Quyết định số 108/1999/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 108/1999/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/1999/QĐ-BVGCP về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/1999/QĐ-BVGCP

  1. BAN VẬT GIÁ CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 108/1999/QĐ-BVGCP Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH T T V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ KIỂM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM T T TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ T T Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 5-1-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ. Căn cứ vào ý kiến của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại công văn số 222/BTCCBCP- TCBC ngày 3/9/1999 v/v đổi tên và bổ sung chức năng cho Trung tâm Thông tin và Tư vấn về Thị trường - giá cả. Xét đề nghị của các ông: Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư vấn về Thị trường giá cả Khu vực các tỉnh Nam bộ; phụ trách bộ phận Tổ chức Cán bộ và Đào tạo. QUYẾT ĐỊNH: T T Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ trên cơ sở tổ chức và bộ máy của Trung tâm Thông tin và Tư vấn về Thị trường giá cả Khu vực các tỉnh Nam bộ hiện nay. Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam có trụ sở đặt tại 154 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm. 2.1. Thực hiện kiểm định giá đối với đất đai, tài nguyên, tài sản (bao gồm động sản và bất động sản), hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế (trong và ngoài nước), tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và công dân... (sau đây gọi tắt là khách hàng) để cổ phần hóa, liên doanh, để thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp, để mua - bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn Ngân hàng, để tính thuế, bảo hiểm, xử lý tài sản trong các vụ án.... nhằm phục vụ cho việc quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 2.2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học về thẩm định giá, kinh tế thị trường giá cả, Marketing và quản trị kinh doanh. Tổ chức hội thảo phổ biến
  2. kiến thức, đào tọa bồi dưỡng ngắn hạn và nâng cao trình độ về thẩm định giá, nghiệp vụ kinh tế thị trường và quản trị kinh doanh. 2.3. Tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và tư vấn về thị trường giá cả tài sản (bao gồm động sản và bất động sản), hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. 2.4. Thực hiện các dịch vụ tư vấn chuyển giao các kết qủa nghiên cứu, các công nghệ tiến bộ, các cơ sở luận chứng kinh tế - kỹ thuật và quản lý kinh tế; các dịch vụ thương mại khác như: giới thiệu cung cầu hàng hóa, tiền vốn, lao động, môi giới chứng khoán.... 2.5. Xuất bản các ấn phẩm thông tin: bản tin nhanh hàng ngày, hàng tuần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) về thị trường - giá cả; các loại sách, tạp chí mang tính chất thông tin - nghiên cứu về khoa học thẩm định giá, kinh tế thị trường - giá cả, Marketing và quản trị kinh doanh. Điều 3. Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam là đơn vị sự nghiệp, hạch toán độc lập, tự trang trải chi phí và thực hiện các nghĩa vụ theo luật định. Trung tâm là một pháp nhân có con dấu riêng và được mở tài khoản bằng tiền Việt Nam và bằng ngoại tệ ở Ngân hàng. Điều 4. Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam hoạt động tuân theo các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Các hoạt động của Trung tâm được thông qua các hợp đồng kinh tế. Mức giá dịch vụ về thông tin, tư vấn và kiểm định giá được ghi trong hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Điều 5. Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam hoạt động theo chế độ một thủ trưởng; Đứng đầu là Giám đốc, giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. - Giám đốc Trung tâm do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của giám đốc Trung tâm. - Trung tâm được mời chuyên gia của các đơn vị thuộc Ban Vật giá Chính phủ, các ngành, các địa phương, các tổ chức trong nước và các chuyên gia, tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật để thực hiện các hợp đồng mà Trung tâm đã ký với khách hàng. Điều 6. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam có trách nhiệm xây dựng bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ký ban hành.
  3. Điều 7. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ, hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin và tư vấn về thị trường - giá cả khu vực các tỉnh Nam bộ giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam. Điều 8. Quyết định này thay thế Quyết định số 50/VGNN-TCCB ngày 3/8/1991 của ủy ban Vật giá Nhà nước v/v thành lập Trung tâm Thông tin và tư vấn về Thị trường giá cả khu vực các tỉnh Nam bộ. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 37/QĐ/VGCP-TCCB ngày 6/4/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ v/v cử Đại diện của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ kiểm định giá và các quy định trước đây trái với quyết định này. Điều 9. Các ông, bà Chánh Văn phòng, phụ trách bộ phận Tổ chức cán bộ đào tạo, Giám đốc Trung tâm Thông tin và tư vấn về thị trường giá cả khu vực các tỉnh Nam bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Kiểm định giá miền Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ và ông Nguyễn Văn Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ T T Nơi nhận: T T - Ban Tổ chức Cán bộ CP (b/c) - Bộ Khoa học công nghệ và MT (để đăng ký) - Lãnh đạo Ban Vật giá Chính phủ - Các đơn vị trực thuộc BVGCP - Sở Tài chính Vật giá các tỉnh MN (để biết) Nguyễn Ngọc Tuấn - Lưu: + Văn phòng BVGCP (A+B) T T + Bộ phận TCCB-ĐT + Phòng Thư ký TH + TTTT và KĐG miền Nam (3b).
Đồng bộ tài khoản