Quyết định số 1063-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 1063-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1063-BYT/QĐ về việc ban hành 13 tiêu chuẩn ngành mới để thay thế 13 tiêu chuẩn ngành cũ do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1063-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1063-BYT/Q Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 1994 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1063-BYT/Q NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1994 V VI C BAN HÀNH 13 TIÊU CHU N NGÀNH M I THAY TH 13 TIÊU CHU N NGÀNH CŨ B TRƯ NG B YT - Xét ngh c a Ông Vi n trư ng Vi n ki m nghi m t i công văn s 307/VKN- TCH, ngày 29/8/1994. - Theo ngh c a ông V trư ng V Dư c, V khoa h c ào t o. QUY T NNH i u 1. Ban hành 13 tiêu chuNn ngành thay th 13 tiêu chuNn Ngành ã ban hành như sau: (có tiêu chuNn kèm theo). 1. ng Ch t chuNn Kali dicromat 0,1N-52 TCN 001-94-Thay th 52 TCN 272-87. 2. ng Ch t chuNn Complexen III 0,05M-52 TCN 002-94-Thay th 52 TCN 320- 87. 3. ng Ch t chuNn Kali peromanganat 0,1N-52 TCN 003-94-Thay th 52 TCN 290-87. 4. ng Ch t chuNn B c Nitrat 0,1N-52 TCN 004-94-Thay th 52 TCN 275-87. 5. ng Ch t chuNn Acid Oxalic 0,1N-52 TCN 005-94-Thay th 52 TCN 289-87. 6. ng Ch t chuNn Acidsulfuric 0,1N-52 TCN 006-94-Thay th 52 TCN 318-87. 7. ng Ch t chuNn Amonisulfocyanid 0,1N-52 TCN 007-94-Thay th 52 TCN 287-87. 8. ng Ch t chuNn Acid Nitric 0,1N-52 TCN 008-94-Thay th 52 TCN 324-87. 9. Viên nén Trimazo 52 TCN 009-94 Thay th 52 TCN 360-88. 10. Viên nén Papaverin Hydroclorid 0,4g-52 TCN 010-94-Thay th 52 TCN 325-87.
  2. 11. Viên nén Chloroquin phosphat 0,25g-52 TCN 011-94-Thay th 52 TCN 365-89. 12. Thu c tiêm Lidocain 2% ng 2ml 52 TCN 012-94-Thay th 52 TCN 361-88. 13. Thu c m m t Tetracylin 1% 52 TCN 013-94-Thay th 52 TCN 243-72. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u hu b . i u 3. Các Ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V , Th trư ng các cơ quan tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản