Quyết định số 107/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 107/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/QĐ-LĐTBXH về việc trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO Đ NG THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 107/QĐ-LĐTBXH Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C TRAO GI I THƯ NG DOANH NGHI P TIÊU BI U V AN TOÀN LAO Đ NG B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 233/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình Qu c gia v b o h lao đ ng, an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng đ n năm 2010; Xét đ ngh c a C c trư ng C c An toàn lao đ ng và T ng biên t p Báo Lao đ ng - Xã h i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng hàng năm và Quy ch v Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng (có m u bi u tư ng và Quy ch kèm theo). Đi u 2. Ban T ch c Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng ch u trách nhi m ch đ o, t ch c Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng theo đúng Quy ch kèm theo quy t đ nh này và báo cáo B v k t qu t ch c Gi i thư ng hàng năm. Đi u 3. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 452/QĐ-LĐTBXH ngày 31/3/2008 v vi c trao Gi i thư ng Cúp vàng An toàn lao đ ng và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , các thành viên Ban T ch c gi i thư ng và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 4; - Các đ/c lãnh đ o B ; - Lưu VT, C c ATLĐ. Bùi H ng Lĩnh QUY CH GI I THƯ NG DOANH NGHI P TIÊU BI U V AN TOÀN LAO Đ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 107 /QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Gi i thư ng “Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng” (sau đây g i t t là Gi i thư ng) đư c trao hàng năm trên cơ s bình ch n nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có thành tích tiêu bi u, xu t s c trong vi c ch p hành các quy đ nh pháp lu t v an toàn - v sinh lao đ ng (ATVSLĐ). Đi u 2. Gi i thư ng nh m tôn vinh, đ ng viên nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh tích c c đ u tư c i thi n đi u ki n lao đ ng; Ngăn ng a tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p, th c hi n ch tiêu gi m t n su t tai n n lao đ ng, m c m i b nh ngh nghi p trong Chương trình Qu c gia v B o h lao đ ng, an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng; Đ ng th i không ng ng nâng cao ý th c c a ngư i s d ng lao đ ng và ngư i lao đ ng trong vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v ATVSLĐ. Chương II Đ I TƯ NG, ĐI U KI N VÀ TIÊU CHÍ XÉT THƯ NG Đi u 3. Đ i tư ng tham gia Gi i thư ng là các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh (sau đây g i chung là doanh nghi p) trong c nư c t nguy n đăng ký tham gia Gi i thư ng. Đi u 4. Các doanh nghi p tham gia Gi i thư ng ph i đ t đư c các đi u ki n tham d sau: T30/12/08 1
  2. - Th c hi n t t công tác ATVSLĐ theo quy đ nh c a pháp lu t; - Không đ x y ra tai n n lao đ ng ch t ngư i vào năm trư c li n k năm xét thư ng cho đ n th i đi m xét thư ng; T n su t tai n n lao đ ng và b nh ngh nghi p (n u có) gi m rõ r t; - Có th i gian ho t đ ng s n xu t kinh doanh t 3 năm tr lên; Ho t đ ng s n xu t kinh doanh có hi u qu và hoàn thành nghĩa v đ i v i nhà nư c theo qui đ nh c a pháp lu t; - T nguy n đăng ký tham gia bình ch n ho c đư c các S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ho c Ban Qu n lý Các Khu công nghi p và Ch xu t gi i thi u trên cơ s t nguy n c a doanh nghi p. Đi u 5. Các tiêu chí làm căn c bình xét Gi i thư ng 1. T ch c, phân đ nh trách nhi m và qu n lý ATVSLĐ t i doanh nghi p - Có t ch c b máy ATVSLĐ thích h p; - Có quy đ nh rõ trách nhi m đ i v i t ng c p, t ng ch c danh qu n lý v ATVSLĐ; - Có k ho ch b o h lao đ ng; - Có báo cáo công tác b o h lao đ ng, báo cáo tai n n lao đ ng theo quy đ nh; - Có đ h sơ, s sách theo dõi công tác ATVSLĐ theo m u quy đ nh: S th ng kê tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p; S theo dõi công tác hu n luy n; S c p phát trang b phương ti n b o v cá nhân; S ki m tra, ki n ngh công tác b o h lao đ ng; S theo dõi chi tr ph c p đ c h i và b i dư ng b ng hi n v t; S theo dõi khám s c kho ngư i lao đ ng; S theo dõi đăng kí, ki m đ nh (n u có). - Ngư i s d ng lao đ ng, ngư i qu n lí, cán b ATVSLĐ c a doanh nghi p tham d hu n luy n v ATVSLĐ do cơ quan, t ch c có ch c năng hu n luy n v ATVSLĐ t ch c. 2. Tri n khai công tác ATVSLĐ t i doanh nghi p theo quy đ nh pháp lu t - Xây d ng và ph bi n n i quy, quy trình, bi n pháp an toàn cho t ng công vi c và các máy, thi t b ; - Th c hi n vi c ki m đ nh, đăng ký đ i v i các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; Ki m tra, b o dư ng, s a ch a đ nh kì máy, thi t b đ m b o an toàn; - T ch c thông tin, hu n luy n ATVSLĐ cho ngư i lao đ ng và c p th an toàn cho ngư i lao đ ng làm công vi c có yêu c u nghiêm ng t v ATVSLĐ; - Cung c p đ y đ trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao đ ng; - Th c hi n ki m tra và t ki m tra v ATVSLĐ; - Th c hi n ki n ngh c a các đoàn thanh tra, ki m tra (n u có). 3. C i thi n đi u ki n lao đ ng - Đ u tư đ i m i công ngh , thi t b nh m đ m b o an toàn và c i thi n đi u ki n lao đ ng; - Đáp ng các yêu c u c a pháp lu t v thông gió, làm mát, x lý b i, hơi khí đ c, ch ng n, rung chi u sáng; - S p x p ch làm vi c, máy móc thi t b an toàn, ti n l i, h p lý; - Có công c v n chuy n, mang vác đ gi m s c lao đ ng. 4. Th c hi n ch đ chính sách và chăm sóc s c kho ngư i lao đ ng - Th c hi n ch đ , chính sách đ i v i ngư i lao đ ng: Th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi; Chi tr ph c p đ c h i, b i dư ng b ng hi n v t; Ch đ b i thư ng, tr c p đ i v i ngư i b tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p (n u có), ... - Có cán b y t ho c h p đ ng v i cơ quan y t đ a phương; - Có t ch c khám s c kho đ nh kì, khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao đ ng; - Các đi u ki n phúc l i c a doanh nghi p (t ch c b a ăn ca, nhà t m, nhà v sinh, thăm quan, ngh mát...). 5. Huy đ ng s tham gia đ m b o ATVSLĐ c a ngư i lao đ ng t i doanh nghi p - Tham gia xây d ng chính sách (n i quy lao đ ng, th a ư c lao đ ng t p th , các quy đ nh ATVSLĐ...) c a doanh nghi p; - Tham gia phát hi n y u t nguy hi m, có h i; - Đ xu t các sáng ki n c i thi n đi u ki n lao đ ng; - Xây d ng môi trư ng làm vi c xanh, s ch, đ p; T30/12/08 2
  3. - Có m ng lư i an toàn - v sinh viên t ng t s n xu t; - Hư ng ng các phong trào phát đ ng (Tu n l qu c gia v an toàn - v sinh lao đ ng – Phòng ch ng cháy n , phong trào “ xanh, s ch, đ p...”). Chương III CƠ C U GI I THƯ NG VÀ QUY TRÌNH BÌNH CH N Đi u 6. Cơ c u Gi i thư ng - Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn Lao đ ng là gi i thư ng đ ng h ng. Doanh nghi p đ t Gi i thư ng đư c nh n Gi y ch ng nh n và bi u tư ng gi i thư ng “Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng”1 c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. - S lư ng Gi i thư ng hàng năm đư c xem xét trên cơ s k t qu bình ch n c th các doanh nghi p theo đi u ki n và tiêu chí xét thư ng. Đi u 7. Nguyên t c bình ch n Gi i thư ng 1. Vi c bình ch n Gi i thư ng do H i đ ng xét thư ng th c hi n. H i đ ng Xét duy t ch làm vi c khi có trên 50% s thành viên có m t và l y bi u quy t theo đa s . 3. Trong quá trình bình ch n Gi i thư ng cho đ n khi t ch c trao gi i, n u doanh nghi p có hành vi vi ph m pháp lu t, trong đó có pháp lu t v ATVSLĐ thì s không đư c ti p t c tham gia Gi i thư ng. Đi u 8. H sơ đăng ký tham gia g m: - Đơn đăng ký tham gia xét thư ng (M u đơn: Ph l c 2); - Thuy t minh gi i thi u doanh nghi p: T ch c, quy mô, lĩnh v c ho t đ ng, hi u qu kinh t - xã h i (doanh thu, s lao đ ng, đóng thu , đóng b o hi m xã h i), b n sao đăng ký kinh doanh, đóng thu , đóng b o hi m xã h i; - Báo cáo v công tác ATVSLĐ c a doanh nghi p (M u s 2) đư c các B , ngành qu n lý ho c các cơ quan qu n lý ATVSLĐ c a đ a phương, Ban Qu n lý Các Khu công nghi p và ch xu t xác nh n; - B n sao ch ng nh n (b ng khen, gi y khen, ch ng nh n…) các thành tích đ t đư c trong lĩnh v c ATVSLĐ và các thành tích thu c các lĩnh v c liên quan (phòng cháy ch a cháy, y t , môi trư ng, trách nhi m xã h i…); Các danh hi u và ch ng nh n khác (n u có); - B n sao ý ki n khách hàng ho c các cơ quan, ban ngành (n u có) v ho t đ ng c a doanh nghi p và các ho t đ ng mang tính xã h i. Đi u 9. H sơ đăng ký tham gia xét thư ng đư c g i v T Thư ký Gi i thư ng theo th i gian quy đ nh c a Ban T ch c. Đi u 10. Bình ch n sơ kh o 1. H i đ ng Xét duy t gi i thư ng l y ý ki n bi u quy t theo đa s thông qua thang đi m ch m theo tiêu chí xét thư ng. 2. T Thư ký có trách nhi m đ i chi u h sơ c a doanh nghi p v i đi u ki n, tiêu chí xét thư ng, l p danh sách các doanh nghi p đáp ng yêu c u tham gia vòng chung kh o đ trình H i đ ng Xét duy t. 3. H i đ ng Xét duy t xem xét trên cơ s t ng h p h sơ các doanh nghi p do T Thư ký trình lên đ bi u quy t. Doanh nghi p đư c quá bán s thành viên H i đ ng Xét duy t d h p đ ng ý s ti p t c l t vào vòng bình ch n chung kh o. 4. T Thư ký l p biên b n k t qu bình ch n sơ kh o trình các thành viên H i đ ng Xét duy t ký thông qua và đ i di n T Thư ký ký xác nh n. 5. T Thư ký t ng h p trình H i đ ng Xét duy t danh sách các doanh nghi p l t vào vòng chung kh o. Ch t ch H i đ ng Xét duy t ký xác nh n công b danh sách các doanh nghi p l t vào vòng chung kh o. 6. Trong trư ng h p còn nhi u ý ki n khác nhau ho c xét th y c n thi t, Ch t ch H i đ ng Xét duy t thành l p T công tác Kh o sát, th m đ nh th c t t i doanh nghi p và báo cáo trư c H i đ ng Xét duy t. H i đ ng Xét duy t s quy t đ nh đi u ch nh danh sách các doanh nghi p đư c l a ch n vào vòng chung kh o theo qui đ nh t i Kho n 5 Đi u 10 Quy ch này. Đi u 11. Bình ch n chung kh o 1. Ch t ch H i đ ng Xét duy t có quy n quy t đ nh hình th c chia t ho c không chia t khi bình ch n doanh nghi p t i vòng chung kh o. Các thành viên H i đ ng Xét duy t đ c l p ch m đi m theo thang 1 M u gi y ch ng nh n và bi u tư ng gi i thư ng: Ph l c 1 kèm theo T30/12/08 3
  4. đi m đư c H i đ ng Xét duy t thông qua. Đi m c a doanh nghi p đ t đư c là đi m bình quân c a các thành viên H i đ ng Xét duy t tham gia bình ch n. 2. Danh sách các doanh nghi p đư c trao gi i s l y theo th t đ t đi m t cao xu ng th p nhưng ít nh t cũng ph i đ t t 70 % tr lên m c đi m bình ch n t i đa. Đi u 12. T Thư kí giúp H i đ ng Xét duy t l p biên b n k t qu bình ch n, d th o quy t đ nh trao gi i thư ng cho các doanh nghi p đo t gi i đ trình lãnh đ o B ký. Chương IV TÀI CHÍNH C A GI I THƯ NG Đi u 13. Kinh phí đư c c p t Chương trình Qu c gia v B o h lao đ ng, an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng đư c chi theo qui đ nh t i Thông tư s 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH c a Liên B Tài chính và Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ngày 26/6/2007. Đi u 14. Ngu n tài tr cho Gi i thư ng b sung vào Quĩ khen thư ng An toàn lao đ ng đ th c hi n các ho t đ ng c a chương trình Gi i thư ng theo ch đ o c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i và Ban T ch c Gi i thư ng và đ m b o quy n l i h p pháp c a doanh nghi p, t ch c, cá nhân tài tr . Đi u 15. Kinh phí h tr t các d án qu c t và t ch c qu c t s th c hi n theo qui đ nh c a các d án và qui đ nh c a các t ch c qu c t . Chương V ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 16. Qui ch này đư c ph bi n t i m i thành viên c a Ban t ch c, H i đ ng Xét duy t, T Thư ký, các đơn v và cá nhân có liên quan. Các thành viên Ban T ch c, H i đ ng Xét duy t, T Thư ký và đơn v liên quan có trách nhi m th c hi n theo đúng các quy đ nh c a Qui ch này. Đi u 17. Qui ch này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Ban T ch c gi i thư ng t ng h p ý ki n trình Lãnh đ o B xem xét, quy t đ nh./. T30/12/08 4
  5. PH L C 1 M U GI Y CH NG NH T Đ T GI I THƯ NG DOANH NGHI P TIÊU BI U V AN TOÀN LAO Đ NG PH L C 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------- Hà N i, ngày….. tháng….. năm….. ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT THƯ NG Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng năm .... - Tên doanh nghi p: - Năm thành l p: - S gi y phép đăng ký kinh doanh: - Nơi c p: - Thu c B /ngành, đ a phương: T30/12/08 5
  6. - Đ a ch : - Đi n tho i: - Fax: - H p thư đi n t (Email): Sau khi nghiên c u đi u ki n và tiêu chí gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng, chúng tôi th y có đ đi u ki n, tiêu chu n đ tham gia gi i thư ng. Vì v y, chúng tôi làm đơn này t nguy n đăng ký tham gia Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng và g i kèm h sơ tham d Gi i thư ng bao g m: 1. Thuy t minh gi i thi u doanh nghi p: t ch c, quy mô, lĩnh v c ho t đ ng, hi u qu kinh t - xã h i (doanh thu, s lao đ ng, đóng thu , đóng b o hi m xã h i), b n sao đăng ký kinh doanh, đóng thu , đóng b o hi m xã h i; 2. Báo cáo v công tác ATVSLĐ c a doanh nghi p (M u s 2) đư c các B , ngành qu n lý ho c các cơ quan qu n lý lao đ ng c a đ a phương công nh n; 3. B n sao ch ng nh n các thành tích đ t đư c trong lĩnh v c ATVSLĐ và các thành tích thu c các lĩnh v c liên quan (an toàn phòng ch ng cháy n , y t , môi trư ng, trách nhi m xã h i…); các danh hi u khác; các ch ng nh n v h th ng qu n lý ch t lư ng, qu n lý môi trư ng (n u có); 4. B n sao ý ki n khách hàng ho c các cơ quan, ban ngành v ho t đ ng c a doanh nghi p và các ho t đ ng mang tính xã h i (n u có). Chúng tôi xin cam đoan h sơ tham gia xét thư ng Gi i thư ng Doanh nghi p tiêu bi u v An toàn lao đ ng c a doanh nghi p và các b n ch p văn b ng, ch ng ch và gi y t liên quan khác n p trong h sơ là hoàn toàn đúng s th t. ./. Lãnh đ o doanh nghi p (Ký tên và đóng d u) PH L C 3 BÁO CÁO CÔNG TÁC ATVSLĐ C A DOANH NGHI P NĂM .... Tên Doanh nghi p: Đ a ch : B /ngành ch qu n: Năm ..............., Doanh nghi p đã tri n khai công tác ATVSLĐ như sau: 1. T ch c, phân đ nh trách nhi m và qu n lý ATVSLĐ t i doanh nghi p - Có t ch c b máy ATVSLĐ thích h p; - Có quy đ nh rõ trách nhi m đ i v i t ng c p, t ng ch c danh qu n lý v ATVSLĐ; - Có k ho ch b o h lao đ ng; - Có báo cáo công tác b o h lao đ ng, báo cáo tai n n lao đ ng theo quy đ nh; - Có đ h sơ, s sách theo dõi công tác ATVSLĐ theo m u quy đ nh: S th ng kê tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p; S theo dõi công tác hu n luy n; S c p phát trang b phương ti n b o v cá nhân; S ki m tra, ki n ngh công tác b o h lao đ ng; S theo dõi chi tr ph c p đ c h i và b i dư ng b ng hi n v t; S theo dõi khám s c kho ngư i lao đ ng; S theo dõi đăng kí, ki m đ nh (n u có); - Ngư i s d ng lao đ ng, ngư i qu n lí, cán b ATVSLĐ c a doanh nghi p tham d hu n luy n v ATVSLĐ do cơ quan, t ch c có ch c năng hu n luy n v ATVSLĐ t ch c. 2. Tri n khai công tác ATVSLĐ t i doanh nghi p theo quy đ nh pháp lu t - Xây d ng và ph bi n n i quy, quy trình, bi n pháp an toàn cho t ng công vi c và các máy, thi t b ; - Th c hi n vi c ki m đ nh, đăng ký đ i v i các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; Ki m tra, b o dư ng, s a ch a đ nh kì máy, thi t b đ m b o an toàn; - T ch c thông tin, hu n luy n ATVSLĐ cho ngư i lao đ ng và c p th an toàn cho ngư i lao đ ng làm công vi c có yêu c u nghiêm ng t v ATVSLĐ; - Cung c p đ y đ trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao đ ng; T30/12/08 6
  7. - Th c hi n ki m tra và t ki m tra v ATVSLĐ; - Th c hi n ki n ngh c a các đoàn thanh tra, ki m tra (n u có). 3. C i thi n đi u ki n lao đ ng - Đ u tư đ i m i công ngh , thi t b nh m đ m b o an toàn và c i thi n đi u ki n lao đ ng; - Đáp ng các yêu c u c a pháp lu t v thông gió, làm mát, x lý b i, hơi khí đ c, ch ng n, rung chi u sáng; - S p x p ch làm vi c, máy móc thi t b an toàn, ti n l i, h p lý; - Có công c v n chuy n, mang vác đ gi m s c lao đ ng. 4. Th c hi n ch đ chính sách và chăm sóc s c kho ngư i lao đ ng - Th c hi n ch đ , chính sách đ i v i ngư i lao đ ng: Th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi; Chi tr ph c p đ c h i, b i dư ng b ng hi n v t; Ch đ b i thư ng, tr c p đ i v i ngư i b tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p (n u có), ... - Có cán b y t ho c h p đ ng v i cơ quan y t đ a phương; - Có t ch c khám s c kho đ nh kì, khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao đ ng; - Các đi u ki n phúc l i c a doanh nghi p (t ch c b a ăn ca, nhà t m, nhà v sinh, thăm quan, ngh mát...). 5. Huy đ ng s tham gia đ m b o ATVSLĐ c a ngư i lao đ ng t i doanh nghi p - Tham gia xây d ng chính sách (n i quy lao đ ng, th a ư c lao đ ng t p th , các quy đ nh ATVSLĐ...) c a doanh nghi p; - Tham gia phát hi n y u t nguy hi m, có h i; - Đ xu t các sáng ki n c i thi n đi u ki n lao đ ng; - Xây d ng môi trư ng làm vi c xanh, s ch, đ p; - Có m ng lư i an toàn - v sinh viên t ng t s n xu t; - Hư ng ng các phong trào phát đ ng (Tu n l qu c gia v an toàn - v sinh lao đ ng – Phòng ch ng cháy n , phong trào “ xanh, s ch, đ p...”). 6. T ng h p tình hình tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p c a doanh nghi p TT N i dung Năm n -1 Năm n Năm n+12 1 T ng s lao đ ng làm vi c t i doanh nghi p, trong đó: 1.2 Lao đ ng có h p đ ng lao đ ng 1.3 Lao đ ng công nh t 2 Tình hình tai n n lao đ ng 2.1 T ng s v tai n n lao đ ng A S v có ngư i ch t B S v có t 2 ngư i b thương n ng tr lên 2.2 T ng s ngư i b tai n n LĐ A S ngư i ch t vì tai n n LĐ B S ngư i b thương n ng 3 Tình hình b nh ngh nghi p 3.1 T ng s ngư i m c b nh ngh nghi p 3.2 S đư c giám đ nh và c p s b nh ngh nghi p Xác nh n c a B /ngành ch qu n ho c Lãnh đ o doanh nghi p 2 Tính đ n th i đi m báo cáo T30/12/08 7
  8. Cơ quan qu n lý lao đ ng c a đ a (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) phương/khu công nghi p, khu ch xu t T30/12/08 8
Đồng bộ tài khoản