Quyết định số 106/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
8
download

Quyết định số 106/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2003/QĐ-UB về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 106/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V ÁP D NG M T S BI N PHÁP X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B T I THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Ngh quy t s 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh n năm 2010; Căn c Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Th c hi n Ngh quy t s 40/2003/NQ-H ngày 28 tháng 3 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p l n th 11 (b t thư ng); Xét ngh c a Giám c Công an thành ph t i T trình s 401/TTr-CATP (PV11) ngày 16 tháng 5 năm 2003 và c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 1178/STP-VB ngày 29 tháng 5 năm 2003; QUY T NNH i u 1.- Nh ng quy nh chung: 1. Quy t nh này quy nh bi n pháp t ch thu xe, t m gi phương ti n vi ph m an toàn giao thông ư ng b và m c ph t vi ph m hành chính i v i m t s hành vi l n chi m lòng ư ng, l ư ng, v a hè x y ra trên a bàn thành ph H Chí Minh nh m tăng cư ng tr t t k cương, xây d ng n p s ng văn minh ô th t i thành ph . 2. Nh ng bi n pháp và hành vi vi ph m hành chính không ư c qui nh t i Quy t nh này thì áp d ng theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 và Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b . 3. i tư ng b x ph t, thNm quy n x ph t, các hình th c x ph t ư c áp d ng theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn giao thông ư ng b , ngư i vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn giao thông ư ng b t i thành ph H Chí Minh b x ph t theo Ngh nh s 15/2003/ N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph và nh ng quy nh c a Quy t nh này.
  2. i u 2.- áp d ng hình th c x ph t b sung t ch thu phương ti n dùng vi ph m an toàn giao thông ư ng b i v i nh ng vi ph m sau ây, không phân bi t ngu n g c s h u xe: 1. Ngư i có hành vi vi ph m hành chính sau ây ã b x lý hành chính nhưng ti p t c tái ph m: 1.1- i u khi n xe l ng lách, ánh võng ho c u i nhau trên ư ng b ; 1.2- i u khi n xe ch y b ng m t bánh i v i xe hai bánh, xe ch y b ng hai bánh i v i xe ba bánh; 1.3- Buông c hai tay khi i u khi n xe, dùng chân i u khi n xe, ng i v m t bên i u khi n xe, n m trên yên xe i u khi n xe, ng trên yên xe i u khi n xe, thay ngư i i u khi n khi xe ang ch y; 1.4- i u khi n xe thành nhóm t hai xe tr lên ch y quá t c qui nh; 1.5- Vi ph m các i m 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Kho n 1, i u 2 mà không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v ho c ch ng i ngư i thi hành công v ho c gây tai n n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 2. Ngư i ua xe ôtô, xe mô tô, xe g n máy trái phép. 3. Trong trư ng h p phương ti n không ph i do b n thân ho c gia ình ngư i vi ph m t i Kho n 1 và Kho n 2, i u 2 ng tên s h u và ch s h u ch ng minh ư c xe b cư p, tr m c p, chi m o t trái phép thì tr l i xe cho ch s h u. i u 3.- áp d ng bi n pháp t m gi có th i h n i v i phương ti n vi ph m an toàn giao thông: 1. Ngư i i u khi n xe ôtô, xe mô tô, xe máy và các lo i xe khác có k t c u tương t có các hành vi i vào ư ng c m, khu v c c m, i ngư c chi u c a ư ng m t chi u, vư t èn , ch quá s ngư i quy nh, i u khi n xe ch y hàng ngang t ba xe tr lên, xe không có èn chi u sáng, èn tín hi u ho c có nhưng không có tác d ng, ngoài vi c b x ph t theo quy nh hi n hành còn b t m gi xe 20 (hai mươi) ngày. 2. Ngư i i u khi n xe ôtô, xe mô tô, xe máy và các lo i xe khác có k t c u tương t có hành vi vi ph m hành chính v giao thông ư ng b b áp d ng bi n pháp tư c quy n s d ng gi y phép lái xe có th i h n 30 (ba mươi) ngày, 60 (sáu mươi) ngày thì b t m gi xe 40 (b n mươi) ngày; b áp d ng bi n pháp tư c quy n s d ng gi y phép lái xe có th i h n 90 (chín muơi) ngày, 180 (m t trăm tám mươi) ngày và b tư c gi y phép lái xe không th i h n thì b t m gi xe 60 (sáu mươi) ngày. 3. Ngư i vi ph m b t m gi xe ph i tr ti n lưu kho theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 4. Trư ng h p không kho t m gi phương ti n vi ph m an toàn giao thông thì ngư i có thNm quy n có th áp d ng hình th c t m gi bi n ăng ký xe, giao phương ti n cho ngư i vi ph m t b o qu n. Trong th i gian b t m gi bi n ăng ký xe, ch
  3. phương ti n không ph i tr ti n lưu kho và không ư c dùng xe ó tham gia giao thông, n u vi ph m thì b x lý theo i u lu t tương ng v i tình ti t tăng n ng. i u 4.- áp d ng t i a c a khung ti n ph t x ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính v giao thông ư ng b có tính ch t l n chi m lòng, l ư ng, v a hè v i m c t i a c a khung hình ph t ư c quy nh t i Ngh nh s 15/2003/N - CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph ; c th như sau: 1. X ph t ngư i i u khi n xe ô tô và các lo i xe có k t c u tương t vi ph m quy t c giao thông ư ng b : 1.1- Không d ng xe, xe sát mép ư ng nơi có l ư ng h p, ph t ti n 80.000 ng; 1.2- xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh, ph t ti n 120.000 ng; 1.3- D ng xe, xe trái quy nh gây ùn t c giao thông, ph t ti n 1.000.000 ng. 2. X ph t ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy và các lo i xe có k t c u tương t vi ph m quy t c giao thông ư ng b : 2.1- xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh, ph t ti n 60.000 ng; 2.2- T t p t ba xe tr lên lòng ư ng, trên c u, ph t ti n 60.000 ng; 2.3- i u khi n xe ch y dàn hàng ngang t ba xe tr lên, ph t ti n 100.000 ng. 3. X ph t ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng vi ph m quy t c giao thông ư ng b , ph t ti n 60.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: 3.1- xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh; 3.2- Không d ng xe, xe sát mép ư ng nơi có l ư ng h p. 4. X ph t ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe p, ngư i i u khi n xe thô sơ khác vi ph m quy t c giao thông ư ng b : 4.1- Ph t ti n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: + xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh; + Xe p i dàn hàng ngang t ba xe tr lên, xe thô sơ khác i dàn hàng ngang t hai xe tr lên. 4.2- Ph t ti n 40.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: + xe lòng ư ng ô th , trên c u, gây c n tr giao thông; + Ngư i i u khi n ho c ngư i ng i trên xe bám, kéo, Ny xe khác, v t khác; mang vác, ch v t c ng k nh;
  4. + Dùng xe Ny làm qu y hàng lưu ng trên ư ng trái quy nh, gây c n tr giao thông. 5. X ph t ngư i i b vi ph m quy t c giao thông ư ng b , ph t ti n 40.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: 5.1- Mang, vác v t c ng k nh gây c n tr giao thông; 5.2- Trèo qua gi i phân cách khi i ngang qua ư ng; 5.3- u, bám vào phương ti n giao thông ang ch y. 6. X ph t các hành vi vi ph m khác v quy t c giao thông ư ng b : 6.1- Ph t ti n 40.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: + Xây, t b c b trái phép trên hè ph ho c lòng ư ng; + L n chi m v a hè, ư ng giao thông h p ch , b y bán hàng; + Chi m d ng v a hè, lòng ư ng t bi n hi u, buôn bán v t, m i chào hàng, s a ch a xe p, làm mái che, các ho t ng d ch v khác gây c n tr giao thông ho c làm m t m quan ư ng ph ; + T p trung ông ngư i trái phép; n m, ng i trên ư ng gây c n tr giao thông; + á c u, chơi c u lông trên ư ng giao thông. 6.2- Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: + v t li u, ph th i, v t chư ng ng i trên ư ng b gây c n tr giao thông; + v t che khu t bi n báo, èn tín hi u giao thông. 6.3- Ph t ti n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: + S d ng ư ng b trái quy nh t ch c các ho t ng văn hóa, th thao, di u hành, l h i; + D ng c ng chào ho c các v t che ch n khác trong ph m vi t dành cho ư ng b ; + T ý tháo, m n p c ng trên ư ng giao thông; + Chi m d ng v a hè, lòng ư ng làm nơi s a ch a ô tô, mô tô, xe g n máy, s a xe, làm nơi trông gi xe trái phép; + á bóng trên ư ng giao thông; + Th di u trên ư ng giao thông ho c g n ư ng dây t i i n.
  5. 6.4- X lý hành vi r i inh ho c v t s c nh n khác, chăng dây qua ư ng, d u nh n trên ư ng b . ây là nh ng hành vi r t nguy hi m, khi phát hi n, cơ quan Công an ph i l p và c ng c h sơ truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t hi n hành, trong trư ng h p không y ut truy t thì x ph t vi ph m hành chính v i m c ph t ti n 1.000.000 ng i v i m i hành vi. 7. X ph t hành chính các hành vi vi ph m quy nh v k t c u h t ng giao thông ư ng b : 7.1- Ph t ti n 200.000 ng i v i hành vi d ng, u xe ô tô và xe có k t c u tương t trên l ư ng, v a hè, mi ng c ng thoát nư c, mi ng h m c a ư ng i n tho i, i n cao th , các ch dành riêng cho xe ch a cháy l y nư c. 7.2- Ph t ti n 2.000.000 ng i v i hành vi xây d ng b n xe, bãi xe không theo úng quy mô thi t k ã ư c duy t. 7.3- Ph t ti n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: + v t li u, t á, phương ti n thi công ngoài ph m vi thi công gây c n tr giao thông; + Không thu d n ngay các bi n báo hi u, rào ch n, phương ti n thi công, các v t li u khác ho c không hoàn tr ph n ư ng theo nguyên tr ng khi thi công xong. 7.4- Ph t ti n 5.000.000 ng i v i hành vi xây d ng ho c thành l p b n xe, bãi xe không theo quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7.5- Ph t ti n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: + Khoan, ào, x ư ng trái phép; + T ý phá d i phân cách nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 8. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u 4, c a Quy t nh này còn b áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp x lý khác theo quy nh t i Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph . i u 5.- i u kho n thi hành: 1. Quy t nh này áp d ng trong th i gian Chính ph chưa ban hành Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong m t s lĩnh v c tr t t , an toàn ô th t i thành ph H Chí Minh và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n có trách nhi m thi hành Quy t nh này; trong quá trình th c hi n Quy t nh, n u phát sinh vư ng m c, Th trư ng các ngành, các
  6. c p ph i k p th i ph n ánh y ban nhân dân thành ph xem xét, s a i, b sung cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Th tư ng Chính ph - B Công an - B Tư pháp CH TNCH - B Giao thông V n t i - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các S -Ngành thành ph - UBND qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n Lê Thanh H i - VPH -UB: CPVP - Các T NCTH - Lưu (PC/T)
Đồng bộ tài khoản