Quyết định số 108/2004/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 108/2004/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2004/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H n phúc ************* S : 108/2004/QĐ-CTN Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 33/CP-PC ngày 06/01/2004, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 07 công dân, hi n đang cư trú t i Vi t Nam có tên trong danh sách kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (theo Quy t đ nh s 108/2004/QĐ-CTN ngày 01/3/2004 c a Ch t ch nư c). 1. Nguy n Lan Anh, sinh ngày 27/10/1973 t i Vĩnh Phúc. Gi i tính: n . Hi n trú t i: s 9, Vân H 3, phư ng Lê Đ i Hành, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. 2. Lê Th Nhung, sinh ngày 05/9/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: n . Hi n trú t i: s 330/57 Nguy n T t Thành, phư ng 13, qu n 4, thành ph H Chí Minh.
  2. 3. Ưng Ng c Dung, sinh ngày 29/6/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: n . Hi n trú t i: s 56F, khu ph 3, phư ng Tân Ki ng, qu n 7, thành ph H Chí Minh. 4. Tr n Công Em, sinh ngày 08/9/1985 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: nam. Hi n trú t i: s 83/124 Lý Nam Đ , phư ng 7, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 5. Yeung Nhi Linh, sinh ngày 25/8/1998 t i thành ph H Chí Minh, Gi i tính: n . Hi n trú t i: s 61/106 Lê Đ c Th , phư ng 7, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh. 6. Lưu Th M H nh, sinh ngày 02/10/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: n . Hi n trú t i: s 12/3 Ph m Văn Hai, phư ng 2, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh. 7. Lê Phương Dung, sinh ngày 22/01/1974 t i thành ph Nha Trang, Khánh Hòa. Gi i tính: n . Hi n trú t i: s 521/91/31 Hoàng Văn Th , phư ng 4, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh./.
Đồng bộ tài khoản