Quyết định số 108/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 108/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2001/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng (thuộc xã Đại Kim và xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì-Hà Nội) tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 108/2001/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ B C LINH ÀM M R NG (THU C XÃ I KIM VÀ XÃ HOÀNG LI T, HUY N THANH TRÌ-HÀ N I), T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 107/2001/Q -UB ngày 08 tháng 11 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu nhà B c Linh àm m r ng, t l 1/500, huy n Thanh Trì, Hà N i; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu nhà B c Linh àm m r ng (thu c xã i Kim và xã Hoàng Li t, huy n Thanh Trì- thành ph Hà N i), t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính-Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c Công ngh và môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND xã i Kim, Ch t ch UBND xã Hoàng Li t, T ng giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th -B Xây d ng; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trác nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ B C LINH ÀM M R NG (THU C XÃ I KIM VÀ XÃ HOÀNG LI T, HUY N THANH TRÌ- HÀ N I), T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 108/2001/Q -UB ngày 08 tháng 11 năm 2001 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t khu nhà B c Linh àm m r ng (Huy n Thanh Trì, Hà N i), t l 1/500. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu nhà B c Linh àm m r ng còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: U ban nhân dân Thành ph giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c S Xây d ng, Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì qu n lý xây d ng t i khu nhà B c Linh àm m r ng và ph i h p v i các S , ngành ch c năng hư ng d n các t ch c, các ch u tư xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i và ph m vi nghiên c u, l p qui ho ch: * T ng di n tích: 163.744 m2 * a i m, ph m vi, ranh gi i: Bao g m 02 v trí - V trí X1: Di n tích 54.764 m2 thu c xã i Kim, huy n Thanh Trì, Hà N i + Phía ông giáp ư ng quy ho ch có m t c t ngang 22,5 m. + Phía Tây giáp ư ng quy ho ch ven sông Tô L ch.
  3. + Phía B c giáp ư ng quy ho ch ven sông L . + Phía Nam giáp khu nhà B c Linh àm . - V trí X2: Di n tích 108.980 m2 thu c xã Hoàng Li t, huy n Thanh Trì, Hà N i. + Phía ông giáp khu nhà B c Linh àm + Phía Tây giáp ư ng quy ho ch ven sông Tô L ch + Phía B c giáp khu nghĩa a thôn i T , xã i Kim + Phía Nam là ru ng canh tác thôn B ng A, xã Hoàng Li t. i u 6: T ng di n tích t qui ho ch: 163.744 m2 Bao g m: - t ư ng nhánh(MCN 13,5-22,5 m): 26.057 m2 - t nhà tr ,m u giáo: 8.570 m2 - t xây d ng trư ng h c 8.469 m2 - t xây d ng nhà : 115.788 m2 - t dãn dân xã i Kim: 4.860 m2 Trong ó: - t xây d ng nhà cao t ng: 69.470 m2(chi m 60% t ng di n tích t xây d ng nhà ). - t xây d ng nhà bi t th , nhà vư n: 46.318m2 (chi m 40% t ng di n tích t xây d ng nhà ). Toàn b di n tích t xây d ng trong ph m vi khu nhà B c Linh àm m r ng ư c chia thành 19 lô t v i các ch c năng như sau: - t xây d ng nhà tr , m u giáo g m 1 lô t (có kí hi u NT). - t xây d ng trư ng h c g m 1 lô t (có kí hi u TH) - t xây d ng nhà dãn dân xã i Kim g m 1 lô t (có kí hi u ODD). - t xây d ng nhà g m 16 lô t. C th như sau: + t xây d ng nhà chung cư cao t ng g m 7 lô t, trong ó: v trí X1 có 2 lô t v i kí hi u OCT1, OCT2, và v trí X2 có 5 lô t v i kí hi u CT1, CT2, CT3, CT4, CT5.
  4. + t xây d ng nhà bi t th , nhà vư n g m 9 lô t, trong ó: v trí X1 có 4 lô t v i kí hi u OBT1, OBT2, OBT3, OBT4 và v trí X2 có 5 lô t v i kí hi u BT1, BT2, BT3, BT4, BT5. i u 7: - t xây d ng nhà khu nhà B c Linh àm m r ng là 115.788 m2 g m 16 lô t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau: KÍ DI N DI N DI N M T H T NG S HI U TÍCH TÍCH TÍCH S CAO NGƯ I TT H NG Ô T SÀN X.D X.D S.D. BQ (ngư i) GHI M C T (M2) (M2) (M2) (%) (L N) (t ng) CHÚ S D NG T T NG 115.788 193.546 30.558 26,39 1,67 4.518 DI N TÍCH T I VN TRÍ 30.498 63.320 7.838 25,70 2,08 1.668 X1 1 T OBT 12.198 10.900 3.633 29,78 0,89 3,00 291 XÂY D NG BI T TH VÀ NHÀ VƯ N Ô OBT1 3.210 2.250 750 23,36 0,70 3,00 60 T BI T TH 1 Ô OBT2 3.840 3.000 1.000 26,04 0,78 3,00 80 T BI T TH 2 Ô OBT3 1.937 1.200 400 20,65 0,62 3,00 32 T BI T TH 3
  5. Ô OBT4 3.211 4.450 1.438 46,18 1,39 3,00 119 T NHÀ VƯ N 2 T OCT 18.300 52.420 4.205 22,98 2,86 12,47 1,377 XÂY D NG NHÀ CAO T NG Ô OCT1 10.048 28.540 2..215 22,04 2,84 12,88 752 HÀNH T LANG NHÀ B O V CAO SÔNG T NG 1247 S 1 M2 Ô OCT2 8.252 23.880 1.990 24,12 2,89 12,00 625 T NHÀ CAO T NG S 2 II VN TRÍ 85.290 130.226 22.720 26,64 1,53 2.850 X2 1 T BT 34.120 29.536 9.840 28,84 0,87 3,00 568 XÂY D NG BI T TH VÀ NHÀ VƯ N NHÀ BT1 8.540 6.656 2.220 26,00 0,78 3,00 128 BI T TH NHÀ BT2 6.060 5.200 1.730 28,55 0,86 3,00 100 BI T TH
  6. NHÀ BT3 4.410 3.744 1.250 28,34 0,85 3,00 72 BI T TH NHÀ BT4 10.620 9.152 3.050 28,72 0,86 3,00 176 BI T TH NHÀ BT5 4.490 4.784 1.590 35,41 1,07 3,00 92 BI T TH 2 T CT 51.170 100.690 12.880 25,17 1,97 7,90 2.282 XÂY D NG NHÀ CAO T NG NHÀ CT1 6.590 12.060 1.340 20,33 1,83 9,00 306 HÀNH LANG CAO B O T NG V SÔNG 410M2 NHÀ CT2 10.640 12.540 1.950 18,33 1,18 6,40 247 HÀNH LANG CAO B O T NG V SÔNG 750M2 NHÀ CT3 15.740 33.240 3.910 24,84 2,11 8,50 790 HÀNH LANG CAO B O T NG V SÔNG 1770M2 NHÀ CT4 15.100 29.900 4.120 27,28 1,98 7,30 657 HÀNH LANG CAO B O T NG V SÔNG 670M2
  7. NHÀ CT5 3.100 12.950 1.560 50,32 4,18 8,30 282 D ÁN B C CAO LINH T NG ÀM 360M2 - t xây d ng nhà dành dãn dân xã i Kim có t ng di n tích 4.860 m2 g m 1 ô t (ký hi u ODD). Ch tiêu cho ô t ư c qui nh c th như sau: DI N DI N DI N M T H T NG S GHI TÍCH TÍCH TÍCH S CAO NGƯ I CHÚ TT H NG KÝ T SÀN X.D X.D S.D. B.Q (ngư i) 2 M C HI U (M ) (M2) (M2) (%) (T NG) S Ô D NG T T 1 T ODD 4860 7730 2580 53,08 1,59 3,00 DÃN DÂN XÃ I KIM - Các yêu c u v qui ho ch ki n trúc: + Khi thi t k công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t kĩ thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng, t ng m t ư c s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. + Hình th c thi t k công trình ư c nghiên c u v i ki u dáng p, hi n i, s c m u hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c… m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. i u 8: t xây d ng trư ng h c có di n tích 8.469 m2 g m 1 lô t (kí hi u TH) và t xây d ng nhà tr có di n tích 8.570 m2 g m 1 lô t (kí hi u NT). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: KÝ DI N DI N DI N M T H T NG HI U TÍCH TÍCH TÍCH S CAO TT H NG Ô T SÀN X.D X.D(%) S.D. B.Q GHI 2 M CS T (M ) (M2) (M2) (t ng) CHÚ D NG T 1 T TH 8469 4025 1750 20,66 0,48 2,30
  8. XÂY D NG TRƯ NG H C 2 T NT 8570 2170 1130 19 0,37 1,90 Di n XÂY tích D NG ư ng NHÀ TR 2630 m2 - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + m b o giao thông ư ng ph t i các khu v c m c ng ra vào công trình ư c an toàn thông su t. Tránh m c ng chính tr c ti p ra tr c ư ng giao thông chính có ông xe qua l i. + B trí ti n nghi sân bãi cho s ngư i ra vào công trình, có th t t p, xe m t cách thu n ti n và an toàn như: Sân cho ph huynh h c sinh t i ón con… + m b o vi c cách ly ti ng n theo úng quy nh hi n hành. + Hình th c ki n trúc c a các khu trư ng ph i p, ng nh t, m u s c hài hoà, phù h p v i tâm sinh lý c a t ng c p h c, phù h p v i các công trình xung quanh và v i khí h u nhi t i. Cây xanh, sân vư n ư c b trí sao cho có th k t h p ư c các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. + Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình. i u 9: Các công trình u m i và h th ng h t ng k thu t: - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k tách riêng v i h th ng thoát nư c bNn. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau: + i v i nhà các công trình th p t ng (dư i 5 t ng) ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. + i v i nhà cao t ng trên 5 t ng ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a c cb i v i t ng công trình và ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án u tư. - B trí các h ng c u ho t i các ngã ba, ngã tư ư ng giao thông thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. Các h ng c u ho ư c u n i tr c ti p v i ư ng ng c p nư c có ư ng khính D³110 mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150 m. - Ngu n i n c p l y t các tr m bi n th d ki n xây d ng và b trí trong khu ô th .
  9. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22KV. - M ng lư i cáp ng m trung th 22KV ư c thi t k theo phương án m ch vòng v n hành h . - H th ng thoát nư c bNn ư c s lý sơ b trư c khi ch y vào h th ng c a Thành ph . - i v i các công trình nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng rác t t ng xu ng b rác t ng m t cho t ng ơn nguyên. - i v i nhà th p t ng ư c gi i quy t rác theo hai phương th c: + t thùng giác nh d c hai bên tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50 m/l thùng thu n ti n cho dân rác. + Xe rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p có ch c năng th c hi n công tác v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . - i v i các y u t môi trư ng khác ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng theo qui nh c a pháp lu t b o v môi trư ng. - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình… ư c t vào các tuy-nen kĩ thu t b trí trên v a hè c a các tuy n ư ng giao thông. i u 10: H th ng giao thông: - M ng ư ng Thành ph và phân khu v c: + ư ng vành ai 3 có m t c t ngang B = 51m i qua khu ô th . + Tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang B = 30m (g m lòng ư ng r ng 15 m, v a hè m i bên r ng 7,5 m). ây là tuy n ư ng ã ư c xây d ng m t ph n n i v i ư ng Gi i phóng là tuy n ư ng chính n i vào khu ô th này. + Phía Tây là tuy n ư ng ven sông Tô L ch có m t c t ngang B =13,5 m và phía B c v trí X1 có tuy n ư ng ven sông L có m t c t ngang B =17,5 m (g m lòng ư ng r ng 7,5m v a hè r ng 3m¸5m). - M ng ư ng nhánh bên trong khu d án m b o s liên h gi a các công trình công c ng và các nhóm nhà bên trong khu ô th m t cách thu n l i và t o m i liên h v i h th ng ư ng khu v c và thành ph xung quanh. - C p ư ng nhánh có m t c t ngang B = 13,5m ¸ 22,5m v i b r ng lòng ư ng 7,5m ¸ 11,5m, v a hè r ng t 3m ¸ 5m.
  10. - M ng ư ng n i b , l i vào nhà d ki n có b r ng B = 8,5m ¸ 11,5m, làm ch c năng liên h t ng công trình, t ng nhà v i m ng ư ng nhánh, m b o nhu c u giao thông i v i phương ti n cá nhân có th vào ho c ti p c n i v i t ng h , t ng nhà cũng như nhu c u i b c a khu v c. - Bãi xe ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 11: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 12: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 13: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và i u l này t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 14: án quy ho ch chi ti t khu nhà B c Linh àm m r ng t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND thành ph Hà N i. - S Xây d ng Hà N i - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph . -S a chính-Nhà t. - UBND huy n Thanh Trì. - T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th -B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản