Quyết định số 1063/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 1063/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1063/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1063/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1063/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NINH NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i t trình s 3007/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2269/TTr-BNV ngày 29 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn Thành viên y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh nhi m kỳ 2004- 2009 như sau: Phó Ch t ch: - Ông Nguy n Văn c, Trư ng Ban Tuyên giáo T nh y; - Ông Thông, Bí thư Th y th xã CNm Ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản