Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
3
download

Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 107/2005/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V I U CH NH B SUNG QUY T NNH S 05/2005/Q -UB NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2005 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH NNH M C, ƠN GIÁ CHI PHÍ V N CHUY N KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT VÀ XE ƯA RƯ C H C SINH-SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Xét ngh c a Liên S Tài chính và S Giao thông-Công chính (Công văn s 3930/LS-TC-GTCC ngày 06 tháng 6 năm 2005 và Biên b n h p ngày 19 tháng 5 năm 2005); QUY T NNH i u 1. i u ch nh b sung Quy t nh s 05/2005/Q -UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành nh m c, ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe ưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh, như sau: Lo i xe nhóm 02 và Xe Ford Transit 16 Lo i xe nhóm 04 Lo i xe nhóm 03 không có ch ng i không có máy l nh máy l nh Nguyên giá áp B ng nguyên giá B ng nguyên giá năm B ng nguyên giá năm d ng năm 2002 2002 2002 nh m c G m 01 lái xe và 01 Theo quy nh hi n Theo quy nh nhân công nhân viên hành hi n hành nh m c chi B ng 38% nguyên B ng 38% nguyên giá B ng chi phí áp d ng phí i tu giá năm 2002 nh m c áp d ng Quy t nh áp d ng Quy t nh Theo quy nh nhiên li u s 3165/Q -UB s 681/Q -GT ngày ngày 07 tháng 8 13 tháng 6 năm 2002
  2. năm 2003 c a y c a S Giao thông- ban nhân dân thành Công chính hi n hành ph Kh u hao Theo quy nh hi n Theo quy nh hi n Không kh u tr hành hành cơ b n giá tr còn l i Các n i dung khác không thay i và th c hi n theo Quy t nh s 05/2005/Q -UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Giao Liên S Tài chính và S Giao thông-Công chính xây d ng, ban hành ơn giá chuNn cho t ng chuy n xe trên t ng tuy n xe buýt c th và xe ưa rư c h c sinh-sinh viên và công nhân. i u 3. S Giao thông-Công chính có trách nhi m ch o các ơn v liên quan th c hi n các nh m c, ơn giá chi phí ư c duy t t i i u 1 v i các h s i u ch nh áp d ng theo t ng th i i m và i u ki n c th i v i t ng lu ng tuy n xe buýt, xe ưa rư c. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, S Giao thông-Công chính, S Tài chính, S Khoa h c và Công ngh , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - TTUB : CT, PCT/TT, T ; PH - VPH -UB : Các PVP ; KT. CH TNCH - T TH, TM-DL, CNN, T-MT ; - Lưu ( T-Thg) D. PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản