Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
13
download

Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 108/2002/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T "CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGÀNH DƯ C GIAI O N N 2010" TH TU NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 7 năm 1989; Theo ngh c a B tnr ng B Y t t i t trình s 3880/TTr-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Chi n lư c phát tri n ngành Dư c giai o n n 2010" v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu t ng quát: Phát tri n ngành ư c thành m t ngành kinh t - k thu t mũi nh n theo hư ng công nghi p hoá - hi n i hoá, ch ng h i nh p khu v c và th gi i nh m b o m cung ng thu c thư ng xuyên và có ch t lư ng, b o m s d ng thu c h p lý và an toàn, ph c v s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. 2. M c tiêu c th n năm 2010: a) u tư công ngh hi n i, i m i trang thi t b và i m i qu n lý, ngành công nghi p dư c t ng bư c áp ng ngu n nguyên li u làm thu c. n h t năm 2010, t t c các cơ s s n xu t, kinh doanh, nghiên c u và ki m nghi m dư c phNm u t tiêu chuNn th c hành t t (Good Practice - GP). b) Xây d ng cơ s công nghi p s n xu t kháng sinh và hoá dư c, s n xu t các nguyên li u làm thu c có th m nh, c bi t t dư c li u. c) Cung ng thu c thư ng xuyên và có ch t lư ng, không thi u các thu c thu c danh m c thu c thi t y u, thu c cho các chương trình, m c tiêu y t qu c gia (thu c phòng ch ng s t rét, phòng ch ng lao, phòng ch ng bư u c v.v...). Chú tr ng b o m y các d ch v cung ng thu c cho nhân dân vùng khó khăn. d) B o m s d ng thu c h p lý, an toàn và hi u qu .
  2. ) B o m s n xu t t trong nư c 60% nhu c u thu c phòng b nh và ch a b nh c a xã h i; m c tiêu dùng thu c bình quân t 12-15 USD/ngư i/năm; có 1,5 dư c sĩ i h c/10.000 dân. 3. Các gi i pháp và chính sách ch y u: a) Gi i pháp v quy ho ch, i m i công ngh và nghiên c u khoa h c: - Qui ho ch công nghi p Dư c theo hư ng công nghi p hoá - hi n i hoá và h i nh p qu c t . Nâng cao năng l c s n xu t thu c v quy mô và ch t lư ng, u tư các dây chuy n công ngh cao theo hư ng i t t ón u. Qui ho ch và hi n i hoá h th ng phân ph i thu c bao g m xu t nh p kh u, bán buôn và bán l . Phát tri n m ng lư i bán l , chú tr ng n vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o. - u tư có tr ng i m các cơ s s n xu t hoá ch t và nguyên li u làm thu c. Ưu tiên u tư s n xu t thu c thi t y u, thu c có th m nh xu t khNu, thu c t dư c li u và thu c mang tên g c thay th thu c nh p khNu; nghiên c u s n xu t các d ng thu c bào ch cho tr em và ngư i già. Chú tr ng u tư phát tri n dư c li u. - Phát tri n công tác nghiên c u khoa h c v công ngh bào ch và công ngh sinh h c, v dư c li u, phân tích ki m nghi m thu c ph c v s n xu t các thu c m i. Ny m nh ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý, i u hành s n xu t, cung ng và s d ng thu c... - K t h p ch t ch ngu n l c v con ngư i và trang thi t b c a ngành dư c v i ngu n l c c a các B , ngành, các vi n nghiên c u, trung tâm nghiên c u khoa h c khác nghiên c u v thu c và nguyên li u làm thu c, g n quá trình nghiên c u v i th c ti n s n xu t c a các doanh nghi p s n xu t dư c phNm. b) Gi i pháp v t ch c và phát tri n ngu n nhân l c: - C ng c và tăng cư ng h th ng cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c: Ki n toàn C c Qu n lý Dư c Vi t Nam; t ch c l i và tăng cư ng năng l c thanh tra chuyên ngành dư c; hoàn thi n t ch c các phòng Qu n lý dư c c a các S Y t , quy ho ch l i h th ng s n xu t thu c. - Chú tr ng ào t o ngu n nhân l c dư c: tăng cư ng ào t o và ào t o l i các lo i hình cán b dư c. Phát tri n ào t o sau i h c. Phát hi n và b i dư ng nhân tài, ào t o ngu n cán b nghiên c u có trình cao. Thành l p m i m t s khoa dư c các Trư ng i h c Y ào t o dư c sĩ i h c cho các khu v c khó khăn. - ào t o và s d ng h p lý ngu n nhân l c Dư c, th c hi n c tuy n và ào t o theo a ch kh c ph c s m t cân i ngu n nhân l c dư c gi a các vùng, c bi t chú ýb o m cán b dư c cho mi n núi, vùng sâu, vùng xa, tuy n huy n và tuy n xã. c) Gi i pháp v giám sát ch t lư ng thu c: - Hi n i hoá h th ng b o m ch t lư ng thu c.
  3. - T ch c l i h th ng ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thu c. Nâng cao năng l c các phòng ki m nghi m thu c có th ki m nghi m dư c phNm lưu thông trên th trư ng. - T o i u ki n và khuy n khích thành l p các cơ s d ch v ki m nghi m hi n i ngoài h th ng ki m nghi m nhà nư c. d) Các gi i pháp v xây d ng cơ ch chính sách: - Hoàn thi n h th ng lu t pháp v qu n lý dư c. Xây d ng Lu t Dư c. S a i, b sung và ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t v dư c, h th ng quy ch , các thư ng qui k thu t và h th ng tiêu chuNn v dư c. ChuNn hoá các ho t ng qu n lý, s n xu t và cung ng thu c, ti n t i t các tiêu chuNn qu c t . - Xây ng chính sách ưu tiên cho các doanh nghi p u tư vào nghiên c u phát tri n và i m i công ngh , s n xu t nguyên li u làm thu c, s n xu t s n phNm dư c xu t khNu. - Xây d ng chính sách khuy n khích u tư nư c ngoài vào ngành dư c, trong ó ưu tiên các d án s n xu t nguyên 1i u làm thu c nh t là i v i các d án s d ng công ngh cao, công ngh sinh h c. Có chính sách thích h p v u tư nư c ngoài trong lĩnh v c phân ph i thu c. - a d ng hoá các lo i hình kinh doanh dư c, Ny nhanh quá trình c ph n hoá. Khuy n khích các doanh nghi p nâng cao năng l c nghiên c u t o ra s n phNm m i. - Tăng cư ng h p tác v i các nư c trong khu v c và th gi i, v i T ch c Y t th gi i và các t ch c qu c t khác. Th c hi n l trình h i nh p kính t qu c t phù h p v i nh ng cam k t c a nư c ta trong quan h song phương và a phương, t ng bư c hoà h p qui ch v dư c v i khu v c và th gi i. - Ch o và v n ng s d ng thu c h p lý, an toàn và hi u qu là công tác tr ng tâm và thư ng xuyên c a ngành y t . H n ch và t ng bư c Ny lùi tình tr ng l m d ng thu c, c bi t là thu c kháng sinh, corticoid, vitamin, bi t dư c... Khuy n khích s d ng thu c mang tên g c (generic), thu c s n xu t trong nư c, thu c y h c c truy n. )B o m tài chính: Huy ng t i a và s d ng có hi u qu các ngu n v n t ngân sách nhà nư c, các ngu n v n h p tác song phương và a phương c a các t ch c phi chính ph , v n u tư nư c ngoài, v n c a các doanh nghi p trong nư c và c a c ng ng. - Ngu n v n ngân sách nhà nư c t p trung cho nhu c u nghiên c u khoa h c công ngh , cho ào t o ngu n nhân l c, phát tri n ti m năng dư c li u và công nghi p nguyên li u làm thu c, u tư cho các doanh nghi p công ích và nâng cao năng l c c a cơ quan qu n lý nhà nư c và cơ quan ki m nghi m.
  4. - Ngu n v n u tư nư c ngoài t p trung vào khu v c s n xu t dư c phNm, khuy n khích u tư nh ng dây chuy n s n xu t có công ngh hi n i, ưu tiên cho s n xu t nguyên li u làm thu c. - Nhu c u v u tư cho phát tri n s n xu t kinh doanh dư c phNm c a các doanh nghi p ư c huy ng t ngu n v n vay, v n t có, c ph n hoá. Căn c vào k ho ch th c hi n Chi n lư c, B Y t xây d ng d toán g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, xem xét, cân i vào ngân sách hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t. e) Th i gian th c hi n Chi n lư c: T năm 2002 n năm 2010, ư c chia làm 2 giai o n: - Giai o n 1 : t năm 2002 n năm 2005 - Giai o n 2: t năm 2006 n năm 2010 Căn c vào tình hình th c t , B Y t xây d ng k ho ch, m c tiêu c th c a t ng giai o n, phù h p v i n i dung Chi n lư c này. i u 2. B Y t ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan xây d ng k ho ch, hư ng d n ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n Chi n lư c hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ch c sơ k t th c hi n Chi n lư c vào năm 2005 và t ng k t th c hi n Chi n lư c vào năm 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 này, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản