Quyết định số 106-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 106-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106-CP về việc cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 106-CP Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 1968 QUY T Đ NH V VI C C P GI Y CH NG NH N Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN H I Đ NG CHÍNH PH Đ t o đi u ki n cho các đ i bi u H i đ ng nhân dân ho t đ ng đư c thu n l i và góp ph n đ y m nh ho t đ ng c a H i đ ng nhân dân các c p, Theo đ ngh c a ông B trư ng B N i v , Căn c vào ngh quy t c a H i ngh thư ng v c a H i đ ng Chính ph ngày 21 tháng 01 năm 1968, QUY T Đ NH Đi u 1. - M i đ i bi u H i đ ng nhân dân đư c c p m t gi y ch ng nh n đ ti n liên h v i các cơ quan, đoàn th , các t ch c s n xu t và liên h v i các c tri, ho c dùng đ ch ng minh tư cách đ i bi u H i đ ng nhân dân c a mình khi c n thi t. Gi y ch ng nh n c p cho đ i bi u H i đ ng nhân dân khóa nào ch có giá tr trong nhi m kỳ c a H i đ ng nhân dân khóa y. Đi u 2. - Gi y ch ng nh n đ i bi u H i đ ng nhân dân khu t tr , t nh, thành ph tr c thu c trung ương do B trư ng B N i v c p; Gi y ch ng nh n đ i bi u H i đ ng nhân dân t nh thu c khu t tr do y ban hành chính khu t tr c p; Gi y ch ng nh n đ i bi u H i đ ng nhân dân huy n, th xã, khu ph , thành ph thu c t nh và th tr n thu c t nh do y ban hành chính t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p; Gi y ch ng nh n đ i bi u H i đ ng nhân dân, th tr n do y ban hành chính huy n, th xã, thành ph thu c t nh c p. Đi u 3. - Gi y ch ng nh n đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p làm theo m u đính kèm quy t đ nh này, và do B N i v th ng nh t in và phân ph i cho các đ a phương. Kinh phí v vi c làm gi y ch ng nh n này do ngân sách Nhà nư c đài th . Đi u 4. – Ông B trư ng B N i v ch u trách nhi m hư ng d n thi hành quy t đ nh này. T.M H I Đ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn Đ ng M U GI Y CH NG NH N Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN CÁC C P A. M U GI Y CH NG NH N C P CHO Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN KHU T TR , T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Gi y ch ng nh n này làm b ng lo i gi y t t, kh 14,5cm x 10cm, có 2 t , g p đôi l i thành 8 trang nh . T ngoài là m t bìa c ng, màu đ tươi kh 15cm x 10,50cm, trang đ u c a bìa trên in hình Qu c huy, dư i hình Qu c huy đ nh ng ch sau đây: GI Y CH NG NH N đ i bi u H i đ ng nhân dân Trang th hai in trích l i H Ch t ch: “Nhi m v c a H i đ ng nhân dân là ph i ph n nh nguy n v ng c a các t ng l p nhân dân, truy n đ t nh ng ch trương, chính sách c a Đ ng và Chính ph đ n nhân dân, bi n nh ng ch trương, chính sách đó thành nh ng ch trương, chính sách c a H i đ ng nhân dân. H i đ ng nhân dân ph i h t s c g n gũi, quan tâm đ n đ i s ng nhân dân, th c hành C n - Ki m – Liêm – Chính, luôn luôn nghĩ r ng mình là đ y t nhân dân và ra s c ph c v nhân dân”. Trang th ba in ch : H I Đ NG NHÂN DÂN Các trang th tư và th năm in theo m u sau đây:
  2. S …………GCN VI T NAM DÂN CH C NG HÒA c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N nh có d uc a B N iv Ông, bà………………………………tu i ch hi n nay………………………………… là i bi u H i ng nhân dân…………………… khóa……………nhi m kỳ 19……19…… Ch ký ơn v b u c ……………………………… c a i bi u C p ngày……tháng……năm 196… B TRƯ NG B N I V Các trang th sáu và b y in trích đi u 31 và đi u 32 Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban hành chính các c p: “Đi u 31. - Đ i bi u H i đ ng nhân dân ph i trung thành v i ch đ dân ch nhân dân, gương m u tuân theo Hi n pháp và pháp lu t, h t lòng h t s c ph c v nhân dân. Đi u 32. - Đ i bi u H i đ ng nhân dân ph i liên h ch t ch v i nhân dân, l ng nghe ý ki n c a nhân dân và ch u s giám sát c a nhân dân. Đ i bi u H i đ ng nhân dân đ ng viên nhân dân ch p hành nh ng ngh quy t và quy t đ nh c a H i đ ng nhân dân, c a y ban hành chính đ a phương và c a cơ quan Nhà nư c c p trên. T ng th i kỳ m t, đ i bi u H i đ ng nhân dân ph i báo cáo v i c tri v ho t đ ng c a H i đ ng nhân dân”. Cu i trang th 7 c a gi y ch ng nh n ghi cách s d ng: Đ i bi u H i đ ng nhân dân dùng gi y ch ng nh n đ ti n liên h v i các cơ quan, đoàn th , các t ch c s n xu t, và liên h v i các c tri trong đơn v b u ra mình ho c dùng đ ch ng minh tư cách đ i bi u H i đ ng nhân dân c a mình khi c n thi t. B. M U GI Y CH NG NH N C P CHO Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN HUY N, TH XÃ, KHU PH , THÀNH PH THU C T NH, XÃ VÀ TH TR N Gi y ch ng nh n này làm b ng lo i bìa t t, nh n, màu đ tươi, kh 15cm x 10,50cm, g p đôi l i thành 4 trang nh . M t ngoài gi y ch ng nh n phía trư c trên in hình Qu c huy, dư i hình Qu c huy đ nh ng ch : GI Y CH NG NH N đ i bi u H i đ ng nhân dân Các trang th hai và th ba in theo m u sau đây:
  3. S …………GCN VI T NAM DÂN CH C NG HÒA c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N nh (n u có) có d u c a y ban hành chính Ông, bà………………………………tu i ch hi n nay………………………………… là i bi u H i ng nhân dân…………………… khóa……………nhi m kỳ 19……19…… Ch ký ơn v b u c ……………………………… c a i bi u C p ngày……tháng……năm 196… Y BAN HÀNH CHÍNH…………… CH TNCH Trang th tư c a gi y ch ng nh n, ph n trên in trích đi u 31 và đi u 32 Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban hành chính các c p: “Đi u 31. - Đ i bi u H i đ ng nhân dân ph i trung thành v i ch đ dân ch nhân dân, gương m u tuân theo Hi n pháp và pháp lu t, h t lòng h t s c ph c v nhân dân. Đi u 32. - Đ i bi u H i đ ng nhân dân ph i liên h ch t ch v i nhân dân, l ng nghe ý ki n c a nhân dân và ch u s giám sát c a nhân dân. Đ i bi u H i đ ng nhân dân đ ng viên nhân dân ch p hành nh ng ngh quy t và quy t đ nh c a H i đ ng nhân dân, c a y ban hành chính đ a phương và c a cơ quan Nhà nư c c p trên. T ng th i kỳ m t, đ i bi u H i đ ng nhân dân ph i báo cáo v i c tri v ho t đ ng c a H i đ ng nhân dân”. ph n cu i trang tư này ghi cách s d ng gi y ch ng nh n: Đ i bi u H i đ ng nhân dân dùng gi y ch ng nh n đ ti n liên h v i các cơ quan, đoàn th , các t ch c s n xu t và liên h v i các c tri trong đơn v b u ra mình ho c dùng đ ch ng minh tư cách đ i bi u H i đ ng nhân dân c a mình khi c n thi t.
Đồng bộ tài khoản