Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
73
lượt xem
5
download

Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1062-TC/Q /CSTC Hà N i , ngày 14 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH V BAN HÀNH CH QU N LÝ, S D NG VÀ TRÍCH KH U HAO TÀI S NC NNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nư c; tăng cư ng công tác qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh trong các doanh nghi p; t o i u ki n cho doanh nghi p tính úng, trích s kh u hao tài s n c nh vào chi phí kinh doanh; thay th , i m i máy móc, thi t b theo hư ng áp d ng công ngh tiên ti n, k thu t hi n i phù h p v i yêu c u kinh doanh c a doanh nghi p và c a n n kinh t ; Xét ngh c a các Ông V trư ng V Chính sách Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p: QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n: "Ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh". Ch này áp d ng cho t t c các doanh nghi p Nhà nư c. Các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác ch b t bu c áp d ng các quy nh có liên quan t i vi c xác nh chi phí tính thu , các quy nh khác ư c khuy n khích áp d ng. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/1/1997. Các văn b n trư c ây như Quy t nh s 507 TC/ TXD ngày 22/7/1986 c a B trư ng B Tài chính, Thông tư s 33 TC/CN và Thông tư s 34 TC/CN ngày 31/7/1990, Thông tư s 31 TC-TC N ngày 18/7/1992, Thông tư s 36 TC/TCDN ngày 27/4/1995 c a B Tài chính và các Quy t nh khác v qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: V trư ng V chính sách Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, T ng c c trư ng T ng c c thu , Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a
 2. mình có trách nhi m t ch c tri n khai, hư ng d n th c hi n và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. H i ng Qu n tr , T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký) CH QU N LÝ, S D NG VÀ TRÍCH KH U HAO TÀI S N C NNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 c a B trư ng B Tài chính) M C I: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng, ph m vi áp d ng: Ch này áp d ng cho các doanh nghi p Nhà nư c, g m: T ng công ty, doanh nghi p thành viên T ng công ty, doanh nghi p c l p; i v i các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác như công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài..., ch này ch b t bu c áp d ng trong vi c xác nh chi phí tính thu ; các quy nh khác trong ch này ư c khuy n khích áp d ng; Các doanh nghi p th c hi n vi c qu n lý, s d ng, trích kh u hao n t ng tài s n c nh do doanh nghi p qu n lý, s d ng. i u 2: Các t ng s d ng trong ch này ư c hi u như sau: 1. Tài s n c nh h u hình: là nh ng tư li u lao ng ch y u có hình thái v t ch t (t ng ơn v tài s n có k t c u c l p ho c là m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n liên k t v i nhau th c hi n m t hay m t s ch c năng nh t nh) có giá tr l n và th i gian s d ng lâu dài, tham gia vào nhi u chu kỳ kinh doanh nhưng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban u như nhà c a, v t ki n trúc, máy móc, thi t b ... 2. Tài s n c nh vô hình: là nh ng tài s n c nh không có hình thái v t ch t, th hi n m t lư ng giá tr ã ư c u tư có liên quan tr c ti p n nhi u chu kỳ kinh doanh c a doanh nghi p như: chi phí thành l p doanh nghi p; chi phí v t s d ng; chi phí v b ng phát minh, b ng sáng ch , b n quy n tác gi ... 3. Tài s n c nh thuê tài chính:
 3. Tài s n c nh thuê tài chính là nh ng tài s n c nh doanh nghi p thuê c a công ty cho thuê tài chính n u h p ng thuê tho mãn ít nh t 1 trong 4 i u ki n sau ây (quy nh t i Ngh nh s 64/CP ngày 9/10/1995 c a Chính ph ): a. Khi k t thúc th i h n cho thuê theo h p ng, bên thuê ư c chuy n quy n s h u tài s n thuê ho c ư c ti p t c thuê theo s tho thu n c a 2 bên; b. N i dung h p ng thuê có quy nh: Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê ư c quy n l a ch n mua tài s n thuê theo theo giá danh nghĩa th p hơn giá tr th c t c a tài s n thuê t i th i i m mua l i; c. Th i h n cho thuê m t lo i tài s n ít nh t ph i b ng 60% th i gian c n thi t kh u hao tài s n thuê; d. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy nh t i h p ng thuê, ít nh t ph i tương ương v i giá c a tái s n ó trên th trư ng vào th i i m ký h p ng. M i h p ng thuê tài s n c nh n u không tho mãn b t kỳ i u ki n nào trong 4 i u ki n trên ư c coi là tài s n c nh thuê ho t ng. 4. Nguyên giá tài s n c nh: Là toàn b các chi phí th c t ã chi ra có tài s n c nh cho t i khi ưa tài s n c nh i vào ho t ng bình thư ng như giá mua th c t c a tài s n c nh; các chi phí v n chuy n, b c d , chi phí l p t, ch y th ; lãi ti n vay u tư cho tài s n c nh khi chưa bàn giao và ưa tài s n c nh vào s d ng; thu và l phí trư c b (n u có)... 5. Th i gian s d ng tài s n c nh: là th i gian doanh nghi p d ki n s d ng tài s nc nh vào ho t ng kinh doanh trong i u ki n bình thư ng, phù h p v i các thông s kinh t - k thu t c a tài s n c nh và các y u t khác có liên quan n s ho t ng c a tài s n c nh. 6. Hao mòn tài s n c nh: là s gi m d n giá tr c a tài s n c nh do tham gia vào ho t ng kinh doanh, do bào mòn c a t nhiên, do ti n b k thu t... trong quá trình ho t ng c a tài s n c nh. 7. Kh u hao tài s n c nh: là vi c tính toán và phân b m t cách có h th ng nguyên giá c a tài s n c nh vào chi phí kinh doanh qua th i gian s d ng c a tài s n c nh. 8. S kh u hao lu k c a tài s n c nh: là t ng c ng s kh u hao ã trích vào chi phí kinh doanh qua các kỳ kinh doanh c a tài s n c nh tính n th i i m xác nh. 9. Giá tr còn l i trên s k toán c a tài s n c nh: là giá tr còn l i c a tài s n c nh ph n ánh trên s k toán, ư c xác nh b ng hi u s gi a nguyên giá tài s n c nh và s kh u hao lu k c a tài s n c nh tính n th i i m xác nh. 10. S a ch a tài s n c nh: là vi c duy tu, b o dư ng, s a ch a nh ng hư h ng phát sinh trong quá trình ho t ng nh m khôi ph c l i năng l c ho t ng bình thư ng c a tài s n c nh.
 4. 11. Nâng c p tài s n c nh: là ho t ng nh m kéo dài th i gian s d ng, nâng cao năng su t, tính năng tác d ng c a tài s n c nh như c i t o; xây l p; trang b b sung thêm cho tài s n c nh. i u 3: Các doanh nghi p Nhà nư c ph i ăng ký v i cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p tr c ti p qu n lý theo nh ng quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u 15 Ch này, ng th i thông báo cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý bi t sau khi có xác nh n c a cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p. Các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác ph i ăng ký v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý theo nh ng quy nh t i kho n 3, kho n 4, i u 15 Ch này. M C II: NH NG QUY NNH V QU N LÝ, S D NG TÀI S N C NNH i u 4: Tiêu chuNn và nh n bi t tài s n c nh: 1. Tiêu chuNn và nh n bi t tài s n c nh: M i tư li u lao ng là t ng tài s n h u hình có k t c u c l p, ho c là m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n riêng l liên k t v i nhau cùng th c hi n m t hay m t s ch c năng nh t nh mà n u thi u b t kỳ m t b ph n nào trong ó thì c h th ng không th ho t ng ư c, n u tho mãn ng th i c hai tiêu chuNn dư i ây: 1. Có th i gian s d ng t 1 năm tr lên; 2. Có giá tr t 5.000.000 ng (năm tri u ng) tr lên; thì ư c coi là tài s n c nh. Trư ng h p m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n riêng l liên k t v i nhau, trong ó m i b ph n c u thành có th i gian s d ng khác nhau và n u thi u m t b ph n nào ó mà c h th ng v n th c hi n ư c ch c năng ho t ng chính c a nó mà do yêu c u qu n lý, s d ng tài s n c nh òi h i ph i qu n lý riêng t ng b ph n tài s n thì m i b ph n tài s n ó ư c coi là m t tài s n c nh h u hình c l p (ví d gh ng i, khung và ng cơ... trong m t máy bay). i v i vư n cây lâu năm thì t ng m nh vư n cây ư c coi là m t tài s n c nh h u hình. 2. Tiêu chuNn và nh n bi t tài s n c nh vô hình: M i kho n chi phí th c t mà doanh nghi p ã chi ra có liên quan n m i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p n u tho mãn ng th i c hai i u ki n quy nh t i kho n 1, i u này mà không hình thành tài s n c nh h u hình thì ư c coi là tài s nc nh vô hình. N u kho n chi phí này không ng th i tho mãn c hai tiêu chuNn nêu trên thì ư c h ch toán th ng ho c ư c phân b d n vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. i u 5: Xác nh nguyên giá c a tài s n c nh: 1. Xác nh nguyên giá tài s n c nh h u hình:
 5. a. Tài s n c nh lo i mua s m: Nguyên giá tài s n c nh lo i mua s m (k c mua m i và cũ), bao g m: giá mua th c t ph i tr (giá ghi trên ch ng t ) tr i các kho n gi m giá, chi t kh u mua hàng (n u có); lãi ti n vay u tư cho tài s n c nh khi chưa ưa tài s n c nh vào s d ng; các chi phí v n chuy n, b c d ; các chi phí s a ch a, tân trang trư c khi ưa tài s nc nh vào s d ng; chi phí l p t, ch y th , thu và l phí trư c b (n u có)... b. Tài s n c nh lo i u tư xây d ng: Nguyên giá tài s n c nh lo i u tư xây d ng (c t làm và thuê ngoài) là giá th c t c a công trình xây d ng theo quy nh t i i u l qu n lý u tư và xây d ng hi n hành, các chi phí khác có liên quan và l phí trư c b (n u có). i v i tài s n c nh là con súc v t làm vi c và/ho c cho s n phNm, m nh vư n cây lâu năm thì nguyên giá là toàn b các chi phí th c t , h p lý, h p l ã chi ra cho con súc v t, m nh vư n cây ó t lúc hình thành cho t i khi ưa vào khai thác, s d ng theo quy nh t i i u l qu n lý u tư và xây d ng hi n hành, các chi phí khác có liên quan và l phí trư c b (n u có). c. Tài s n c nh lo i ư c c p, ư c i u chuy n n... Nguyên giá tài s n c nh ư c c p, ư c i u chuy n n... bao g m: giá tr còn l i trên s k toán c a tài s n c nh các ơn v c p, ơn v i u chuy n... ho c giá tr theo ánh giá th c t c a H i ng giao nh n các chi phí tân trang; chi phí s a ch a; chi phí v n chuy n, b c d , l p t, ch y th , l phí trư c b (n u có)... mà bên nh n tài s n ph i chi ra trư c khi ưa tài s n c nh vào s d ng. Riêng nguyên giá tài s n c nh i u chuy n gi a các ơn v thành viên h ch toán ph thu c trong doanh nghi p là nguyên giá ph n ánh ơn v i u chuy n phù h p v i b h sơ c a tài s n c nh ó. ơn v nh n tài s n c nh căn c vào nguyên giá, s kh u hao lu k , giá tr còn l i trên s k toán c a tài s n c nh và ph n ánh vào s k toán. Các chi phí có liên quan t i vi c i u chuy n tài s n c nh gi a các ơn v thành viên h ch toán ph thu c không h ch toán tăng nguyên giá tài s n c nh mà h ch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. d. Tài s n c nh lo i ư c cho, ư c bi u, ư c t ng, nh n v n góp liên doanh, nh n l i v n góp, do phát hi n th a... Nguyên giá tài s n c nh lo i ư c cho, ư c bi u, ư c t ng, nh n v n góp liên doanh, nh n l i v n góp, do phát hi n th a... bao g m: giá tr theo ánh giá th c t c a H i ng giao nh n; các chi phí tân trang, s a ch a tài s n c nh; các chi phí v n chuy n, b c d , l p t, ch y th , l phí trư c b (n u có)... mà bên nh n ph i chi ra trư c khi ưa vào s d ng. 2. Xác nh nguyên giá tài s n c nh vô hình: a. Chi phí v t s d ng: là toàn b chi phí th c t ã chi ra có liên quan tr c ti p t i t s d ng bao g m: ti n chi ra có quy n s d ng t (g m c ti n thuê t hay ti n s d ng t tr m t l n, n u có); chi phí cho n bù gi i phóng m t b ng, san l p
 6. m t b ng, l phí trư c b (n u có)... (không bao g m các chi phí chi ra xây d ng các công trình trên t). Trư ng h p doanh nghi p tr ti n s d ng t ho c tr ti n thuê t hàng năm ho c nh kỳ nhi u năm thì các chi phí này ư c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong (các) kỳ, không h ch toán vào nguyên giá tài s n c nh. b. Chi phí thành l p doanh nghi p: là các chi phí th c t h p lý, h p l và c n thi t ã ư c nh ng ngư i tham gia thành l p doanh nghi p chi ra có liên quan tr c ti p t i vi c chuNn b cho s khai sinh ra doanh nghi p, bao g m các chi phí cho công tác nghiên c u, thăm dò, l p d án u tư thành l p doanh nghi p; chi phí thNm nh d án; h p thành l p... n u các chi phí này ư c nh ng ngư i tham gia thành l p doanh nghi p xem xét, ng ý coi như m t ph n v n góp c a m i ngư i và ư c ghi trong v n i u l c a doanh nghi p. c. Chi phí nghiên c u, phát tri n: là toàn b các chi phí th c t doanh nghi p ã chi ra th c hi n các công vi c nghiên c u, thăm dò, xây d ng các k ho ch u tư dài h n... nh m em l i l i ích lâu dài cho doanh nghi p. d. Chi phí v b ng phát minh, b ng sáng ch , b n quy n tác gi , mua b n quy n tác gi , nh n chuy n giao công ngh ...: là toàn b các chi phí th c t doanh nghi p ã chi ra cho các công trình nghiên c u (bao g m c chi cho s n xu t th nghi m, chi cho công tác ki m nghi m, nghi m thu c a Nhà nư c) ư c Nhà nư c c p b ng phát minh, b ng sáng ch , b n quy n tác gi , ho c các chi phí doanh nghi p mua l i b n quy n tác gi , b n quy n nhãn hi u, chi cho vi c nh n chuy n giao công ngh t các t ch c và cá nhân... mà các chi phí này có tác d ng ph c v tr c ti t ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. e. Chi phí v l i th kinh doanh: là kho n chi cho ph n chênh l ch doanh nghi p ph i tr thêm (chênh l ch ph i tr thêm = giá mua - giá tr c a các tài s n theo ánh giá th c t ) ngoài giá tr c a các tài s n theo ánh giá th c t (tài s n c nh, tài s n lưu ng...) khi doanh nghi p i mua, nh n sáp nh p, h p nh t m t doanh nghi p khác. L i th này ư c hình thành b i ưu th v v trí kinh doanh, v danh ti ng và uy tín v i b n hàng, v trình tay ngh c a i ngũ ngư i lao ng, v tài i u hành và t ch c c a Ban qu n lý doanh nghi p ó... 3. Xác nh nguyên giá tài s n c nh thuê tài chính: Nguyên giá tài s n c nh thuê tài chính ph n ánh ơn v thuê là ph n chênh l ch gi a t ng s n dài h n tr (-) t ng s ti n lãi ơn v thuê ph i tr (cho su t th i gian thuê) ghi trong h p ng thuê tài s n c nh. Vi c xác nh nguyên giá tài s n c nh thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i ph l c 3 ban hành kèm theo ch này). i u 6: Các chi phí doanh nghi p chi ra nâng c p tài s n c nh ư c ph n ánh tăng nguyên giá c a tài s n c nh ó, không ư c h ch toán các chi phí này vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
 7. Các chi phí s a ch a tài s n c nh ư c coi như kho n phí t n và ư c h ch toán tr c ti p ho c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong kỳ. i v i m t s ngành c thù mà chi phí s a ch a tài s n c nh phát sinh không u gi a các kỳ, các năm, n u doanh nghi p mu n trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh vào chi phí kinh doanh thì ph i l p k ho ch trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh và trình B Tài chính xem xét, quy t nh; doanh nghi p ph i thông báo cho cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý bi t sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B Tài chính. Doanh nghi p ph i quy t toán chi phí s a ch a th c t phát sinh v i chi phí s a ch a ã trích trư c, n u chi phí s a ch a th c t l n hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán th ng ho c ư c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong kỳ, n u chi phí s a ch a th c t nh hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán gi m chi phí kinh doanh trong kỳ. Các doanh nghi p thu c các ngành c thù n u áp d ng phương pháp phân b chi phí s a ch a tài s n c nh vào các kỳ kinh doanh ti p theo, doanh nghi p cũng ph i l p k ho ch phân b chi phí s a ch a tài s n c nh và thông báo cho cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý bi t. i u 7: M i tài s n c nh trong doanh nghi p ph i có b h sơ riêng (b h sơ g m có biên b n giao nh n tài s n c nh, h p ng, hoá ơn mua tài s n c nh và các ch ng t khác có liên quan), ph i ư c theo dõi, qu n lý, s d ng và trích kh u hao theo úng các quy nh trong Ch này. Tài s n c nh ph i ư c phân lo i, th ng kê, ánh s và có th riêng, ư c theo dõi chi ti t theo t ng i tư ng ghi tài s n c nh và ư c ph n ánh trong s theo dõi tài s n c nh. Doanh nghi p ph i th c hi n vi c qu n lý, s d ng i v i nh ng tài s n c nh ã kh u hao h t nhưng v n tham gia vào ho t ng kinh doanh như nh ng tài s n c nh bình thư ng. nh kỳ vào cu i m i năm tài chính, doanh nghi p ph i ti n hành ki m kê tài s n c nh, m i trư ng h p phát hi n th a, thi u tài s n c nh u ph i l p biên b n, tìm nguyên nhân và có bi n pháp x lý. i u 8: Phân lo i tài s n c nh trong doanh nghi p: Căn c vào tính ch t c a tài s n c nh trong doanh nghi p, doanh nghi p ti n hành phân lo i tài s n c nh theo các ch tiêu sau: 1. Tài s n c nh dùng cho m c ích kinh doanh: là nh ng tài s n c nh do doanh nghi p s d ng cho các m c ích kinh doanh c a doanh nghi p. a. Tài s n c nh vô hình: doanh nghi p phân lo i chi ti t theo t ng lo i tài s n c nh vô hình. b. Tài s n c nh h u hình: doanh nghi p phân lo i theo các lo i sau:
 8. Lo i 1: Nhà c a, v t ki n trúc: là tài s n c nh c a doanh nghi p ư c hình thành sau quá trình thi công xây d ng như tr s làm vi c, nhà kho, hàng rào, tháp nư c, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà c a, ư ng xá, c u c ng, ư ng s t, c u t u, c u c ng... Lo i 2: Máy móc, thi t b : là toàn b các lo i máy móc, thi t b dùng trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p như máy móc chuyên dùng, thi t b công tác, dây truy n công ngh , nh ng máy móc ơn l ... Lo i 3: Phương ti n v n t i, thi t b truy n d n: là các lo i phương ti n v n t i g m phương ti n v n t i ư ng s t, ư ng thu , ư ng b , ư ng không, ư ng ng và các thi t b truy n d n như h th ng thông tin, h th ng i n, ư ng ng nư c, băng t i... Lo i 4: Thi t b , d ng c qu n lý: là nh ng thi t b , d ng c dùng trong công tác qu n lý ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p như máy vi tính ph c v qu n lý; thi t b i n t ; thi t b , d ng c o lư ng, ki m tra ch t lư ng, máy hút Nm, hút b i, ch ng m i m t... Lo i 5: Vư n cây lâu năm, súc v t làm vi c và/ho c cho s n phNm: là các vư n cây lâu năm như vư n cà phê, vư n chè, vư n cao su, vư n cây ăn qu , th m c , th m cây xanh...; súc v t làm vi c và/ho c cho s n phNm như àn voi, àn ng a, àn trâu, àn bò... Lo i 6: Các lo i tài s n c nh khác: là toàn b các tài s n c nh khác chưa li t kê vào năm lo i trên như tranh nh, tác phNm ngh thu t... 2. Tài s n c nh dùng cho m c ích phúc l i, s nghi p, an ninh qu c phòng: là nh ng tài s n c nh do doanh nghi p qu n lý s d ng cho các m c ích phúc l i, s nghi p, an ninh, qu c phòng trong doanh nghi p. Các tài s n c nh này cũng ư c phân lo i theo quy nh t i kho n 1, i u này. 3. Tài s n c nh b o qu n h , gi h , c t gi h Nhà nư c: là nh ng tài s n c nh doanh nghi p b o qu n h , gi h cho ơn v khác ho c c t gi h Nhà nư c theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Tuỳ theo yêu c u qu n lý c a t ng doanh nghi p, doanh nghi p t phân lo i chi ti t hơn các tài s n c nh c a doanh nghi p trong t ng nhóm cho phù h p. i u 9: Vi c theo dõi, qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh ph i tuân theo nguyên t c ánh giá theo nguyên giá, s kh u hao lu k và giá tr còn l i trên s k toán c a tài s n c nh: Giá tr còn l i Nguyên giá S kh u hao lu trên s k toán = tài s n c nh - k c a tài s n c a tài s n c nh c nh Nguyên giá tài s n c nh trong doanh nghi p ch ư c thay i trong các trư ng h p sau:
 9. 1. ánh giá l i giá tr tài s n c nh; 2. Nâng c p tài s n c nh; 3. Tháo d m t hay m t s b ph n c a tài s n c nh; Khi thay i nguyên giá tài s n c nh, doanh nghi p ph i l p biên b n ghi rõ các căn c thay i và xác nh l i các ch tiêu nguyên giá, giá tr còn l i trên s k toán, s kh u hao lu k c a tài s n c nh và ti n hành h ch toán theo các quy nh hi n hành. i u 10: Theo quy nh c a ch tài chính, các doanh nghi p có quy n: - i u ng tài s n c nh gi a các ơn v thành viên ph c v m c ích kinh doanh có hi u qu hơn; - Ch ng như ng bán tài s n c nh thu h i v n s d ng cho m c ích kinh doanh có hi u qu hơn; - Ch ng thanh toán nh ng tài s n c nh ã l c h u mà không th như ng bán ư c ho c b hư h ng không có kh năng ph c h i; - Cho thuê ho t ng i v i nh ng tài s n c nh t m th i chưa dùng n nhưng ph i m b o theo dõi và qu n lý ư c tài s n c nh. Doanh nghi p và bên thuê tài s nc nh ph i l p h p ng thuê tài s n c nh trong ó nói rõ lo i tài s n c nh, th i gian thuê, ti n thuê ph i tr và trách nhi m c a các bên tham gia h p ng... - S d ng tài s n c nh c m c , th ch p... nhưng v n ph i m b o theo dõi và qu n lý ư c tài s n c nh. Khi giao, nh n tài s n c nh ph i l p biên b n v tình tr ng tài s n c nh, trách nhi m các bên và có bi n pháp x lý nh ng hư h ng, m t mát tài s n c nh. Trong th i gian em c m c , th ch p, cho thuê (thuê ho t ng).. . tài s n c nh, doanh nghi p v n ph i tính và trích kh u hao i v i nh ng tài s n c nh này vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Khi thanh lý, như ng bán tài s n c nh, doanh nghi p ph i l p H i ng xác nh giá tr thu h i khi thanh lý, xác nh giá bán tài s n c nh, t ch c vi c thanh lý, như ng bán tài s n c nh theo các quy nh hi n hành. M i ho t ng cho thuê, c m c , th ch p, i u ng... tài s n c nh ph i tuân theo úng các quy nh c a B lu t Dân s , các quy nh hi n hành v qu n lý tài chính i v i các doanh nghi p. i u 11: i v i tài s n c nh thuê ho t ng, doanh nghi p có trách nhi m qu n lý, s d ng theo các quy nh trong h p ng thuê. Doanh nghi p không trích kh u hao i v i nh ng tài s n c nh này, chi phí thuê tài s n c nh ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
 10. i u 12: i v i nh ng tài s n c nh thuê tài chính, doanh nghi p ph i theo dõi, qu n lý, s d ng chúng như i v i tài s n c nh thu c s h u c a mình và ph i th c hi n y các nghĩa v ã cam k t trong h p ng thuê tài s n c nh. Bên cho thuê v i tư cách là ch u tư ph i theo dõi, qu n lý và th c hi n úng các quy nh trong h p ng cho thuê tài s n c nh. i u 13: Nh ng tư li u lao ng không ph i là tài s n c nh (nh ng tư li u lao ng không tho mãn tiêu chuNn v giá tr , nhưng có th i gian s d ng t 1 năm tr lên - ư c g i là công c lao ng nh ) doanh nghi p ph i theo dõi, qu n lý, s d ng nh ng tài s n này như i v i tài s n c nh và ph i tính toán, phân b d n giá tr c a chúng vào chi phí kinh doanh theo th i gian s d ng cho phù h p. i v i công c lao ng nh ã phân b h t giá tr mà v n s d ng ư c, doanh nghi p ph i theo dõi, qu n lý, s d ng các công c lao ng nh này như nh ng công c lao ng nh bình thư ng nhưng không phân b giá tr c a nó vào chi phí kinh doanh. i u 14: i v i nh ng doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, m i ho t ng cho thuê, c m c , th ch p, như ng bán, thanh lý... tài s n c nh ph i tuân theo úng các quy nh v qu n lý tài chính i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích. M C III: NH NG QUY NNH V TRÍCH KH U HAO TÀI S N C NNH i u 15: Xác nh th i gian s d ng tài s n c nh: 1. Căn c vào tiêu chuNn dư i ây, doanh nghi p xác nh th i gian s d ng c a tài s nc nh cho phù h p: - Tu i th k thu t c a tài s n c nh theo thi t k ; - Hi n tr ng tài s n c nh (tài s n c nh ã qua s d ng bao lâu, th h tài s n c nh, tình tr ng th c t c a tài s n...); - M c ích và hi u su t s d ng ư c tính c a tài s n c nh. 2. Riêng i v i tài s n c nh còn m i (chưa qua s d ng), tài s n c nh ã qua s d ng mà giá tr th c t còn t 90% tr lên (so v i giá bán c a tài s n c nh m i cùng lo i ho c c a lo i tài s n c nh tương ương trên th trư ng); doanh nghi p còn ph i căn c vào khung th i gian s d ng tài s n c nh quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Ch này xác nh th i gian s d ng c a tài s n c nh cho phù h p. Trư ng h p doanh nghi p mu n xác nh th i gian s d ng c a tài s n c nh khác v i th i gian s d ng quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Ch này (th i gian s d ng dài hơn hay ng n hơn so v i khung quy nh), ho c c a nh ng tài s n c nh chưa ư c quy nh trong Ph l c I, doanh nghi p ph i l p biên b n nêu rõ các căn c xác nh th i gian s d ng c a tài s n c nh ó và ph i trình B Tài chính xem xét, quy t nh.
 11. Sau khi nh n ư c quy t nh c a B Tài chính, doanh nghi p ph i công thông báo cho cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý bi t. 3. Doanh nghi p không ư c phép thay i th i gian s d ng c a tài s n c nh ã xác nh và ăng ký v i cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý theo các quy nh trên ây ít nh t trong ba năm (3 năm) li n k t ngày tài s n c nh ư c cơ quan tài chính xác nh n th i gian s d ng. Trư ng h p có các y u t tác ng (như vi c nâng c p hay tháo d m t hay m t s b ph n c a tài s n c nh ...) nh m kéo dài ho c rút ng n th i gian s d ng ã xác nh trư c ó c a tài s n c nh, doanh nghi p ti n hành xác nh l i th i gian s d ng c a tài s n c nh theo các quy nh trên ây t i th i i m hoàn thành nghi p v phát sinh. Doanh nghi p ph i l p biên b n nêu rõ các căn c làm thay i th i gian s d ng và th i gian s d ng m i c a tài s n c nh và ăng ký l i v i cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý. 4. Các doanh nghi p khi ăng ký th i gian s d ng c a tài s n c nh ( ã ư c xác nh theo các quy nh trên ây) v i cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý, ph i nêu rõ tên, lo i tài s n c nh, các căn c xác nh th i gian s d ng, th i gian s d ng c a các tài s n c nh cùng lo i ã ăng ký trư c ó... 5. i v i các tài s n c nh thuê tài chính, th i gian s d ng tài s n c nh ư c xác nh là th i gian thuê tài s n c nh ghi trong h p ng. i u 16: i v i các tài s n c nh vô hình, th i gian s d ng do doanh nghi p t quy t nh cho phù h p nhưng không quá 40 năm và cũng không dư i 5 năm. i u 17: Phương pháp trích kh u hao tài s n c nh. 1. Tài s n c nh trong doanh nghi p ư c trích kh u hao theo phương pháp kh u hao ư ng th ng, n i dung như sau: - Căn c các quy nh trong Ch này doanh nghi p xác nh th i gian s d ng c a tài s n c nh và ăng ký v i cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý; - Xác nh m c trích kh u hao trung bình hàng năm cho tài s n c nh theo công th c dư i ây: M c trích kh u hao Nguyên giá c a tài s n c nh trung bình hàng năm = c a tài s n c nh Th i gian s d ng Doanh nghi p ư c phép l y tròn s n con s hàng ơn v cho m c trích kh u hao trung bình hàng năm v a xác nh theo quy nh dư i ây:
 12. - S th p phân u tiên có giá tr t con s 5 tr lên ư c l y tròn lên 1 ơn v giá tr cho con s hàng ơn v (ví d : 950.713,5 ng l y tròn là 950.714 ng). - S th p phân u tiên có giá tr t con s 4 tr xu ng thì con s hàng ơn v ư c gi nguyên (ví d : 950.713,4 ng l y tròn là 950.713 ng). N u doanh nghi p trích kh u hao cho t ng tháng thì l y s kh u hao ph i trích hàng năm chia cho 12 tháng. 2. Trư ng h p th i gian s d ng hay nguyên giá c a tài s n c nh thay i, doanh nghi p ph i xác nh l i m c trích kh u hao trung bình c a tài s n c nh b ng cách l y giá tr còn l i trên s k toán chia (:) cho th i gian s d ng xác nh l i ho c th i gian s d ng còn l i ( ư c xác nh là chênh l ch gi a th i gian s d ng ã ăng ký tr th i gian ã s d ng) c a tài s n c nh. 3. M c trích kh u hao cho năm cu i cùng c a th i gian s d ng tài s n c nh ư c xác nh là hi u s gi a nguyên giá tài s n c nh và s kh u hao lu k ã th c hi n c a tài s n c nh ó. i u 18: Vi c ph n ánh tăng, gi m nguyên giá tài s n c nh ư c th c hi n t i th i i m tăng, gi m tài s n c nh trong tháng. Vi c trích ho c thôi trích kh u hao tài s n c nh ư c th c hi n theo nguyên t c tròn tháng. Tài s n c nh tăng, gi m, ng ng tham gia vào ho t ng kinh doanh ( ưa vào c t gi theo quy nh c a Nhà nư c, ch thanh lý,...) trong tháng ư c trích ho c thôi trích kh u hao tài s n c nh t ngày u c a tháng ti p theo. i u 19: M i tài s n c nh c a doanh nghi p có liên quan n ho t ng kinh doanh u ph i trích kh u hao, m c trích kh u hao tài s n c nh ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 1. Nh ng tài s n c nh không tham gia vào ho t ng kinh doanh thì không ph i trích kh u hao. Bao g m: Tài s n c nh không c n dùng, chưa c n dùng ã có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n cho phép doanh nghi p ư c ưa vào c t gi , b o qu n, i u ng... cho doanh nghi p khác. - Tài s n c nh thu c d tr Nhà nư c giao cho doanh nghi p qu n lý h , gi h ... - Tài s n c nh ph c v các ho t ng phúc l i trong doanh nghi p như nhà tr , câu l c b , nhà truy n th ng, nhà ăn,...; tài s n c nh c a các ơn v s nghi p, qu c phòng, an ninh (tr nh ng ơn v th c hi n h ch toán kinh t ) trong doanh nghi p; nh ng tài s n c nh ph c v nhu c u chung toàn xã h i, không ph c v cho ho t ng kinh doanh c a riêng doanh nghi p như ê p, c u c ng, ư ng xá, b n bãi... mà Nhà nư c giao cho doanh nghi p qu n lý. - Tài s n c nh khác không tham gia vào ho t ng kinh doanh.
 13. 2. Doanh nghi p th c hi n vi c qu n lý, theo dõi các tài s n c nh ph c v m c ích phúc l i; tài s n c nh c a các ơn v s nghi p, qu c phòng, an ninh (tr nh ng ơn v th c hi n h ch toán kinh t ) trong doanh nghi p; tài s n c nh ph c v nhu c u chung toàn xã h i, không ph c v cho ho t ng kinh doanh c a riêng doanh nghi p mà Nhà nư c giao cho doanh nghi p qu n lý như i v i các tài s n c nh dùng trong ho t ng kinh doanh. Doanh nghi p xác nh và theo dõi m c hao mòn c a các tài s n c nh này (n u có), m c hao mòn hàng năm ư c xác nh b ng cách l y nguyên giá chia (:) cho th i gian s d ng c a tài s n c nh xác nh theo quy nh t i kho n 1, i u 15 Ch này. N u các tài s n c nh này có tham gia vào ho t ng kinh doanh thì trong th i gian tài s n c nh tham gia vào ho t ng kinh doanh, doanh nghi p th c hi n tính và trích kh u hao vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. i u 20: Doanh nghi p không ư c tính và trích kh u hao i v i nh ng tài s n c nh ã kh u hao h t nhưng v n s d ng vào ho t ng kinh doanh. i v i nh ng tài s n c nh chưa kh u hao h t ã h ng, doanh nghi p ph i xác nh nguyên nhân, quy trách nhi m n bù, òi b i thư ng thi t h i... và x lý t n th t theo các quy nh hi n hành. i v i nh ng tài s n c nh ang ch quy t nh thanh lý, tính t th i i m tài s n c nh ng ng tham gia vào ho t ng kinh doanh, doanh nghi p thôi trích kh u hao theo các quy nh trong ch này. i u 21: H i ng gia nh n, H i ng thanh lý, H i ng như ng bán... tài s n c nh trong doanh nghi p do doanh nghi p quy t nh thành l p g m các thành viên b t bu c là Giám c doanh nghi p, K toán trư ng ho c Trư ng phòng tài chính - k toán c a doanh nghi p, m t chuyên gia k thu t am hi u v lo i tài s n c nh (trong hay ngoài doanh nghi p), i di n bên giao tài s n (n u có) và các thành viên khác do doanh nghi p quy t nh. Trong nh ng trư ng h p c bi t ho c theo quy nh c a ch qu n lý tài chính hi n hành, doanh nghi p m i thêm i di n cơ quan tài chính tr c ti p qu n lý và cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t (n u có) cùng tham gia các H i ng này. M C IV: NH NG QUY NNH V QU N LÝ S KH U HAO LU K C A TÀI S N C NNH i u 22. Các doanh nghi p ư c s d ng toàn b s kh u hao lu k c a tài s n c nh tái u tư, thay th , i m i tài s n c nh; m i ho t ng u tư xây d ng ph i th c hi n theo úng các quy nh t i i u l qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. Khi chưa có nhu c u u tư tái t o tài s n c nh, doanh nghi p có quy n s d ng linh ho t s kh u hao lu k ph c v yêu c u kinh doanh c a mình. i u 23: Trong các t ng công ty Nhà nư c, vi c huy ng s kh u hao lu k c a tài s nc nh c a các ơn v thành viên ph i tuân theo úng các quy nh v ch qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c, quy ch tài chính c a T ng công ty ã ư c B trư ng B Tài chính thông qua.
 14. M C V. T CH C TH C HI N i u 24: Ch này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 1 năm 1997. i u 25: i v i nh ng tài s n c nh ưa vào s d ng trư c ngày 1 tháng 1 năm 1997, khi áp d ng ch này, các doanh nghi p ph i th c hi n: - Căn c các s li u trên s k toán, h sơ c a tài s n c nh xác nh ch tiêu giá tr còn l i trên s k toán c a tài s n c nh; - ánh giá th i gian s d ng còn l i c a tài s n c nh; - Xác nh m c trích kh u hao trung bình hàng năm c a tài s n c nh theo quy nh t i i u 17 Ch này. Doanh nghi p ti p t c theo dõi, qu n lý và s d ng các tài s n c nh này theo các ch tiêu nguyên giá, giá tr còn l i trên s k toán, s kh u hao lu k theo úng nh ng quy nh trong ch này. Nh ng tài s n c nh có nguyên giá dư i 5.000.000 ng (năm tri u ng), không tiêu chuNn là tài s n c nh theo quy nh thì chuy n sang theo dõi, qu n lý, s d ng và phân b d n giá tr còn l i trên s k toán c a chúng như nh ng công c lao ng nh theo các quy nh trong ch này. i u 26: Các ơn v tr c thu c và thu c B Tài chính, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c, hư ng d n các doanh nghi p th c hi n úng Ch này. i u 27: Trong quá trình thi hành, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, x lý. PH L C I: KHUNG TH I GIAN S D NG CÁC LO I TÀI S N C NNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 c a B trư ng B Tài chính) Th i gian s Th i gian s Danh m c các nhóm tài s n c nh d ng t i thi u d ng t i a (năm) (năm) A- Máy móc, thi t b ng l c 1. Máy phát ng l c 8 10 2. Máy phát i n 7 13 3. Máy bi n áp và thi t b ngu n i n 7 12 4. Máy móc, thi t b ng l c khác 6 15 B. Máy móc, thi t b công tác
 15. 1. Máy công c 7 10 2. Máy khai khoáng xây d ng 5 8 3. Máy kéo 6 8 4. Máy dùng cho nông, lâm nghi p 6 8 5. Máy bơm nư c và xăng d u 6 8 6. Thi t b luy n kim, gia công b m t ch ng g 7 10 và ăn mòn kim lo i 7. Thi t b chuyên dùng s n xu t các lo i hoá 6 10 ch t 8. Máy móc, thi t b chuyên dùng s n xu t v t 6 8 li u xây d ng, sành s , thu tinh 9. Thi t b chuyên dùng s n xu t các linh ki n 5 12 và i n t , quang h c, cơ khí chính xác 10. Máy móc, thi t b dùng trong các ngành s n 7 10 xu t d t, da, gi y, in văn phòng phNm và văn hoá phNm 11. Máy móc, thi t b s n xu t, ch bi n lương 7 12 th c, th c phNm 12. Máy móc thông tin, liên l c, i n nh, y t 6 12 13. Máy móc, thi t b lo i i n t , tin h c 5 15 14. Máy móc, thi t b công tác khác 5 12 C- D ng c làm vi c o lư ng, thí nghi m 1. Thi t b o lư ng, th nghi m các i lư ng 5 10 cơ h c, âm h c và nhi t h c 2. Thi t b quang h c và quang ph 6 10 3. Thi t b i n và i n t 5 8 4. Thi t b o và phân tích lý hoá 6 10 5. Thi t b và d ng c o phóng x 6 10 6. Thi t b chuyên ngành c bi t 5 8 7. Các thi t b o lư ng, thí nghi m khác 6 10 D- Thi t b và phương ti n v n t i 1. Phương ti n v n t i ư ng b 6 10 2. Phương ti n v n t i ư ng s t 7 15
 16. 3. Phương ti n v n t i ư ng thu 7 15 4. Phương ti n v n t i ư ng không 8 20 5. Thi t b v n chuy n ư ng ng 7 15 6. Phương ti n b c d , nâng hàng 6 10 7. Thi t b và phương ti n v n t i khác 6 10 E- D ng c qu n lý 1. Thi t b tính toán, o lư ng 5 8 2. Máy móc và thi t b i n t ph c v qu n lý 4 8 3. Phương ti n và d ng c qu n lý khác 5 10 F- Nhà c a, v t ki n trúc 1. Nhà c a lo i kiên c (1) 25 50 2. Nhà c a khác (2) 6 25 3. Kho ch a, b ch a; c u, ư ng; bãi , sân 5 20 phơi... 4. Kè, p, c ng, kênh, mương máng, b n c ng, 6 30 tàu... 5. Các v t ki n trúc khác 5 10 G- Súc v t, vư n cây lâu năm 1. Các lo i súc v t 4 25 2. Vư n cây công nghi p, vư n cây ăn qu 6 40 3. Th m c , th m cây xanh, vư n cây lâu năm 4 20 khác H- Các lo i tài s n c nh khác chưa quy nh 4 25 trong các nhóm trên Ghi chú: (1) Nhà c a lo i kiên c là lo i nhà , tr s làm vi c, nhà văn phòng, khách s n... ư c xác nh là có b n v ng B c I, B c II theo quy nh t i Thông tư s 05/BXD- TT ngày 9/2/1993 c a B Xây d ng. (2) Nhà c a khác là nhà , tr s làm vi c, nhà văn phòng... ư c xác nh là có b n v ng B c III, B c IV theo quy nh Thông tư s 05 BXD-TT ngày 9/2/1993 c a B Xây d ng. PH L C II:
 17. VÍ D TÍNH VÀ TRÍCH KH U HAO TÀI S N C NNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 c a B trư ng B Tài chính) Ví d : Công ty A mua m t tài s n c nh (m i 100%) v i giá ghi trên hoá ơn là 119.000 ngàn ng, chi t kh u mua hàng là 5.000 ng, chi phí v n chuy n là 3.000 ngàn ng, chi phí l p t, ch y th t i khi ưa vào s d ng là 3.000 ngàn ng. 1. Bi t r ng tài s n c nh có tu i th k thu t là 12 năm, th i gian s d ng c a tài s nc nh doanh nghi p d ki n là 10 năm (phù h p v i quy nh t i ph l c I), tài s n ư c ưa vào s d ng vào ngày 1/1/1997. Nguyên giá tài s n c nh = 119.000 - 5.000 + 3.000 + 3.000 = 120.000 ngàn ng M c trích kh u hao trung bình hàng năm = 120.000 ng: 10 năm = 12.000 ngàn ng/năm M c trích kh u hao tháng = 12.000 ngàn ng: 12 tháng = 1.000 ngàn ng Hàng năm doanh nghi p trích 12.000 ng chi phí trích kh u hao tài s n c nh ó vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 2. Trong năm s d ng th 5, doanh nghi p nâng c p tài s n c nh v i t ng chi phí là 10.000 ng, th i gian s d ng ư c ánh giá l i là 7 năm (tăng 2 năm so v i th i gian s d ng ã ăng ký ban u), ngày hoàn thành ưa vào s d ng là 1/1/2002. Nguyên giá tài s n c nh = 120.000 ngàn + 10.000 ngàn = 130.000 ngàn ng S kh u hao lu k ã trích = 12.000 ngàn X 5 năm = 60.000 ngàn ng Giá tr còn l i trên s k toán = 130.000 ngàn - 60.000 ngàn = 70.000 ngàn ng M c trích kh u hao năm = 70.000 ngàn: 7 năm = 10.000 ngàn ng/năm M c trích kh u hao tháng = 10.000 ngàn ng: 12 tháng = 833 ngàn ng T năm 2002 tr i, doanh nghi p trích kh u hao vào chi phí kinh doanh m i tháng 833 ngàn ng i v i tài s n c nh v a ư c nâng c p. PH L C III: PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH NGUYÊN GIÁ TÀI S N C NNH THUÊ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 c a B trư ng B Tài chính)
 18. Nguyên giá tài s n c nh thuê tài chính ph n ánh ơn v thuê tài s n c nh là giá tr hi n t i c a các kho n chi trong tương lai ư c xác nh như sau: 1. N u h p ng thuê tài s n c nh có quy nh t l lãi su t ph i tr theo năm thì nguyên giá tài s n c nh thuê tài chính ph n ánh ơn v thuê tài s n c nh chính là giá tr hi n t i c a các kho n chi trong tương lai ư c xác nh theo công th c sau: 1 NG = G x (1 + L) N Trong ó: - NG là nguyên giá tài s n c nh thuê tài chính - G là giá tr các kho n chi bên thuê ph i tr m i năm theo h p ng thuê; - L là lãi su t vay v n tính theo năm ghi trong h p ng thuê tài s n; - N là th i h n thuê tài s n c nh theo h p ng thuê tài s n c nh. Trư ng h p h p ng không quy nh t l lãi su t thì t l lãi su t ư c xác nh theo lãi su t vay v n trên th trư ng nhưng không vư t quá tr n lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b cho t ng kỳ h n vay v n tương ng. Ví d : Công ty cho thuê tài chính A ký h p ng cho thuê m t tài s n c nh v i doanh nghi p B. Bi t r ng: - Doanh nghi p B thuê tài s n c nh trong 5 năm; - Th i gia s d ng c a tài s n c nh ó ư c xác nh là 6 năm; - T ng s ti n doanh nghi p B ph i tr cho Công ty A là 10 tri u ng (g m c n và lãi ph i tr ) cho c kỳ h n thuê tài s n; - Lãi su t theo năm ghi trong h p ng thuê tài s n là 4%. H p ng thuê tài s n c nh ký gi a Công ty A và doanh nghi p B tho mãn i u ki n theo quy nh t i i m C, kho n 3, i u 2 Ch này (5 năm > (l n hơn) 60% x 6 năm = 3,6 năm), như v y, h p ng này ư c coi là h p ng thuê tài chính. 1 NG = 10 x = 8,219 (tri u ng) (1 + 0,04)5 Nguyên giá c a tài s n c nh thuê tài chính ph n ánh doanh nghi p B là 8.219.000 ng (l y tròn s ).
 19. 2. N u trong h p ng thuê tài s n c nh ã xác nh t ng s ti n bên i thuê ph i tr cho c giai o n thuê, trong ó có ghi rõ s ti n lãi ph i tr cho m i năm thì nguyên giá c a tài s n c nh thuê tài chính ph n ánh ơn v thuê ư c xác nh là: Nguyên T ng s n ph i S ti n lãi S năm giá = tr theo h p - ph i tr x thuê ng thuê m i năm tài s n Ví d công ty cho thuê tài s n A ký h p ng cho thuê m t tài s n c nh v i doanh nghi p B, trong ó quy nh: - Doanh nghi p B thuê tài s n c nh trong 5 năm; - T ng s ti n doanh nghi p B ph i tr cho công ty A cho c 5 năm là 50 tri u ng, m i năm tr 10 tri u ng, trong ó n ph i tr là 8 tri u ng và lãi ph i tr là 2 tri u ng; Bi t r ng ây là h p ng thuê tài chính. Theo công th c trên, nguyên giá tài s n c nh ph n ánh ơn v thuê là: Nguyên giá = 50 tri u ng - (2 tri u x 5 năm) = 40 tri u
Đồng bộ tài khoản