn, gi m t n th t i n năng và gi gìn c nh quan ô th . - C i t o, nâng c p h th ng c p nư c m b o 100% dân cư ô th và m t ph n khu v c nông thôn ư c s d ng nư c máy ô th ; ti p t c xây d ng các tr m c p nư c quy mô nh cho khu v c nông thôn còn l i; m b o cung c p tiêu chuNn nư c s d ng cho các khu công nghi p. - C i t o và xây d ng h th ng thoát nư c mưa; xây d ng h th ng thoát nư c th i trong khu v c ô th , nông thôn và khu công nghi p. - Xây d ng m t s khu ô th m i ng b , hi n i. - Tăng cư ng tri n khai u giá quy n s d ng t huy ng v n cho u tư phát tri n. 3.4. B o v môi trư ng sinh thái: T ng bư c hình thành m t s cơ s x lý ch t th i r n, tr m x lý nư c th i công nghi p, m b o gi s ch môi trư ng theo tiêu chuNn c a khu công nghi p và ô th . - Tăng cư ng vai trò chính quy n c p huy n và xã trong công tác qu n lý, b o v môi trư ng. m b o thu gom 100% rác th i sinh ho t trong ngày t i các khu v c ô th . 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn: Giai o n 2001-2005: d án kéo dài qu c l 5 n ư ng Thăng Long - N i Bài; d án xây d ng khu công nghi p v a và nh Dương Xá; d án xây d ng h t ng khu công nghi p Sài ng B giai o n 2, d án xây d ng h t ng khu công nghi p Daewoo - Hanel giai o n 1; d án xây d ng ch u m i t i Gia Th y - Vi t Hưng; d án xây d ng ch Hanel t i xã Th ch Bàn; d án du l ch làng ngh Bát Tràng; d án m r ng Trung tâm th d c th thao huy n. D án xây d ng khu ô th Vi t Hưng, khu ô th c Giang, khu ô th Thư ng Thanh. Giai o n 2006-2010: d án xây d ng h t ng khu công nghi p Daewoo-Hanel giai o n 2; xây d ng h t ng khu công nghi p Ô Cách giai o n 1; d án xây d ng trung tâm thương m i Daewoo-Hanel; d án xây d ng m i b nh vi n a khoa c p huy n. i u 2. T ch c th c hi n quy ho ch * UBND huy n Gia Lâm có nhi m v :
  6. - Công b công khai quy ho ch các cơ quan, t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a quy ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a huy n và Thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i Thành ph ban hành các cơ ch , quy ch phù h p các quy nh c a Nhà nư c th c hi n quy nh. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a quy ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà huy n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n quy ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh quy ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c th c a huy n và Thành ph . * Các ngành ch c năng c a Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n huy n Gia Lâm trong quá trình th c hi n quy ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn huy n có trách nhi m cùng huy n th c hi n t t m c tiêu c a quy ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản