Quyết định số 107/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 107/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội Lưu trữ Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 107/2003/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T NH V VI C THÀNH L P H I LƯU TR THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Quy t nh s 1996/Q -UB ngày 04/10/1991 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng c a H i qu n chúng trên a bàn thành ph Hà N i; Xét ơn xin thành l p H i c a Trư ng ban v n ng H i Lưu tr thành ph Hà N i và ngh c a Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph , Chánh văn phòng H ND và UBND thành ph Hà N i. QUY T NH i u 1: Cho phép thành l p H i Lưu tr thành ph Hà N i Tr s c a H i t t i Thành ph Hà N i. i u 2: H i Lưu tr thành ph Hà N i là m t t ch c xã h i ngh nghi p, ho t ng trên cơ s t nguy n, t trang tr i v kinh phí ho t ng, ch u s ch o và qu n lý Nhà nư c c a Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trung tâm Lưu tr thành ph Hà N i và các S , Ban, Ngành có liên quan. H i Lưu tr thành ph Hà N i t ch c ho t ng theo úng lu t pháp c a Nhà nư c, các quy nh c a thành ph Hà N i và i u l c a H i Lưu tr Vi t Nam. H i Lưu tr thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c (k c tài kho n ngo i t ) và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c Trung tâm Lưu tr thành ph Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Trư ng ban v n ng H i Lưu tr thành ph Hà N i, Ch t ch H i Lưu tr thành ph Hà N i thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản