Quyết định số 1079-TC/QĐ/TCT

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 1079-TC/QĐ/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1079-TC/QĐ/TCT về việc thu thuế đối với trái phiếu Chính phủ và các loại trái phiếu, cổ phiếu khác do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1079-TC/QĐ/TCT

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1079-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THUTHUẾ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ CÁC LOẠI TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU KHÁC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ vào Luật thuếlợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức. Căn cứ vào Nghị địnhsố 72/CP ngày 26 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc ban hành quy chế pháthành các loại trái phiếu Chính phủ. Căn cứ vào Nghị địnhsố 120/CP ngày 17/9/1994 của Chính phủ "Ban hành Quy chế tạm thời về việcphát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước". Căn cứ Quyết định số445/TTg ngày 23/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành tín phiếu củaNgân hàng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số05/CP ngày 20/10/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuếthu nhập đối với người có thu nhập cao. Theo đề nghị của Tổngcục trưởng Tổng cục thuế. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các khoản lãi từ trái phiếukho bạc đối với các đối tượng mua trái phiếu là cá nhân không phải nộp thuế choNgân sách Nhà nước. Các đối tượng là các đoàn thể, hội quần chúng, các tổ chứckinh tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nộp thuế theoLuật định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký, mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Các trái phiếu, tín phiếu đã phát hành và gia hạn trước ngàyQuyết định này có hiệu lực được miễn thuế theo thời gian phát hành hoặc thờigian gia hạn. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế,Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các đối tượngmua trái phiếu Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. Nguyễn Sinh Hùng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản