Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 108/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 108/2002/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T "CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGÀNH DƯ C GIAI O N N 2010" TH TU NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 7 năm 1989; Theo ngh c a B tnr ng B Y t t i t trình s 3880/TTr-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Chi n lư c phát tri n ngành Dư c giai o n n 2010" v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu t ng quát: Phát tri n ngành ư c thành m t ngành kinh t - k thu t mũi nh n theo hư ng công nghi p hoá - hi n i hoá, ch ng h i nh p khu v c và th gi i nh m b o m cung ng thu c thư ng xuyên và có ch t lư ng, b o m s d ng thu c h p lý và an toàn, ph c v s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. 2. M c tiêu c th n năm 2010: a) u tư công ngh hi n i, i m i trang thi t b và i m i qu n lý, ngành công nghi p dư c t ng bư c áp ng ngu n nguyên li u làm thu c. n h t năm 2010, t t c các cơ s s n xu t, kinh doanh, nghiên c u và ki m nghi m dư c phNm u t tiêu chuNn th c hành t t (Good Practice - GP). b) Xây d ng cơ s công nghi p s n xu t kháng sinh và hoá dư c, s n xu t các nguyên li u làm thu c có th m nh, c bi t t dư c li u. c) Cung ng thu c thư ng xuyên và có ch t lư ng, không thi u các thu c thu c danh m c thu c thi t y u, thu c cho các chương trình, m c tiêu y t qu c gia (thu c phòng ch ng s t rét, phòng ch ng lao, phòng ch ng bư u c v.v...). Chú tr ng b o m y các d ch v cung ng thu c cho nhân dân vùng khó khăn. d) B o m s d ng thu c h p lý, an toàn và hi u qu .
  2. ) B o m s n xu t t trong nư c 60% nhu c u thu c phòng b nh và ch a b nh c a xã h i; m c tiêu dùng thu c bình quân t 12-15 USD/ngư i/năm; có 1,5 dư c sĩ i h c/10.000 dân. 3. Các gi i pháp và chính sách ch y u: a) Gi i pháp v quy ho ch, i m i công ngh và nghiên c u khoa h c: - Qui ho ch công nghi p Dư c theo hư ng công nghi p hoá - hi n i hoá và h i nh p qu c t . Nâng cao năng l c s n xu t thu c v quy mô và ch t lư ng, u tư các dây chuy n công ngh cao theo hư ng i t t ón u. Qui ho ch và hi n i hoá h th ng phân ph i thu c bao g m xu t nh p kh u, bán buôn và bán l . Phát tri n m ng lư i bán l , chú tr ng n vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o. - u tư có tr ng i m các cơ s s n xu t hoá ch t và nguyên li u làm thu c. Ưu tiên u tư s n xu t thu c thi t y u, thu c có th m nh xu t khNu, thu c t dư c li u và thu c mang tên g c thay th thu c nh p khNu; nghiên c u s n xu t các d ng thu c bào ch cho tr em và ngư i già. Chú tr ng u tư phát tri n dư c li u. - Phát tri n công tác nghiên c u khoa h c v công ngh bào ch và công ngh sinh h c, v dư c li u, phân tích ki m nghi m thu c ph c v s n xu t các thu c m i. Ny m nh ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý, i u hành s n xu t, cung ng và s d ng thu c... - K t h p ch t ch ngu n l c v con ngư i và trang thi t b c a ngành dư c v i ngu n l c c a các B , ngành, các vi n nghiên c u, trung tâm nghiên c u khoa h c khác nghiên c u v thu c và nguyên li u làm thu c, g n quá trình nghiên c u v i th c ti n s n xu t c a các doanh nghi p s n xu t dư c phNm. b) Gi i pháp v t ch c và phát tri n ngu n nhân l c: - C ng c và tăng cư ng h th ng cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c: Ki n toàn C c Qu n lý Dư c Vi t Nam; t ch c l i và tăng cư ng năng l c thanh tra chuyên ngành dư c; hoàn thi n t ch c các phòng Qu n lý dư c c a các S Y t , quy ho ch l i h th ng s n xu t thu c. - Chú tr ng ào t o ngu n nhân l c dư c: tăng cư ng ào t o và ào t o l i các lo i hình cán b dư c. Phát tri n ào t o sau i h c. Phát hi n và b i dư ng nhân tài, ào t o ngu n cán b nghiên c u có trình cao. Thành l p m i m t s khoa dư c các Trư ng i h c Y ào t o dư c sĩ i h c cho các khu v c khó khăn. - ào t o và s d ng h p lý ngu n nhân l c Dư c, th c hi n c tuy n và ào t o theo a ch kh c ph c s m t cân i ngu n nhân l c dư c gi a các vùng, c bi t chú ýb o m cán b dư c cho mi n núi, vùng sâu, vùng xa, tuy n huy n và tuy n xã. c) Gi i pháp v giám sát ch t lư ng thu c: - Hi n i hoá h th ng b o m ch t lư ng thu c.
  3. - T ch c l i h th ng ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thu c. Nâng cao năng l c các phòng ki m nghi m thu c có th ki m nghi m dư c phNm lưu thông trên th trư ng. - T o i u ki n và khuy n khích thành l p các cơ s d ch v ki m nghi m hi n i ngoài h th ng ki m nghi m nhà nư c. d) Các gi i pháp v xây d ng cơ ch chính sách: - Hoàn thi n h th ng lu t pháp v qu n lý dư c. Xây d ng Lu t Dư c. S a i, b sung và ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t v dư c, h th ng quy ch , các thư ng qui k thu t và h th ng tiêu chuNn v dư c. ChuNn hoá các ho t ng qu n lý, s n xu t và cung ng thu c, ti n t i t các tiêu chuNn qu c t . - Xây ng chính sách ưu tiên cho các doanh nghi p u tư vào nghiên c u phát tri n và i m i công ngh , s n xu t nguyên li u làm thu c, s n xu t s n phNm dư c xu t khNu. - Xây d ng chính sách khuy n khích u tư nư c ngoài vào ngành dư c, trong ó ưu tiên các d án s n xu t nguyên 1i u làm thu c nh t là i v i các d án s d ng công ngh cao, công ngh sinh h c. Có chính sách thích h p v u tư nư c ngoài trong lĩnh v c phân ph i thu c. - a d ng hoá các lo i hình kinh doanh dư c, Ny nhanh quá trình c ph n hoá. Khuy n khích các doanh nghi p nâng cao năng l c nghiên c u t o ra s n phNm m i. - Tăng cư ng h p tác v i các nư c trong khu v c và th gi i, v i T ch c Y t th gi i và các t ch c qu c t khác. Th c hi n l trình h i nh p kính t qu c t phù h p v i nh ng cam k t c a nư c ta trong quan h song phương và a phương, t ng bư c hoà h p qui ch v dư c v i khu v c và th gi i. - Ch o và v n ng s d ng thu c h p lý, an toàn và hi u qu là công tác tr ng tâm và thư ng xuyên c a ngành y t . H n ch và t ng bư c Ny lùi tình tr ng l m d ng thu c, c bi t là thu c kháng sinh, corticoid, vitamin, bi t dư c... Khuy n khích s d ng thu c mang tên g c (generic), thu c s n xu t trong nư c, thu c y h c c truy n. )B o m tài chính: Huy ng t i a và s d ng có hi u qu các ngu n v n t ngân sách nhà nư c, các ngu n v n h p tác song phương và a phương c a các t ch c phi chính ph , v n u tư nư c ngoài, v n c a các doanh nghi p trong nư c và c a c ng ng. - Ngu n v n ngân sách nhà nư c t p trung cho nhu c u nghiên c u khoa h c công ngh , cho ào t o ngu n nhân l c, phát tri n ti m năng dư c li u và công nghi p nguyên li u làm thu c, u tư cho các doanh nghi p công ích và nâng cao năng l c c a cơ quan qu n lý nhà nư c và cơ quan ki m nghi m.
  4. - Ngu n v n u tư nư c ngoài t p trung vào khu v c s n xu t dư c phNm, khuy n khích u tư nh ng dây chuy n s n xu t có công ngh hi n i, ưu tiên cho s n xu t nguyên li u làm thu c. - Nhu c u v u tư cho phát tri n s n xu t kinh doanh dư c phNm c a các doanh nghi p ư c huy ng t ngu n v n vay, v n t có, c ph n hoá. Căn c vào k ho ch th c hi n Chi n lư c, B Y t xây d ng d toán g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, xem xét, cân i vào ngân sách hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t. e) Th i gian th c hi n Chi n lư c: T năm 2002 n năm 2010, ư c chia làm 2 giai o n: - Giai o n 1 : t năm 2002 n năm 2005 - Giai o n 2: t năm 2006 n năm 2010 Căn c vào tình hình th c t , B Y t xây d ng k ho ch, m c tiêu c th c a t ng giai o n, phù h p v i n i dung Chi n lư c này. i u 2. B Y t ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan xây d ng k ho ch, hư ng d n ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n Chi n lư c hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ch c sơ k t th c hi n Chi n lư c vào năm 2005 và t ng k t th c hi n Chi n lư c vào năm 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 này, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản