Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
100
lượt xem
18
download

Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; Căn cứ Nghị Quyết 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Điều 2. Các nhóm mặt hàng thuộc diện giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện bình ổn giá tiếp tục áp dụng mức thuế suất tạm thời quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này cho đến khi có Quyết định bãi bỏ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 3. Đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng, thực hiện theo quy định sau: 1. Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 8702 và 8703 áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định có liên quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 2. Xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm 8702 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thuộc nhóm 8704 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 150%. 3. Các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cao hơn 50% (bằng 1,5 lần) so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô cùng chủng loại quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng và các chế phẩm khác thuộc phân nhóm 2710.11 (ký hiệu bằng dấu * tại cột thuế suất trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) được thực hiện theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phù hợp với từng thời gian cụ thể. Đối với mặt hàng bộ linh kiện CKD của ô tô thuộc các nhóm 87.02, 87.03 và 87.04 (ký hiệu bằng dấu ** tại cột thuế suất trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi), không quy định thuế suất
  2. thuế nhập khẩu ưu đãi cho bộ linh kiện CKD mà thực hiện tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng. Bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung tên, mã số, mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; - Kiểm toán Nhà nước; Trương Chí Trung - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST . BIỀU THUẾ XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số TT Mô tả hàng hoá Thuộc các nhóm, Thuế suất phân nhóm (%) 1 Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu trừ cát 25.05 7 chứa kim loại thuộc Chương 26 2 Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt, bằng 25.14 7 cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) 3 Đá cẩm thạch, travectine, ecaussine, và đá vôi khác 25.15 7 làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) 4 Đá granít, pophia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá 25.16 7 khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) 5 Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt 25.17 7 bê tông hoặc để rải đường bộ hay đường sắt, hoặc đá balat khác đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên), đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm vảy, xỉ từ công
  3. nghiệp luyện kim hay phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh, bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt 6 Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung - Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung: - - Chưa thiêu kết 2601 11 00 00 15 - - Đã thiêu kết 2601 12 00 00 7 - Pirit sắt đã nung 2601 20 00 00 7 7 Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng 2602 00 00 00 15 mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên tính theo trọng lượng khô 8 Quặng đồng và tinh quặng đồng 2603 00 00 00 15 9 Quặng niken và tinh quặng niken - Loại thô 2604 00 00 00 15 - Loại tinh 2604 00 00 00 7 10 Quặng coban và tinh quặng coban - Loại thô 2605 00 00 00 15 - Loại tinh 2605 00 00 00 7 11 Quặng nhôm và tinh quặng nhôm - Loại thô 2606 00 00 00 15 - Loại tinh (alumin) 2606 00 00 00 7 12 Quặng chì và tinh quặng chì 2607 00 00 00 15 13 Quặng kẽm và tinh quặng kẽm 2608 00 00 00 15 14 Quặng thiếc và tinh quặng thiếc - Loại thô 2609 00 00 00 15 - Loại tinh 2609 00 00 00 7 15 Quặng crom và tinh quặng crom 2610 00 00 00 20
  4. 16 Quặng vonfram và tinh quặng vonfram 2611 00 00 00 15 17 Quặng uran hoặc thori và tinh quặng uran hoặc tinh quặng thori - Quặng uran và tinh quặng uran: - - Loại thô 2612 10 00 00 15 - - Loại tinh 2612 10 00 00 7 - Quặng thori và tinh quặng thori: - - Loại thô 2612 20 00 00 15 - - Loại tinh 2612 20 00 00 7 18 Quặng molipden và tinh quặng molipden - Đã nung 2613 10 00 00 7 - Loại khác 2613 90 00 00 15 19 Quặng titan và tinh quặng titan - Quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite 2614 00 10 00 20 - Loại khác 2614 00 90 00 20 20 Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó - Quặng zircon và tinh quặng zircon: - - Loại thô 2615 10 00 00 15 - - Loại tinh 2615 10 00 00 7 - Loại khác: - - Niobi: - - - Loại thô 2615 90 10 00 15 - - - Loại tinh 2615 90 10 00 7 - - Loại khác: - - - Loại thô 2615 90 90 00 15 - - - Loại tinh 2615 90 90 00 7 21 Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý - Quặng bạc và tinh quặng bạc: - - Loại thô 2616 10 00 00 15 - - Loại tinh 2616 10 00 00 7 - Loại khác: - - Loại thô 2616 90 00 00 15 - - Loại tinh 2616 90 00 00 7
  5. 22 Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó - Quặng antimon và tinh quặng antimon: - - Loại thô 2617 10 00 00 15 - - Loại tinh 2617 10 00 00 7 - Loại khác: - - Loại thô 2617 90 00 00 15 - - Loại tinh 2617 90 00 00 7 23 Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn 27.01 10 tương tự sản xuất từ than đá 24 Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền 27.02 10 25 Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh 27.03 10 26 Than cốc và than nửa cốc, luyện từ than đá, than non 27.04 10 hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá 27 Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô - Dầu thô (dầu mỏ dạng thô) 2709 00 10 00 4 - Condensate 2709 00 20 00 4 28 Da sống của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa (tươi 41.01 10 hoặc muối, khô, ngâm vôi, axít hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ 29 Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axít hoá hoặc được bảo quản cách khác nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này - Của loài bò sát 4103 20 00 00 3 - Của lợn 4103 30 00 00 10 - Loại khác 4103 90 00 00 10 30 Gốc, rễ cây các loại bằng gỗ rừng tự nhiên 44.03 5
  6. 31 Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót 44.04 5 nhọn, nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, dùng làm ba toong, cán ô, chuôi tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; dăm gỗ và các dạng tương tự, bằng gỗ rừng tự nhiên 32 Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) 44.06 10 bằng gỗ rừng tự nhiên 33 Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã 44.07 10 hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm, bằng gỗ rừng tự nhiên 34 Tấm gỗ lạng làm lớp mặt (kể cả tấm gỗ thu được bằng 44.08 10 cách lạng gỗ ghép), gỗ lạng để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm, bằng gỗ rừng tự nhiên 35 Gỗ (kể cả gỗ ván và viền dải gỗ trang trí để làm sàn, 44.09 10 chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc nối đầu, bằng gỗ rừng tự nhiên 36 Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao 44.15 10 bì tương tự bằng gỗ; tang cuốn bằng gỗ, giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác bằng gỗ; vành đệm giá kệ để hàng, bằng gỗ rừng tự nhiên 37 Thùng tô nô, thùng baren, thùng hình trống, hình trụ, có 44.16 10 đai, các loại thùng có đai khác và các bộ phận của chúng, kể cả các loại tấm ván cong, bằng gỗ rừng tự nhiên 38 Ván sàn (gỗ ván sàn và ván sàn sơ chế), kể cả panen 44.18 10 gỗ có lõi xốp nhân tạo, panen lát sàn, ván lợp, ván rây, pa lét, cốp pha xây dựng, bằng gỗ rừng tự nhiên 39 Khung cửa, bậc cửa, ngưỡng cửa, cầu thang, cánh cửa 44.18 5 và các bộ phận của chúng, bằng gỗ rừng tự nhiên 40 Đá quý (trừ kim cương), đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã xâu thành chuỗi tạm
  7. thời để tiện vận chuyển - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc 7103 10 00 00 5 tạo hình thô - Đã gia công cách khác: - - Rubi, saphia và ngọc lục bảo 7103 91 00 00 0 - - Loại khác 7103 99 00 00 3 41 Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc 71.05 3 tổng hợp 42 Sắt thép phế liệu, phế thải (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi 72.04 30 xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thép, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) 43 Sắt và thép không hợp kim ở dạng thỏi đúc hoặc các 72.04 2 dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.06 72.03) 44 Sắt, thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm 72.07 2 45 Đồng phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi 74.04 40 xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) 46 Hợp kim đồng chủ 74.05 15 47 Bột và vảy đồng - Bột đồng không có cấu trúc lớp 7406 10 00 00 15 - Bột có kết cấu trúc lớp; vảy đồng 7406 20 00 00 15 48 Đồng ở dạng que, thanh và dạng hình 74.07 5 49 Niken không hợp kim và hợp kim ở dạng thỏi 75.02 5 50 Niken phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi 75.03 40 xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của niken, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) 51 Bột và vảy niken 75.04 5
  8. 52 Niken không hợp kim và hợp kim ở dạng thanh, que và 75.05 5 hình 53 Nhôm ở dạng thỏi 76.01 5 54 Nhôm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi 76.02 40 xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của nhôm, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) 55 Bột và vảy nhôm 76.03 10 56 Chì ở dạng thỏi 78.01 5 57 Chì phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi 78.02 37 xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của chì, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) 58 Chì ở dạng thanh, que và hình 78.03 5 59 Bột và vảy chì 7804 20 00 00 5 60 Kẽm ở dạng thỏi 79.01 5 61 Kẽm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi 79.02 40 xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa được đóng, ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó) 62 Bột, bụi kẽm và vảy kẽm 79.03 5 63 Kẽm ở dạng thanh, que và hình 79.04 5 64 Thiếc ở dạng thỏi 80.01 2 65 Thiếc phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi 80.02 40 xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thiếc, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) 66 Thiếc ở dạng thanh, que và hình 8003 00 90 00 2
  9. 67 Bột và vảy thiếc 80.07 2 68 Phế liệu và mảnh vụn của kim loại cơ bản khác, của 81.01 đến 81.13 40 gốm kim loại, của sản phẩm; (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) 69 Bán thành phẩm của kim loại cơ bản khác, của gốm 81.01 đến 81.13 5 kim loại, của sản phẩm làm từ kim loại cơ bản khác và gốm kim loại BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phan I (Chuong 1-5) Phan II (Chuong Phan III (Chuong 15) Phan IV (Chuong 6-14) 16-24) Phan V (Chuong Phan VI (Chuong Phan VII (Chuong Phan VIII (Chuong 25-27) 28-38) 39-40) 41-43) Phan IX (Chuong Phan X (Chuong Phan XI (Chuong Phan XII (Chuong 44-46) 47-49) 50-63) 64-67) Phan XIII (Chuong Phan XIV (Chuong Phan XV (Chuong Phan XVI (Chuong 68-70) 71) 72-83) 84-85) Phan XVII (Chuong Phan XVIII (Chuong Phan XIX (Chuong Phan XX (Chuong 86-89) 90-92) 93) 94-96) Phan XXI (Chuong Phu luc 1 Phu luc 2 97)
Đồng bộ tài khoản