Quyết định số 1075/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 1075/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1075/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Võ Khánh Vinh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1075/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1075/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG VÕ KHÁNH VINH GI CH C PHÓ VI N TRƯ NG VI N KHOA H C XÃ H I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam t i văn b n s 48/TTr/BCS- KHXH, ngày 18 tháng 6 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 1900/TTr-BNV, ngày 27 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Võ Khánh Vinh, Chánh Văn phòng Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, gi ch c Phó Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam và ông Võ Khánh Vinh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như i u 3; - Th tư ng, Các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng; Các V : KTTH, KGVX, TT T, VPBCS (2); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản