Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 106/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C D TR NHÀ NƯ C TR C THU C B TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh D tr qu c gia s 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c D tr Nhà nư c là cơ quan tr c thu c B Tài chính, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tài chính qu n lý nhà nư c v d tr nhà nư c; tr c ti p qu n lý các lo i hàng d tr ư c Chính ph giao. 2. T ng c c D tr Nhà nư c có tư cách pháp nhân, con d u có hình Qu c huy, tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c và tr s t i thành ph Hà N i, kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c D tr Nhà nư c th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tài chính trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh: a) Các d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh nh c a Chính ph ; d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph v d tr nhà nư c; b) Chi n lư c, quy ho ch, chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình hành ng, quy ho ch h th ng kho, án, d án quan tr ng v d tr nhà nư c; c) Danh m c, m c d tr t ng lo i hàng, t ng m c d tr nhà nư c và t ng m c tăng d tr nhà nư c trong t ng th i kỳ và hàng năm; d) K ho ch, d toán ngân sách d tr nhà nư c và phương án phân b v n b sung d tr nhà nư c hàng năm cho các B , ngành qu n lý hàng d tr nhà nư c; ) K ho ch t hàng d tr nhà nư c t i các B , ngành ư c Chính ph giao tr c ti p qu n lý hàng d tr ;
  2. e) Vi c s d ng qu d tr nhà nư c tham gia bình n th trư ng, n nh kinh t vĩ mô. 2. Trình B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh: a) D th o thông tư và các văn b n khác v d tr nhà nư c; b) Ch qu n lý tài chính, ngân sách d tr nhà nư c, cơ ch mua, bán, nh p, xu t hàng d tr nhà nư c; ch th ng kê, báo cáo v d tr nhà nư c; c) Tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia, nh m c kinh t - k thu t thu c lĩnh v c d tr nhà nư c; d) C p tăng v n d tr nhà nư c; c p chi phí nh p, xu t, mua, bán, b o qu n, c u tr , vi n tr , b o hi m hàng d tr nhà nư c cho các B , ngành, các cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý hàng d tr nhà nư c. 3. Ban hành văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v , văn b n quy ph m n i b , văn b n cá bi t thu c ph m vi qu n lý c a T ng c c D tr Nhà nư c. 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, án thu c lĩnh v c d tr nhà nư c sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành ho c phê duy t. 5. Tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v d tr nhà nư c. 6. T ch c th c hi n t hàng d tr nhà nư c t i các cơ quan, ơn v d tr và th c hi n ký h p ng b o qu n theo k ho ch ã ư c phê duy t. 7. T ch c qu n lý, s d ng qu d tr nhà nư c theo chương trình, k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; th c hi n qu n lý d tr nhà nư c b ng ti n theo quy nh c a pháp lu t. 8. Tr c ti p qu n lý các lo i hàng d tr nhà nư c theo danh m c ư c Chính ph giao: a) Th c hi n nh p, xu t, mua, bán, b o qu n, b o v an toàn các hàng d tr ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; b) Th c hi n xu t hàng d tr nhà nư c c u tr , c u h , c u n n, vi n tr qu c t ho c s d ng vào m c ích khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và ch o c a B trư ng B Tài chính; 9. T ch c th c hi n công tác u tư xây d ng h th ng kho, trang thi t b k thu t theo chương trình, k ho ch ã ư c duy t. 10. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i hành vi vi ph m pháp lu t d tr nhà nư c; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong vi c s d ng tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c nghiên c u khoa h c, ng d ng khoa h c và công ngh vào công tác d tr nhà nư c. 12. Xây d ng h th ng thông tin ph c v công tác qu n lý; t ch c th c hi n công tác th ng kê và ch báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình qu n lý, s d ng hàng d tr nhà nư c. 13. Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c d tr nhà nư c theo phân công, phân c p c a B trư ng B Tài chính và quy nh c a pháp lu t. 14. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , thi ua khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c, thu c ph m vi
  3. qu n lý c a T ng c c D tr Nhà nư c theo phân c p c a B trư ng B Tài chính và quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n c i cách hành chính theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính ư c B trư ng B Tài chính phê duy t. 16. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tài chính giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Cơ quan T ng c c D tr Nhà nư c t i Trung ương: a) V Chính sách và Pháp ch ; b) V K ho ch; c) V Khoa h c và Công ngh b o qu n; d) V Qu n lý hàng d tr ; ) V T ch c cán b ; e) V Tài v - Qu n tr ; g) Văn phòng; h) Thanh tra; i) C c Công ngh thông tin; k) Trung tâm B i dư ng nghi p v d tr Nhà nư c. Các t ch c quy nh t i m a n i m i kho n 1 i u này là t ch c hành chính giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; t ch c quy nh t i i m k là t ch c s nghi p. 2. Các C c D tr Nhà nư c khu v c thu c T ng c c D tr Nhà nư c: a) C c D tr Nhà nư c khu v c Hà N i; b) C c D tr Nhà nư c khu v c Tây B c; c) C c D tr Nhà nư c khu v c Hoàng Liên Sơn; d) C c D tr Nhà nư c khu v c Vĩnh Phú; ) C c D tr Nhà nư c khu v c B c Thái; e) C c D tr Nhà nư c khu v c Hà B c; g) C c D tr Nhà nư c khu v c H i Hưng; h) C c D tr Nhà nư c khu v c ông B c;
  4. i) C c D tr Nhà nư c khu v c Thái Bình; k) C c D tr Nhà nư c khu v c Hà Nam Ninh; l) C c D tr Nhà nư c khu v c Thanh Hóa; m) C c D tr Nhà nư c khu v c Ngh Tĩnh; n) C c D tr Nhà nư c khu v c Bình Tr Thiên; o) C c D tr Nhà nư c khu v c à N ng; p) C c D tr Nhà nư c khu v c Nghĩa Bình; q) C c D tr Nhà nư c khu v c Nam Trung B ; r) C c D tr Nhà nư c khu v c B c Tây Nguyên; s) C c D tr Nhà nư c khu v c Nam Tây Nguyên; t) C c D tr Nhà nư c khu v c ông Nam B ; u) C c D tr Nhà nư c khu v c thành ph H Chí Minh; v) C c D tr Nhà nư c khu v c C u Long; x) C c D tr Nhà nư c khu v c Tây Nam B . 3. Các Chi c c D tr Nhà nư c tr c thu c C c D tr Nhà nư c khu v c. C c D tr Nhà nư c khu v c, Chi c c D tr Nhà nư c có tư cách pháp nhân, con d u và tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c. 4. B trư ng B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v thu c T ng c c D tr Nhà nư c. i u 4. Lãnh o 1. T ng c c D tr Nhà nư c có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. 2. T ng c c trư ng, Phó T ng c c trư ng T ng c c D tr Nhà nư c do B trư ng B Tài chính b nhi m, mi n nhi m và cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng c c trư ng là ngư i ng u T ng c c, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c D tr Nhà nư c. Các Phó T ng c c trư ng ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 05 tháng 10 năm 2009. 2. Bãi b Quy t nh s 270/2003/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c D tr qu c gia tr c thu c B Tài chính.
  5. 3. S lư ng Phó T ng c c trư ng c a T ng c c D tr Nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Th tư ng Chính ph cho n khi Th tư ng Chính ph có quy t nh khác. 4. B trư ng B Tài chính, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c D tr Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c D tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản