Quyết định số 1074/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 1074/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1074/1999/QĐ-TTg về việc cử thành viên tham gia ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1074/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1074/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Căn cứ Quyết định số 942/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thay ông Phan Văn Dĩnh; Xét đề nghị của Tổng Thư ký ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Nguyễn Đức Kiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế thay ông Phan Văn Dĩnh. Điều 2. Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các ông có tên nêu trên, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Thường vụ Bộ Chính trị, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, - Các HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng, Nguyễn Mạnh Cầm - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan TƯ của các đoàn thể, - Công báo,
  2. - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : TCQT (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản